Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 500072210-N-2018 z dnia 2018-04-04 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sułów

Ogłoszenie nr 500040970-N-2018 z dnia 23-02-2018 r.
Sułów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 518395-N-2018
Data: 14/02/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Sułów, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Sułów  63, 22448   Sułów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 826 202, e-mail ug@sulow.pl, faks 846 826 227.
Adres strony internetowej (url): www.sulow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-03-01, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-03-05, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Tak Informacja na temat wadium 9.1 Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100); 9.2 Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm. oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego, numer konta: BS Szczebrzeszyn o/Sułów 75 9632 006 2003 2900 0345 0003 z tytułem przelewu „Wadium – Przebudowa drogi gminnej 110131L w miejscowości Tworyczów”. 9.4 Za datę i godzinę wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę wpływu wadium na wskazany w pkt 9.3. rachunek bankowy. Uznanie konta Zamawiającego winno nastąpić do dnia 1 marca 2018r. do godz. 10.00 9.5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia 1 marca 2018r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - sekretariat. Dokument ten w oryginale może być dołączony do oferty lub może być złożony w oddzielnej kopercie, zawierającej dane Wykonawcy i napis „Wadium - Przebudowa drogi gminnej nr 110131L w miejscowości Tworyczów”. 9.6 Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą Pzp, a w szczególności: a) gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp; b) okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: Tak Informacja na temat wadium 9.1 Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100); 9.2 Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm. oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego, numer konta: BS Szczebrzeszyn o/Sułów 75 9632 006 2003 2900 0345 0003 z tytułem przelewu „Wadium – Przebudowa drogi gminnej 110131L w miejscowości Tworyczów”. 9.4 Za datę i godzinę wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę wpływu wadium na wskazany w pkt 9.3. rachunek bankowy. Uznanie konta Zamawiającego winno nastąpić do dnia 5 marca 2018r. do godz. 10.00 9.5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia 5 marca 2018r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - sekretariat. Dokument ten w oryginale może być dołączony do oferty lub może być złożony w oddzielnej kopercie, zawierającej dane Wykonawcy i napis „Wadium - Przebudowa drogi gminnej nr 110131L w miejscowości Tworyczów”. 9.6 Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą Pzp, a w szczególności: a) gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp; b) okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych