Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500072210-N-2018 z dnia 04-04-2018 r.
Gmina Sułów: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110131L W MIEJSCOWOŚCI TWORYCZÓW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 518395-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500040970-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sułów, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Sułów  63, 22448   Sułów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 826 202, e-mail ug@sulow.pl, faks 846 826 227.
Adres strony internetowej (url): www.sulow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110131L W MIEJSCOWOŚCI TWORYCZÓW
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RR.271.5.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa drogi gminnej nr 110131L w miejscowości Tworyczów, gm. Sułów o długości 4,099 km. Rodzaj robót przewidzianych do wykonania: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie podbudowy, wykonanie przepustów, wykonanie nawierzchni tłuczniowej na zjazdach, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodników i zjazdów z kostki brukowej, roboty wykończeniowe, wykonanie oznakowania drogowego oraz wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do: zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji oraz przygotowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z wymaganymi uzgodnieniami. Koszty winne być wliczone w ogólną wartość zamówienia i nie podlegają odrębnej zapłacie. Szczegółowy opis wykonania i zakres robót określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do SIWZ oraz Polskich normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót. ZAMOWIENIE BĘDZIE ROZLICZANE KOSZTORYSOWO. Przedmiar robót załączony do SIWZ stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r, poz.290 ze zm.) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r., poz. 380 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 1579 ze zm.).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45200000-9, 45400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2559235.31
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SADEX Janusz Sadlik
Email wykonawcy: biuro@pwsadex.pl
Adres pocztowy: Kol. Sitno 84
Kod pocztowy: 22-424
Miejscowość: Sitno
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2863527.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2863527.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3026516.32
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych