Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 500228801-N-2018 z dnia 2018-09-24 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Praszka

Ogłoszenie nr 500184193-N-2018 z dnia 03.08.2018 r.
Praszka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 592982-N-2018
Data: 23/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza, Krajowy numer identyfikacyjny 52788800000, ul. Plac Grunwaldzki  13, 46320   Praszka, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 34 359 10 09, e-mail umig@praszka.pl, faks 34 3592-469.
Adres strony internetowej (url): www.praszka.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.2)
W ogłoszeniu jest: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże: a) średni roczny przychód netto ze sprzedaży, za ostatnie trzy lata obrachunkowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, w wysokości nie mniej niż 15 000 000.00 zł za każdy rok obrachunkowy; b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 10 000 000.00 zł.
W ogłoszeniu powinno być: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże: a)średni roczny przychód netto ze sprzedaży, za ostatnie trzy lata obrachunkowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, w wysokości nie mniej niż 12 000 000.00 zł za każdy rok obrachunkowy; b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 8 000 000.00 zł.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-08, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-14, godzina: 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych