Ogłoszenie nr 500228801-N-2018 z dnia 24.09.2018 r.
Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza: Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 592982-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500184193-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza, Krajowy numer identyfikacyjny 52788800000, ul. Plac Grunwaldzki  13, 46320   Praszka, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 34 359 10 09, e-mail umig@praszka.pl, faks 34 3592-469.
Adres strony internetowej (url): www.praszka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GPRR.IV.042.2.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce zlokalizowanej w Praszce przy ul. Kaliskiej 50 na działce o nr ewid. gr. 148/27. W ramach zamówienia przewidziane są m.in.: • Roboty przygotowawcze, wyburzeniowe, rozbiórkowe i adaptacyjne; • Roboty budowlane związane z rozbudową i przebudową budynku z wyłączeniem istniejącej wydzielonej części rehabilitacyjnej, w której przebudowie poddana zostanie instalacja centralnego ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna oraz docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów; • Instalacje sanitarne i elektryczne (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz technologiczne związane z funkcjonowaniem obiektu; • Przebudowę i wykonanie nowych sieci oraz przyłączy związanych z rozbudową i przebudową obiektu; • Zagospodarowanie terenu działki (przebudowa części układu komunikacyjnego, budowa nowych dojść, dojazdów, montaż elementów małej architektury, wycinka części drzew, zagospodarowanie zieleni w formie trawników urządzonych oraz nowych nasadzeń; c) Szczegółowy zakres rzeczowy określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. lub urządzeń. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy wyposażenia obiektu. Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojącym parterowym częściowo podpiwniczonym. W ramach rozbudowy i przebudowy w parterze zlokalizowano: halę basenową, saunę suchą, hol wejściowy, recepcje i kasy, sanitariaty, szatnie odzieży wierzchniej, przebieralnie damską, męską, dla osób niepełnosprawnych, sanitariaty i natryski dla użytkowników basenu, biuro obsługi, pomieszczenie ratowników z aneksem pierwszej pomocy, magazyn. Na kondygnacji piwnicznej zlokalizowano funkcje techniczne i technologiczne wentylacji i uzdatniania wody basenowej, kotłownię gazową, pomieszczenia socjalne personelu. W hali basenowej zlokalizowano basen pływacki 25x12,5m (312,50 m2 powierzchni lustra wody), brodzik dla małych dzieci wraz z atrakcjami wodnymi (ok. 52 m2 powierzchni lustra wody). Niecki basenowe – w technologii niecek stalowych nierdzewnych niepowlekanych. Projektowany stan po rozbudowie i przebudowie: • gabaryty obiektu (dł. x szer. x wys.): 52,00 x 40,05 x 11,25 m; • Powierzchnia zabudowy: 1 697,90 m2; • Powierzchnia całkowita: 2 301,40 m2; • Powierzchnia użytkowa ogółem: 1 792,89 m2 z czego: - Pomieszczenia pływalni: 1 606,83 m2, - Pomieszczenia rehabilitacji: 186,06 m2; • Kubatura: 10 702,00 m3; f) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych. g) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. h) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212212-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 11086386.56
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MTM Budownictwo Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Koszycka 21
Kod pocztowy: 33-100
Miejscowość: Tarnów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 14726660.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14726660.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15598998.72
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych