Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510102706-N-2020 z dnia 2020-06-10 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Chorzów

Ogłoszenie nr 540072946-N-2020 z dnia 28-04-2020 r.
Chorzów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 505097-N-2020
Data: 20/04/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wspólnota Mieszkaniowa Wolności 140 - 142, Krajowy numer identyfikacyjny 278224505, ul. Chopina   10/2, 41-500  Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 346 02 65, 667 555 151, e-mail m.ksciuczyk@adm-chorzow.eu, k.rozycka@adm-chorzow.eu, faks 32 346 02 66.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.1)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: (...) - przedstawi aktualną umowę podpisaną ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych lub składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, posiadającym wydzieloną część na składowanie odpadów zawierających azbest, potwierdzającą możliwość przyjęcia zaplanowanej przez Zamawiającego ilości odpadów azbestowych tj. min. 12.167 Mg.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: (...) - przedstawi aktualną umowę podpisaną ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych lub składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, posiadającym wydzieloną część naskładowanie odpadów zawierających azbest, potwierdzającą możliwość przyjęcia zaplanowanej przez Zamawiającego ilości odpadów azbestowych tj. min. 12.167 Mg. Zamawiający dopuszcza przedstawienie jako dowodu oświadczenia wydanego przez składowisko odpadów na przyjęcie i składowanie odpadów niebezpiecznych w ilości odpadów azbestowych zaplanowanej przez Zamawiającego tj. min. 12.167 Mg.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest: d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
W ogłoszeniu powinno być: d) gwarancjach ubezpieczeniowych; Zamawiający wyraża zgodę na złożenie gwarancji wadialnej ubezpieczeniowej w formie elektronicznej. Gwarancja wadialna w formie elektronicznej musi zostać wystawiona w formie pliku i opatrzona ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób, który zapewni przez co najmniej okres wymaganego zabezpieczenia oferty wadium, możliwość dokonania kontroli integralności dokumentu elektronicznego, możliwość weryfikacji podpisu elektronicznego oraz możliwość odczytania wszystkich informacji zawartych w elektronicznym dokumencie gwarancji wadialnej;

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych