Ogłoszenie nr 510102706-N-2020 z dnia 10-06-2020 r.
Wspólnota Mieszkaniowa Wolności 140 - 142: Wspólnota Mieszkaniowa Wolności 140 - 142: Roboty budowlane w zakresie: usunięcia oraz utylizacji okładzin z płyt azbestowo-cementowych oraz poprawienia izolacyjności termicznej budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 140-142 w Chorzowie (Część 1) oraz remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wolności 140-142 w Chorzowie wraz z ociepleniem przegród zewnętrznych (Część 2) współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami, dla poddziałania: 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT, w ramach naboru RPSL.09.02.06-IZ.01-24-348/19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Usunięcie oraz utylizacja okładzin z płyt azbestowo-cementowych oraz poprawienie izolacyjności termicznej budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 140-142 w Chorzowie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 505097-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540072946-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
ADM Sp. z o.o. ul. Fryderyka Chopina 10/2 41-500 Chorzów NIP: 6272741280, REGON: 361327626

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wspólnota Mieszkaniowa Wolności 140 - 142, Krajowy numer identyfikacyjny 278224505, ul. Chopina   10/2, 41-500  Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 346 02 65, 667 555 151, e-mail m.ksciuczyk@adm-chorzow.eu, k.rozycka@adm-chorzow.eu, faks 32 346 02 66.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wspólnota Mieszkaniowa Wolności 140 - 142: Roboty budowlane w zakresie: usunięcia oraz utylizacji okładzin z płyt azbestowo-cementowych oraz poprawienia izolacyjności termicznej budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 140-142 w Chorzowie (Część 1) oraz remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wolności 140-142 w Chorzowie wraz z ociepleniem przegród zewnętrznych (Część 2) współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami, dla poddziałania: 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT, w ramach naboru RPSL.09.02.06-IZ.01-24-348/19
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/5.2.1_RPO/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie składa się z dwóch części (Część 1 i 2), ale nie jest podzielone na części, ponieważ roboty muszą być wykonywane równolegle, w ramach kosztów kwalifikowanych (Część 1) i niekwalifikowanych (Część 2) Projektu. Część 1, w zakresie kosztów kwalifikowanych, obejmuje następujące roboty budowlane: - demontaż istniejącego docieplenia i okładzin z płyt azbestowo-cementowych, - wzmocnienie ścian fakturowych, - docieplenie ścian zewnętrznych, - prace pozostałe – rusztowania, roboty przygotowawcze przed dociepleniem. Część 2, w zakresie kosztów niekwalifikowanych, obejmuje następujące roboty budowlane: - docieplenie ścian piwnic do głębokości 0,3m poniżej poziomu gruntu, - docieplenie cokołu, - remont balkonów wraz z balustradami, - remont kominów, - wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych i piwnicach, - wymiana drzwi wejściowych do klatek budynku, - remont schodów wejściowych wraz z zadaszeniem, - opaska z kostki brukowej wokół budynku, - prace pozostałe – rusztowania, obudowa skrzyni gazowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej, instalacja odgromowa, - zabezpieczenia środowiskowe wynikające z Decyzji RDOŚ WPN.6401.17.2020.ZB - Zał. nr 5 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45210000-2, 45321000-3, 45262660-5, 90650000-0, 45200000-9, 45210000-2, 45351000-2, 45200000-9, 45210000-2, 45321000-3, 45200000-9, 45210000-2, 45200000-9, 45421100-5, 45422100-2, 45261320-3, 45261000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 9555605.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  12
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Artur Grzyb "Zakład Remontowo-Budowlany"
Email wykonawcy: artur_grzyb@vp.pl
Adres pocztowy: ul. Jana Gałeczki 22/6
Kod pocztowy: 41-500
Miejscowość: Chorzów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 575810.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 575810.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 756825.73
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 29612.98 PLN
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych