Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500003770-N-2017 z dnia 14-07-2017 r.
Olsztyn: Dostawy środków ochrony indywidualnej dla pracowników ZGOK Sp. z o.o. oraz artykułów bhp. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 51073404900000, ul. ul. Lubelska  53, 10410   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 513 71 01, e-mail b.baginska@zgok.olsztyn.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.zgok.olsztyn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawy środków ochrony indywidualnej dla pracowników ZGOK Sp. z o.o. oraz artykułów bhp.
Numer referencyjny  ZGOK/WR/29/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej dla pracowników ZGOK Sp. z o.o. oraz artykułów bhp do siedziby Zamawiającego (ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn). 2. Środki ochrony osobistej objęte niniejszym zamówieniem mają być fabrycznie nowe, najwyższej jakości. 3. Wykaz, opis i ilości środków ochrony indywidualnej będących przedmiotem zamówienia, zawarty jest w Załączniku nr 2 do Zaproszenia – Specyfikacja jakościowa zamówienia. 4. W ramach niniejszego zamówienia, Zamawiający, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub w części, jednorazowo bądź w kilku częściach. Zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji jakościowej (Załącznik nr 2) przewiduje się opcje dotyczące zwiększenia ilości środków ochrony indywidualnej przewidzianych w zamówieniu podstawowym.
II.5) Główny Kod CPV: 18100000-0
Dodatkowe kody CPV:
18800000-7,
35113440-5,
18830000-6,
18441000-9,
18424300-0,
42924790-3,
18142000-6,
18143000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie zastosowania trybu z wolnej ręki, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP: 1. Zamawiający przeprowadził uprzednio postępowanie na dostawy środków ochrony indywidualnej dla pracowników ZGOK Sp. z o.o. oraz artykułów bhp i ww. postępowanie było przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie nr 508567-N-2017 z dnia 15 maja 2017 roku) pod nr ZGOK/PN/23/2017; 2. w ww. postępowaniu wszystkie złożone oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) (dalej: ustawa PZP) ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a w konsekwencji postępowanie zostało unieważnione (dnia 30 czerwca 2017 roku); 3. w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, w wyniku którego zawierana jest niniejsza Umowa pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Biorąc powyższe pod uwagę, zostały spełnione wymagania, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP: „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: (…) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych