Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500004956-N-2017 z dnia 24-07-2017 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 554080-N-2017
Data: 19/07/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Krajowy numer identyfikacyjny 14273340000000, ul. ul. Jana Olbrachta  , 01102   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5322501, 5322510, e-mail hanna.wasilewicz@codgik.gov.pl, faks 225 322 597.
Adres strony internetowej (url): www.codgik.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Dla Części III - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej: 1. jednym Koordynatorem ds. organizacji szkoleń posiadającym: a) wykształcenie wyższe, b) doświadczenie w organizacji co najmniej dwóch usług szkoleniowych, w ramach których zapewniono materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, sprzęt komputerowy oraz wyżywienie wraz z podaniem informacji dla jakiego podmiotu usługi te były realizowane, c) doświadczenie w zakresie wykonania lub kierowania opracowaniem programów szkoleniowych i harmonogramów szkoleń, 2. po jednym Szkoleniowcu z zakresu każdego ze szkoleń przewidzianych do realizacji w ramach Części III zamówienia (szkolenie nr 1,2,3,4) posiadającym: a) wykształcenie wyższe, b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 150 godzin doświadczenia praktycznego w prowadzeniu szkoleń z danego zakresu wraz z podaniem informacji o liczbie godzin szkolenia, terminie szkolenia oraz dla jakiego podmiotu było ono realizowane. -Zamawiający zastrzega, że jeden Szkoleniowiec dedykowany do prowadzenia szkolenia z zakresu Części III zamówienia może powtórzyć się we wszystkich szkoleniach w ramach tej Części zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: Dla Części III - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej: 1. jednym Koordynatorem ds. organizacji szkoleń posiadającym: a) wykształcenie wyższe, b) doświadczenie w organizacji co najmniej dwóch usług szkoleniowych, w ramach których zapewniono materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika oraz wyżywienie wraz z podaniem informacji dla jakiego podmiotu usługi te były realizowane, c) doświadczenie w zakresie wykonania lub kierowania opracowaniem programów szkoleniowych i harmonogramów szkoleń, 2. po jednym Szkoleniowcu z zakresu każdego ze szkoleń przewidzianych do realizacji w ramach Części III zamówienia (szkolenie nr 1,2,3,4) posiadającym: a) wykształcenie wyższe, b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 150 godzin doświadczenia praktycznego w prowadzeniu szkoleń z danego zakresu wraz z podaniem informacji o liczbie godzin szkolenia, terminie szkolenia oraz dla jakiego podmiotu było ono realizowane. -Zamawiający zastrzega, że jeden Szkoleniowiec dedykowany do prowadzenia szkolenia z zakresu Części III zamówienia może powtórzyć się we wszystkich szkoleniach w ramach tej Części zamówienia.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych