Ogłoszenie nr 500001677-N-2017 z dnia 29.06.2017 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 535165-N-2017
Data: 20/06/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126, Krajowy numer identyfikacyjny 01606117600011, ul. Ul. gen. K. Ziemskiego  22, 04408   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 6119339, e-mail g126@edu.um.warszawa.pl, faks 22 6119339 w 31.
Adres strony internetowej (url): www.gim126.waw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-03, godzina: 10:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-05, godzina: 10:30,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych