Ogłoszenie nr 500002454-N-2017 z dnia 06.07.2017 r.
Rybnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 537345-N-2017
Data: 22/06/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100) Wadium musi obejmować okres związania ofertą i musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert.
W ogłoszeniu powinno być: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100) Wadium musi obejmować okres związania ofertą i musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych