Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500001639-N-2017 z dnia 29-06-2017 r.
Słupsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 541776-N-2017
Data: 29/06/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Akademia Pomorska, Krajowy numer identyfikacyjny 145900000, ul. ul. Arciszewskiego  , 76200   Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 840 53 27, e-mail zampub@apsl.edu.pl, faks 59 842 95 20.
Adres strony internetowej (url): www.apsl.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie www.apsl.edu.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie www.apsl.edu.pl
W ogłoszeniu powinno być: I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak www.apsl.edu.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.apsl.edu.pl

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych