Ogłoszenie nr 500001564-N-2017 z dnia 29.06.2017 r.
Raszyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 537181-N-2017
Data: 22/06/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Badawczy Leśnictwa, Krajowy numer identyfikacyjny 11583200000, ul. Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej  3, 05-090   Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 150 300, e-mail h.kowalski@ibles.waw.pl, faks 227 200 397.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-05, godzina: 11:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych