Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500004939-N-2017 z dnia 24-07-2017 r.
Praszka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 552492-N-2017
Data: 17/07/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza, Krajowy numer identyfikacyjny 52788800000, ul. Plac Grunwaldzki  13, 46320   Praszka, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 34 359 10 09, e-mail umig@praszka.pl, faks 34 3592-469.
Adres strony internetowej (url): www.praszka.pl. www.bip.praszka.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.2)
Punkt: 2) Kryteria
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: Cena 60,00 %, Wiek taboru 30,00 %, Termin płatności 10,00 %
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: Cena - 60,00%; Wiek autobusu - 40,00%

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6)
Punkt: 2) Termin składania ofert
W ogłoszeniu jest: Data:2017-07-25, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data:2017-07-28, godzina 10:00

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II.3
Punkt: 3
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZAŁACZNIK I - Informacje dotyczące ofert częściowych Zadanie częściowe nr 6, Część nr: 6, Nazwa: Trasa nr 6. 1/ Krótki opis przedmiotu zamówienia: Kursy doraźne, 2/ Wspólny słownik Zamówień (CPV) 60100000-9, 3/ Wartość części zamówienia: Wartość bez VAT: 0,0 4/ Czas trwania lub termin wykonania: 2018-06-30, 5/Kryteria oceny ofert: Kryterium, Znaczenie: Cena 60,00, Wiek autobusu 40,00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych