Ogłoszenie nr 500006356-N-2017 z dnia 31.07.2017 r.
Świlcza:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 556069-N--2017
Data: 21/07/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Świlcza, Krajowy numer identyfikacyjny 69058214000000, ul. Świlcza  168, 36072   Świlcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8670100, 8670133, e-mail przetargi@swilcza.com.pl, faks 178 670 157.
Adres strony internetowej (url): http://www.swilcza.i-gmina.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zakres zamówienia obejmuje: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb własnych i jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza. Zamówienie dotyczy 187 punktów poboru energii – budynków, lokali administracyjnych, urządzeń komunalnych i oświetlenia ulicznego rozmieszczonych w granicach administracyjnych Gminy. Szczegółowe zestawienie punktów poboru wraz z danymi technicznymi zawiera Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. 2. Wymagane parametry dostaw: Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 3. Wielkość zamówienia: Szacunkowa ilość dostarczanej energii w pełnym okresie zamówienia (20 miesięcy) wynosi 3.647.352 w tym: - energia rozliczana całodobowo w grupie C11: 1.845.980 kWh; - energia rozliczana całodobowo w grupie C21: 454.945 kWh; - energia w strefie szczytowej dla grupy C22a: 75.747 kWh; - energia w strefie pozaszczytowej dla grupy C22a: 164.667 kWh; - energia rozliczana całodobowo w grupie B11: 165.216 kWh; - energia w strefie szczyt ranny dla grupy B23: 166.314 kWh; - energia w strefie szczyt popołudniowy dla grupy B23: 105.936 kWh; - energia w strefie reszta doby dla grupy B23: 668.547 kWh; Razem 3.647.352 kWh; Układy pomiarowe dla taryf B11 i B23 są przystosowane do zdalnego odczytu. Podane wielkości stanowią odwzorowanie wielkości zużycia przeliczone na podstawie analogicznego okresu przeszłego i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do zakupu dokładnie tych ilości. Oznacza to, że Zamawiający odbierze ilość energii wynikającej z rzeczywistych wskazań układów pomiarowych w okresie zamówienia, rozliczenie nastąpi według wielkości wykazanych w całości, a kwestia ewentualnych rozbieżności z wielkościami wykazanymi w przetargu nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, niezależnie od tego, czy wielkości te będą wyższe, czy niższe od zakładanych. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 6 do SIWZ. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z likwidacji lub przekazania punktu poboru innemu właścicielowi. Zmiana wynikać może również ze zwiększenia ilości punktów poboru energii, o których mowa w załączniku nr 6 do SIWZ przy założeniu, że łączna ilość tych punktów nie wzrośnie o ilość większą, niż 10% wielkości początkowej. Rozliczenie ewentualnych dodatkowych punktów poboru będzie się odbywać według tej samej stawki rozliczeniowej, która została zaoferowana w przetargu, a końcem okresu umowy zawieranej dla takiego punktu będzie ostateczny termin zakończenia dostaw, określony w przetargu. 4. Inne parametry zamówienia: Na dzień ogłoszenia przetargu moc zapotrzebowana łącznie dla wszystkich podmiotów objętych zamówieniem wynosi 1751 kW. Może się ona zmieniać w okresie realizacji zamówienia, lecz nie powinno wpłynąć to na realizację umów, będących skutkiem niniejszego postępowania. 5. Warunki formalne uruchomienia dostaw: 1) Stan istniejący: Dla wszystkich punktów poboru warunki formalne dostaw energii regulują: – umowa kompleksowa z PGE Obrót dla punktów poboru (Załącznik nr 6 poz. 94, 95, 186 i 187) zawarta na czas nieokreślony, – umowy świadczenia usług dystrybucji energii zawarte z PGE Dystrybucja na czas nieokreślony, – umowy dostawy energii zawarte z „CORRENTE” Sp. z o.o., 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Konotopska 4 z terminem obowiązywania do 30.09.2017 r. – po jej wygaśnięciu staną się obowiązujące wcześniejsze umowy kompleksowe zawarte na czas nieokreślony, których okresy wypowiedzenia wynoszą 1 miesiąc za wyjątkiem kilkunastu punktów poboru energii, dla których okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Zamawiający podjął działania zmierzające do uściślenia listy tych punktów, lecz z uwagi na trudności z dokładnym jej ustaleniem w dniu ogłoszenia przetargu, a więc podaniem, których punktów dotyczy wydłużony okres wypowiedzenia, dopuszcza rozpoczęcie dostaw dla tych punktów z opóźnieniem, aczkolwiek celem zminimalizowania tego zjawiska skieruje jeszcze w miesiącu wrześniu wypowiedzenie do dotychczasowego dostawcy energii. Złożone przez Zamawiającego wypowiedzenie dotyczyć będzie wyłącznie punktów odbioru z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia oraz tych punktów. 2) Powinności wybranego Wykonawcy Wybrany w przetargu Wykonawca na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa dokona wszelkich czynności związanych z rozwiązaniem zawartych umów kompleksowych oraz zawarciem osobnych umów na dostawę i przesył energii do obiektów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych. Oznacza to, że wybrany Wykonawca jest zobligowany do wypełnienia i przedstawienia do podpisu wszelkich druków służących skutecznemu przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy, a więc wszelkie powinności wynikające z tej konieczności leżą po stronie Wykonawcy. 3) Dane wyjściowe Na dzień ogłoszenia postępowania poszczególne punkty poboru energii mają nadane jednolite numery PPE.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zakres zamówienia obejmuje: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb własnych i jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza. Zamówienie dotyczy 187 punktów poboru energii – budynków, lokali administracyjnych, urządzeń komunalnych i oświetlenia ulicznego rozmieszczonych w granicach administracyjnych Gminy. Szczegółowe zestawienie punktów poboru wraz z danymi technicznymi zawiera Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. 2. Wymagane parametry dostaw: Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 3. Wielkość zamówienia: Szacunkowa ilość dostarczanej energii w pełnym okresie zamówienia (20 miesięcy) wynosi 3.647.352 w tym: - energia rozliczana całodobowo w grupie C11: 1.845.980 kWh; - energia rozliczana całodobowo w grupie C21: 454.945 kWh; - energia w strefie szczytowej dla grupy C22a: 75.747 kWh; - energia w strefie pozaszczytowej dla grupy C22a: 164.667 kWh; - energia rozliczana całodobowo w grupie B11: 165.216 kWh; - energia w strefie szczyt ranny dla grupy B23: 166.314 kWh; - energia w strefie szczyt popołudniowy dla grupy B23: 105.936 kWh; - energia w strefie reszta doby dla grupy B23: 668.547 kWh; Razem 3.647.352 kWh; Układy pomiarowe dla taryf B11 i B23 są przystosowane do zdalnego odczytu. Podane wielkości stanowią odwzorowanie wielkości zużycia przeliczone na podstawie analogicznego okresu przeszłego i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do zakupu dokładnie tych ilości. Oznacza to, że Zamawiający odbierze ilość energii wynikającej z rzeczywistych wskazań układów pomiarowych w okresie zamówienia, rozliczenie nastąpi według wielkości wykazanych w całości, a kwestia ewentualnych rozbieżności z wielkościami wykazanymi w przetargu nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, niezależnie od tego, czy wielkości te będą wyższe, czy niższe od zakładanych. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 6 do SIWZ. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z likwidacji lub przekazania punktu poboru innemu właścicielowi. Zmiana wynikać może również ze zwiększenia ilości punktów poboru energii, o których mowa w załączniku nr 6 do SIWZ przy założeniu, że łączna ilość tych punktów nie wzrośnie o ilość większą, niż 10% wielkości początkowej. Rozliczenie ewentualnych dodatkowych punktów poboru będzie się odbywać według tej samej stawki rozliczeniowej, która została zaoferowana w przetargu, a końcem okresu umowy zawieranej dla takiego punktu będzie ostateczny termin zakończenia dostaw, określony w przetargu. 4. Inne parametry zamówienia: Na dzień ogłoszenia przetargu moc zapotrzebowana łącznie dla wszystkich podmiotów objętych zamówieniem wynosi 1751 kW. Może się ona zmieniać w okresie realizacji zamówienia, lecz nie powinno wpłynąć to na realizację umów, będących skutkiem niniejszego postępowania. 5. Warunki formalne uruchomienia dostaw: 1) Stan istniejący: Dla wszystkich punktów poboru warunki formalne dostaw energii regulują: – umowa kompleksowa z PGE Obrót dla punktów poboru (Załącznik nr 6 poz. 94, 95, 186 i 187) zawarta na czas nieokreślony, – umowy świadczenia usług dystrybucji energii zawarte z PGE Dystrybucja na czas określony do dnia 30.09.2017 r., – umowy dostawy energii zawarte z „CORRENTE” Sp. z o.o., 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Konotopska 4 z terminem obowiązywania do 30.09.2017 r. – po jej wygaśnięciu staną się obowiązujące wcześniejsze umowy kompleksowe zawarte na czas nieokreślony, których okresy wypowiedzenia wynoszą 1 miesiąc za wyjątkiem kilkunastu punktów poboru energii, dla których okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Zamawiający podjął działania zmierzające do uściślenia listy tych punktów, lecz z uwagi na trudności z dokładnym jej ustaleniem w dniu ogłoszenia przetargu, a więc podaniem, których punktów dotyczy wydłużony okres wypowiedzenia, dopuszcza rozpoczęcie dostaw dla tych punktów z opóźnieniem, aczkolwiek celem zminimalizowania tego zjawiska skieruje jeszcze w miesiącu wrześniu wypowiedzenie do dotychczasowego dostawcy energii. Złożone przez Zamawiającego wypowiedzenie dotyczyć będzie wyłącznie punktów odbioru z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia oraz tych punktów. 2) Powinności wybranego Wykonawcy Wybrany w przetargu Wykonawca na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa dokona wszelkich czynności związanych z rozwiązaniem zawartych umów kompleksowych oraz zawarciem osobnych umów na dostawę i przesył energii do obiektów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych. Oznacza to, że wybrany Wykonawca jest zobligowany do wypełnienia i przedstawienia do podpisu wszelkich druków służących skutecznemu przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy, a więc wszelkie powinności wynikające z tej konieczności leżą po stronie Wykonawcy. 3) Dane wyjściowe Na dzień ogłoszenia postępowania poszczególne punkty poboru energii mają nadane jednolite numery PPE.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 9)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Rozpoczęcie świadczenia dostaw będzie możliwe nie wcześniej, niż po skutecznym przeprowadzeniu procedur związanych ze zmianą dostawcy. Zakłada się, że wybrany w postępowaniu Wykonawca przystąpi niezwłocznie do czynności, mających na celu rozpoczęcie świadczenia dostaw w zakładanym w postępowaniu terminie. Działanie zostanie uznane za niezwłoczne, jeśli w terminie 14 dni od przekazania powiadomienia o wyborze Wykonawcy, tożsamego z gotowością Zamawiającego do wystawienia stosownego pełnomocnictwa, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kserokopię pokwitowania złożenia u OSD wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych (nie dotyczy to tych przypadków, w których wypowiedzenie już zostało złożone przez Zamawiającego). Każdy inny przypadek przedłużania złożenia wypowiedzenia umów kompleksowych będzie rozumiany jako uchylanie się od realizacji umowy. W takim przypadku wadium wpłacone przez wybranego Wykonawcę ulegnie zatrzymaniu, a Zamawiający zgodnie z treścią art. 94 ust. 3 PZP dokona wyboru kolejnego Wykonawcy według kolejności przydzielonych ocen punktowych, bez konieczności rozgrywania odrębnego postępowania.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Rozpoczęcie świadczenia dostaw będzie możliwe nie wcześniej, niż po skutecznym przeprowadzeniu procedur związanych ze zmianą dostawcy. Zakłada się, że wybrany w postępowaniu Wykonawca przystąpi niezwłocznie do czynności, mających na celu rozpoczęcie świadczenia dostaw w zakładanym w postępowaniu terminie. Działanie zostanie uznane za niezwłoczne, jeśli w terminie 14 dni od przekazania powiadomienia o wyborze Wykonawcy, tożsamego z gotowością Zamawiającego do wystawienia stosownego pełnomocnictwa, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kserokopię pokwitowania złożenia u OSD wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych (nie dotyczy to tych przypadków, w których wypowiedzenie już zostało złożone przez Zamawiającego). Każdy inny przypadek przedłużania złożenia wypowiedzenia umów kompleksowych będzie rozumiany jako uchylanie się od realizacji umowy.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych