Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500006145-N-2017 z dnia 31-07-2017 r.
Urząd Gminy Lipnica Wielka: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnica Wielka z podziałem na części.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym; Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej –SPR
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 547185-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Lipnica Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 49000846000000, ul. Lipnica Wielka 518  , 34483   Lipnica Wielka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 2634595, e-mail lipnicaw@gminyrp.pl, faks +48 18 2634597.
Adres strony internetowej (url): www.lipnicawielka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnica Wielka z podziałem na części.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
271.4.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnica Wielka z podziałem na części. Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w czterech budynkach użyteczności publicznej z podziałem na części: Część I. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lipnicy Wielkiej. Zakres zadania obejmuje: Modernizacja okien (uzupełnienie i uszczelnienie izolacji termicznej wokół okien pianką) Modernizacja i wymiana drzwi zewnętrznych (Uzupełnienie i uszczelnienie izolacji termicznej wokół okien pianką, drzwi aluminiowe zewnętrzne ciepłe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, pełne), Termomodernizacja elewacji (ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej) Termomodernizacja poddasza (izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho) Wymiana pokrycia dachowego i remont kominów (pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, wymiana zniszczonych cegieł kominowych), modernizacja kotłowni (wykonanie zasilania elektrycznego w kotłowni, dopasowanie połączeń instalacji z kotłem, dostawa i montaż kotła o mocy 120kW na pellet kat. V wraz z automatyką i zbiornikiem paliwa, podłączeniu i uruchomienie kotłowni), Remont schodów zewnętrznych (rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej, zerwanie cokolika, oczyszczenie podłoża po zdemontowanych płytkach, okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża, okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm – płytki antypoślizgowe i mrozoodporne , cokoliki na schodach z płytek układanych na klej). Część II. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnicy Wielkiej. Zakres zadania obejmuje: Modernizacja i wymiana okien (uzupełnienie i uszczelnienie izolacji termicznej wokół okien pianką), Modernizacja i wymiana drzwi zewnętrznych (uzupełnienie i uszczelnienie izolacji termicznej wokół okien pianką, drzwi aluminiowe zewnętrzne ciepłe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, pełne), termomodernizacja elewacji (Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej), Termomodernizacja poddasza (izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho), Wymiana pokrycia dachowego (pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, osadzenie okien w połaci dachowej), Remont schodów zewnętrznych (rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, schody żelbetowe, proste, balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu) Część III. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lipnicy Wielkiej. Zakres zadania obejmuje: Modernizacja okien ( uzupełnienie i uszczelnienie izolacji termicznej wokół okien pianką), Modernizacja i wymiana drzwi zewnętrznych (uzupełnienie i uszczelnienie izolacji termicznej wokół okien pianką, drzwi aluminiowe zewnętrzne ciepłe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, pełne), Termomodernizacja elewacji (ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej), Termomodernizacja poddasza (izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho), Wymiana pokrycia dachowego - i remont kominów (pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, wymiana zniszczonych cegieł kominowych). Część IV. Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej. Zakres zadania obejmuje: Modernizacja okien (uzupełnienie i uszczelnienie izolacji termicznej wokół okien pianką) Modernizacja i wymiana drzwi zewnętrznych (uzupełnienie i uszczelnienie izolacji termicznej wokół okien pianką, drzwi aluminiowe zewnętrzne ciepłe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, pełne. Wymiana okien połaciowych. Termomodernizacja elewacji (ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej) Termomodernizacja poddasza (izolacje z folii na sucho, izolacja pozioma, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho). Szczegółowy zakres zadania opisuje specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załącznik do SIWZ. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z zapisami specyfikacji technicznej w celu powzięcia wszelkich informacji dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w szczególności z parametrami materiałów do zastosowania. Zaleca się również do dokonania wizji w terenie. Wykonawca zobowiązany jest do takiej realizacji robót, aby zapewnić funkcjonowanie robót. Budynek ten wykorzystywany jest jako szkoła i należy zapewnić przez cały czas realizacji robót bezpieczny dostęp dla wszystkich osób korzystających z tego budynku.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45420000-7

Dodatkowe kody CPV: 45260000-7, 45450000-6, 45261000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część I. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lipnicy Wielkiej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część II. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnicy Wielkiej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Część III. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lipnicy Wielkiej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; W terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do 24.07.2017 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Część IV. Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; W terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do 24.07.2017 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych