Ogłoszenie nr 539628-N-2017 z dnia 27.06.2017 r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynków w dzielnicy Boguszowice z podziałem na zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17 , 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, , e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, , faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (URL): www.zgm.rybnik.pl/bip
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zgm.rybnik.pl/bip

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zgm.rybnik.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Kościuszki 17, 44-200 Rybnik Dział Zamówień Publicznych i Umów pok. 26

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynków w dzielnicy Boguszowice z podziałem na zadania
Numer referencyjny: DZP.1120.0024.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania i termomodernizacji budynków w dzielnicy Boguszowice na wykonanie zmiany sposobu ogrzewania i docieplenia, niezbędnej Zamawiającemu do zorganizowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie instalacji grzewczej gazowej. Zamówienie zostało podzielone na 16 zadań: Zadanie 1. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 3 a,b, Zadanie 2. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Elsnera 2 a,b, Zadanie 3. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 5, Zadanie 4. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 10, Zadanie 5. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 12, Zadanie 6. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 14, Zadanie 7. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 9 a,b, Zadanie 8. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 11a,b, Zadanie 9. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 26 a,b,c, Zadanie 10. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Grażyńskiego 3 a,b, Zadanie 11. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 2 a,b,c, Zadanie 12. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Plac Żołnierza 2 a,b, Zadanie 13. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Żurawia 5 a,b, Zadanie 14. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Plac Żołnierza 1 a,b, Zadanie 15. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Patriotów 3 a, b, Zadanie 16. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Patriotów 1 a,b,c,d.” Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje (dla zadań 1-16): 1) projekt docieplenia budynków, 2) kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

II.5) Główny kod CPV: 71221000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 292374,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
120

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty. 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej: http://www.zgm.rybnik.pl/bip/ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin25,00
Dokumentacja w wersji edytowalnej15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie przedłużenie terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy uzyskanie przez Wykonawcę pozwoleń, uzgodnień i opinii niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zostanie wydane przez właściwe organy z przekroczeniem terminów ustawowych, a w przypadku braku terminu ustawowego, gdy oczekiwanie na wymagane uzgodnienia wynosi powyżej 30 dni od daty złożenia wniosku o ich wydanie, o czas przekroczenia wyżej podanego terminu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania Zamawiającemu daty złożenia wniosku oraz faktu pisemnego monitowania jego rozpatrzenia (minimum 1 raz na każde 14 dni wnioskowanego przez Wykonawcę terminu przedłużenia umowy) poprzez pismo, e-mail, fax. Przedłużenie czasu realizacji umowy możliwe jest o liczbę dni kalendarzowych przekroczenia podanych wyżej terminów. 2. Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przez Wykonawcę w terminie wykonania przedmiotu umowy sytuacji opisanej w ust. 1 ze wskazaniem przyczyny. Zgłoszenia dokonane po upływie terminu wykonania umowy są bezskuteczne. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05.07.2017, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 3 a, b
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1 - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 3 a,b Bogusławskiego 3 a,b - budynek mieszkalny wolnostojący, dwukondygnacyjny, dach kopertowy, więźba drewniana, kryty gontem papowym, o kubaturze 1578,72 m 3 , pow. użytkowa budynku 548,40 m2 . W budynku znajduje się 12 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 8 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 4 mieszkaniach. Wymagany zakres opracowania: 1) w zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: a) inwentaryzacja budowlana budynku, b) audyt energetyczny dla budynku, c) projekt wykonawczy termomodernizacji budynku obejmujący: -docieplenie ścian zewnętrznych wraz z naprawą hydroizolacji ścian piwnic, -docieplenie stropów nad piwnicą i ostatnią kondygnacją mieszkalną, -wymianę stolarki okiennej drewnianej i stalowej w piwnicach, na klatkach schodowych i w części mieszkań, -wymianę drzwi zewnętrznych do klatek schodowych, -likwidację zsypów na węgiel do pomieszczeń piwnic, -elementy małej architektury jak opaska wokół budynku, balustrady itp., -kolorystykę elewacji, -przedmiar robót, -kosztorys inwestorski, - specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót, d) projekt wykonawczy wykonania wewnętrznej instalacji c.o. wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, e) projekt budowlany przebudowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z doborem kotłów gazowych, obejmujący dobór i lokalizację kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, f) przedmiary robót, g) kosztorysy inwestorskie, h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, i) zbiorcze zestawienie kosztów. 2) dokumentacja projektowa powinna składać się z : a) projektu wykonawczego docieplenia budynku - 4 egz., b) projektu wykonawczego wymiany wewnętrznej instalacji c.o.- 4 egz., c) projektu budowlanego instalacji gazu 5 egz. wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, d) kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże - 2 egz., e) przedmiaru robót z podziałem na branże - 2 egz., f) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 2 egz. 3) ww. opracowania powinny być również przygotowane (dodatkowo) w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane. 4) zakres prac niezbędnych do projektowania: a) przeprowadzenie wizji na obiekcie, b) wykonanie inwentaryzacji budowlanej, c) uzyskanie danych do projektowania, d) konsultowanie rozwiązań projektowych z inwestorem, e) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 15859,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin25,00
Dokumentacja w wersji edytowalnej15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Elsnera 2 a, b
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2 - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Elsnera 2 a,b Elsnera 2 a,b - budynek mieszkalny wolnostojący, dwukondygnacyjny, dach kopertowy, więźba drewniana, kryty gontem papowym, o kubaturze 1578,72 m 3 , pow. użytkowa budynku 548,40 m2 . W budynku znajduje się 12 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie Wymagany zakres opracowania: 1) w zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: a) inwentaryzacja budowlana budynku, b) audyt energetyczny dla budynku, c) projekt wykonawczy termomodernizacji budynku obejmujący: -docieplenie ścian zewnętrznych wraz z naprawą hydroizolacji ścian piwnic, -docieplenie stropów nad piwnicą i ostatnią kondygnacją mieszkalną, -wymianę stolarki okiennej drewnianej i stalowej w piwnicach, na klatkach schodowych i w części mieszkań, -wymianę drzwi zewnętrznych do klatek schodowych, -likwidację zsypów na węgiel do pomieszczeń piwnic, -elementy małej architektury jak opaska wokół budynku, balustrady itp., -kolorystykę elewacji, -przedmiar robót, -kosztorys inwestorski, - specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót, d) projekt wykonawczy wykonania wewnętrznej instalacji c.o. wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, e) projekt budowlany przebudowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z doborem kotłów gazowych, obejmujący dobór i lokalizację kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, f) przedmiary robót, g) kosztorysy inwestorskie, h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, i) zbiorcze zestawienie kosztów. 2) dokumentacja projektowa powinna składać się z : a) projektu wykonawczego docieplenia budynku - 4 egz., b) projektu wykonawczego wymiany wewnętrznej instalacji c.o.- 4 egz., c) projektu budowlanego instalacji gazu 5 egz. wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, d) kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże - 2 egz., e) przedmiaru robót z podziałem na branże - 2 egz., f) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 2 egz. 3) ww. opracowania powinny być również przygotowane (dodatkowo) w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane. 4) zakres prac niezbędnych do projektowania: a) przeprowadzenie wizji na obiekcie, b) wykonanie inwentaryzacji budowlanej, c) uzyskanie danych do projektowania, d) konsultowanie rozwiązań projektowych z inwestorem, e) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 15859,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin25,00
Dokumentacja w wersji edytowalnej 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 3 - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 5 Bogusławskiego 5 - budynek mieszkalny wolnostojący, dwukondygnacyjny, dach kopertowy, więźba drewniana, kryty gontem papowym, o kubaturze 1673,00 m3 , pow. użytkowa budynku 286,60 m2 . W budynku znajduje się 6 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 5 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 1 mieszkaniu. Wymagany zakres opracowania: 1) w zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: a) inwentaryzacja budowlana budynku, b) audyt energetyczny dla budynku, c) projekt wykonawczy termomodernizacji budynku obejmujący: -docieplenie ścian zewnętrznych wraz z naprawą hydroizolacji ścian piwnic, -docieplenie stropów nad piwnicą i ostatnią kondygnacją mieszkalną, -wymianę stolarki okiennej drewnianej i stalowej w piwnicach, na klatkach schodowych i w części mieszkań, -wymianę drzwi zewnętrznych do klatek schodowych, -likwidację zsypów na węgiel do pomieszczeń piwnic, -elementy małej architektury jak opaska wokół budynku, balustrady itp., -kolorystykę elewacji, -przedmiar robót, -kosztorys inwestorski, - specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót, d) projekt wykonawczy wykonania wewnętrznej instalacji c.o. wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, e) projekt budowlany przebudowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z doborem kotłów gazowych, obejmujący dobór i lokalizację kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, f) przedmiary robót, g) kosztorysy inwestorskie, h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, i) zbiorcze zestawienie kosztów. 2) dokumentacja projektowa powinna składać się z : a) projektu wykonawczego docieplenia budynku - 4 egz., b) projektu wykonawczego wymiany wewnętrznej instalacji c.o.- 4 egz., c) projektu budowlanego instalacji gazu 5 egz. wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, d) kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże - 2 egz., e) przedmiaru robót z podziałem na branże - 2 egz., f) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 2 egz. 3) ww. opracowania powinny być również przygotowane (dodatkowo) w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane. 4) zakres prac niezbędnych do projektowania: a) przeprowadzenie wizji na obiekcie, b) wykonanie inwentaryzacji budowlanej, c) uzyskanie danych do projektowania, d) konsultowanie rozwiązań projektowych z inwestorem, e) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 14499,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin25,00
Dokumentacja w wersji edytowalnej15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 10
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 4 - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 10 Bogusławskiego 10 - budynek mieszkalny wolnostojący, dwukondygnacyjny, dach kopertowy, więźba drewniana, kryty dachówką, o kubaturze 1673,00 m3, pow. użytkowa budynku 286,60 m2 . W budynku znajduje się 6 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 6 mieszkaniach. Wymagany zakres opracowania: 1) w zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: a) inwentaryzacja budowlana budynku, b) audyt energetyczny dla budynku, c) projekt wykonawczy termomodernizacji budynku obejmujący: -docieplenie ścian zewnętrznych wraz z naprawą hydroizolacji ścian piwnic, -docieplenie stropów nad piwnicą i ostatnią kondygnacją mieszkalną, -wymianę stolarki okiennej drewnianej i stalowej w piwnicach, na klatkach schodowych i w części mieszkań, -wymianę drzwi zewnętrznych do klatek schodowych, -likwidację zsypów na węgiel do pomieszczeń piwnic, -elementy małej architektury jak opaska wokół budynku, balustrady itp., -kolorystykę elewacji, -przedmiar robót, -kosztorys inwestorski, - specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót, d) projekt wykonawczy wykonania wewnętrznej instalacji c.o. wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, e) projekt budowlany przebudowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z doborem kotłów gazowych, obejmujący dobór i lokalizację kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, f) przedmiary robót, g) kosztorysy inwestorskie, h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, i) zbiorcze zestawienie kosztów. 2) dokumentacja projektowa powinna składać się z : a) projektu wykonawczego docieplenia budynku - 4 egz., b) projektu wykonawczego wymiany wewnętrznej instalacji c.o.- 4 egz., c) projektu budowlanego instalacji gazu 5 egz. wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, d) kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże - 2 egz., e) przedmiaru robót z podziałem na branże - 2 egz., f) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 2 egz. 3) ww. opracowania powinny być również przygotowane (dodatkowo) w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane. 4) zakres prac niezbędnych do projektowania: a) przeprowadzenie wizji na obiekcie, b) wykonanie inwentaryzacji budowlanej, c) uzyskanie danych do projektowania, d) konsultowanie rozwiązań projektowych z inwestorem, e) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 14499,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin25,00
Dokumentacja w wersji edytowalnej15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 12
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 5 - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 12 Bogusławskiego 12 - budynek mieszkalny wolnostojący, dwukondygnacyjny, dach kopertowy, więźba drewniana, kryty gontem papowym, o kubaturze 1673,00 3 , pow. użytkowa budynku 286,60 m2 . W budynku znajduje się 6 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 3 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 3 mieszkaniach. Wymagany zakres opracowania: 1) w zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: a) inwentaryzacja budowlana budynku, b) audyt energetyczny dla budynku, c) projekt wykonawczy termomodernizacji budynku obejmujący: -docieplenie ścian zewnętrznych wraz z naprawą hydroizolacji ścian piwnic, -docieplenie stropów nad piwnicą i ostatnią kondygnacją mieszkalną, -wymianę stolarki okiennej drewnianej i stalowej w piwnicach, na klatkach schodowych i w części mieszkań, -wymianę drzwi zewnętrznych do klatek schodowych, -likwidację zsypów na węgiel do pomieszczeń piwnic, -elementy małej architektury jak opaska wokół budynku, balustrady itp., -kolorystykę elewacji, -przedmiar robót, -kosztorys inwestorski, - specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót, d) projekt wykonawczy wykonania wewnętrznej instalacji c.o. wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, e) projekt budowlany przebudowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z doborem kotłów gazowych, obejmujący dobór i lokalizację kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, f) przedmiary robót, g) kosztorysy inwestorskie, h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, i) zbiorcze zestawienie kosztów. 2) dokumentacja projektowa powinna składać się z : a) projektu wykonawczego docieplenia budynku - 4 egz., b) projektu wykonawczego wymiany wewnętrznej instalacji c.o.- 4 egz., c) projektu budowlanego instalacji gazu 5 egz. wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, d) kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże - 2 egz., e) przedmiaru robót z podziałem na branże - 2 egz., f) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 2 egz. 3) ww. opracowania powinny być również przygotowane (dodatkowo) w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane. 4) zakres prac niezbędnych do projektowania: a) przeprowadzenie wizji na obiekcie, b) wykonanie inwentaryzacji budowlanej, c) uzyskanie danych do projektowania, d) konsultowanie rozwiązań projektowych z inwestorem, e) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 14499,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin25,00
Dokumentacja w wersji edytowalnej15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 14
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 6 - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 14 Bogusławskiego 14- budynek mieszkalny wolnostojący, dwukondygnacyjny, dach kopertowy, więźba drewniana, kryty gontem papowym, o kubaturze 1673,00 3, pow. użytkowa budynku 286,6 m2 . W budynku znajduje się 6 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 3 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 3 mieszkaniach. Wymagany zakres opracowania: 1) w zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: a) inwentaryzacja budowlana budynku, b) audyt energetyczny dla budynku, c) projekt wykonawczy termomodernizacji budynku obejmujący: -docieplenie ścian zewnętrznych wraz z naprawą hydroizolacji ścian piwnic, -docieplenie stropów nad piwnicą i ostatnią kondygnacją mieszkalną, -wymianę stolarki okiennej drewnianej i stalowej w piwnicach, na klatkach schodowych i w części mieszkań, -wymianę drzwi zewnętrznych do klatek schodowych, -likwidację zsypów na węgiel do pomieszczeń piwnic, -elementy małej architektury jak opaska wokół budynku, balustrady itp., -kolorystykę elewacji, -przedmiar robót, -kosztorys inwestorski, - specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót, d) projekt wykonawczy wykonania wewnętrznej instalacji c.o. wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, e) projekt budowlany przebudowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z doborem kotłów gazowych, obejmujący dobór i lokalizację kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, f) przedmiary robót, g) kosztorysy inwestorskie, h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, i) zbiorcze zestawienie kosztów. 2) dokumentacja projektowa powinna składać się z : a) projektu wykonawczego docieplenia budynku - 4 egz., b) projektu wykonawczego wymiany wewnętrznej instalacji c.o.- 4 egz., c) projektu budowlanego instalacji gazu 5 egz. wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, d) kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże - 2 egz., e) przedmiaru robót z podziałem na branże - 2 egz., f) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 2 egz. 3) ww. opracowania powinny być również przygotowane (dodatkowo) w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane. 4) zakres prac niezbędnych do projektowania: a) przeprowadzenie wizji na obiekcie, b) wykonanie inwentaryzacji budowlanej, c) uzyskanie danych do projektowania, d) konsultowanie rozwiązań projektowych z inwestorem, e) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 14499,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin25,00
Dokumentacja w wersji edytowalnej15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 9 a,b
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 7 - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 9 a,b Bogusławskiego 9 a,b - budynek mieszkalny wolnostojący, dwukondygnacyjny, dach kopertowy, więźba drewniana, kryty dachówką, o kubaturze 2808,00 m3, pow. użytkowa budynku 462,80 m2 . W budynku znajduje się 8 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 7 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 1 mieszkaniu. Wymagany zakres opracowania: 1) w zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: a) inwentaryzacja budowlana budynku, b) audyt energetyczny dla budynku, c) projekt wykonawczy termomodernizacji budynku obejmujący: -docieplenie ścian zewnętrznych wraz z naprawą hydroizolacji ścian piwnic, -docieplenie stropów nad piwnicą i ostatnią kondygnacją mieszkalną, -wymianę stolarki okiennej drewnianej i stalowej w piwnicach, na klatkach schodowych i w części mieszkań, -wymianę drzwi zewnętrznych do klatek schodowych, -likwidację zsypów na węgiel do pomieszczeń piwnic, -elementy małej architektury jak opaska wokół budynku, balustrady itp., -kolorystykę elewacji, -przedmiar robót, -kosztorys inwestorski, - specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót, d) projekt wykonawczy wykonania wewnętrznej instalacji c.o. wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, e) projekt budowlany przebudowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z doborem kotłów gazowych, obejmujący dobór i lokalizację kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, f) przedmiary robót, g) kosztorysy inwestorskie, h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, i) zbiorcze zestawienie kosztów. 2) dokumentacja projektowa powinna składać się z : a) projektu wykonawczego docieplenia budynku - 4 egz., b) projektu wykonawczego wymiany wewnętrznej instalacji c.o.- 4 egz., c) projektu budowlanego instalacji gazu 5 egz. wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, d) kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże - 2 egz., e) przedmiaru robót z podziałem na branże - 2 egz., f) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 2 egz. 3) ww. opracowania powinny być również przygotowane (dodatkowo) w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane. 4) zakres prac niezbędnych do projektowania: a) przeprowadzenie wizji na obiekcie, b) wykonanie inwentaryzacji budowlanej, c) uzyskanie danych do projektowania, d) konsultowanie rozwiązań projektowych z inwestorem, e) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 17305,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin25,00
Dokumentacja w wersji edytowalnej15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 11a,b
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 8 - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 11a,b Bogusławskiego 11 a,b - budynek mieszkalny wolnostojący, dwukondygnacyjny, dach kopertowy, więźba drewniana, kryty gontem papowym, o kubaturze 2808,00 m3 , pow. użytkowa budynku 462,80 m2 . W budynku znajduje się 8 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 7 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 1 mieszkaniu. Wymagany zakres opracowania: 1) w zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: a) inwentaryzacja budowlana budynku, b) audyt energetyczny dla budynku, c) projekt wykonawczy termomodernizacji budynku obejmujący: -docieplenie ścian zewnętrznych wraz z naprawą hydroizolacji ścian piwnic, -docieplenie stropów nad piwnicą i ostatnią kondygnacją mieszkalną, -wymianę stolarki okiennej drewnianej i stalowej w piwnicach, na klatkach schodowych i w części mieszkań, -wymianę drzwi zewnętrznych do klatek schodowych, -likwidację zsypów na węgiel do pomieszczeń piwnic, -elementy małej architektury jak opaska wokół budynku, balustrady itp., -kolorystykę elewacji, -przedmiar robót, -kosztorys inwestorski, - specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót, d) projekt wykonawczy wykonania wewnętrznej instalacji c.o. wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, e) projekt budowlany przebudowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z doborem kotłów gazowych, obejmujący dobór i lokalizację kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, f) przedmiary robót, g) kosztorysy inwestorskie, h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, i) zbiorcze zestawienie kosztów. 2) dokumentacja projektowa powinna składać się z : a) projektu wykonawczego docieplenia budynku - 4 egz., b) projektu wykonawczego wymiany wewnętrznej instalacji c.o.- 4 egz., c) projektu budowlanego instalacji gazu 5 egz. wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, d) kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże - 2 egz., e) przedmiaru robót z podziałem na branże - 2 egz., f) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 2 egz. 3) ww. opracowania powinny być również przygotowane (dodatkowo) w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane. 4) zakres prac niezbędnych do projektowania: a) przeprowadzenie wizji na obiekcie, b) wykonanie inwentaryzacji budowlanej, c) uzyskanie danych do projektowania, d) konsultowanie rozwiązań projektowych z inwestorem, e) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 17305,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin25,00
Dokumentacja w wersji edytowalnej15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 26 a,b,c
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 9 - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 26 a,b,c Bogusławskiego 26 a,b,c - budynek mieszkalny wolnostojący, trzykondygnacyjny, dach kopertowy, więźba drewniana, kryty gontem papowym, o kubaturze 4230,00 m3 , pow. użytkowa budynku 807,36 m2 . W budynku znajduje się 18 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 14 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 4 mieszkaniach. Wymagany zakres opracowania: 1) w zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: a) inwentaryzacja budowlana budynku, b) audyt energetyczny dla budynku, c) projekt wykonawczy termomodernizacji budynku obejmujący: -docieplenie ścian zewnętrznych wraz z naprawą hydroizolacji ścian piwnic, -docieplenie stropów nad piwnicą i ostatnią kondygnacją mieszkalną, -wymianę stolarki okiennej drewnianej i stalowej w piwnicach, na klatkach schodowych i w części mieszkań, -wymianę drzwi zewnętrznych do klatek schodowych, -likwidację zsypów na węgiel do pomieszczeń piwnic, -elementy małej architektury jak opaska wokół budynku, balustrady itp., -kolorystykę elewacji, -przedmiar robót, -kosztorys inwestorski, - specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót, d) projekt wykonawczy wykonania wewnętrznej instalacji c.o. wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, e) projekt budowlany przebudowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z doborem kotłów gazowych, obejmujący dobór i lokalizację kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, f) przedmiary robót, g) kosztorysy inwestorskie, h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, i) zbiorcze zestawienie kosztów. 2) dokumentacja projektowa powinna składać się z : a) projektu wykonawczego docieplenia budynku - 4 egz., b) projektu wykonawczego wymiany wewnętrznej instalacji c.o.- 4 egz., c) projektu budowlanego instalacji gazu 5 egz. wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, d) kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże - 2 egz., e) przedmiaru robót z podziałem na branże - 2 egz., f) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 2 egz. 3) ww. opracowania powinny być również przygotowane (dodatkowo) w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane. 4) zakres prac niezbędnych do projektowania: a) przeprowadzenie wizji na obiekcie, b) wykonanie inwentaryzacji budowlanej, c) uzyskanie danych do projektowania, d) konsultowanie rozwiązań projektowych z inwestorem, e) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 21157,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin25,00
Dokumentacja w wersji edytowalnej15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Grażyńskiego 3 a,b
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 10 - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Grażyńskiego 3 a,b Grażyńskiego 3 a,b - budynek mieszkalny wolnostojący, trzykondygnacyjny, dach kopertowy, więźba drewniana, kryty gontem papowym, o kubaturze 4230,00 m3 , pow. użytkowa budynku 807,36 m2 . W budynku znajduje się 18 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 14 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 4 mieszkaniach. Wymagany zakres opracowania: 1) w zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: a) inwentaryzacja budowlana budynku, b) audyt energetyczny dla budynku, c) projekt wykonawczy termomodernizacji budynku obejmujący: -docieplenie ścian zewnętrznych wraz z naprawą hydroizolacji ścian piwnic, -docieplenie stropów nad piwnicą i ostatnią kondygnacją mieszkalną, -wymianę stolarki okiennej drewnianej i stalowej w piwnicach, na klatkach schodowych i w części mieszkań, -wymianę drzwi zewnętrznych do klatek schodowych, -likwidację zsypów na węgiel do pomieszczeń piwnic, -elementy małej architektury jak opaska wokół budynku, balustrady itp., -kolorystykę elewacji, -przedmiar robót, -kosztorys inwestorski, - specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót, d) projekt wykonawczy wykonania wewnętrznej instalacji c.o. wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, e) projekt budowlany przebudowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z doborem kotłów gazowych, obejmujący dobór i lokalizację kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, f) przedmiary robót, g) kosztorysy inwestorskie, h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, i) zbiorcze zestawienie kosztów. 2) dokumentacja projektowa powinna składać się z : a) projektu wykonawczego docieplenia budynku - 4 egz., b) projektu wykonawczego wymiany wewnętrznej instalacji c.o.- 4 egz., c) projektu budowlanego instalacji gazu 5 egz. wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, d) kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże - 2 egz., e) przedmiaru robót z podziałem na branże - 2 egz., f) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 2 egz. 3) ww. opracowania powinny być również przygotowane (dodatkowo) w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane. 4) zakres prac niezbędnych do projektowania: a) przeprowadzenie wizji na obiekcie, b) wykonanie inwentaryzacji budowlanej, c) uzyskanie danych do projektowania, d) konsultowanie rozwiązań projektowych z inwestorem, e) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 20149,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin25,00
Dokumentacja w wersji edytowalnej15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 2 a,b,c
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 11 - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 2 a,b,c Bogusławskiego 2 a,b,c - budynek mieszkalny wolnostojący, dwukondygnacyjny, dach kopertowy, więźba drewniana, kryty gontem papowym, o kubaturze 6364,00 m 3 , pow. użytkowa budynku 1179,00 m2 . W budynku znajduje się 27 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 19 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 8 mieszkaniach. Wymagany zakres opracowania: 1) w zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: a) inwentaryzacja budowlana budynku, b) audyt energetyczny dla budynku, c) projekt wykonawczy termomodernizacji budynku obejmujący: -docieplenie ścian zewnętrznych wraz z naprawą hydroizolacji ścian piwnic, -docieplenie stropów nad piwnicą i ostatnią kondygnacją mieszkalną, -wymianę stolarki okiennej drewnianej i stalowej w piwnicach, na klatkach schodowych i w części mieszkań, -wymianę drzwi zewnętrznych do klatek schodowych, -likwidację zsypów na węgiel do pomieszczeń piwnic, -elementy małej architektury jak opaska wokół budynku, balustrady itp., -kolorystykę elewacji, -przedmiar robót, -kosztorys inwestorski, - specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót, d) projekt wykonawczy wykonania wewnętrznej instalacji c.o. wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, e) projekt budowlany przebudowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z doborem kotłów gazowych, obejmujący dobór i lokalizację kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, f) przedmiary robót, g) kosztorysy inwestorskie, h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, i) zbiorcze zestawienie kosztów. 2) dokumentacja projektowa powinna składać się z : a) projektu wykonawczego docieplenia budynku - 4 egz., b) projektu wykonawczego wymiany wewnętrznej instalacji c.o.- 4 egz., c) projektu budowlanego instalacji gazu 5 egz. wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, d) kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże - 2 egz., e) przedmiaru robót z podziałem na branże - 2 egz., f) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 2 egz. 3) ww. opracowania powinny być również przygotowane (dodatkowo) w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane. 4) zakres prac niezbędnych do projektowania: a) przeprowadzenie wizji na obiekcie, b) wykonanie inwentaryzacji budowlanej, c) uzyskanie danych do projektowania, d) konsultowanie rozwiązań projektowych z inwestorem, e) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 24287,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin25,00
Dokumentacja w wersji edytowalnej15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Plac Żołnierza 2 a,b
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 12 - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Plac Żołnierza 2 a,b Plac Żołnierza 2 a,b - budynek mieszkalny wolnostojący, trzykondygnacyjny, dach kopertowy, więźba drewniana, kryty gontem papowym, o kubaturze 4376,00 m 3 , pow. użytkowa budynku 794,52 m2 . W budynku znajduje się 18 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 13 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 5 mieszkaniach. Wymagany zakres opracowania: 1) w zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: a) inwentaryzacja budowlana budynku, b) audyt energetyczny dla budynku, c) projekt wykonawczy termomodernizacji budynku obejmujący: -docieplenie ścian zewnętrznych wraz z naprawą hydroizolacji ścian piwnic, -docieplenie stropów nad piwnicą i ostatnią kondygnacją mieszkalną, -wymianę stolarki okiennej drewnianej i stalowej w piwnicach, na klatkach schodowych i w części mieszkań, -wymianę drzwi zewnętrznych do klatek schodowych, -likwidację zsypów na węgiel do pomieszczeń piwnic, -elementy małej architektury jak opaska wokół budynku, balustrady itp., -kolorystykę elewacji, -przedmiar robót, -kosztorys inwestorski, - specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót, d) projekt wykonawczy wykonania wewnętrznej instalacji c.o. wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, e) projekt budowlany przebudowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z doborem kotłów gazowych, obejmujący dobór i lokalizację kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, f) przedmiary robót, g) kosztorysy inwestorskie, h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, i) zbiorcze zestawienie kosztów. 2) dokumentacja projektowa powinna składać się z : a) projektu wykonawczego docieplenia budynku - 4 egz., b) projektu wykonawczego wymiany wewnętrznej instalacji c.o.- 4 egz., c) projektu budowlanego instalacji gazu 5 egz. wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, d) kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże - 2 egz., e) przedmiaru robót z podziałem na branże - 2 egz., f) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 2 egz. 3) ww. opracowania powinny być również przygotowane (dodatkowo) w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane. 4) zakres prac niezbędnych do projektowania: a) przeprowadzenie wizji na obiekcie, b) wykonanie inwentaryzacji budowlanej, c) uzyskanie danych do projektowania, d) konsultowanie rozwiązań projektowych z inwestorem, e) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 20149,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin25,00
Dokumentacja w wersji edytowalnej15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Żurawia 5 a,b
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 13 - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Żurawia 5 a,b Żurawia 5 a,b - budynek mieszkalny wolnostojący, trzykondygnacyjny, dach kopertowy, więźba drewniana, kryty gontem papowym, o kubaturze 4347,00 m 3 , pow. użytkowa budynku 747,27 m2. W budynku znajduje się 16 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 18 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 3 mieszkaniach. Wymagany zakres opracowania: 1) w zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: a) inwentaryzacja budowlana budynku, b) audyt energetyczny dla budynku, c) projekt wykonawczy termomodernizacji budynku obejmujący: -docieplenie ścian zewnętrznych wraz z naprawą hydroizolacji ścian piwnic, -docieplenie stropów nad piwnicą i ostatnią kondygnacją mieszkalną, -wymianę stolarki okiennej drewnianej i stalowej w piwnicach, na klatkach schodowych i w części mieszkań, -wymianę drzwi zewnętrznych do klatek schodowych, -likwidację zsypów na węgiel do pomieszczeń piwnic, -elementy małej architektury jak opaska wokół budynku, balustrady itp., -kolorystykę elewacji, -przedmiar robót, -kosztorys inwestorski, - specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót, d) projekt wykonawczy wykonania wewnętrznej instalacji c.o. wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, e) projekt budowlany przebudowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z doborem kotłów gazowych, obejmujący dobór i lokalizację kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, f) przedmiary robót, g) kosztorysy inwestorskie, h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, i) zbiorcze zestawienie kosztów. 2) dokumentacja projektowa powinna składać się z : a) projektu wykonawczego docieplenia budynku - 4 egz., b) projektu wykonawczego wymiany wewnętrznej instalacji c.o.- 4 egz., c) projektu budowlanego instalacji gazu 5 egz. wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, d) kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże - 2 egz., e) przedmiaru robót z podziałem na branże - 2 egz., f) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 2 egz. 3) ww. opracowania powinny być również przygotowane (dodatkowo) w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane. 4) zakres prac niezbędnych do projektowania: a) przeprowadzenie wizji na obiekcie, b) wykonanie inwentaryzacji budowlanej, c) uzyskanie danych do projektowania, d) konsultowanie rozwiązań projektowych z inwestorem, e) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 19545,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin25,00
Dokumentacja w wersji edytowalnej15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Plac Żołnierza 1 a,b
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 14 - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Plac Żołnierza 1 a,b Plac Żołnierza 1 a,b- budynek mieszkalny wolnostojący, trzykondygnacyjny, dach kopertowy, więźba drewniana, kryty gontem papowym, o kubaturze 4347,00 m 3, pow. użytkowa budynku 747,27 m2 . W budynku znajduje się 16 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 14 mieszkaniach i instalację etażową w c.o. z kotłem gazowym w 2 mieszkaniach. Wymagany zakres opracowania: 1) w zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: a) inwentaryzacja budowlana budynku, b) audyt energetyczny dla budynku, c) projekt wykonawczy termomodernizacji budynku obejmujący: -docieplenie ścian zewnętrznych wraz z naprawą hydroizolacji ścian piwnic, -docieplenie stropów nad piwnicą i ostatnią kondygnacją mieszkalną, -wymianę stolarki okiennej drewnianej i stalowej w piwnicach, na klatkach schodowych i w części mieszkań, -wymianę drzwi zewnętrznych do klatek schodowych, -likwidację zsypów na węgiel do pomieszczeń piwnic, -elementy małej architektury jak opaska wokół budynku, balustrady itp., -kolorystykę elewacji, -przedmiar robót, -kosztorys inwestorski, - specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót, d) projekt wykonawczy wykonania wewnętrznej instalacji c.o. wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, e) projekt budowlany przebudowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z doborem kotłów gazowych, obejmujący dobór i lokalizację kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, f) przedmiary robót, g) kosztorysy inwestorskie, h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, i) zbiorcze zestawienie kosztów. 2) dokumentacja projektowa powinna składać się z : a) projektu wykonawczego docieplenia budynku - 4 egz., b) projektu wykonawczego wymiany wewnętrznej instalacji c.o.- 4 egz., c) projektu budowlanego instalacji gazu 5 egz. wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, d) kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże - 2 egz., e) przedmiaru robót z podziałem na branże - 2 egz., f) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 2 egz. 3) ww. opracowania powinny być również przygotowane (dodatkowo) w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane. 4) zakres prac niezbędnych do projektowania: a) przeprowadzenie wizji na obiekcie, b) wykonanie inwentaryzacji budowlanej, c) uzyskanie danych do projektowania, d) konsultowanie rozwiązań projektowych z inwestorem, e) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 20149,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin25,00
Dokumentacja w wersji edytowalnej15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Patriotów 3 a, b
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 15 - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Patriotów 3 a, b Patriotów 3 a,b - budynek mieszkalny wolnostojący, trzykondygnacyjny, dach kopertowy, więźba drewniana, kryty gontem papowym, o kubaturze 4374,00 m 3, pow. użytkowa budynku 747,27 m2 . W budynku znajduje się 16 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 13 mieszkaniach i instalację etażową w c.o. z kotłem gazowym w 3 mieszkaniach. Wymagany zakres opracowania: 1) w zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: a) inwentaryzacja budowlana budynku, b) audyt energetyczny dla budynku, c) projekt wykonawczy termomodernizacji budynku obejmujący: -docieplenie ścian zewnętrznych wraz z naprawą hydroizolacji ścian piwnic, -docieplenie stropów nad piwnicą i ostatnią kondygnacją mieszkalną, -wymianę stolarki okiennej drewnianej i stalowej w piwnicach, na klatkach schodowych i w części mieszkań, -wymianę drzwi zewnętrznych do klatek schodowych, -likwidację zsypów na węgiel do pomieszczeń piwnic, -elementy małej architektury jak opaska wokół budynku, balustrady itp., -kolorystykę elewacji, -przedmiar robót, -kosztorys inwestorski, - specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót, d) projekt wykonawczy wykonania wewnętrznej instalacji c.o. wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, e) projekt budowlany przebudowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z doborem kotłów gazowych, obejmujący dobór i lokalizację kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, f) przedmiary robót, g) kosztorysy inwestorskie, h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, i) zbiorcze zestawienie kosztów. 2) dokumentacja projektowa powinna składać się z : a) projektu wykonawczego docieplenia budynku - 4 egz., b) projektu wykonawczego wymiany wewnętrznej instalacji c.o.- 4 egz., c) projektu budowlanego instalacji gazu 5 egz. wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, d) kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże - 2 egz., e) przedmiaru robót z podziałem na branże - 2 egz., f) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 2 egz. 3) ww. opracowania powinny być również przygotowane (dodatkowo) w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane. 4) zakres prac niezbędnych do projektowania: a) przeprowadzenie wizji na obiekcie, b) wykonanie inwentaryzacji budowlanej, c) uzyskanie danych do projektowania, d) konsultowanie rozwiązań projektowych z inwestorem, e) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 20149,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin25,00
Dokumentacja w wersji edytowalnej15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 16Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Patriotów 1 a,b,c,d
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 16 - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Patriotów 1 a,b,c,d Patriotów 1 a,b,c,d - budynek mieszkalny wolnostojący, trzykondygnacyjny, dach kopertowy, więźba drewniana, kryty gontem papowym, o kubaturze 7122,00 m 3, pow. użytkowa budynku 1507,21 m2 . W budynku znajdują się 32 mieszkania. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 25 mieszkaniach i instalację etażową c.o. z kotłem gazowym w 7 mieszkaniach. Wymagany zakres opracowania: 1) w zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: a) inwentaryzacja budowlana budynku, b) audyt energetyczny dla budynku, c) projekt wykonawczy termomodernizacji budynku obejmujący: -docieplenie ścian zewnętrznych wraz z naprawą hydroizolacji ścian piwnic, -docieplenie stropów nad piwnicą i ostatnią kondygnacją mieszkalną, -wymianę stolarki okiennej drewnianej i stalowej w piwnicach, na klatkach schodowych i w części mieszkań, -wymianę drzwi zewnętrznych do klatek schodowych, -likwidację zsypów na węgiel do pomieszczeń piwnic, -elementy małej architektury jak opaska wokół budynku, balustrady itp., -kolorystykę elewacji, -przedmiar robót, -kosztorys inwestorski, - specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót, d) projekt wykonawczy wykonania wewnętrznej instalacji c.o. wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, e) projekt budowlany przebudowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z doborem kotłów gazowych, obejmujący dobór i lokalizację kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, f) przedmiary robót, g) kosztorysy inwestorskie, h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, i) zbiorcze zestawienie kosztów. 2) dokumentacja projektowa powinna składać się z : a) projektu wykonawczego docieplenia budynku - 4 egz., b) projektu wykonawczego wymiany wewnętrznej instalacji c.o.- 4 egz., c) projektu budowlanego instalacji gazu 5 egz. wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, d) kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże - 2 egz., e) przedmiaru robót z podziałem na branże - 2 egz., f) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 2 egz. 3) ww. opracowania powinny być również przygotowane (dodatkowo) w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane. 4) zakres prac niezbędnych do projektowania: a) przeprowadzenie wizji na obiekcie, b) wykonanie inwentaryzacji budowlanej, c) uzyskanie danych do projektowania, d) konsultowanie rozwiązań projektowych z inwestorem, e) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 22465,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin25,00
Dokumentacja w wersji edytowalnej15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: