Ogłoszenie nr 505308-N-2017 z dnia 2017-05-10 r.

Prokuratura Okręgowa w Łodzi: Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na siedem zadań
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 25300000, ul. ul. Kilińskiego  152 , 90322   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 768 692, e-mail prokuratura@bmp.net.pl, faks 426 768 628.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.lodz.po.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta pwinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Prokuratura Okręgowa w Łodzi, ul. Kiińskiego 152, 90-322 Łódź

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na siedem zadań
Numer referencyjny: PO VII WB 261.7.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Świadczenie na rzecz Zamawiającego i podległych jej jednostek organizacyjnych usługi przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków z miejsca ich położenia do miejsc wskazanych przez prokuratora lub upoważnionego funkcjonariusza Policji. Zasięg usług przewozowych obejmuje teren działania Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych: Prokuratur Rejonowych: Łódź – Bałuty, Łódź – Górna, Łódź – Polesie, Łódź – Śródmieście, Łódź – Widzew oraz Prokuratur Rejonowych w: Brzezinach, Łowiczu, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach, Zgierzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
98370000-7
60130000-8
98300000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, przewiduje możliwość wystąpienia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  21   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony dla każdego Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności obejmującej przedmiot zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. Ważne! Zamawiający nie wymaga zawarcia odrębnych umów ubezpieczenia dla każdego z Zadań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje przynajmniej jednym pojazdem specjalnym przeznaczonym do przewozu zwłok osób zmarłych i zabitych i ich szczątków, dla każdego Zadania odrębnie. Pojazd wykazany dla danego Zadania może zostać wskazany do realizacji pozostałych Zadań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym osoba ma miejsce zamieszkania. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, 8.5.2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 8.5.3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 8.6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 ustawy Pzp., może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz pojazdów do transportu osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków, które będą wykorzystywane do wykonania danego Zadania wraz z podaniem następujących informacji tj. markę, typ, rodzaj/ przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN oraz wskazaniem rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem w pkt 6.1.3. zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ. Zamawiający żąda złożenia polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego zawarcie ważnej umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności obejmującej przedmiot zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
10.1. Zamawiający zgodnie z art. 45 ustawy Pzp., żąda od Wykonawcy wniesienia wadium: dla zadania Nr 1 w wysokości: 3 800,00 PLN (słownie: trzy tysiące osiemset PLN), dla zadania Nr 2 w wysokości: 310,00 PLN (słownie: trzysta dziesięć PLN), dla zadania Nr 3 w wysokości: 650,00 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt PLN) dla Zadania Nr 4 w wysokości: 1070,00 PLN (słownie: jeden tysiąc siedemdziesiąt PLN), dla Zadania Nr 5 w wysokości: 800,00 PLN (słownie: osiemset PLN), dla Zadania Nr 6 w wysokości 930,00 PLN (słownie: dziewięćset trzydzieści PLN), dla Zadania Nr 7 w wysokości: 1160,00 PLN (słownie: tysiąc sto sześćdziesiąt PLN), wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 10.2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp., tj.: 10.2.1. pieniądzu , 10.2.2. poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenia kasy są zawsze poręczeniami pieniężnymi, 10.2.3. gwarancjach bankowych; 10.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 10.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240); 10.2.6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto bankowe Zamawiającego: NBP Oddział w Łodzi, nr: 93 1010 1371 0004 9113 9120 0000 z podaniem w tytule wpłaty numeru sprawy – SIWZ ( PO VII WB 261.7.2017. ). 10.3. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu to wymagany jest oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium załączona do oferty. 10.4. Jeżeli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty. 10.5. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 10.5.1. nazwę zleceniodawcy ( Wykonawcy ), beneficjenta poręczenia/ gwarancji ( Zamawiającego ), poręczyciela/gwaranta oraz adresy ich siedzib, 10.5.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją, 10.5.3 kwotę wadium, 10.5.4 terminem ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, 10.5.5 zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium nieodwołalne, bezwarunkowe na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca: 10.5.5a w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1 ustawy Pzp., pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 10.5.5b którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - spowodował, iż zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10.6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów które nie spełniają wymagań o których mowa w pkt 10.5. niniejszego rozdziału SIWZ. 10.7. Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art.46 ustawy Pzp. 10.8. Zamawiający na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy Pzp., odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ryczałtowa brutto za jeden przejazd35
cena brutto za 1 kilometr25
Dysponowanie pojazdami specjalnymi20
czas dojazdu na miejsce zdarzenia20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron na piśmie, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy konieczność takich zmian wynika ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących lub zmian organizacyjnych polegających na likwidacji jednostek Prokuratury lub zmian zakresu działania poszczególnych jednostek Prokuratury. 3. Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 4. W przypadku waloryzacji wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1 - 3, Wykonawca kieruje do Zamawiającego pisemny wniosek, zawierający uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wykazanie wpływu zmian na wynagrodzenie Wykonawcy. 5. Zamawiający jest uprawniony do zweryfikowania wniosku Wykonawcy, pod względem spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 3.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: , godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na siedem zadań
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 1 1.1. Prokuratura Okręgowa w Łodzi wraz z Prokuraturą Rejonową Łódź – Śródmieście, Łódź, ul. Kilińskiego 152: a) obszar właściwości: część miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Łódź – Śródmieście. b) obszar właściwości Prokuratury Okręgowej w Łodzi. 1.2. Prokuratura Rejonowa Łódź – Bałuty, Łódź, ul. Ciesielska 7: - obszar właściwości: część miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Łódź – Bałuty, 1.3. Prokuratura Rejonowa Łódź – Górna, Łódź, ul. Sieradzka 11a: - obszar właściwości, część miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy – Górna, 1.4. Prokuratura Rejonowa Łódź – Polesie, Łódź, ul. Dąbrowskiego 40a: - obszar właściwości: część miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Łódź – Polesie. 1.5. Prokuratura Rejonowa Łódź – Widzew, Łódź, ul. Dąbrowskiego 40a: a) obszar właściwości : część miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy – Widzew, oraz b) poza granice administracyjne miasta Łodzi: gminy Andrespol, Brójce i Nowosolna.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 98370000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 21
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-06-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ryczałtowa brutto za jeden przejazd35
cena brutto za 1 kilometr 25
Dysponowanie pojazdami specjalnymi20
czas dojazdu na miejsce zdarzenia20

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na siedem zadań
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prokuratura Rejonowa w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 9: a) obszar właściwości miasta Brzeziny, oraz b) poza granice administracyjne miasta Brzeziny: gminy Dmosin, Jeżów, Koluszki, Lipce Reymontowskie, Rogów i Słupia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 21
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ryczałtowa brutto za jeden przejazd35
cena brutto za 1 kilometr25
Dysponowanie pojazdami specjalnymi20
czas dojazdu na miejsce zdarzenia20

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na siedem zadań
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prokuratura Rejonowa w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Kaliska 1/3: a) obszar właściwości miasta Łowicz, oraz b) poza granice administracyjne miasta Łowicz: gminy Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łyszkowice, Nieborów i Zduny.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 21
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ryczałtowa brutto za jeden przejaz35
cena brutto za 1 kilometr25
Dysponowanie pojazdami specjalnymi20
czas dojazdu na miejsce zdarzenia20

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na siedem zadań
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prokuratura Rejonowa w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Warszawska 39: a) obszar właściwości miasta Pabianic, oraz b) poza granice administracyjne miasta Pabianice: gminy Konstantynów Łódzki, Dłutów, Ksawerów, Rzgów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 21
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-06-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ryczałtowa brutto za jeden przejazd35
cena brutto za 1 kilometr25
Dysponowanie pojazdami specjalnymi20
czas dojazdu na miejsce zdarzenia20

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na siedem zadań
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. Gałeckiego 4: a) obszar właściwości miasta Skierniewice, oraz b) poza granice administracyjne miasta Skierniewice: gminy Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 21
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-06-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ryczałtowa brutto za jeden przejazd35
cena brutto za 1 kilometr25
Dysponowanie pojazdami specjalnymi20
czas dojazdu na miejsce zdarzenia20

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na siedem zadań
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Kościuszki 17: a) obszar właściwości miasta Rawy Mazowieckiej, oraz b) poza granice administracyjne miasta Rawy Mazowieckiej: gminy Biała Rawska, Cielądz, Głuchów, Kowiesy, Regnów i Sadkowice.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 21
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-06-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ryczałtowa brutto za jeden przejazd35
cena brutto za 1 kilometr25
Dysponowanie pojazdami specjalnymi20
czas dojazdu na miejsce zdarzenia20

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na siedem zadań
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prokuratura Rejonowa w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Łódzka 20: a) obszar właściwości miasta: Zgierza, oraz b) poza granice administracyjne miasta Zgierza: gminy Aleksandrów Łódzki, Głowno, Ozorków, Parzęczew, Stryków.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 21
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-06-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ryczałtowa brutto za jeden przejazd35
cena brutto za 1 kilometr25
Dysponowanie pojazdami specjalnymi20
czas dojazdu na miejsce zdarzenia20

6) INFORMACJE DODATKOWE: