Ogłoszenie nr 555379-N-2017 z dnia 21.07.2017 r.

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych: Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Miasta Gdańska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, krajowy numer identyfikacyjny 365360218, ul. Al. Gen. J. Hallera   16/18 , 80-426  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 5065120, , e-mail r.ignatowicz@gcuw.pl, , faks 058 5065132.
Adres strony internetowej (URL): www.gcuw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gcuw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Gdański Centrum Usług Wspólnych, 80-426 Gdańsk, Al. Gen. J. Hallera 16/18

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Miasta Gdańska
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
9


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie przewozów szkolnych do placówek oświatowych na następujących zadaniach – trasach: CPV 60.13.00.00-8 ZADANIE I: Morena ↔ Suchanino ↔ Chełm ↔ Dworzec Główny PKP ↔ Nowy Port (ul. Ks. M. Góreckiego 16 - SOSW Nr 2); przewóz około 16 dzieci + 2 opiekunów ~ 45 km/dzień (2 kursy dziennie), ZADANIE II: Orunia ↔ Stogi ↔ Nowy Port (ul. Ks. M. Góreckiego 16 - SOSW Nr 2); przewóz około 14 dzieci + 2 opiekunów ~ 40 km/dzień (2 kursy dziennie), ZADANIE III: Wrzeszcz ↔ Oliwa ↔ Przymorze ↔ Brzeźno ↔ Nowy Port (ul. Ks. M. Góreckiego 16 - SOSW Nr 2); przewóz około 12 dzieci + 2 opiekunów ~ 60 km/dzień (2 kursy dziennie), ZADANIE IV: Złota Karczma ↔ Kokoszki ↔ Bysewo ↔ Klukowo (ul. Radarowa 26) /SP - 82/ ↔ Złota Karczma (ul. M. Słabego 6 - ZKPiG Nr 23, G Nr 30, 7); przewóz około 83 dzieci + 2 opiekunów ~ 182 km/dzień (7 kursów dziennie), ZADANIE V: Wiszące Ogrody ↔ Kiełpino ↔ Karczemki ↔ Kiełpinek ↔ Zabornia (ul. Kartuska 32/34 - G Nr 2, SP 58); przewóz około 40 dzieci + 2 opiekunów ~ 80 km/dzień (3 kursy dziennie), ZADANIE VI: Gdańsk (K. Porębskiego, A. Bruskiego) ↔ Sopot (ul. K. Wielkiego 14 - ZSS Nr 5) ↔ Gdynia (ul. Gen J. Hallera 9 - ZSO Nr 6); przewóz około 10 dzieci + 1 opiekun ~ 140 km/dzień (2 kursy dziennie), ZADANIE VII: Gdańsk, ul. Uczniowska ↔ Gdańsk (ul. Zielony Trójkąt 1 - SP Nr 69); przewóz około 55 dzieci + 1 opiekun ~ 13 km/dzień (2 kursy dziennie), ZADANIE VIII: Gdańsk (ul. Zwierkowskiego, ul. K. Porębskiego, ul. Maki, ul. Kocurki), ↔ Oliwa (ul. Kwietna) ↔ Gdynia (ul. Gospodarska 1 – SP i G Stowarzyszenia DAR) ↔ Wejherowo (ul. Sobieskiego 279 – SOSW Nr 2 Dla Niesłyszących i Słabosłyszących); przewóz około 5 dzieci + 1 opiekun ~ 265 km/dzień (2 kursy dziennie), ZADANIE IX: Gdańsk (ul. Lubowidzka, ul. Leszczynowa, ul. J. Świrskiego) ↔ Gdynia (ul. Gen J. Hallera 9 – SP Nr 49 w ZSO Nr 6); przewóz około 3 dzieci + 1 opiekun ~ 140 km/dzień (2 kursy dziennie).

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 656206,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  10   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 01.09.2017   lub zakończenia: 30.06.2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: • posiadanie licencji (zezwolenie, uprawnienia, koncesje) uprawniającej do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób, a w przypadku podmiotów zagranicznych posiadanie odpowiedniego zezwolenia, jeżeli jest wymagane do prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia, • aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) doświadczenia. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ilości przejechanych kilometrów, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) zdolności technicznej. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje: • w pełni sprawnych technicznie autobusów, • odpowiednio wykwalifikowanym personelem wymagane przepisami prawa – Wykonawcy muszą dysponować doświadczonymi kierowcami zatrudnionymi na umowę o pracę i opiekunami, posiadającymi odpowiednie uprawnienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
• zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, • zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku spółek cywilnych zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wykonawca składa zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej Zamawiający żąda: • wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, • w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę usług obejmujących szerszy zakres niż wskazany w warunku doświadczenia, Wykonawca powinien podać całkowitą wartość usług oraz podać wartość usług w zakresie wymaganym warunkiem, • wykazu pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, wraz z podaniem kwalifikacji i uprawnień oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, • kserokopie dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia do przewozu osób (kierowcy), • oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia do opieki osób (opiekunki), • wykazu taboru autobusowego, będącego w dyspozycji Wykonawcy (własnego, wynajmowanego, w leasingu) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi autobusami, niezbędnego do realizacji zamówienia, • kserokopię umowy najmu lub leasingu w odniesieniu do taboru wynajmowanego lub leasingu, • kserokopię dowodu rejestracyjnego z aktualnym wpisem o sprawności każdego wskazanego pojazdu, którymi będzie realizowane zamówienie, • kserokopie dowodu ubezpieczenia każdego wskazanego pojazdu w zakresie ubezpieczenia OC i NW, którymi będzie realizowane zamówienie; b) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert zawierający dane objęte wpisem oraz datę dokonania tego wydruku. Wydruk ten może być dokonany samodzielnie przez Wykonawcę, którego dotyczy wpis do ewidencji, a także marszałka województwa; c) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda; posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
złożenia dowodu wniesienia wadium (wadium wnoszone gwarancjach lub/i poręczeniach należy składać w formie oryginału). Oryginał można dołączyć do oferty lub złożyć przed upływem terminu składania ofert do Kancelarii, lub dołączyć np. w koszulce do wierzchniej strony koperty zawierającej ofertę.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w formie oryginału). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca ubiegający się o zamówienie obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100) dla każdej z części. 1. Wadium obejmuje cały okres związania ofertą. 2. Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu; b) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na konto Zamawiającego najpóźniej do godziny otwarcia ofert i należy przelać na rachunek: PekaO SA numer konta: 64 1240 1268 1111 0010 7066 4419 (z dopiskiem „Wadium na wycieczkę”). 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w formach innych niż pieniężna za spełniony, gdy umowa zabezpieczająca (tj. wadium w formie/formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) będzie zawierała co najmniej następujące elementy: a) nazwę i dokładny adres gwaranta; b) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej dokładnie odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, gdy wystąpi jedna z następujących sytuacji wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp; c) zobowiązanie gwaranta do wypłacenia pełnej kwoty wadium niezwłocznie na pierwsze wezwanie Zamawiającego; d) okres ważności umowy zabezpieczającej (który musi pokrywać się z terminem związania ofertą wskazanym w SIWZ), zostanie złożona w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku, Al. Gen. J. Hallera 16/18. nie później niż w terminie składania ofert. Wymaga się złożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zabezpieczającej. Zamawiający wymaga złożenia oryginału umowy zabezpieczającej w sytuacji, gdy zawiera ona zapisy o wymagalności roszczeń wyłącznie na podstawie oryginału umowy. Nie dopuszcza się składania wadium w innych formach niż wymienione w pkt 2 SIWZ. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty poprzez wniesienie wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppkt 7 i 8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto za realizację zadania60,00
wiek taboru wykazana w latach 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru Zleceniobiorcy oraz określa poniżej warunki takiej zmiany: a) obniżenie wartości umowy w przypadku odstąpienia od wykonania części usług przewozowych, które obejmowało zamówienie. Warunkami tych zmian są: • wskazanie usługi, której ze względów ekonomicznych lub technicznych nie mogą lub nie muszą być wykonane, b) obniżenie wartości umowy w przypadku usług przewozowych zamiennych, wartość umowy zostanie obniżona o różnice wynikające z właściwych wartości wskazanych w formularzu ofertowym. Warunkami tych zmian są: • wskazanie usług przewozowych zamiennych, w przypadku zmian organizacji pracy szkoły, które ze względów ekonomicznych mogą być wykonane, c) zmiany terminu wykonania umowy. Warunki takiej zmiany są: • wystąpienie zdarzeń lub okoliczności, których nie można było przewidzieć, a które uniemożliwiają terminową realizację zadania. W szczególności zdarzenia te obejmują jedną z poniższych przyczyn: o zmiana organizacji pracy szkoły, o niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające organizację nauczania w ustalonych kalendarzem roku szkolnego dniach zajęć, o konieczność odpracowania dni nauki w innych dniach niż ustalonych w kalendarzu roku szkolnego,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28.07.2017, godzina: 12:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Miasta Gdańska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Morena ↔ Suchanino ↔ Chełm ↔ Dworzec Główny PKP ↔ Nowy Port (ul. Ks. M. Góreckiego 16 - SOSW Nr 2); przewóz około 16 dzieci + 2 opiekunów ~ 45 km/dzień (2 kursy dziennie),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 62911,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 10
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto za realizację zadania 60,00
wiek taboru wykazana w latach 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Świadczenie usług przewozowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Orunia ↔ Stogi ↔ Nowy Port (ul. Ks. M. Góreckiego 16 - SOSW Nr 2); przewóz około 14 dzieci + 2 opiekunów ~ 40 km/dzień (2 kursy dziennie),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 61060,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 10
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto za realizację zadania60,00
wiek taboru wykazana w latach 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Miasta Gdańska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wrzeszcz ↔ Oliwa ↔ Przymorze ↔ Brzeźno ↔ Nowy Port (ul. Ks. M. Góreckiego 16 - SOSW Nr 2); przewóz około 12 dzieci + 2 opiekunów ~ 60 km/dzień (2 kursy dziennie),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 56687,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 10
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto za realizację zadania 60,00
wiek taboru wykazana w latach 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Miasta Gdańska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Złota Karczma ↔ Kokoszki ↔ Bysewo ↔ Klukowo (ul. Radarowa 26) /SP - 82/ ↔ Złota Karczma (ul. M. Słabego 6 - ZKPiG Nr 23, G Nr 30, 7); przewóz około 83 dzieci + 2 opiekunów ~ 182 km/dzień (7 kursów dziennie),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 80857,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 10
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto za realizację zadania 60,00
wiek taboru wykazana w latach 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Miasta Gdańska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wiszące Ogrody ↔ Kiełpino ↔ Karczemki ↔ Kiełpinek ↔ Zabornia (ul. Kartuska 32/34 - G Nr 2, SP 58); przewóz około 40 dzieci + 2 opiekunów ~ 80 km/dzień (3 kursy dziennie),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 71750,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 10
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto za realizację zadania 60,00
wiek taboru wykazana w latach 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Miasta Gdańska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Gdańsk (K. Porębskiego, A. Bruskiego) ↔ Sopot (ul. K. Wielkiego 14 - ZSS Nr 5) ↔ Gdynia (ul. Gen J. Hallera 9 - ZSO Nr 6); przewóz około 10 dzieci + 1 opiekun ~ 140 km/dzień (2 kursy dziennie),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 51359,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 10
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto za realizację zadania 60,00
wiek taboru wykazana w latach 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Miasta Gdańska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Gdańsk, ul. Uczniowska ↔ Gdańsk (ul. Zielony Trójkąt 1 - SP Nr 69); przewóz około 55 dzieci + 1 opiekun ~ 13 km/dzień (2 kursy dziennie),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 43750,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 10
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto za realizację zadania 60,00
wiek taboru wykazana w latach 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Miasta Gdańska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Gdańsk (ul. Zwierkowskiego, ul. K. Porębskiego, ul. Maki, ul. Kocurki), ↔ Oliwa (ul. Kwietna) ↔ Gdynia (ul. Gospodarska 1 – SP i G Stowarzyszenia DAR) ↔ Wejherowo (ul. Sobieskiego 279 – SOSW Nr 2 Dla Niesłyszących i Słabosłyszących); przewóz około 5 dzieci + 1 opiekun ~ 265 km/dzień (2 kursy dziennie),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 132500,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 10
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto za realizację zadania 60,00
wiek taboru wykazana w latach 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Miasta Gdańska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Gdańsk (ul. Lubowidzka, ul. Leszczynowa, ul. J. Świrskiego) ↔ Gdynia (ul. Gen J. Hallera 9 – SP Nr 49 w ZSO Nr 6); przewóz około 3 dzieci + 1 opiekun ~ 140 km/dzień (2 kursy dziennie).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 95333,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 10
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto za realizację zadania 60,00
wiek taboru wykazana w latach 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: