Ogłoszenie nr 557379-N-2017 z dnia 2017-07-26 r.

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku: Kompleksowy remont i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego Drewniak na budynek usługowo-mieszkalny oraz remont i częściowa rozbiórka budynków gospodarczych na terenie zabytkowego zespołu willowego Milusin w Sulejówku, realizowane w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późn. zm.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, krajowy numer identyfikacyjny 14177328200000, ul. ul. Oleandrów  5 , 05070   Sulejówek, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 842 04 25, , e-mail w.chmielewski@muzeumpilsudski.pl, , faks 22 842 04 25.
Adres strony internetowej (URL): www.muzeumpilsudski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.muzeumpilsudski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Biuro Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowy remont i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego Drewniak na budynek usługowo-mieszkalny oraz remont i częściowa rozbiórka budynków gospodarczych na terenie zabytkowego zespołu willowego Milusin w Sulejówku, realizowane w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późn. zm.
Numer referencyjny: ZP/MJP/DI/2/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowym remoncie i zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego Drewniak na budynek usługowo-mieszkalny (kat. obiektu I i XVII) oraz remont budynków gospodarczych, na terenie zabytkowego zespołu willowego Milusin wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1348 decyzją z dn. 29.04.1988 r., składającego się z działek oznaczonych nr ew. 54/1, 54/2,55 w obrębie 31, położonych w Sulejówku przy ul. Oleandrów 3, realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. wraz z późn. zm. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie (placu budowy), wyodrębnionym z terenu budowy nowego kompleksu Muzeum, wykonywanego przez Generalnego Wykonawcę tego kompleksu. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: demontaż, renowację i ponowny montaż lub odtworzenie elementów drewnianych budynku, w tym renowację konserwatorską elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynku, wymianę ścian podmurówek wraz z wykonaniem nowych ław i ścian fundamentowych, wymianę warstw stropowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, impregnację odsłoniętego drewna, roboty wykończeniowe, w tym demontaż i ponowny montaż pieców kaflowych. Roboty winny być wykonywane przy założeniu odtworzenia historycznych walorów budynku, poprzez zachowanie jak największej ilości elementów oryginalnych, a tam gdzie nie będzie to możliwe - poprzez jak najwierniejsze odtworzenie tych elementów. Zamówienie nie obejmuje zagospodarowania terenu, które wykona Generalny Wykonawca dla całego kompleksu Muzeum.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45200000-9
45300000-0
45400000-1
45500000-2
45262690-4
45453000-7
45453100-8
71000000-8
71300000-1
71500000-3
71600000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: I. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał: co najmniej jedno zamówienie obejmujące roboty budowlane, w tym roboty konserwatorskie, polegające na remoncie, przebudowie, modernizacji lub pracach restauratorskich (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) budynku wpisanego do ewidencji lub rejestru zabytków, o kubaturze nie mniejszej niż 750 m3, o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000,00 PLN; w przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. II. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje: (1) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej; (2) jedną osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi, o których mowa w art. 37b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia; Zamawiający dopuszcza posiadanie przez jedną osobę obu wymienionych uprawnień lub więcej niż jednego z w/w uprawnień.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku, warunki określone w pkt III.1.3) niniejszego ogłoszenia mogą zostać spełnione przez jednego wykonawcę lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 1. wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2. wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji o wynikach spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść, według wyboru Wykonawcy, w jednej z następujących form: a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego o numerze: 63 1130 1017 0020 1472 3320 0005. b) poręczeniach bankowych, c) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, d) gwarancjach bankowych, e) gwarancjach ubezpieczeniowych lub f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.). Wadium w innej formie niż pieniężna należy złożyć w oryginale w siedzibie Biura Zamawiającego: ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa, jednocześnie dołączając jego kopię do oferty albo złożyć wraz z ofertą. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, a dowód jego wniesienia dołączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena80,00
gwarancja jakości20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, możliwa jest w zakresie i na warunkach wskazanych poniżej, tj.: 1) W zakresie terminu wykonania zamówienia, w przypadku: a) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, znacznie odbiegających od typowych, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, a powstała z tego powodu przeszkoda w terminowej realizacji robót pozostaje w związku przyczynowo - skutkowym z powstałym opóźnieniem; na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi inspektor nadzoru; b) wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej, tj. zdarzeń, których wystąpienie jest niezależne od Stron i którym nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 2) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót lub zawieszenia Umowy przez Zamawiającego, 3) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji związanych z realizacją Przedmiotu Umowy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których organy te są zobowiązane na mocy przepisów prawa; 4) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie przewidywano przy zawarciu Umowy, 5) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, wstrzymujących lub opóźniających realizację Robót Budowlanych, 6) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, w szczególności będących następstwem działania lub zaniechania Generalnego Wykonawcy kompleksu Muzeum, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową. 2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 termin realizacji przedmiotu Umowy określony w § 6 Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do jego zakończenia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko w przypadku, gdy nie były one następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 3. W zakresie zmiany sposobu spełnienia świadczenia, w tym zmian technologicznych spowodowanych: 1) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w SIWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy; 4. W zakresie pozostałych zmian - w tym zmiany wynagrodzenia spowodowanych następującymi okolicznościami: 1) Siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami SIWZ; Strony odpowiednio ograniczą zakres realizacji przedmiotu zamówienia, który nie będzie mógł zostać zrealizowany oraz odpowiednio zmniejszą wynagrodzenie Wykonawcy; 2) Zmianą obowiązującej stawki podatku VAT. Strony wprowadzą do Umowy nową stawkę podatku VAT i zmienią odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy; 3) Zmianą sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy lub zmiany wytycznych dotyczących realizacji projektu. Strony dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów Zamawiającego lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu; 4) Rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. Zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje; 5) Kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych dla uniknięcia lub usunięcia kolizji. 5. Dodatkowo Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie: 1) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych nie wymagających zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji Umowy, a zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego; 2) wykonania robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych – bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy; 3) zaniechania wykonania robót, których wykonanie w trakcie realizacji stało się zbędne albo niemożliwie do wykonania z przyczyn technicznych - przy jednoczesnym obniżeniu wartości wynagrodzenia o wartość robót zaniechanych wycenionych zgodnie z cenami jednostkowymi, wskazanymi w Kosztorysie Realizacyjnym. 4) zmian dotyczących wykonania przedmiotu Umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji publicznej, w sposób wynikający z tych zleceń, 5) jeżeli konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub zmianą decyzji Pozwolenie na budowę, ze skutkiem z nich wynikającym. 6) zmian personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku wystąpienia istotnej przyczyny uniemożliwiającej dotychczasowej osobie wykonywania swoich obowiązków. 7) zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Pzp o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę; wniosek Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia wymagał będzie uzasadnienia wraz z odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian ww. zmian na wynagrodzenie Wykonawcy. 6. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia przez Strony aneksu do Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-11, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 02 sierpnia 2017 r. godz. 12:00. Wykonawcy zainteresowani udziałem w wizji lokalnej winni stawić się w ww. terminie przy ul. Oleandrów 5 w Sulejówku przed bramą wjazdową prowadzącą do Dworku Milusin (miejsce zbiórki). Wizja lokalna odbędzie się przy udziale upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH