Ogłoszenie nr 530294-N-2017 z dnia 2017-06-13 r.

Gmina Sienno: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Aleksandrów, Wierzchowiska Pierwsze i Wierzchowiska Drugie wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Siennie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sienno, krajowy numer identyfikacyjny 54289900000, ul. ul. Rynek  , 27350   Sienno, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 048 378-60-18 w. 22, , e-mail ug@sienno.pl, faks 483 786 134.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.sienno.pl/index.php?ids=36
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.sienno.pl/index.php?ids=36

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.sienno.pl/index.php?ids=36

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, oferta wraz z oświadczenii wstępnymi Wykonawcy.
Adres:
Urząd Gminy Sienno ul. Rynek 36/40, 27-50 Sienno, pok. nr 6-sekretaraiat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Aleksandrów, Wierzchowiska Pierwsze i Wierzchowiska Drugie wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Siennie
Numer referencyjny: IDR.271.3.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. Opis przedmiotu zamówienia: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Aleksandrów, Wierzchowiska Pierwsze i Wierzchowiska Drugie wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Siennie. Przedmiot zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Aleksandrów, Wierzchowiska Pierwsze i Wierzchowiska Drugie wraz z odwierceniem studni awaryjnej oraz przebudową oczyszczalni ścieków w Siennie . Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części którym przypisano następujące nazwy zadań: Zadanie (część) nr 1 – „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Aleksandrów, Wierzchowiska Pierwsze i Wierzchowiska Drugie wraz z rozbudową stacji wodociągowej w Jaworze Soleckim” Zadanie (część) nr 2 – „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Siennie” Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca jest uprawniony do złożenia oferty na dowolną część wymienioną poniżej Zadanie nr 1 – Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Aleksandrów, Wierzchowiska Pierwsze i Wierzchowiska Drugie wraz z rozbudową stacji wodociągowej w Jaworze Soleckim obejmuje wykonie następujących robót: a) budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Aleksandrów, Wierzchowiska Pierwsze i Wierzchowiska Drugie b) rozbudowa stacji wodociągowej w Jaworze Soleckim. a) budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Aleksandrów, Wierzchowiska Pierwsze i Wierzchowiska Drugie. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz studzienek wodomierzowych. Sieć wodociągowa będzie przebiegała od istniejącego przewodu wodociągowego w Jaworze Soleckim do miejscowości Aleksandrów, Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie, część miejscowości Janów oraz Gozdawa, gdzie zostanie połączona z istniejącym przewodem wodociągowym (spinka). Trasa wodociągu przebiega w pasie: drogi wojewódzkiej 747 – oddzielny projekt i pozwolenie na budowę, dróg gminnych, wewnętrznych, drogi powiatowej oraz przez grunty prywatne. Przyłącza wodociągowe w liczbie 170 szt., zostaną wyposażone w wodomierze antymagnetyczne, zawory antyskażeniowe oraz zostaną wpięte do istniejących instalacji w budynkach. Zaprojektowano wykonanie sieci wodociągowej z rur PVC-U PN 10 o średnicy: 160 mm L= 13 095,0 m, 110 mm L=2 828,0 m o łącznej długości 15 923,0 m. Wykonanie przyłączy wodociągowych z rur PE-RC PN10 do budynków lub studzienek wodomierzowych. Przyłącza wodociągowe do granicy przyłączanych działek: PE 40 i 50 o łącznej długości 805,0m, oraz przyłącza wodociągowe w granicach przyłączanych działek: PE 40 i 50 o łącznej długości 3 434,0 m. Zaprojektowano wykonanie hydrantów p. poż. nadziemnych DN80 – 73 szt. oraz 23 szt. hydrantów podziemnych. Zaplanowano wykonanie studzienek wodomierzowych w ilości 62 szt. oraz zasuw działowych DN 150 i 100 w łącznej ilości 54 szt. Przewidziano oznakowanie ułożonego rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego w wkładką metaliczną, zabezpieczenie skrzyżowań z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi rurami dwudzielnymi o śr. 90 mm, wykonanie przejść poprzecznych pod drogami przewiertami w rurach osłonowych wykonanie oznakowania trasy wodociągu słupkami betonowymi z tabliczkami, wykonanie umocnień betonowych przy hydrantach i zasuwach. Wykonanie przewiertu w rurze osłonowej pod rzeką Krępnianką. Nawierzchnie dróg asfaltowych uszkodzone lub rozebrane zostaną przywrócone do stanu poprzedniego, uszkodzone nawierzchnie pozostałych dróg z kruszywa zostaną utwardzone tłuczniem kamiennym. W pasie drogi wojewódzkiej nr 747 przewidziano cztery przejścia poprzeczne przewodami PVC 160 mm wykonane metodą przewiertu w rurze stalowej osłonowej DN250 mm w miejscowości Jawor Solecki i Wierzchowiska Pierwsze oraz jedno przejście poprzeczne przyłączem wodociągowym PE40mm metodą przewiertu w rurze osłonowej DN100mm zlokalizowane w Wierzchowiskach Pierwszych. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, w szczególności: zgłoszeń rozpoczęcia robót, prowadzenie dzienników budowy, złożenia zawiadomień o zakończeniu robót, przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja obejmie wykonanie sieci wodociągowej oraz oddzielnie przejść poprzecznych w pasie drogi wojewódzkiej. Wykonanie dezynfekcji, prób, sprawdzeń i uzyskanie pozytywnych odbiorów p. poż. Wykonawca dokona odbudowy dróg po wykopach oraz dróg dojazdowych (w razie ich uszkodzenia) do miejsc wykonywania robót objętych zamówieniem do stanu sprzed wejścia na budowę z zachowaniem technologii drogi odtwarzanej, odtworzenia zagospodarowanych terenów zielonych, ogrodzeń prywatnych posesji i innych uszkodzonych urządzeń terenowych. Szczegółowy opis przedmioty zamówienia zawarto w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, oraz przedmiarze robót. Obowiązki dodatkowe wykonawcy : Obsługę geodezyjną wraz z sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem w państwowych zasobach map archiwalnych zlecić uprawnionemu geodecie. Wystąpić w imieniu inwestora do zarządcy drogi powiatowej o wydanie decyzji na prowadzenie robot w pasie drogowym oraz sporządzić i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Zapewnić kierowanie robotami przez osobę posiadająca stosowne uprawniania oraz prowadzić dziennik budowy. Uzyskanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na czas budowy i poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego. Uruchomić i przekazać sieć do użytkowania. Przygotować i przekazać inwestorowi komplet dokumentacji powykonawczej. b) rozbudowa stacji wodociągowej w Jaworze Soleckim – metoda „zaprojektuj- wybuduj”, polega na wykonaniu prac budowlanych i projektowych związanych z wykonaniem awaryjnej studni głębinowej dla ujęcia wód podziemnych nadziałce ew. 211/2 w Jaworze Soleckim, w szczególności: - uzyskanie w imieniu inwestora niezbędnych pozwoleń budowlanych i wodnoprawnych na wybudowanie awaryjnej studni głębinowej oraz obudowy tej studni jak również do dokonania wymaganych zgłoszeń w/w robót. - odwiercenie studni awaryjnej, głębinowej zgodnie z projektem geologicznym do głębokości 60 m i wydajności eksploatacyjnej 40,0m3/h, zgodnie z wszystkimi zapisami w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych tj. poprzez wykonanie robót inżynieryjnych w zakresie wiercenia studni do projektowanej głębokości z wbudowaniem rury nadfiltrowej, podfiltrowej oraz zabudowaniem rury filtracyjnej, - przeprowadzenie niezbędnych prób i badań laboratoryjnych wody, obserwacji oraz pompowań próbnych na podstawie projektu robót geologicznych, - zapewnienie nadzoru geologicznego wykonywanych robót, - opracowanie wymaganej kompletnej dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody, - opracowanie wymaganej kompletnej dokumentacji projektowej pompowni głębinowej wody i obudowy studni awaryjnej wraz z kompleksowym podłączeniem do instalacji Stacji Wodociągowej, - opracowanie operatu wodnoprawnego , - wykonanie pompowni głębinowej wody, zainstalowanie obudowy studni awaryjnej wraz z kompleksowym podłączeniem do instalacji Stacji Uzdatniania Wody (łącznie z dostawą elementów i urządzeń wchodzących w skład studni głębinowej do poboru wody), - wykonanie rurociągu tłocznego z nowej studni do stacji wodociągowej kompatybilnego z istniejącą instalacją budynku stacji, - wykonania zasilania tymczasowo oraz stałego wraz podłączeniem do szafy sterowniczej w budynku stacji, - uruchomienie i przekazanie do eksploatacji awaryjnej studni głębinowej. Wykonawca zobowiązany będzie również do wykonania niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, uruchomienia studni i przekazania do eksploatacji, przeszkolenie wskazanego przez zamawiającego pracownika Stacji Wodociągowej, wykonanie zgłoszeń robót budowlanych, sporządzenie kompletu dokumentacji powykonawczej obejmującej w szczególności: inwentaryzację powykonawczą geodezyjną, protokoły z badań i sprawdzeń, certyfikaty, świadectwa, deklaracje zgodności na dostarczone i wbudowane elementy, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, DTR. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych, programem funkcjonalno- użytkowym, oraz przedmiarem robót oraz wykonanym przez wykonawcę zgłoszeniem robót budowlanych dotyczącym obudowy i podłączenia studni. Uwaga: załączony przedmiar to kalkulacja pomocnicza do wyceny robót, a nie dokument opisujący zakres prac. Realizacja prac nie może powodować zakłóceń w pracy czynnej stacji wodociągowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych oraz programie funkcjonalni użytkowym. Zadanie 2 - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Siennie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja istniejącego punktu zlewczego ścieków dowożonych. Zaprojektowano kontenerową stację Zwleczą posadowioną na betonowej płycie fundamentowej o wym. 3,5 x 2,2 m i grubości 25 cm, zbrojonej prętami stalowymi. Stacja zlewcza umieszczona będzie w kontenerze izolowanym termicznie z płyt warstwowych. Poszycie kontenera z stali kwasoodpornej. Do stacji zlewczej zostaną doprowadzone: energia elektryczna, uziemienie, woda technologiczna, kanały odpływowe ścieków dowożonych. Podjazd pod stację zostanie utwardzony wylewką betonową z kratą ściekową. Teren i podjazd zostanie utwardzony kostką brukową z kratą ściekową. Wyposażenie stacji według projektu budowlanego. Wykonawca zobowiązany będzie również do wykonania niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, uruchomienia stacji i przekazania do eksploatacji, przeszkolenie wskazanego przez zamawiającego pracownika oczyszczalni ścieków, sporządzenie kompletu dokumentacji powykonawczej obejmującej w szczególności: inwentaryzację powykonawczą geodezyjną, protokoły z badań i sprawdzeń, certyfikaty, świadectwa, deklaracje zgodności na dostarczone i wbudowane elementy, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, DTR. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz zgłoszeniem robót budowlanych. Realizacja prac nie może powodować zakłóceń w pracy oczyszczalni ścieków. Szczegółowy opis przedmioty zamówienia zawarto w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, oraz przedmiarze robót. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót. Wykonywanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. Przedmiot umowy może podlegać modyfikacji, jeżeli w toku wykonywania robót okaże się, że dokumentacja projektowa zawiera wady, których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy, a których istnienie uniemożliwia wykonywanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W takim przypadku, przy udziale projektanta i Nadzorze inwestorskim Strony ustalą zakres robót zaniechanych, dodatkowych i zakres robót zamiennych a zmodyfikowany sposób świadczenia Wykonawcy określą w aneksie do umowy. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ , również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Zamawiający informuje, iż dla przedmiotowego zadania wystąpił o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231300-8
45111200-0
45232410-9
45255110-3
45262200-3
71351910-5
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla spełnienia warunku wymagane jest wykazanie posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej: dla zadania nr 1 w wysokości 3 000 000,00 zł. (słownie: trzy miliony złotych ) dla zadania nr 2 w wysokości 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych ) W przypadku składania oferty na dwie części wartości te podlegają sumowaniu. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o dane zawarte w załączonych dokumentach.
Informacje dodatkowe UWAGA: w przypadku potwierdzenia spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu za pomocą dokumentu informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającego wysokość zdolności kredytowej Wykonawcy, ww. dokument musi jednoznacznie potwierdzać fakt posiadania zdolności kredytowej określonej (wymaganej) wysokości, a nie fakt posiadania przez Wykonawcę np. uprzednio przyznanego kredytu. W wypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne (np.: informacja z banku lub SKOK, itp.), Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg. kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu (informacja z banku lub SKOK).
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: dla zadania nr 1 : minimum trzy roboty budowlane każda związaną z budową lub przebudową lub rozbudową sieci wodociągowej których wartość wynosiła minimum 2 000 000,00 zł brutto każda. dla zadania nr 2 : minimum dwie roboty budowlane związane z budową lub przebudową, rozbudową, modernizacją oczyszczalni ścieków, których wartość wynosiła minimum 100 000,00 zł brutto każda . b) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla wykonania zadania nr 1 jak również zadania nr 2 niżej wymienionymi osobami: - co najmniej jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj. pełnić funkcję korownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. W przypadku składania oferty na dwa zadania Wykonawca może wykazać się tą samą osobą dla realizacji obydwu zadań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 20156r. poz. 65). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, składa aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności waz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających si e o udzielenie zamówienia się o udzielenie zamówienia dokumenty dotyczące braku podstaw do wykluczenia wymagane w w/w pkt 1-4 lub w pkt 5-6 winy być złożone przez każdego przez wykonawców. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do każdego z tych podmiotów dokumentów dotyczących braku podstaw do wykluczenia wymienionych w w/w pkt 1-4 lub 5-6. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. (Wykazać posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej: dla zadania nr 1 w wysokości 2 000 000,00 zł. (słownie: dwa miliony złotych ), dla zadania nr 2 w wysokości 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych ) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. UWAGA: w przypadku potwierdzenia spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu za pomocą dokumentu informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającego wysokość zdolności kredytowej Wykonawcy, ww. dokument musi jednoznacznie potwierdzać fakt posiadania zdolności kredytowej określonej (wymaganej) wysokości, a nie fakt posiadania przez Wykonawcę np. uprzednio przyznanego kredytu. W wypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne (np.: informacja z banku lub SKOK, itp.), Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg. kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu (informacja z banku lub SKOK). b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - wzór wykazu stanowi zał. nr 5. ( dla zadania nr 1 : minimum dwie roboty budowlane każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową sieci wodociągowej których wartość wynosiła minimum 1 500 000,00 zł brutto każda, dla zadania nr 2 minimum jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową, rozbudową, modernizacją oczyszczalni ścieków, której wartość wynosiła minimum 100 000,00 zł brutto) . UWAGA: Wykonawca nie ma obowiązku załączania w/w dokumentów do oferty (Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie odrębnie wzywany do ich złożenia). c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór stanowi zał. nr 6 do SIWZ. (dla obydwu zadań wykazać co najmniej jedną osobę która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj. pełnić funkcję korownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w sytuacjach dopuszczonych przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy do oferty załączyć zobowiązanie wymagane postanowieniami siwz w dziale VII pkt 13.2 wzór zobowiązania – zał. nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w zał. nr 4 do SIWZ 2.W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (np. KRS, CEIDG, oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 5. Parafowany wzór umowy. 6. zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena oferty60,00
okres gwarancji jakości i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, 2) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: a) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjętą technologią lub spełnienie wymogów technologicznych, d) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, e) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, f) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne są na następujących warunkach: - ad pkt. 1 - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego, z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia określonego kwotą ryczałtową umowy, odpowiednio do wartości zaniechanych robót, - ad pkt. 2 - zamiana na inne materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia tzn. utrzymania dotychczasowej wysokości wynagrodzenia bądź jego zmniejszenia, - ad pkt. 3 - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi: lit. a) o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu publicznego, lit. b) o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, lit. c) o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, lit. d) o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, lit. e) o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, lit. f) - o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, - ad pkt. 4 - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę. 5. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić również w następujących przypadkach: a) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile takie roboty budowlane staną się niezbędne do należytego wykonania umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. b) zostały spełnione łącznie następujące warunki: - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w niniejszej umowie. c) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej w niniejszej umowie. 6. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-28, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Aleksandrów, Wierzchowiska Pierwsze i Wierzchowiska Drugie wraz z rozbudową stacji wodociągowej w Jaworze Soleckim
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Aleksandrów, Wierzchowiska Pierwsze i Wierzchowiska Drugie Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz studzienek wodomierzowych. Sieć wodociągowa będzie przebiegała od istniejącego przewodu wodociągowego w Jaworze Soleckim do miejscowości Aleksandrów, Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie, część miejscowości Janów oraz Gozdawa, gdzie zostanie połączona z istniejącym przewodem wodociągowym (spinka). Trasa wodociągu przebiega w pasie: drogi wojewódzkiej 747 – oddzielny projekt i pozwolenie na budowę, dróg gminnych, wewnętrznych, drogi powiatowej oraz przez grunty prywatne. Przyłącza wodociągowe w liczbie 170 szt., zostaną wyposażone w wodomierze antymagnetyczne, zawory antyskażeniowe oraz zostaną wpięte do istniejących instalacji w budynkach. Zaprojektowano wykonanie sieci wodociągowej z rur PVC-U PN 10 o średnicy: 160 mm L= 13 095,0 m, 110 mm L=2 828,0 m o łącznej długości 15 923,0 m. Wykonanie przyłączy wodociągowych z rur PE-RC PN10 do budynków lub studzienek wodomierzowych. Przyłącza wodociągowe do granicy przyłączanych działek: PE 40 i 50 o łącznej długości 805,0m, oraz przyłącza wodociągowe w granicach przyłączanych działek: PE 40 i 50 o łącznej długości 3 434,0 m. Zaprojektowano wykonanie hydrantów p. poż. nadziemnych DN80 – 73 szt. oraz 23 szt. hydrantów podziemnych. Zaplanowano wykonanie studzienek wodomierzowych w ilości 62 szt. oraz zasuw działowych DN 150 i 100 w łącznej ilości 54 szt. Przewidziano oznakowanie ułożonego rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego w wkładką metaliczną, zabezpieczenie skrzyżowań z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi rurami dwudzielnymi o śr. 90 mm, wykonanie przejść poprzecznych pod drogami przewiertami w rurach osłonowych wykonanie oznakowania trasy wodociągu słupkami betonowymi z tabliczkami, wykonanie umocnień betonowych przy hydrantach i zasuwach. Wykonanie przewiertu w rurze osłonowej pod rzeką Krępnianką. Nawierzchnie dróg asfaltowych uszkodzone lub rozebrane zostaną przywrócone do stanu poprzedniego, uszkodzone nawierzchnie pozostałych dróg z kruszywa zostaną utwardzone tłuczniem kamiennym. W pasie drogi wojewódzkiej nr 747 przewidziano cztery przejścia poprzeczne przewodami PVC 160 mm wykonane metodą przewiertu w rurze stalowej osłonowej DN250 mm w miejscowości Jawor Solecki i Wierzchowiska Pierwsze oraz jedno przejście poprzeczne przyłączem wodociągowym PE40mm metodą przewiertu w rurze osłonowej DN100mm zlokalizowane w Wierzchowiskach Pierwszych. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, w szczególności: zgłoszeń rozpoczęcia robót, prowadzenie dzienników budowy, złożenia zawiadomień o zakończeniu robót, przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja obejmie wykonanie sieci wodociągowej oraz oddzielnie przejść poprzecznych w pasie drogi wojewódzkiej. Wykonanie dezynfekcji, prób, sprawdzeń i uzyskanie pozytywnych odbiorów p. poż. Wykonawca dokona odbudowy dróg po wykopach oraz dróg dojazdowych (w razie ich uszkodzenia) do miejsc wykonywania robót objętych zamówieniem do stanu sprzed wejścia na budowę z zachowaniem technologii drogi odtwarzanej, odtworzenia zagospodarowanych terenów zielonych, ogrodzeń prywatnych posesji i innych uszkodzonych urządzeń terenowych. Szczegółowy opis przedmioty zamówienia zawarto w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, oraz przedmiarze robót. Obowiązki dodatkowe wykonawcy : Obsługę geodezyjną wraz z sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem w państwowych zasobach map archiwalnych zlecić uprawnionemu geodecie. Wystąpić w imieniu inwestora do zarządcy drogi powiatowej o wydanie decyzji na prowadzenie robot w pasie drogowym oraz sporządzić i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Zapewnić kierowanie robotami przez osobę posiadająca stosowne uprawniania oraz prowadzić dziennik budowy. Uzyskanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na czas budowy i poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego. Uruchomić i przekazać sieć do użytkowania. Przygotować i przekazać inwestorowi komplet dokumentacji powykonawczej. b) rozbudowa stacji wodociągowej w Jaworze Soleckim – metoda „zaprojektuj- wybuduj”, polega na wykonaniu prac budowlanych i projektowych związanych z wykonaniem awaryjnej studni głębinowej dla ujęcia wód podziemnych nadziałce ew. 211/2 w Jaworze Soleckim, w szczególności: - uzyskanie w imieniu inwestora niezbędnych pozwoleń budowlanych i wodnoprawnych na wybudowanie awaryjnej studni głębinowej oraz obudowy tej studni jak również do dokonania wymaganych zgłoszeń w/w robót. - odwiercenie studni awaryjnej, głębinowej zgodnie z projektem geologicznym do głębokości 60 m i wydajności eksploatacyjnej 40,0m3/h, zgodnie z wszystkimi zapisami w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych tj. poprzez wykonanie robót inżynieryjnych w zakresie wiercenia studni do projektowanej głębokości z wbudowaniem rury nadfiltrowej, podfiltrowej oraz zabudowaniem rury filtracyjnej, - przeprowadzenie niezbędnych prób i badań laboratoryjnych wody, obserwacji oraz pompowań próbnych na podstawie projektu robót geologicznych, - zapewnienie nadzoru geologicznego wykonywanych robót, - opracowanie wymaganej kompletnej dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody, - opracowanie wymaganej kompletnej dokumentacji projektowej pompowni głębinowej wody i obudowy studni awaryjnej wraz z kompleksowym podłączeniem do instalacji Stacji Wodociągowej, - opracowanie operatu wodnoprawnego , - wykonanie pompowni głębinowej wody, zainstalowanie obudowy studni awaryjnej wraz z kompleksowym podłączeniem do instalacji Stacji Uzdatniania Wody (łącznie z dostawą elementów i urządzeń wchodzących w skład studni głębinowej do poboru wody), - wykonanie rurociągu tłocznego z nowej studni do stacji wodociągowej kompatybilnego z istniejącą instalacją budynku stacji, - wykonania zasilania tymczasowo oraz stałego wraz podłączeniem do szafy sterowniczej w budynku stacji, - uruchomienie i przekazanie do eksploatacji awaryjnej studni głębinowej. Wykonawca zobowiązany będzie również do wykonania niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, uruchomienia studni i przekazania do eksploatacji, przeszkolenie wskazanego przez zamawiającego pracownika Stacji Wodociągowej, wykonanie zgłoszeń robót budowlanych, sporządzenie kompletu dokumentacji powykonawczej obejmującej w szczególności: inwentaryzację powykonawczą geodezyjną, protokoły z badań i sprawdzeń, certyfikaty, świadectwa, deklaracje zgodności na dostarczone i wbudowane elementy, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, DTR. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych, programem funkcjonalno- użytkowym, oraz przedmiarem robót oraz wykonanym przez wykonawcę zgłoszeniem robót budowlanych dotyczącym obudowy i podłączenia studni.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45232410-9, 45255110-3, 45262200-3, 71351910-5, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
okres gwarancji jakości i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Siennie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja istniejącego punktu zlewczego ścieków dowożonych. Zaprojektowano kontenerową stację Zwleczą posadowioną na betonowej płycie fundamentowej o wym. 3,5 x 2,2 m i grubości 25 cm, zbrojonej prętami stalowymi. Stacja zlewcza umieszczona będzie w kontenerze izolowanym termicznie z płyt warstwowych. Poszycie kontenera z stali kwasoodpornej. Do stacji zlewczej zostaną doprowadzone: energia elektryczna, uziemienie, woda technologiczna, kanały odpływowe ścieków dowożonych. Podjazd pod stację zostanie utwardzony wylewką betonową z kratą ściekową. Teren i podjazd zostanie utwardzony kostką brukową z kratą ściekową. Wyposażenie stacji według projektu budowlanego. Wykonawca zobowiązany będzie również do wykonania niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, uruchomienia stacji i przekazania do eksploatacji, przeszkolenie wskazanego przez zamawiającego pracownika oczyszczalni ścieków, sporządzenie kompletu dokumentacji powykonawczej obejmującej w szczególności: inwentaryzację powykonawczą geodezyjną, protokoły z badań i sprawdzeń, certyfikaty, świadectwa, deklaracje zgodności na dostarczone i wbudowane elementy, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, DTR. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz zgłoszeniem robót budowlanych. Realizacja prac nie może powodować zakłóceń w pracy oczyszczalni ścieków. Szczegółowy opis przedmioty zamówienia zawarto w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, oraz przedmiarze robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45232410-9, 45231300-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty60,00
okres gwarancji jakości i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: