Ogłoszenie nr 541776-N-2017 z dnia 2017-06-29 r.

Akademia Pomorska: Remont systemu dozorowego i systemu sygnalizacji pożaru w Domach Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Pomorska, krajowy numer identyfikacyjny 145900000, ul. ul. Arciszewskiego  , 76200   Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 840 53 27, , e-mail zampub@apsl.edu.pl, , faks 59 842 95 20.
Adres strony internetowej (URL): www.apsl.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
szkola wyższa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.apsl.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.apsl.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
przesłanie lub dostarczenie osobiście
Adres:
Akademia Pomorska w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a, Osiedle Akademickie, Dom Studenta nr 3, pokój nr 2

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont systemu dozorowego i systemu sygnalizacji pożaru w Domach Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest remont systemu dozorowego w Domach Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku, remont systemu sygnalizacji pożaru w DS. nr 1 i inne. Roboty remontowe dotyczą następujących zadań: A. wykonania robót remontowych i modernizacyjnych systemu CCTV w DS. nr 1, DS. nr 3 i DS. nr 4, B. wykonania robót remontowych i modernizacyjnych systemu sygnalizacji pożaru i innych robót remontowych w DS. nr 1.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45314300-4
45314350-1
32323500-8
32323100-4
45312100-8
45311100-1
45314300-4
45314300-4
45453000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2017-07-24   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: terminy dla robót remontowych wewnątrz poszczególnych Domów Studenta: - cz. A w DS. nr 1 od 4.09.2017r. do 22.09.2017r. - cz. A w DS. nr 3 od 24.07.2017r. do 11.08.2017r. - cz. A w DS. nr 4 od 14.08.2017 do 1.09.2017r. - cz. B w DS. nr 1 od 24.07.2017r. do 11.08.2017r. i od 4.09.2017r. do 22.09.2017r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca części A spełni ten warunek, jeżeli oświadczy , że posiada Koncesję MSWiA na usługi ochrony mienia w formie zabezpieczenia techniczne, zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego dla co najmniej 4 osób, zaświadczenia z ukończonego kursu na pracownika zabezpieczenia technicznego dla co najmniej 4 osób. Oświadczenie, wzór załącznik nr 11 Wykonawca części B spełni ten warunek, jeżeli oświadczy, że posiada Zezwolenie z Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) w zakresie obrotu, instalowania i obsługi izotopowych czujek dymu, Certyfikat kwalifikacji w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej (SSP) wydany przez CNBOP-PIB dla co najmniej 2 osób, Świadectwo autoryzacji na instalowanie, programowanie i konserwację dla proponowanego systemu pożarowego. Oświadczenie, wzór załącznik nr 12 Przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą Zamawiający może poprosić o przedstawienie ww. dokumentów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca części A i B zamówienia spełni warunek w sytuacji, kiedy oświadczy, że jego roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem jest nie mniejszy niż 400.000 PLN (słownie: czterysta tysięcy), dla każdej części.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca oświadczy, że posiada wiedzę i doświadczenie, rozumiane jako zasób umiejętności, praktykę i wprawę, wyrażające się w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch zamówień polegających na robotach remontowych lub montażowych podobnych do robót wymienionych w p. III.1 cz. A i cz. B o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000 PLN, każde (odrębnie dla części A i części B), a także wskazania kierownika budowy i osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Podstawą do dysponowania tymi osobami w min. 60% powinna być umowa o pracę. Powyższe dotyczy zarówno cz. A i cz. B
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca części A spełni ten warunek, jeżeli oświadczy , że posiada Koncesję MSWiA na usługi ochrony mienia w formie zabezpieczenia techniczne, zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego dla co najmniej 4 osób, zaświadczenia z ukończonego kursu na pracownika zabezpieczenia technicznego dla co najmniej 4 osób. Oświadczenie, wzór załącznik nr 11 Wykonawca części B spełni ten warunek, jeżeli oświadczy, że posiada Zezwolenie z Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) w zakresie obrotu, instalowania i obsługi izotopowych czujek dymu, Certyfikat kwalifikacji w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej (SSP) wydany przez CNBOP-PIB dla co najmniej 2 osób, Świadectwo autoryzacji na instalowanie, programowanie i konserwację dla proponowanego systemu pożarowego. Wykonawca części A i B zamówienia spełni warunek w sytuacji, kiedy oświadczy, że jego roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem jest nie mniejszy niż 400.000 PLN (słownie: czterysta tysięcy), dla każdej części. Wykonawca oświadczy, że posiada wiedzę i doświadczenie, rozumiane jako zasób umiejętności, praktykę i wprawę, wyrażające się w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch zamówień polegających na robotach remontowych lub montażowych podobnych do robót wymienionych w p. III.1 cz. A i cz. B o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000 PLN, każde (odrębnie dla części A i części B), a także wskaę kierownika budowy i osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Podstawą do dysponowania tymi osobami w min. 60% powinna być umowa o pracę. Powyższe dotyczy zarówno cz. A i cz. B
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
kosztorys ofertowy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
stawka godzinowa za serwis inny niż gwarancyjny (za wezwania w okresie gwarancji na usuwanie uszkodz10,00
kwota ryczałtowa za odkupienie zdemontowanego sprzętu (kamery, czujki) 10,00
cykl życia produktu wyrażony okresem gwarancji, w tym serwis gwarancyjny 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: A wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych systemu CCTV w DS. nr 1, DS. nr 3 i DS. nr 4,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont i modernizacja telewizji dozorowej CCTV w DS. nr 1, w DS. nr 3 i w DS. nr 4, w tym wymiana 98 kamer + uzupełnienie (dodanie nowych punktów), wymiana okablowania, monitorów i niesprawnych rejestratorów, etc.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): , 45314300-4, 45314350-1, 32323500-8, 32323100-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-22
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
cykl życia produktu wyrażony okresem gwarancji, w tym serwis gwarancyjny 20,00
stawka godzinowa za serwis inny niż gwarancyjny (za wezwania w okresie gwarancji na usuwanie uszkodz10,00
kwota ryczałtowa za odkupienie zdemontowanego sprzętu (kamery, etc.) 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: B. wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych systemu sygnalizacji pożaru i innych robót remontowych w DS. nr 1.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont i modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w DS. nr 1, w tym wymiana 264 czujek izotopowych, 25 czujek temperaturowych, 289 gniazd, 14 sygnalizatorów optycznych, 14 ROP (ręcznych ostrzegaczy pożarowych), wymiana centrali, sprawdzenie i usprawnienie obwodów dozorowych. Inne roboty remontowe to: docieplenie części dachu, wymiana wyłazu dachowego, wykonanie posadzek w dwóch pomieszczeniach służbowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45312100-8, 45311100-1, 45314300-4, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-22
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
życia produktu wyrażony okresem gwarancji, w tym serwis gwarancyjny 20,00
stawka godzinowa za serwis inny niż gwarancyjny (za wezwania w okresie gwarancji na usuwanie uszkodz10,00
kwota ryczałtowa za odkupienie zdemontowanego sprzętu (w tym: czujki, gniazda, sygnalizatory optyczn10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: