Ogłoszenie nr 556808-N-2017 z dnia 2017-07-24 r.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. i A. Szafranków w Rybniku: Pełnienie funkcji Koordynatora Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zarządzanie projektem) przy realizacji inwestycji pod nazwą: Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku o salę koncertową z zapleczem i przestrzenią ekspozycyjną
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie to jest finansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach działania 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. POIS.08.01.00-IP.05-00-002/16
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. i A. Szafranków w Rybniku, krajowy numer identyfikacyjny 73904700000, ul. ul. Powstańców Śląskich  27 , 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 558 894, , e-mail cea0931@psmrybnik.strefa.pl, , faks 324 222 775.
Adres strony internetowej (URL): http://psmrybnik.strefa.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka oświatowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.e-cea.pl/0931/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.e-cea.pl/0931/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 27, sekretariat, pok. 103

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Koordynatora Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zarządzanie projektem) przy realizacji inwestycji pod nazwą: Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku o salę koncertową z zapleczem i przestrzenią ekspozycyjną
Numer referencyjny: ZP/4/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Koordynatora Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zarządzanie projektem) przy realizacji inwestycji pod nazwą: Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku o salę koncertową z zapleczem i przestrzenią ekspozycyjną. 2. Koordynator Budowy wykonuje czynności zastępstwa inwestycyjnego w imieniu i na rzecz Zamawiającego tj. Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Rybniku. W ramach realizacji zamówienia Koordynator Budowy będzie prowadził monitoring, nadzór i kontrolę oraz sprawozdawczość dla projektu, w tym pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 3. Ogólny zakres zamówienia i sposób jego realizacji: a. zapoznanie się z dokumentacją projektową wykonawczą, pełna współpraca z Zamawiającymi Projektantem przy realizacji inwestycji, b. zapewnienie personelu posiadającego doświadczenie zawodowe oraz wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania powierzonych im czynności; c. organizacja na terenie miasta Rybnika na własny koszt i utrzymanie przez cały okres trwania umowy biura wyposażonego w niezbędny sprzęt biurowy i komunikacyjny, archiwum do przechowywania dokumentacji oraz zapewnienie wszelkich innych środków technicznych, w tym środków transportu, koniecznych dla realizacji umowy; d. zapewnienie obsługi prawnej zadania, a w szczególności sprawdzenia projektu umowy o roboty budowlane i dokumentacji zamówień publicznych oraz reprezentowanie w ewentualnych postępowaniach arbitrażowych; e. zapewnienie konsultanta d/s akustyki posiadającego kwalifikacje z w/w dziedziny uzyskane na studiach wyższych na jednym z kierunków: Reżyseria Dźwięku, Inżynieria Dźwięku, Realizacja Dźwięku, Produkcja i Realizacja Muzyki, Akustyka lub posiadającym kwalifikacje z dziedziny akustyki uzyskane na studiach zawodowych, kursach, warsztatach lub w szkołach policealnych obejmujących kształcenie z dziedziny akustyki; posiadającego doświadczenie w realizacji sali koncertowej Konsultant ds. akustyki zaakceptowanego przez Zamawiającego; f. protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej i placu budowy Wykonawcy robót budowlanych; g. opracowanie i wdrożenie systemu przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji inwestycji; h. pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie (w specjalności: konstrukcyjno– budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych) zgodnie z art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), a w szczególności reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie stałej kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo budowlane, przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz specyfikacjami technicznymi przy wykonywaniu robót dotyczących przedsięwzięcia, w tym także robót dodatkowych i podobnych; i. koordynowania czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami; j. sprawowanie ciągłej kontroli i nadzoru technicznego, finansowego i organizacyjnego nad całością przedsięwzięcia, a zwłaszcza kontrolowanie wykonywania robót pod kątem zgodności z umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami; k. wyegzekwowanie od Wykonawców robót budowlanych zapewniania ciągłej ochrony budowy oraz mienia - w sposób uzgodniony z Zamawiającym; l. reprezentowanie Zamawiającego oraz przygotowanie dokumentów, pism, notatek, wystąpień itd. dot. realizacji Projektu z osobami trzecimi w sprawach związanych z zadaniem inwestycyjnym oraz ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim; m. kontrolowanie w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp., kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów, nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawców robót budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie; n. informowanie Zamawiającego (w formie pisemnej) o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie okresu realizacji procesu inwestycyjnego lub zwiększenia kosztów; o. kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawców robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy; organizowanie co najmniej 2 razy w miesiącu (lub częściej, o ile zajdzie taka potrzeba) i przewodniczenie narad budowy oraz innym naradom technicznym, roboczym i koordynacyjnym dotyczącym postępu robót oraz spraw technicznych w zależności od potrzeb wynikających z zakresu prac oraz na wniosek Wykonawców robót budowlanych lub Zamawiającego, oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcom robót budowlanych w terminie do 3 dni od dnia narady; p. informowanie Zamawiającego na bieżąco (co najmniej raz w tygodniu) o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego harmonogramu robót oraz informowanie o sposobach ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi, mającymi na celu usuwanie tych problemów; q. ocenę i weryfikację wszelkich wniosków (wystąpień) składanych przez Wykonawców robót budowlanych oraz dokonywania na rzecz Zamawiającego rekomendacji odnoszących się do tych wniosków, w szczególności w zakresie rzeczowym i finansowym, r. monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z harmonogramem robót pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania prac, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno - organizacyjnych, kontroli rozpoczęcia, zaawansowania i zakończenia wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia realizacji poszczególnych etapów w zgodności z harmonogramami rzeczowo - finansowymi oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach w tym zakresie; s. bieżącą kontrolę zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, pozwoleniami, przepisami prawa, Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej; t. wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrywek; u. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną lub pozwoleniem na budowę; v. ochronę interesów Zamawiającego pod kątem uniknięcia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych osób trzecich powstałych podczas lub w związku z prowadzonymi robotami; w. poświadczanie w formie pisemnej usunięcia przez Wykonawcę robót wad lub stwierdzonych usterek; x. rozliczania umowy o roboty budowlane (Projektu) w przypadku jej rozwiązania przed terminem, na jaki została zawarta, w tym wykonanie inwentaryzacji wykonanych robót; y. rozpatrywanie i odpowiadanie na wszelkiego rodzaju skargi i roszczenia osób trzecich wywołanych realizacją projektu, w uzgodnieniu z Zamawiającym; z. prowadzenie dokumentacji fotograficznej istotnych elementów budowy, szczególnie robót zanikających; aa. wnioskowanie do Zamawiającego o: - wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, - zatwierdzenie Harmonogramów robót i płatności przedstawionego przez Wykonawców robót budowlanych, - o zmianę terminu wykonania robót lub przeprowadzenie innych zmian w umowach na roboty budowlane wraz ze wskazaniem okoliczności powodujących konieczność jego zmiany, - zlecenie wykonania robót dodatkowych. bb. występowanie w imieniu Zamawiającego do podmiotów trzecich o uzyskanie decyzji administracyjnych, jeżeli będą niezbędne przy realizacji zadania inwestycyjnego; cc. akceptowanie i wdrożenie opracowanego przez Wykonawcę systemu odbioru wykonywanych robót z uwzględnieniem przekazania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchów technologiczno-instalacyjnych, dostarczenia kompletów świadectw, atestów, instrukcji obsługi urządzeń oraz innych dokumentów odbioru; dd. koordynację odbiorów i umożliwienie uczestnictwa w dokonywanych odbiorach przez przedstawicieli Zamawiającego oraz podmioty zewnętrzne na podstawie wydanych decyzji i postanowień administracyjnych; ee. dokonywanie oceny stopnia zaawansowania wykonanych robót w celu ich odbioru i rozliczenia zapłaty, sprawdzenia i akceptowania oświadczeń Wykonawców robót budowlanych dotyczących ilości i wartości wykonanych robót wraz z odpowiednim opisem faktur zgodnie w wymogami projektu o dofinansowanie do przedłożenia ich Zamawiającemu w celu dokonania płatności; ff. po zakończeniu robót budowlanych, podczas okresu objętego gwarancją na roboty budowlane, Koordynator Budowy będzie pełnił nadzór, przeprowadzał inspekcje (minimum raz w roku), uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych i zgłaszał wady (z inicjatywy własnej i na wniosek Zamawiającego) oraz kontrolował ich usuwanie przez Wykonawcę robót budowlanych oraz będzie uczestniczył w ewentualnym rozwiązywaniu sporów pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych; gg. reprezentowanie Zamawiającego przed sądami powszechnymi w sprawach ewentualnych sporów sądowych; hh. zachowanie poufności informacji związanych z realizacją inwestycji; ii. zarządzanie projektem (przygotowanie wniosku o płatność, sprawozdań, aktualizacja harmonogramów i innych prac wymaganych przez Instytucję Zarządzającą); jj. obsługa finansowa inwestycji w tym kontrola rozliczenia budowy w szczególności poprzez: - opracowanie oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania, - nadzór nad realizacją robót budowlanych zgodnie z harmonogramem, - sprawdzanie obmiarów kontrolnych robót oraz potwierdzenie ilości i jakości wykonywanych robót jako podstawy do zapłaty Wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, wg harmonogramu prac i płatności – załącznik do umowy z Wykonawcą robót budowlanych, - kontrolę prawidłowości wystawienia faktur, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z zawartą umową z Wykonawcą robót budowlanych, - zatwierdzanie do zapłaty faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia – Koordynator Budowy ponosi skutki finansowe wynikające z nieterminowego przekazania Zamawiającemu faktur wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych, - sprawdzanie kalkulacji i sporządzenie protokołów konieczności wykonania robót zamiennych (o ewentualnych robotach zamiennych Koordynator Budowy jest zobowiązany poinformować Zamawiającego wraz z uzasadnieniem potrzeby wykonania tych prac oraz uzyskać zgodę Zamawiającego i autora projektu), - przygotowanie materiałów związanych z rozliczeniem ewentualnych kar umownych oraz odszkodowań obciążających Wykonawcę robót budowlanych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez niego zobowiązań umownych, - prowadzenie pełnej sprawozdawczości finansowej, zarówno dla Zamawiającego, jak i wszelkich instytucji uczestniczących w finansowaniu zadania; sprawozdania finansowe mają być wykonywane przez Koordynatora Budowy w okresach uzgodnionych z Zamawiającym, bez wezwania, - rozliczenie końcowe inwestycji (włącznie z rozliczeniem dotacji pozyskanych przez Zamawiającego ze źródeł zewnętrznych), w tym: całościowe zestawienie faktur i kosztów inwestycji z podziałem na koszty prac podstawowych, zamiennych i niewykonanych, dokumentację wykonanych robót potwierdzającej zgodność z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby osoba prowadząca sekretariat Biura Koordynatora Budowy miała z Wykonawcą usługi lub podwykonawcą podpisaną umowę o pracę zgodnie z w art. 25 Kodeksu pracy i wykonywały pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zmianami). W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego Szczegółowy zakres prac precyzuje SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 390000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  22   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: nadzór nad wykonaniem robót budowlanych wraz z ich odbiorem w terminie do 22 miesięcy od daty zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:  Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego, / inżyniera kontraktu/ nad realizacją inwestycji o wartości robót budowlanych co najmniej 15.000.000,00 PLN (brutto) która obejmowała budowę, przebudowę, remont obiektu w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej. W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji (w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). Za usługę polegającą na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania Zamawiający uzna usługę polegającą na kompleksowym zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzoru inwestorskiego oraz współpracy ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości. Jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).  Wykonawca spełni warunek jeżeli skieruje do realizacji zamówienia publicznego: - osobę, która będzie pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy robót branży konstrukcyjno – budowlanej, posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji koordynatora budowy lub inżyniera kontraktu minimum 1 roboty budowlanej, - osobę, która będzie pełniła funkcję Inspektora ds. robót konstrukcyjno-budowlanych posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót ds. robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, - osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót ds. elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń, - osobę, która będzie pełnić funkcję obsługi sekretariatu Biura Koordynatora Budowy oraz wykonywać archiwizację dokumentacji i korespondencji kontraktowej. Można łączyć wszystkie funkcje personelu budowlanego za wyjątkiem Inżyniera Kontraktu. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane, w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy – w oparciu o Art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług wykonanych (na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna dowód wniesienia wadium, tj. gwarancję/ poręczenie. 5. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej https://bip.e-cea.pl/0931/zamowienia-publiczne.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000 PLN (dziesięć tysięcy PLN)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie personelu40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia ulegają odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku: 1) przedłużenia czasu realizacji wykonania robót budowlanych przez wykonawcę tychże robót ponad wskazane w umowach na roboty budowlane okresy, 2) wystąpienia przerw w realizacji robót budowlanych będących konsekwencją zerwania, rozwiązania lub odstąpienia od umowy na roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcą robót, o czas wynikający z tych przerw, konieczny do wyboru wykonawcy na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o czas wykonania tych robót przez nowo wybranego wykonawcę wynikający z zawartej z tym Wykonawcą umowy. 2. Podstawą do wydłużenia terminów o których mowa w ust. 1, jest pisemna informacja skierowana przez Zamawiającego do Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-08, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Prawidłowy adres poczty elektronicznej w sprawie niniejszego zamówienia podany w sekcji I.1) NAZWA I ADRES to: przetarg@psmrybnik.strefa.pl
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH