Ogłoszenie nr 516741-N-2017 z dnia 2017-05-24 r.

Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie: DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU PN. "RÓWNY START DLA NAJMŁODSZYCH"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
projekt pn. "Równy start dla najmłodszych",Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie, krajowy numer identyfikacyjny 22214171100000, ul. ul. Grunwaldzka  1 , 83110   Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 315 550, e-mail dkonrad10@wp.pl, faks 585 315 550.
Adres strony internetowej (URL): zpstczew.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
przetargi.powiat.tczew.pl, zpstczew.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
przetargi.powiat.tczew.pl, zpstczew.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Grunwaldzka 1 (sekretariat ,pok. 6)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU PN. "RÓWNY START DLA NAJMŁODSZYCH"
Numer referencyjny: ZP.03.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1 Przedmiotem zamówienia w 17 częściach, jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych: 2.1.1 część 1 zamówienia – Wirówka kończyn dolnych , 1 szt. opis przedmiotu zamówienia znajduje się załącznika nr 4 do SIWZ 2.1.2 część 2 zamówienia – Meble i wyposażenie, w tym:1) tablica korkowa 10 szt.; 2) Stolik sześciokątny 3 szt.3) Krzesła duże 4szt. ;4) Krzesełka 12 szt. 5) Regał 4 szt.;6) Szafa zamykana 3 szt.;7) Komoda 3 szt.;8) Szatnia dziecięca 6 osobowa 2 szt.;9) Biurko 3 szt.;10) Lustro duże 1 szt.; 11) Maty anty antypoślizgowe 5 szt.; 12) Tablica magnetyczna 12 szt; 13) Wentylator pokojowy 2 szt.;14) Pudło na zabawki 5 szt.; 15) Parawan do zajęć 2 szt.;16) Tablica suchościeralna 42 szt. 2.1.3 część 3 zamówienia – Stymulator Cyber-Eye lub równoważny 1 szt. 2.1.4 część 4 zamówienia – Sprzęt elektroniczny , w tym; 1) Radiomagnetofon z odtwarzaczem CD i USB szt. 10; 2)Drukarka laserowa kolorowa szt. 1; 3 )Urządzenie wielofunkcyjne szt. 1; 4 )Urządzenie do wytwarzania mgły szt 1 ; 5) Płyn do wytwarzania mgły szt.1; 6 )Lampka typu Aduki lub równoważna szt. 2; 7 )Magiczne akwarium szt.1 2.1.5 część 5 zamówienia – INSTRUMENTY MUZYCZNE w tym: 1) keyboard 1 szt.; 2) Zestaw rytmiczny Ever play lub równoważny 10 szt.; 3) Torba na instrumenty 6 szt.; 4) Zestaw przedszkolny bum bum ruki lub równoważny 1 szt. 2.1.6 część 6 zamówienia – , MATERIAŁY BIUROWE w tym:1) Laminarka 1 szt.;2) Folia do laminarki 15 szt.; 3) Farby duże 5 szt.; 4)Materiały papiernicze 12 zestaw 2.1.7 część 7 zamówienia – Oprogramowanie, w tym: ;1) Program terapeutyczny Autilius lub równoważny - 1 szt. 2) Program Logogry lub równoważny - 1 szt.; 3) Program Wspomaganie rozwoju-pakiet profesjonalny lub równoważny - 1 szt. ;2.1.8 część 8 zamówienia – Sprzęt ICT, w tym: 1) tablica interaktywna 1 szt. 2.1.9 część 9 zamówienia – Sprzęt komputerowy w tym:;1) komputery przenośne 2 szt.; 2) tablet z oprogramowaniem 12 szt. 2.1.10 część 10 zamówienia – Pochłaniacz wilgoci, 1 szt. ;2.1.11 część 11 zamówienia – ROLETY , w tym: 1) Rolety wewnętrzne 5 szt. 2.1.12 część 12 zamówienia – ZABAWKI DYDAKTYCZNE, w tym: ;1. Zabawki magnetyczne 20 szt. 2. Zabawki edukacyjne wodoodporne 1 zestaw, 3. Zabawki (wózki, lalki, dźwiękowe) 27 szt.; 4. Zestaw klocków 17 szt.; 5. Klocki konstrukcyjne 1 szt.; 6. Parasolka dziecięca 12 szt. 2.1.13 część 13 zamówienia – POMOCE DYDAKTYCZNE, opis przedmiotu zamówienia znajduje się załącznika nr 4 do SIWZ; 2.1.14 część 14 zamówienia - POMOCE REHABILITACYJNE opis przedmiotu zamówienia znajduje się wg załącznika nr 4 do SIWZ.; 2.1.15 część 15 zamówienia – STANOWISKO KOMPUTEROWE TYPU AUTILIUS – WSPÓLNA UWAGA LUB RÓWNOWAŻNE W ILOŚCI 1 SZT. , pis przedmiotu zamówienia znajduje się załącznika nr 4 do SIWZ; 2.1.16 część 16 zamówienia – PRODUKTY SPOŻYWCZE , opis przedmiotu zamówienia znajduje się załącznika nr 4 do SIWZ; 2.1.17 część 17 zamówienia – Wyposażenie Sali doświadczania świata w tym: 1. Projektor typu Mathmos lub równoważny 1 szt, 2. Tunel nieskończoności 1 szt., 3. Komplet tarcz do projektora typu Solar lub równoważne 1 szt., 4. Projektor typu Solar lub równoważny 2 szt., 5. Komplet tarcz do projektora typu Solar lub Równoważne 2 szt., 6. Projektor Magiczna laserowa kula lub równoważny 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający minimalne parametry i ilości poszczególnych pozycji, stanowi osobny dokument pn. Załącznik Nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 2.2 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 17 części i nie zastrzega liczby części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę przetargową. UWAGA: Zapisu zdania pierwszego pkt 2.2 SIWZ Wykonawca nie może rozumieć w ten sposób, jakoby mógł złożyć ofertę obejmującą jedynie część asortymentu w ramach jednej części zamówienia. 2.3 Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych w ramach projektu pn. „Równy start dla najmłodszych”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa 3, Działanie 3.1. 2.4 Zakupiony sprzęt będzie wyposażeniem dla niżej wymienionych placówek: 1) Zespół Placówek Specjalnych , ul. Grunwaldzka 1, 83-110 Tczew; 2.5 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania między innymi w przypadkach odnoszących się do finansowania niniejszego zamówienia, w szczególności w trybie art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, to jest z uwagi na nieprzyznanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, bądź w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – w przypadku, gdy oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Powyższe obwarowanie wynika z zasad naboru wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie dla części towarów i usług na potrzeby ogłoszonego konkursu, w ramach którego Zamawiający uzyskał dofinansowanie ww. projektu. 2.6 Zamawiający wymaga, aby w ofercie (Formularzu ofertowym – Załączniku Nr 1 do SIWZ) podać cenę brutto danej części zamówienia oraz ceny poszczególnych pozycji w danej części. 2.7 Warunki realizacji przedmiotu umowy: 2.7.1 Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, sprawny technicznie, pozbawiony wad i uszkodzeń oraz dopuszczony do sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 2.7.2 Przedmiot zamówienia (w przypadku sprzętu i urządzeń elektronicznych – o ile dotyczy) powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy.; 2.7.3 Wykonawca będzie dostarczać sprzęt w oryginalnych opakowaniach producenta (o ile dotyczy). 2.7.4 Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia we własnym zakresie oraz na swój koszt i ryzyko w odpowiedniej ilości, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego tj. Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie, ul. Grunwaldzka 1, 83-110 Tczew po ustaleniu terminu dostaw. 2.7.5 Wykonawca wraz z dostarczonym przedmiotem zamówienia zobowiązuje się dostarczyć w języku polskim: instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, wymagane licencje, certyfikaty oraz inne dokumenty niezbędne do przejęcia niniejszego przedmiotu zamówienia do używania publicznego (o ile dotyczy). 2.7.6 Wykonawca wniesie, zainstaluje i uruchomi sprzęt, w pomieszczeniach wyznaczonych przez przedstawiciela Zamawiającego. 2.8 Informacje dodatkowe dotyczące oferowanego sprzętu komputerowego: 2.8.1 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt, wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia i spełniające, co najmniej w tym samym zakresie wymagania Zamawiającego. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne, zobowiązany będzie do wykazania w ofercie, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania Zamawiającego. 2.8.2 Zamawiający zaznacza, iż współpraca techniczna oferowanych odpowiedników musi być bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie niższym niż współpraca produktów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.;2.9 Informacje o podwykonawcach:;2.9.1 Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie (Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu ofertowym) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z podaniem firmy podwykonawcy. Brak takich określeń w ofercie oznaczać będzie, iż Wykonawca deklaruje wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie. 2.9.2 Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39160000-1
31710000-6
48000000-8
39721320-1
30200000-1
37310000-4
30192000-1
15800000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: Ww. data jest terminem maksymalnym. 2) Termin wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny, określone w Rozdziale 14 niniejszej SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru (Załącznik Nr 2 do SIWZ) – w oryginale. Wyjaśnienie dla Wykonawców: 1.Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert przetargowych, na swojej stronie internetowej zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy. 2.Wykonawca w ciągu 3 dni od zamieszczenia przedmiotowych informacji zobowiązany będzie do przekazania oświadczenia – Załącznika Nr 2 do SIWZ. 3.Wyjątkiem będzie sytuacja, w której zostanie złożona jedna oferta przetargowa w zakresie danej części zamówienia – wówczas Wykonawca, który ją złożył zwolniony będzie z obowiązku przekazania oświadczenia w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej w zakresie danej części zamówienia. UWAGI: 1)Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 5.3 W celu potwierdzenia okoliczności, o której mowa w pkt 4.1.2 SIWZ, mając na uwadze treść art. 26 ust. 6 Ustawy, Zamawiający uzyska dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
6.1 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odnoszące się do 2 szt. laptopów wraz z oprogramowaniami odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zgodnie z §13 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców powinien dołączyć do oferty następujące dokumenty: 6.1.1 dotyczy laptopów: 1)dokument potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputerów z systemem operacyjnym, 2)karta katalogowa/specyfikacja techniczna oferowanych laptopów 3)Deklaracja zgodności CE 6.2Nie załączenie przez Wykonawcę do oferty składającego ofertę na 9 część zamówienia któregoś z wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ, skutkować będzie odrzuceniem przez Zamawiającego danej oferty, jako nie spełniającej wymagań określonych w SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
5.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Niniejszy dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.5 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.4 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy 5.4 SIWZ stosuje się.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne wyłącznie następujących sytuacjach: 1) w granicach unormowania art. 144 ust.1 pkt 5 i 6 stawy Prawo zamówień publicznych, 2) zmiany wysokości podatku VAT, 3) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 4) zmiany firmy realizującej usługę serwisową
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wirówka kończyn dolnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wirówka kończyn dolnych typu 1115EZ Techmomex lub równoważna przeznaczona do masażu wirowego kończyn dolnych oraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Zabieg prowadzony jest za pomocą 12 dysz z regulacją kierunku podzielonych na 3 niezależne sekcje. System sterowania ich pracą pozwala na wybór 7 możliwych kombinacji. Dzięki dwóm poziomom napełnienia, wanna umożliwia znaczne oszczędności wody. Wykonana została z wytrzymałego tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem szklanym. Właściwości: •prysznic ręczny, •system dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody (12 dysz w 3 niezależnych sekcjach), •odpływ półautomatyczny, •dwa poziomy napełniania (80 i 210 litrów), •kombinowana praca sekcji, •dotykowy panel sterowania. Wyposażenie -12 dysz do masażu podwodnego w 3 niezależnych sekcjach -Prysznic ręczny -Automatyczny system napełniania z elektronicznym termometrem -Dotykowy panel sterowania -Timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu -Zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho” Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny Pojemność: 210 l Długość: 1440 mm Szerokość: 720 mm Wysokość: 980 mm
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): ,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: meble i wyposażenie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Tablica korkowa- Parametry: Tablica korkowa, kolorowa, w aluminiowej ramie o wymiarach 100 cm x 150 cm 10 szt. 2. Stolik sześciokątny Parametry: Stolik SZEŚCIOKATNY blat płyta meblowa oklejona obrzeżem PCV 3 mm, narożniki zaokrąglone, nogi stołu z regulowaną wysokością, wykonane z rury fi 35 skręcane do ramy z kształtownika 20x40. 3 szt. 3. Krzesła duże Parametry: Stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej o śr. 25 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane w ciemnym kolorze. • szerokość siedziska 38 cm 4 szt. 4. Krzesełka- Parametry: Krzesła z siedziskiem i oparciem ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym, o gr. 6 mm w rozmiarze 2-3. Stelaż wykonany z rury płasko-owalnej o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm w kolorze granatowym. Podstawa w kształcie litery H. Blat jest chroniony przed zarysowaniem 3 stopkami umieszczonymi pod siedziskiem. Zatyczki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem. Krzesła można stawiać jedno na drugim, a także zawieszać na blacie. Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-2:2012, Wymiary siedziska 32,40 x 27,7 cm. Odpowiednie dla wysokości dziecka od. 108 cm do 142 cm. 12 szt. 5. Regał Parametry: Regał z szafką wykonany z płyty laminowanej w kolorze buk, o gr. 18 mm. • wym. 76 x 40 x 185 cm 4 szt. 6. Szafa zamykana Parametry: Szafa 4-drzwiowa wykonana z płyty laminowanej w kolorze buk o gr. 18 mm. • wym. 76 x 40 x 185 cm 3 szt. 7. Komoda Parametry: Komoda z 4 szufladami, wykonana z płyty laminowanej w kolorze buk w wymiarach 80cmx1m x 40 cm 3 szt.; 8 Szatnia dziecięca 6 osobowa Parametry: Szatnia przedszkolna wykonana z płyty laminowanej w kolorze buk, z obrzeżami w kolorze czerwonym lub granatowym, z ociekaczami na buty i półkami na nakrycia głów. Mebel o wymiarach wys 142cm, szer. 155 cm. Przestrzenie podzielona na 6 komór o szer. Ok. 22 cm. 2 szt. 9 Biurko- Parametry: Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buku, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w szafkę i 1 szufladę zamykaną na zamek o wym. 120 x 60 x 76 cm 3 szt. 10 Lustro duże Parametry: Lustro duże 1 szt. o wymiarach (bez ramy) 60 cm x 120 cm, każde z luster w ramie drewnianej. 1 szt. 11 Maty antypoślizgowe Parametry: Mata z przyssawkami – 4 szt. - wykonana z transparentnego, wysokiej jakości materiału PVC. Mata przylegać ma do powierzchni brodzika dzięki dużym i mocnym przyssawkom. Syntetyczny materiał ma być miły w dotyku, a powierzchnia odporna na przyleganie brudu i osadu z mydła. Powierzchnia maty musi nadawać się do czyszczenia środkami myjącymi stosowanymi w łazience. Wymiary maty 40 x 80 cm. Mata antypoślizgowa 1 szt. łazienkowa w rolce – 35 mb – mata powinna doskonale wchłaniać wodę, chronić przed upadkami oraz być łatwa w utrzymaniu czystości. 5 szt. 12Tablica magnetyczna Parametry: Tablica magnetyczna z półką na akcesoria, tył tablicy wzmacniany blachą. W zestawie pisaki, gąbka, płyn do zmywania, magnesy oraz kołki do montażu. Wymiary 170 cm x 100 cm 12 szt. 13 Wentylator pokojowy Parametry: Wentylator wykonany jest ze stali. Dodatkowo posiada obciążoną podstawę przez co jest bardzo stabilny. Cechą charakterystyczną powinna być cicha praca, dobre wykonanie i estetyczny wygląd 2 szt. 14 Pudło na zabawki Parametry: •pojemnik na zabawki, klocki, itp., •otwierana do góry pokrywa, •duża pojemność - 45 l, •wytrzymała konstrukcja, •4 kółka ułatwiają przenoszenie, •wygodne przechowywanie, estetyczny wygląd. 5 szt. 15 Parawan do zajęć Parametry: Wymiary parawanów: 92 x 39,5 x 154 cm, Wymiary: 92 x 39,5 x 76,5 cm Materiał: drewno + mikrofaza - maja przedstawiać motywy czterech pór roku 1 Sztuka zawiera zestaw dwóch parawanów tematycznych. 2 szt. 16 Tablica suchościeralna Parametry: Tablica biała magnetyczna suchościeralna w ramie aluminiowej anodowanej z przeznaczeniem do codziennego zastosowania w indywidualnej pracy dziecka . W zestawie komplet magnesów różnokolorowych okrągłych oraz tematycznych: literek, cyferek, zwierząt domowych, owoców i warzyw oraz komplet pisaków do tablicy suchościeralnej (różne kolory) wraz z gąbką do ścierania. Gwarancja - 10 lat na powierzchnię . Wymiar 40-45 cm x 30-35 cm 42 szt. 17 Komplet magnesów do tablicy Parametry: Magnesy kółeczka, większe klipsy, różnokolorowe. Magnesy litery Magnesy cyfry Magnesy zwierzęta wiejskie Magnesy owoce Magnesy warzywa wielkość magnesów tematycznych nie mniejsza niż 5 cm 22 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): ,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Stymulator Cyber-Eye lub równoważny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lp. Stymulator typu Cyber-Eye lub równoważny Parametry minimalne: Ilość 1. System do wsparcia oceny neuropsychologicznej, terapii poznawczej i komunikacji pozawerbalnej, oparty na technologii śledzenia wzroku 1. System do komunikacji pozawerbalnej wyposażony w okulograf i matrycę dotykową, w skład którego wchodzą: zintegrowane urządzenie (jednostka obliczeniowa, okulograf) + specjalistyczne (preinstalowane) oprogramowanie pracujące w trybie bezobsługowym (bez konieczności i możliwości wyłączenia oprogramowania i przejścia do systemu operacyjnego) 2. Dedykowany mobilny statyw dla urządzenia z rozległym pionowym i poziomym zakresem regulacji, pozwalającym na pracę z pacjentem na wózku, łóżku, pionizatorze) 3. Certyfikowany wyrób medyczny – min. klasa I Ocena stanu neurologicznego pacjenta 4. Badanie zmysłów komunikacji, w tym możliwość badania ograniczonego zakresu widzenia 5. Badanie funkcji poznawczych 6. Ocena stanu emocjonalnego Neurorehabilitacja 7. Ćwiczenie funkcji językowych 8. Ćwiczenie funkcji wzrokowo-pamięciowych 9. Ćwiczenie pamięci 10.Ćwiczenie myślenia 11.Ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych 12.Zestaw ćwiczeń przeznaczonych do stymulacji i terapii dzieci pozbawionych możliwości komunikacji, z poważnymi deficytami intelektualnymi (kolorowe animacje interaktywne) 1 szt. Komunikacja i rozrywka 13.Wirtualne klawiatury 14.Piktogramy 15.Komunikacja codzienna 16.Stymulacja wzroku 17.Quiz 18.Odtwarzacz muzyki 19.Czytnik plików tekstowych i obrazków Elektroniczna rejestracja i wizualizacja wyników 20. Eksport wyników do pliku PNG i CSV 21. Możliwość kopiowania na zewnętrzny pendrive oraz import wyników do dowolnego systemu 22. Możliwość wyświetlenia wyników w postaci tabelarycznej Moduł zdalnej obsługi zadań 23. Obsługa za pomocą pilota Możliwość pracy z wieloma pacjentami 24. Nieograniczona liczba pacjentów Tryby pracy 25. Dwuoczny 26. Jednooczny Technologia śledzenia wzroku 27.Rozdzielczość kątowa: min. 0,5o 28.Rozdzielczość czasowa: min. 30 Hz Wybrane parametry 29. Przekątna ekranu min. 19” 30. Ekran dotykowy Pozostałe wymagania 31. Edytor treści multimedialnych (możliwość tworzenia własnych prezentacji, treści terapeutycznych) 32. Sprzęt gotowy do użytku (komplet akcesoriów) bez dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego 33. Instrukcja pisemna w jęz. polskim dostarczona wraz ze sprzętem 34. Instalacja i pierwsze uruchomienia dostarczonego sprzętu w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolenie wskazanego przez Zamawiającego personelu w zakresie obsługi i konserwacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): ,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Sprzęt elektroniczny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Radiomagnetofon z odtwarzaczem CD i USB Parametry: Odtwarzacz CD z wejściem USB, standardy odtwarzania Audio CD, CD-R/RW, MP3, dźwięk stereo. Funkcje dodatkowe Bluetooth, odtwarzanie plików MP3, WMA przez złącze USB, wejścia/wyjścia złącze USB, wejście AUX - 3,5 mm, wyjście słuchawkowe, 6 baterii R20, sieciowe 220-240 V, 50/60 Hz, 10 szt. 2.Drukarka laserowa kolorowa Parametry: Drukowanie z prędkością 26 stron na minutę w formacie A4 (w mono i w kolorze) -Jakość wydruku do 9,600 dpi z użyciem technologii Multi-bit -- Zintegrowany moduł druku dwustronnego w standardzie -Uniwersalna kaseta o pojemności 500 arkuszy, również dla formatu A6 -Możliwość wyposażenia w maksymalnie 5 podajników papieru - Drukowanie mobilne 1 szt. 3. Urządzenie wielofunkcyjne Parametry: druk w kolorze Funkcje kluczowe : skaner ,fax, ksero -Prędkość A4: 30-40 stron na minutę w czerni i bieli -Formaty papieru: A6-A4 i niestandardowe rozmiary -Drukowanie plików PDF, XPS, JPEG, TIFF, PS i PCL bez sterowników, Drukowanie z USB, Obsługa SSL/TLS, HTTPS, 802.1x i IPsec, Pełny druk dwustronny, -Znana i intuicyjna obsługa za pomocą dotykowego panelu sterowania URZĄDZENIE GOTOWE DO PRACY Wraz z urządzeniem w zestawie znajduje się: - automatyczny podajnik dokumentów z dupleksem DADF - komplet tonerów o pełnej standardowej pojemności 1 szt. 4.Urządzenie do wytwarzania mgły Parametry: Wytwornica dymu wymiary: 235x235x230mm, wyrzut dymu ok. 2,5m, pobór płynu: ok.90ml/min, wydajność: ok.90m3/min, zbiornik: 1litr 1 szt. 5. Płyn do wytwarzania mgły Parametry: Płyn do wytwarzania dymu 5litrów ( gęsta mgła ) 1 szt. 6.Lampka typu Aduki lub równoważna Parametry: Przenośna, nadająca się do powtórnego ładowania, zmieniająca kolor lampa, która może być używana również na zewnątrz. Aduki nadaje się do powtórnego ładowania. Pracuje 6-8 godzin bez dodatkowego zasilenia. Jest przeznaczona do użytku zewnętrznego i wewnętrznego; ze względu na wodoodporne właściwości idealnie nadaje się do ogrodu, szczególnie w lecie. waga: 0,5kg, wymiary: 90 x 120mm, zarówka: LED, zasilanie: 230V, Materiał: Chromowany Cynk, Thermooplastik, Silikonowe przyciski. 2 szt. 7. Magiczne akwarium Parametry: Magiczne akwarium - imitacja wodnego akwarium. Elementy znajdujące się w akwarium reagować mają na światło ultrafioletowe, poprzez wbudowaną w obudowę taśmę LED UV. Wnętrze urządzenia ( rośliny, dekoracje) nie są powtarzalnymi elementami i każde z nich może się różnic od siebie. 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): ,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Instrumenty muzyczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Casio WK-7600 keyboard lub równoważny 1 szt. Parametry: CASIO CTK – 4400 w zestawie ze statywem 61 klawiszy Klawiatura dynamiczna 600 barw / 180 rytmów Funkcja Sampling, Funkcja Chord Book Pamięć registracyjna USB to Host (do połączenia z komputerem) Wejście audio Wejście mikrofonowe Funkcja lekcji Dane techniczne: Wymiary ( szer x gł x wys ) 948 x 350 x 103 mm Waga bez bez statywu: 4,3 kg Akcesoria w zestawie: Zasilacz, pulpit Rozmiary: 12 cm x 2 USB do komputera: Tak Słuchawki: 1 stereo standard jack Zlącza Pedały: 1 standard jack Akcesoria opcjonalne: Pedał SP-20, pedał SP-3 Pamięć registracyjna: 32 pozycje Audio IN: 1 stereo mini jack Funkcje skali: Tak, 17 skal do wyboru Arpeggiator: 90 rodzajów Autohamonizacja: 12 rodzajów Sampling: Tak, do 8 sampli ( 5 melodycznych i 3 perkusyjne), do 10 sekund, Źródło wejściowe samplingu Audio In Inne funkcje i cechy: Music challenge ( do 20 nut), przewodnik po akordach, funkcja Music Preset ( 305 wbudowanych), Regulacja strojenia: A4 = 415.5Hz ~ 440.0Hz ~ 465.9Hz Podział klawiatury: tak Efekty cyfrowe: Pogłos ( 10 rodzajów), chorus ( 5 rodzajów), 1 efekt hall Funkcja nakładania brzmień tak Barwy: 600 Czułość: 2 poziomy czułości, wył. Polifonia (maksymalna): 48 ( 24 dla niektórych barw) Ilość podkładów: 180 Ilość ustawień One Touch 180 Część lekcji : Tak, prawa i lewa ręka lub razem Transpozycja: Zmiana oktaw ( -2 do +2 ), transpozycja półtonowa ( -12 do +12 ) Funkcje edukacyjne: Tak, 4 typy lekcji ( słuchaj, patrz, zapamiętaj, auto), funkcje: powtarzanie, palcowanie, podpowiedź nut, ocena występów Melodie użytkownika: 10 Rytmy użytkownika: 10 ( edytor akompaniamentów) Melodie :152 Liczba klawiszy: 61, standardowa wielkość 2. Zestaw rytmiczny Ever play lub równoważny 10 szt. Parametry: Skład zestawu: • tamburyn x1 • tamburyn z membraną x1 • kastaniety x2 • kołatka x1 • klawesy x2 • trójkąt x5 (różne rozmiary) • marakasy x2 • guiro duże x1 • guiro podwójne x1 • shaker x1 • agogo drewniane x3 Instrumenty spakowane w funkcjonalny pokrowiec. 3. Torba na instrumenty 6 szt. Parametry: Torba na instrumenty małego muzyka - Produkt wspierający pracę z dzieckiem zdrowym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doskonale sprawdzi się na zajęciach muzykoterapii. Poszczególne instrumenty mogą posłużyć również na zajęciach socjoterapeutycznych do relaksacji lub wyrażania emocji. Wszystkie instrumenty umieszczone w praktycznej torbie z kieszonkami. Torba wykonana z tkaniny, zamykana na zamek. • wym. torby po złożeniu 42 x 42 cm • 17 instrumentów: - tamburyn, śr. 20 cm - maxi quiro z pałeczką, dł. 40 cm - podwójna tarka quiro z pałeczką, dł. 27 cm - trójkąty z pałeczkami, 5 szt., wym. 20,5 cm, 17,5 cm, 15,5 cm, 13 cm, 10,5 cm - kastaniety drewniane, 2 szt., śr. 5,5 cm - kastaniety z rączką, dł. 21 cm - marakasy drewniane, dł. 23 cm - drewniany tonblok, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm - tamburyn z membraną, śr. 20 cm - podwójny tonblok z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm - podwójny tonblok mały z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 3,5 cm - klawesy, dł. 20 cm, śr. 2,2 cm - marakas wałek, dł. 20,5 cm, śr. 5 cm • od 3 lat 4. Zestaw przedszkolny bum bum ruki lub równoważny 1 szt. Parametry: Zestaw jest złożony z 2 zestawów Diatonicznych, na którego dźwiękach można grać proste melodie korzystając z książeczki Bum Bum Przedszkole oraz 2 zestawów Pentatonicznych, które dublują część dźwięków z diatoniki i doskonale nadają się do rytmiki z liczną grupą. Czerwony worek, w którym zmieści się nawet więcej rurek z akcesoriami niż tych przewidzianych w tym zestawie, pozwoli utrzymywać porządek i szybkie przemieszczanie się pomiędzy zajęciami. Zestaw zawiera 28 rurek, w tym: – 4 sztuki rurek: C’, D’, E’, G’, A’, C’’ – 2 sztuki rurek: F’, H’ * – 8 sztuk zatyczek oktawator Zestaw zawiera dodatkowo: – książeczkę Bum Bum Przedszkole – 1 Bum Bum Worek mały
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): ,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Materiały biurowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Laminarka 1 szt. Parametry: Maksymalny format laminacji: A3 Maksymalna prędkość laminacji: 360 mm/min Maksymalna grubość folii: 200 µm Maksymalna grubość dokumentu wraz z folią: 1 mm Czas nagrzewania: 5 min zakres temperatur: od 0°C do 150°C Ilość prędkości: 1 Ilość wałków: 4 Rodzaj wałków: zwykłe System grzewczy: wałki ogrzewane od zewnątrz Moc: 460 W Pozostałe parametry: Laminacja na zimno: Tak Sygnały dzwiękowe: Tak Sygnały świetlne: Tak Urządzenie sterowane mikroprocesorem: Nie • rewers: Tak Waga: • waga netto: 3,4 kg • waga brutto: 4,7 kg Wymiary: • wysokość: 105 mm • szerokość: 470 mm • głębokość: 150 mm Gwarancja: • gwarancja na urządzenie: 2 lata 2 Folia do laminarki 15 sztuk = 15 ryz Format A3 – 5 szt. - ilość sztuk w ryzie – 100 szt. - grubość folii – 80 mic. A4 – 10 szt – ilość w ryzie – 100 szt. - grubość folii – 80 mic. 3 Farby duże Tempera – 6 butelek po 1 l (razem 6 litrów) Tempera – kolory pastelowe (żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, niebieski) 5 x 500 ml x 2 szt. z każdego koloru Tempera srebrna – 250 ml 5 szt. 4 Materiały papiernicze-zestaw 12 zestawów W zestawie papier A4 rysunkowy kolorowy mix i biały w ryzie, ryza A3 kolor 250 g x 152 kartek, brokatowe kartony Gramatura - 280g/m2. Format B2 (50x70cm) w każdym zestawie inny kolor, zestaw kredek 24 tradycyjne x 2, zestaw kredek grubych trójkątnych 24 kolory x 2 szt., zestaw flamastrów – 24 kolory x 2 szt., zestaw cistolina (min 4 kolory) – 5 kompletów, plastelina (12 kolorów) – 5 kompletów, farby plakatowe – 24 kolory x 2 szt., pędzle – zestaw (10 cienkich, 10 grubych) 1 szt., klej w sztyfcie duże 35g x 5 szt., Nożyczki zwykłe dziecięce x 2 szt. ozdobne z wzorkami (w komplecie 3 szt. różne wzory) x 1 szt. Nożyczki terapeutyczne z podwójnym uchwytem - 1 szt. dziurkacze ozdobne – większe formy 1 szt. wymiary dziurkacza nie mniejsze niż 9x12,5x5 cm w każdym zestawie inny wzór,. Bibuła mix kolorów Gładka, cienka i delikatna arkusz o wymiarach: 50 x 35 cm, dostępna w mixie 12 kolorów, - 1 szt. krepa kolorowa zestaw 10 rolek, 10 kolorów wymiary 200 cm x 25 cm, - 1 szt. Filc zestaw kolorowych arkuszy, 10 szt., różne kolory, format nie mniejszy niż A4 – 1 szt., Arkusze piankowe kreatywne, mix 10 różnych kolorów, format nie mniejszy niż A4, Wałki do malowania farbami ze wzorem piankowe, z uchwytem, trwałe, wytrzymałe, łatwe do czyszczenia, w zestawie 3 szt. wałków o różnych wzorach – zakres tematyczny – miasto, ocean, wielkanoc, dżungla, za miastem. Szerokość wałka nie mniej niż 6,5 cm W każdym zestawie inny kolor ryzy A3, papieru brokatowego oraz wzór dziurkacza ozdobnego (serce, kwiat, mis, lalka, choinka, koniczyna, słoń, anioł, motyl, zając, księżyc, bałwan)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): ,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Oprogramowanie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Program terapeutyczny Autilius lub równoważny 1 szt. Program komputerowy służący do wspierania terapii dzieci z autyzmem dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat, ale może być też wykorzystywany do pracy ze starszymi dziećmi. Składa się z sześciu gier, które wspierają naukę podążania za gestem wskazywania, kierunkiem głowy i wzroku oraz inicjowania kontaktu. Gry stworzone w oparciu o technologię motion capture (oprócz myszki lub ekranu dotykowego można obsługiwać je za pomocą ruchu rąk, rejestrowanego przez kamerę internetową). 2. Program Logogry lub równoważny 1 szt. Zestaw dziesięciu programów - 26 gier wspomagających i uatrakcyjniających terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy i słuchu spowodowanymi uszkodzeniem słuchu lub innego pochodzenia. W skład oprogramowania Logo-Gier wchodzi dziesięć gier (w większości dostępnych w trzech wersjach): -Logo-Malarz - -LOGO-Poziom - -LOGO-Papuga -Logo-Locik -Logo-Cel -Logo-Szum -Logo-Łapka -Logo-Tenis -Logo-Muzyk -Logo-Kręcik 3. Program Wspomaganie rozwoju-pakiet profesjonalny lub równoważny 1 szt. Zawartość Pakietu profesjonalnego: • 4 programy do terapii i stymulacji rozwoju z Pakietu I • Zima, czyli przygody Tosi w krainie śniegu • Wiosna, czyli Tosia wśród zieleni i kwiatów • Lato, czyli wakacje Tosi • Jesień, czyli Tosia wśród kolorowych liści • 2 programy do terapii i stymulacji rozwoju z Pakietu II • Dzień Tosi • W domu i na podwórku • Aplikacja terapeuty w zestawie Zestaw tradycyjnych pomocy dydaktycznych w zestawie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): ,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Sprzęt ICT
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Tablica interaktywna 1 szt. Parametry: Przekątna tablicy: 80" Technologia: Dotykowa Forma obsługi: palcem Oprogramowanie: powinno mieć funkcję rozpoznawania pisma odręcznego, odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, zrzuty video, szybkie tworzenie figur geometrycznych. Posiadać bogatą bibliotekę załączników związanych z przedmiotami szkolnymi a także współpracować z większością formatów graficznych. Integrować się z programami pakietu MS Office pozwalając na ręczne dopisywanie notatek do dokumentów (w formie graficznej). Wyposażenie: Półka na pisaki, oprogramowanie na płycie CD, kabel USB, 2 pisaki, zestaw montażowy; Mobilny statyw z płynną regulacją wysokości, pozwalający dostosować wysokość tablicy do wzrostu dzieci, Zestaw powinien zawierać: tablicę interaktywną 80" mobilną z podstawą na laptopa głośniki projektor szerokokątny podstawę z regulowaną wysokością i wysięgnikiem Dół tablicy znajduje się na wysokości 40 cm od podłogi (przy maksymalnym obniżeniu tablicy na statywie). okablowanie 10m (HDMI + zasilające)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): ,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Sprzęt komputerowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Laptop 1 szt. Parametry: Laptop terapeutyczny z kamerą internetową OPROGRAMOWANIE System operacyjny Windows 10 Wersja systemu operacyjnego Home Edition Wersja językowa polski PODZESPOŁY Procesor Intel® Core™ i7 7gen 7500U 2,7 - 3,5 GHz Liczba rdzeni procesora 2 Pamięć podręczna CACHE 4 MB Ekran 15,6'', 1366 x 768 pikseli Typ matrycy błyszcząca Pamięć RAM 8 GB, DDR4, 2400 MHz Możliwość rozszerzenia RAM do 16 GB Dysk twardy 1000 GB, SATA 5400 obr/min Grafika AMD® Radeon R5 M430 + Intel HD Graphics 520 Pamięć karty graficznej 2 GB NAPĘD, KAMERA Rodzaj napędu Super Multi DVD+/-RW Wbudowana kamera tak 0,92 mln pikseli Kamera 3D Intel RealSense nie DŹWIĘK Karta dźwiękowa zintegrowana Wbudowane głośniki 2 Wbudowany mikrofon tak KOMUNIKACJA Komunikacja bezprzewodowa moduł Bluetooth, WiFi 802.11 ac Karta sieciowa 10/100 Mbps Ethernet Modem 3G/4G nie dotyczy Czytnik kart pamięci SD WYJŚCIA / WEJŚCIA Wyjście HDMI tak Wyjście VGA tak Złącze USB 2.0 1 Złącze USB 3.0 2 Złącze Combo jack (wejście/wyjście audio) tak PARAMETRY FIZYCZNE Urządzenie wskazujące TouchPad Czytnik linii papilarnych tak Podświetlana klawiatura nie Wymiary (szer. x gł. x wys.) 380 x 260 x 25 mm Waga 2,2 kg Kolor czarny WYPOSAŻENIE Wyposażenie instrukcja obsługi, zasilacz, akumulator 2. Laptop z ekranem dotykowym 1 szt. Parametry: System operacyjny Windows 10 Wersja systemu operacyjnego Home Edition Wersja językowa polski PODZESPOŁY Procesor Intel® Core™ i7 6gen 6500U 2,5 - 3,1 GHz Liczba rdzeni procesora 2 Pamięć podręczna CACHE 4 MB Ekran 17'', 1920 x 1080 pikseli Ekran dotykowy tak Pamięć RAM 8 GB, DDR3L Dysk twardy 256 GB SSD, 5400 obr/min Grafika nVidia® GeForce 940M + Intel HD Graphics 520 Pamięć karty graficznej 2 GB NAPĘD, KAMERA Rodzaj napędu brak Wbudowana kamera tak Kamera 3D Intel RealSense nie DŹWIĘK Karta dźwiękowa zintegrowana Wbudowane głośniki 2 Wbudowany mikrofon tak KOMUNIKACJA Komunikacja bezprzewodowa moduł Bluetooth, WiFi 802.11 ac Karta sieciowa 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet Czytnik kart pamięci 4 w 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) WYJŚCIA / WEJŚCIA Wyjście HDMI tak Wyjście VGA nie Złącze USB 2.0 1 Złącze USB 3.0 2 Złącze Combo jack (wejście/wyjście audio) tak PARAMETRY FIZYCZNE Urządzenie wskazujące TouchPad, ekran dotykowy Czytnik linii papilarnych nie Podświetlana klawiatura nie Wymiary (szer. x gł. x wys.) 335 x 230 x 18 mm Waga 1,70 kg Kolor srebrny WYPOSAŻENIE Wyposażenie instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, zasilacz GWARANCJA Gwarancja 24 miesiące Rozszerz ochronę o przypadkowe uszkodzenia! Gwarancja baterii 12 miesięcy Typ gwarancji standardowa Seria Yoga 700 3.Tablet z oprogramowaniem typu MÓWIK lub równoważnym- 12 szt. Parametry: Gotowy do użytku zestaw: tablet 7"+ MÓWik 1.4a lub równoważny Tablet 7". Czarny. Głośny. Smukły. Wytrzymała bateria. W zestawie etui. Do wyboru kilka rodzajów tablic z głosem męskim i kobiecym: 1. Dorosły - tablice zawierające słownictwo dorosłej osoby. 2. Dziecko I - proste tablice ze słownictwem dziecka. 3. Dziecko II - bardziej złożone tablice dla dziecka. Przed złożeniem zamówienia wybierz odpowiedni głos i rodzaj tablic. Licencja programu jest licencją jednostanowiskową. Cechy produktu: Przekątna ekranu 7.0" System operacyjny Android 5.1 Rozdzielczość 1280 x 800 Typ matrycy LCD Liczba rdzeni procesora 4-rdzeniowy Ilość pamięci RAM 1.5 GB Pojemność / pamięć wewnętrzna 8 GB Interfejsy Micro USB Wyjścia/wejścia obrazu Brak Wyjścia/wejścia dźwięku Słuchawkowe - stereo 3,5 mm Złącze karty pamięci MicroSD Komunikacja Bluetooth, GLONASS, GPS, WiFi Wyposażenie/funkcje Akcelerometr, Czytnik kart pamięci, Kamera internetowa, Wbudowany głośnik, Wbudowany mikrofon Kamera internetowa Tak Bluetooth - wersja v4.0 Porty USB 1 x MicroUSB Wymiary 186.9 x 108.8 x 8.7 mm Waga 283 g Pojemność baterii 4000 mAh Dodatkowe informacje Wygodny dzięki antypoślizgowej obudowie, bezpieczny dla najmłodszych z Trybem Dziecko, Praktyczny dzięki obsłudze kart pamięci do 200GB. Kolor Czarny GPS Tak Aparat Tył 5.0 Mpix Aparat Przód 2.0 Mpix Lampa LED Brak Czas pracy na baterii Do 11 h Materiał wykonania Tworzywo sztuczne Gwarancja 24 miesiące / 12 miesiące
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): ,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: Pochłaniacz wilgoci
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pochłaniacz wilgoci - 1 szt. Parametry: Osuszacz powietrza usuwający nadmiar wilgoci oraz nieprzyjemne zapachy, zapobiegający powstawaniu pleśni. Pojemność zbiornika na skropliny ok. 3 litrów, Powinien posiadać elektroniczny timer z ustawieniem do ok. 8 godzin., wężyk odprowadzający wodę bezpośrednio do osobnego zbiornika lub do kanalizacji, uchwyt transportowy, który ułatwia przenoszenie osuszacza, regulację poziomu wilgotoności powietrza w pomieszczeniu w zakresie 40 – 80%, pochłaniać wilgoć na poziomie 20l/24h. Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia do 8 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): ,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: Rolety
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rolety- 5 szt. Parametry: Rolety w kasecie PCV z mechanizmem opuszczania w prowadnicach montowane na skrzydle okiennym od strony wewnętrznej wraz z montażem. Określenie 5 szt. oznacza 5 zestawów potrzebnych do zamontowania w 5 salach dydaktycznych. 1 zestaw: - roleta (wys. x szer.) 63 cm x 168 cm -2 szt. - roleta (wys. x szer.) 115 cm x 69 cm – 2 szt. - roleta (wys. x szer.) 125 cm x 80 cm – 2 szt. 2 zestaw: - roleta (wys. x szer.) 64 cm x 184 cm -2 szt. - roleta (wys. x szer.) 114 cm x 78 cm – 2 szt. - roleta (wys. x szer.) 124 cm x 89 cm – 2 szt. 3 zestaw: - roleta (wys. x szer.) 64 cm x 184 cm -2 szt. - roleta (wys. x szer.) 114 cm x 78 cm – 2 szt. - roleta (wys. x szer.) 124 cm x 89 cm – 2 szt. 4 zestaw: - roleta (wys. x szer.) 64 cm x 184 cm -2 szt. - roleta (wys. x szer.) 64 cm x 188 cm – 1 szt. - roleta (wys. x szer.) 113 cm x 89 cm – 2 szt. - roleta (wys. x szer.) 124 cm x 89 cm – 2 szt. - roleta (wys. x szer.) 112 cm x 72 cm – 1 szt. - roleta (wys. x szer.) 121 cm x 72 cm – 1 szt. 5 zestaw: - roleta (wys. x szer.) 63 cm x 168 cm -1 szt. - roleta (wys. x szer.) 115 cm x 69 cm – 1 szt. - roleta (wys. x szer.) 125 cm x 80 cm – 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): ,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12Nazwa: Zabawki dydaktyczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lp Nazwa Ilość Parametry minimalne 1. Zabawki magnetyczne 20 szt. 4 szt. Duże, drewniane elementy magnetyczne zapraszają do eksperymentowania z geometrią i kolorami. Załączone karty to tylko pierwsze wprawki, a potem dzieci same stworzą kolorowe obrazki podyktowane własną fantazją. Elementy są bardzo grube i łatwe w manipulacji, a magnetyczne właściwości gwarantują motywującą zabawę także dzieciom z słabą koncentracją lub koordynacją ruchów. 42 elementy drewniane w 5 kształtach o różnej wielkości i 5 kolorach duży kwadrat: 7x7 cm, grubość 1 cm 24 karty z wzorami (8,5 x 8,5 cm) drewniana walizka magnetyczna (30 x 30 x 4,5 cm) Dodatkowo do każdej walizki dołączony zestaw literek i cyferek. Do zabaw w rozpoznawanie liter i układanie wyrazów - bez polskich znaków - kolorowe - 35 spółgłosek i 13 samogłosek (łącznie 48 liter) - wys. 3,5 cm 6 szt. Układanka uczy rozpoznawać podstawowe figury: kwadrat, prostokąt, trójkąt i koło. Zadaniem dziecka jest wypełnić kartę zadaniową wskazanymi kształtami, przy czym stopień trudności zadania rośnie w kolejnych seriach kart. Najpierw dzieci wyszukują figur pokazanych w skali 1:1, następnie wypełniają obszar kilkoma figurami (podpowiedź w formie obrysów). Końcowe zadania obejmują obrazki, w których dzieci same odszukują figur, które prawidłowo wypełnią obrazek. Wiek: od 3 lat. Zawartość: 12 dwustronny kart zadaniowych w 3 seriach trudności (wym. 30 x 21 cm) - 40 magnetycznych figur (5 kształtów, 4 kolory) – instrukcja 6 szt. Doskonały materiał dydaktyczny pozwoli nauczycielowi zademonstrować uczniom różnorodne ćwiczenia z liczbami za pomocą kolorów. Materiał wykonany z kolorowej folii magnetycznej jest łatwy w obsłudze zarówno przez uczniów, jak i pedagogów. Zawartość: 100 elementów z trwałej folii magnetycznej (każda liczba po 10 sztuk) - 20 kart z liczami - liczba 10 o wym. 5 x 50 cm 4 szt. Niezwykle kontrastowe barwy i czarne tło do układania będą wspaniałą zachętą do eksperymentowania. Elementy dobrane tak, aby możliwe było składanie zabawnych twarzy i postaci. Od 4 lat Zawartość: 35 elementów drewnianych w 9 kształtach o różnej wielkości – elementy są różnokolorowe - 20 kart z wzorami (8,5 x 8,5 cm) - drewniana walizka magnetyczna (30 x 30 x 4,5 cm). Dodatkowo do każdej walizki dołączony zestaw magnesów: Duże multiklocki sortowane w 4 kolorach i zaopatrzone w magnesy. Umożliwiają przeprowadzanie podstawowych ćwiczeń w zakresie do 20 na tablicy. Nauczyciel może demonstrować w ten sposób zadania uczniom, które oni wykonają na swoim komplecie klocków. Zawartość: 20 multiklocków - bok 34 mm - 4 kolory - klocki posiadają mocne wbudowane magnesy 2. Zabawki edukacyjne wodoodporne - zestaw 1 zestaw Zestaw powinien zawierać:  6 szt - komplet kaczki 1 i kaczki2, słoń, miś, żabki i delfin (każdy komplet to trzy małe i jedna duża zabawka)  5 szt. - książeczki wodoodporne wykonane z foli. Nadruk wodoodporny. 5 szt., każda inny temat  2 zestawy kąpielowe kaczuszki miseczki – w zestawie 3 miseczki w różnych kolorach  2 szt - mata do zabawy – puzzle farma  1 szt. zabawka do wanny – przyssawki – komplet 9 przyssawek 3. Zabawki (wózki, lalki, dźwiękowe) 27 szt. 3 szt Wózek dla lalek  WÓZEK LALKOWY SPACEROWY Z KOSZYCZKIEM ! Wózeczek dostarczy dziecku wiele godzin wspaniałej zabawy oraz szeroki uśmiech na twarzy ! Wykonany z rurek aluminiowych, materiał wierzchni – bawełna. Pod wózkiem umieszczono koszyczek. Wymiary: -szerokość siedziska 23 cm -szerokość na zewnątrz 28 cm -wysokość raczki 55 cm -średnica kółek 14 cm -dla laki do wysokości 60 cm Zalety wózeczka : - lekki, przez co łatwo się prowadzi - pod wózkiem jest duży odpinany koszyk np. na zabawki - stabilny – posiada blokady przed samoczynnym złożeniem się - składa się łatwo i szybko, zajmując mało miejsca - składany daszek - siedzisko z wózeczka można zdjąć do wyprania - piankowe ciche kółeczka  2 szt.  lalka bobas płacząca x - Lalka płacząca po wyciągnięciu smoczka. • dł. 25 cm 2 szt.  lalka z materiału chłopiec  Sympatyczny, miękki, o rozbrajającym uśmiechu maluch, do którego nie można nie przytulić się. Lalka szmaciana uszyta z dbałością o szczegóły z wysokiej jakości materiałów. Wym. 30 cmWiek: od 3 lat 2 szt.  lalka z materiału dziewczynka  Duży i miękki, zawsze wesoły przyjaciel do którego można się zawsze przytulić. Lalka szmaciana uszyta z dbałością o szczegóły z wysokiej jakości materiałów. Wym. 45 cm Wiek: od 3 lat 3 szt.  zestaw lekarski –  Walizka przyborów medycznych to idealna zabawka dla dzieci, które lubią się bawić w lekarza. 2 baterie LR44 w zestawie. • stetoskop • lusterko laryngologiczne • zacisk • nożyczki • pęseta • strzykawka • okulary • plakietka • słoiczek z lekiem • wym. od 1 x 10 cm do 55 x 17 cm 3 szt.  zestaw fryzjerski –  W komplecie: suszarka, lokówka, lusterko, szczotka, perfumy, 2 lakiery, pomadka, 3 spinki. Do działania suszarki i lokówki wymagane 2 baterie AAA i 3 baterie AA - brak w zestawie. • wym. od 14 x 14 do 6 x 2 cm 3 szt.  Wózek małego mechanika - Wózek powinien posiadać wygodną półkę, którą można umieszczać na dwóch wysokościach, dzięki czemu dziecko będzie miało zawsze pod ręką to, czego potrzebuje. Zestaw przyrządów umieszczony w poręcznym wózku na kółkach, co ułatwia przenoszenie i pomaga utrzymać porządek po zakończonej zabawie. • wys. 59 cm • poj. wiaderka 2 l 3 szt.  Wspaniały pierwszy zestaw do sprzątania niezbędny podczas zabawy w porządki domowe! W skład zestawu wchodzą: zmiotka z szufelką, wiaderko z ociekaczem, szczotka i mop na długim kiju oraz imitacja sprayu do czyszczenia. Zabawka, pobudzając wyobraźnię i kreatywność dziecka, zachęci je do pomocy w pracach domowych. 4 szt.  Zestaw zawiera samochód oraz 82 klocki konstrukcyjne K2.  Wymiary: 70 x 25 x 23,5 cm 2 szt.  Kolorowa myjnia samochodowa ze stacją benzynową, dwupoziomowa, ze zjazdem i windą dla auta. • wym. 38,5 x 31,5 x 29 cm • samochód z kierowcą o wym. 8 x 6 x 4,5 cm 4. Zestaw klocków 17 szt. 2 szt. MEGA KLOCKIGIGANTY Solidne POLSKIE klocki konstrukcyjne + dodatki mobilne. Jedne z największych na rynku klocków konstrukcyjnych. Świetnie sprawdzają się do użytku domowego, jak również dla przedszkoli, a także placów zabaw. Produkt ATESTOWANY, wykonany z surowców najwyższej jakości. Klocki łatwo się składają, a małe rączki będą zachwycone z zabawy. Zestaw składa się z dwóch rodzajów klocków podstawowych. Dodatkowo w komplecie otrzymują Państwo zestaw mobilny, czyli koła, osie, oraz zaczepy. Dodatki pozwalają natworzenie pojazdów, oraz elementów ruchomych. Zestaw z tej oferty zawiera: 141 elementów, w tym: Klocki duże (podwójne) 19x9,5x8cm: 60 szt. Klocki małe 9,5x9,5x8cm: 42 szt. Osie z kołami: 10 szt. Zaczepy: 9 szt. 1 szt. Komplet klocków z bardzo wytrzymałego i twardego tworzywa sztucznego. Super trwałe, gigantyczne klocki, z których można tworzyć niesamowite budowle. W zestawie platforma na czterech stabilnych kółkach, która może służyć dziecku do budowania wózków i pojazdów. Odporne na trudne warunki atmosferyczne klocki umożliwiają zabawę zarówno w domu jak i na placu zabaw czy podwórku. Wymiar 1 elementu: 36 x 36 x 5 cm W zestawie 20 sztuk klocków 1 opakowanie 3 szt. Są wykonane z atestowanych surowców najwyższej jakości. Spełniają surowe normy bezpieczeństwa zabawek Klocki to jeden z najlepszych i najbardziej kreatywnych prezentów jakie można wręczyć dziecku. Wspaniale rozwijają zdolności manualne, wyobraźnię przestrzenną, oraz zdolności twórcze. Klocki Hemar świetnie się składają, zawierają zarówno elementy podstawowe - klocki, jak również dodatki w postaci samochodzików, wózków z kółeczkami, okienek.... Taki zestaw pozwala tworzyć nie tylko podstawowe budowle, ale także całe miasteczka i pojazdy. Opakowanie: K2 Super Max Szerokość podstawowego klocka: 30 mm Zestaw zawiera ok 350 elementów Wysokość paczki - ponad 80 cm ! Waga zestawu: ok 3 kg ! 2 szt. Unikalne klocki wykonane z przezroczystego tworzywa dostarczą dzieciom zupełnie nowe doznania w czasie konstrukcyjnych zabaw. Elementy będą prześlicznie wyglądać na podświetlanych blatach, na parapetach w promieniach słońca. Klocki można bardzo łatwo łączyć ze sobą, a tworzone konstrukcje szybko "rosną" w czterech kierunkach. Wiek: od 3 lat. Zawartość: 172 klocki w 4 kształtach i 4 kolorach - przezroczyste tworzywo - walec o wys. 5 cm 2 szt. Klocki JEŻYKI. Elementy można łatwo złożyć i rozłożyć, a mimo to stworzone konstrukcje są stabilne. Łączenie klocków możliwe jest we wszystkich kierunkach. Od 3 lat. Zawartość: 500 elementów - mocne tworzywo - 4 kolory - w pudełku 1 szt. Ilość elementów: 536 Korzystaj z uroków lata, jesieni i zimy w niezwykłym zestawie typu „3 w 1” z serii LEGO® Creator — Pory roku! Rozgość się w czarującym domku letnim. Jest tu dach pokryty ciemnoczerwoną dachówką, zielone drzwi frontowe, czerwono-białe markizy oraz kolorowe doniczki. Na zewnątrz na gałęzi dużej jabłoni przysiadł niewielki ptaszek, lśniący błękitny samochód przejeżdża właśnie szosą, a słońca ogrzewa przepiękny ogród z trawnikiem, poletkiem warzyw i basenem. Ten pieczołowicie zaprojektowany model zawiera także skrzynkę na listy, kosiarkę, szezlong oraz stół. Rozpal grill za pomocą świecącego klocka lub rozłóż domek, aby uzyskać dostęp do szczegółowo oddanego wnętrza ze stołem, lampą, krzesłem i drabiną. Możesz także zmienić porę roku i przebudować model w domek jesienny w klimacie Halloween lub zimowy w klimacie świąt Bożego Narodzenia. W zestawie 2 minifigurki z dodatkami: dorosły i dziecko. • 2 szt. • KLOCKI LEGO CLASSIC KREATYWNE KLOCKI DUŻE PUDEŁKO 10698 Zestaw Kreatywne klocki to komplet prawie 800 klasycznych klocków, z których można wybudować dosłownie wszystko. W zestawie znajduje się 790 elementów, w tym: • klocki LEGO® • 8 różnych typów okien i drzwi oraz 8 różnych ram • elementy specjalne: 2 zielone płytki konstrukcyjne o różnych rozmiarach, 3 zestawy oczu, 6 opon i 6 felg Wymiary opakowania: 37 x 26,2 x 18 cm 1 szt. Tunele, domy, zamki, dźwigi, strzałki, ludziki, a nawet postacie zwierząt – te wszystkie budowle można wyczarować z klocków drewnianych – zabawki, której tradycja sięga wiele lat wstecz. Klocki KOOGLO to jednak coś więcej – to połączenie tradycji i nowoczesnego myślenia o zabawkach, a także uważnego obserwowania zachowań dzieci podczas zabawy. Często dziecięce budowle z klocków ulegały zniszczeniu – wystarczył jeden ruch, aby cała misterna konstrukcja została zniszczona. Dlatego powstały klocki KOOGLO - klocki drewniane z magnesami na ściankach, dające nowe możliwości budowania! Magnesy przyciągają się – dziecko może więc konstruować wyjątkowe przestrzenne budowle bez obawy, że konstrukcje się rozpadną, a przy tym dodatkowo poznaje zasady fizyki. Dlatego „Z nami wszystko się poukłada”! Klocki KOOGLO – drewniane klocki magnetyczne, które łączą tradycję zabawy drewnianymi klockami z nowoczesnym podejściem. Dlatego ich ścianki zostały uzupełnione magnesami. Dzięki temu można je łączyć ze sobą na wiele sposobów, budując przestrzenne konstrukcje, które nie rozpadną się tak łatwo podczas budowy. •50 sztuk w ekologicznym opakowaniu, •wymiar bazowy klocka: 3 cm, •color - drewno bukowe z polskich lasów, naturalne oraz barwione, •zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce, 3 szt. Drewniane klocki w stabilnym, mocnym opakowaniu (wiaderko, pudełko ) •W zestawie znajduje się 200 elementów w żywych kolorach •Z klocków maluch może zaprojektować niezwykłe budowle a nawet całe miasto. •Kolorowe klocki o różnych kształtach zachwycą Twoje dziecko i pobudzą jego wyobraźnię. •Wielkość klocków: około 3 cm 5 Klocki konstrukcyjne Maxi Gigant 1 szt. Komplet klocków z bardzo wytrzymałego i twardego tworzywa sztucznego. Super trwałe, gigantyczne klocki, z których można tworzyć niesamowite budowle. W zestawie platforma na czterech stabilnych kółkach, która może służyć dziecku do budowania wózków i pojazdów. Odporne na trudne warunki atmosferyczne klocki umożliwiają zabawę zarówno w domu jak i na placu zabaw czy podwórku. Wymiar 1 elementu: 36 x 36 x 5 cm W zestawie 20 sztuk klocków. 6 Parasolka dziecięca 12 szt. Manualna parasolka. Lekka i wytrzymała z bezpiecznym mechanizmem otwierania i zamykania. Czasza wykonana z poliestru klasy premium.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): ,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13Nazwa: Pomoce dydaktyczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Dźwięki – rozpoznawanie emocji 4 szt. Gra dźwiękowa na zasadzie bingo. Skład: CD z nagraniami • 24 karty o wym. 16 x 16 cm • 60 czerwonych żetonów • przewodnik. Gra do 12 graczy, od 3 lat. 2. Bajki edukacyjne o emocjach 10 szt. Bajki edukacyjne o emocjach napisane przez psychologów dla dzieci i rodziców z myślą o trudnych sytuacjach, w których emocje biorą górę nad właściwą oceną sytuacji. Dzieci uczą się wyrażać i nazywać emocje oraz szukają rozwiązań, które przynoszą same korzyści. Zestaw książek w teczce. Każda z książek przygotowana na papierze zmywalnym. 3. Gra Misiowe humorki 15 szt. Gra do rozpoznawania, nazywania i wyrażania podstawowych emocji. Stymuluje również rozwój mowy, umiejętności klasyfikowania oraz myślenia przyczynowo-skutkowego. Gra składa się z misiów-pudełek oraz kart przedstawiających osoby, przedmioty lub sytuacje. Skład: 4 skrzyneczki o wym. 12,5 x 5 x 13 cm • 32 karty o wym. 10,5 x 14,8 cm • zazdrość, zawstydzenie, obrażenie się, zadowolenie Gra od 18 miesięcy. 4. Modyfikator głosu 10 szt. Modyfikator głosu z funkcją wzmacniania i zniekształcania wypowiedzi z trzema efektami zmiany głosu. Baterie w zestawie. Wielkość ok. 8 cm. 5. Zestawy do metody krakowskiej 20 szt. Zestaw do metody krakowskiej zawierać ma następujące pozycje: „Czytam mamie i tacie” x 5 szt., Relacje-szeregi-sekwencje 3 szt., Relacje2-szeregi2-sekwencje2 x 3 szt. , zestaw układanek 1 szt., Fleksja (Postaci, 4 szt., Metody wywoływania głosek + gesty wizualizacyjne x 2 szt., Komunikacyjne metody terapii osób z afazją – 1 szt., „Gdzie jest A” - 1 szt., 6. Worek do boksowania złości 5 szt. Wykonany z trwałej i zmywalnej tkaniny PCV, ma kształt walcowatej poduszki. Worek powinien być położony w takim miejscu sali, aby zapewnić korzystającemu z niego dziecku łatwy dostęp i jednocześnie dyskrecję. • wym. 26 x 45 cm 7. Tęczowe chusty na kole 10 szt. Chusty na kole - zestaw 28 sztuk tęczowych chust na plastikowych kołeczkach 7 kolorów po 4 sztuki każdego ( czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, różowy ) Długość chusty 45 cm 8. Atłasowe wstążki na kole – zestaw 10 szt. Zestaw 28 wstążek do tańca - 7 kolorów po 4 sztuki Średnica koła 10 cm 9. Sensory – zestaw 3 szt. Jeden zestaw powinien zawierać: piłki - zółta piłka średnica 13cm, zielona piłka średnica 10cm ( kształt piłeczki golfowej ), niebieska piłka średnica 10cm ( kula z wypustkami ), rózowa piłka średnica 10cm ( kształt maliny ), sensoryczne zółwie w ilości 4 szt. (4 różne kolory), oraz klepsydry deszczowe - "Klepsydra" ma być wykonana z mocnego, przezroczystego tworzywa, a w jej wnętrzu przepływać mają kropelki kolorowej cieczy, dające złudzenie padającego deszczu. Wymiar klepsydry: 14 x 7 x 3,5 cm. Kolor: czerwony, zielony, żółty i niebieski. 10. Płyty CD dźwięki natury 2 szt. Płyty CD z dźwiękami natury – morze 1 szt. , las 1 szt. 11. Chusta terapeutyczna 10 szt. Kolorowa i lekka do wielu gier i zabaw zespołowych z grubą liną wszytą w środkowej części (do regulacji średnicy otworu w chuście) oraz uchwyty pozwalające na uczestnictwo w zabawach wielu osób. • śr. min. 3,5 m • 8 uchwytów • obciążenie min. 10 kg 12 Książeczki 12 szt  Książeczka „Obrazki dla maluchów” małe - warzywa, owoce, Boże narodzenie, morze, ubrania, instrumenty x 2 szt. z każdego rodzaju  Książeczki „Obrazki dla maluchów” większe – cyfry, przyroda, las, przeciwieństwa, uwaga to niebezpieczne, życie w mieście, dbaj o zdrowie  Wierszyki dla maluchów – Jagódki, Trzy świnki, Król Sobieski, Kropi deszczyk kap, kap, kap. 13. Mała chusta 1 szt. Kolorowa i lekka do wielu gier i zabaw zespołowych. Ma grubą linę wszytą w środkowej części (do regulacji średnicy otworu w chuście) oraz uchwyty pozwalające na uczestnictwo w zabawach wielu osób. Dane techniczne: • śr. 3,5 m • 8 uchwytów • maksymalne obciążenie 10 kg • na środku siateczka 14. Piasek kinetyczny 10 szt. Piasek kinetyczny jest doskonałym materiałem do modelowania, pozwala na stworzenie piaskownicy w sali przedszkolnej lub w domu. Jest bardzo miękki, nie wysycha, jego ogromną zaletą jest to, że nie brudzi rąk. Nie należy mieszać go z wodą. Zabawa z piaskiem, która przypomina lepienie z plasteliny, ma także właściwości terapeutyczne i wyciszające. W poręcznym wiaderku. • 5 kg 15. Pudełko zabawek sensorycznych 1 szt. Wygodny i funkcjonalny drewniany stołeczek z obiciem z miekkiego materiału. Otwierana pokrywa pozwala stołeczek uczynić pudełkiem na zabawki. Pudełko na zabawki pelni fukcje edukacyjną, uczy Twoje dziecko dbanie o porzadek w pokoju. Edukacyjne zabawki uczą alfabetu,kształtów oraz roziwają koordynację wzrokowo – ruchową. Pudełko i zabawki wykonane z drewna. Kolory żywe. 16. Gąbkowa gąsienica 1 szt. 5 piłek zamkniętych w pokrowcu daje niesamowitą frajdę w zabawie, gdy dzieci muszą wspólnie skoordynować ruchy tak, aby poruszać się do przodu. Każdy spóźniony ruch tamuje poruszanie się i utratę równowagi. Wym.: śr. piłki 40 cm, dł. 200 cm. 17. Woreczki literki, cyferki 1 szt. Zestaw 34 woreczków do ćwiczeń równoważnych, zręcznościowych, dotykowych z nadrukowanymi cyferkami i literkami. Na każdym woreczku jest inna cyferka / literka. Pomagają zapoznać się z wyglądem poszczególnych cyfr i liter. Mogą także służyć do oznaczania zawodników w różnych zabawach ruchowych lub sportowych. Wykonane są z materiałów polyestrowych i są wypełnione granulatem zbożowym. Zestaw zawiera 34 woreczki o wymiarach 11x13x2,5 cm. Produkt polski. 18. Skrzynia zgadula 1 szt. W skład zestawu wchodzi 5 skrzynek. Każda skrzynka wykonana z drewna, z rozsuwaną górna pokrywą. W jednej ze ścianek wszyty rękaw umożliwiający włożenie ręki do środka, jednocześnie uniemożliwiający widzenie przedmiotu znajdującego się w środku. 19. Skala rozwoju emocjonalnego 1 szt. Psychologiczne, znormalizowane narzędzie umożliwiające ocenę rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku 3;0-6;11. Składa się z trzech skal diagnostycznych: 1) Rozpoznawanie emocji, 2) Nazywanie emocji oraz 3) Emocje w sytuacjach społecznych. Narzędzie znormalizowane na ogólnopolskiej próbie dzieci. Zestaw obejmuje podręcznik testowy, tablice testowe oraz komplet 25 protokołów badania. 20. Profil sensoryczny 1 szt. autor: Marta Wiśniewska kategoria narzędzia: NK sposób badania: badanie indywidualne diagnozowany obszar: przetwarzanie bodźców sensorycznych grupa wiekowa: 3;0-10;00 użytkownicy: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci SI Profil Sensoryczny Dziecka jest narzędziem diagnozy funkcjonalnej w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych. Służy jako pomoc w rozpoznawaniu potrzeb sensorycznych dzieci z zaburzeniami w rozwoju (w różnych środowiskach); źródło do określenia zakresów funkcjonowania sensorycznego, wymagających interwencji terapeutycznej oraz narzędzie do wyjaśniania niektórych aspektów procesu uczenia się, mechanizmów trudnych zachowań. Może być używany także jako narzędzie do oceny procesów przetwarzania bodźców zmysłowych u dzieci prawidłowo rozwijających się. Skalę można stosować w całości, ale także można używać pojedynczych podskal. Profil jest narzędziem niezależnym od umiejętności współpracy i od rozwoju mowy. Zakres wiekowy narzędzia od 3 do 10 r.ż. W publikacji znajduje się wiele ważnych informacji dotyczących teorii i praktyki integracji sensorycznej, propozycje programów terapeutycznych i wykorzystania podejścia SI w terapii trudnych zachowań oraz w przypadku osób dorosłych. Publikację zamykają zestawienia zaburzeń integracji sensorycznej, zestawy przykładowych pomocy terapeutycznych oraz program aktywności śródlekcyjnych. 21. Dźwięki 7 szt. Dźwięki domu - Zadaniem dziecka jest rozpoznanie dźwięku i połączenie go z odpowiednią ilustracją. • 12 plansz o wym. 13,2 x 20,4 cm • 120 kartoników • CD z nagraniem dźwięków 1 szt. Dźwięki lasu - Zadaniem dziecka jest rozpoznanie dźwięku i połączenie go z odpowiednią ilustracją. • 12 plansz o wym. 13,2 x 20,4 cm • 120 kartoników • CD z nagraniem dźwięków 1 szt. Dźwięki na farmie - Zadaniem dziecka jest rozpoznanie odgłosu wydawanego przez zwierzę i odnalezienie jego zdjęcia na planszy. • 12 plansz o wym. 13,2 x 20,4 cm • 120 kartoników • CD z nagraniem dźwięków -1 szt. Dźwięki naszego otoczenia - W tej publikacji znajduje się 20 zagadek. Każda składa się ze ścieżki dźwiękowej oraz karty ze zdjęciami. Jedna zagadka to 3 dźwięki. Na początku zabawy wybieramy jedną zagadkę i rozkładamy pomieszane kartoniki przed dzieckiem. Puszczamy mu odpowiednią ścieżkę dźwiękową. Maluch układa obrazki i wkłada je do kieszonek. Jeśli dziecko prawidłowo rozwiązało zagadkę, po odwróceniu planszy otrzyma nagrodę: obrazek tematycznie związany z zadaniem. Pomoc rozwija umiejętność spostrzegania i identyfikowania dźwięków oraz pamięć słuchową. Jest przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów z zaburzeniami w funkcjonowaniu analizatora słuchowego. • format: A4 • zeszyt A5, 8 str. • 20 plansz dwustronnie zadrukowanych, kolorowych • płyta CD • plastikowe kieszonki • oprawa: teczka -1 szt. Dźwięki codzienności – na zewnątrz - Celem zabawy jest rozróżnianie dźwięków z otoczenia. Po wysłuchaniu ścieżki dźwiękowej dzieci układają żetony na odpowiednie obrazki. Zestaw zawiera 12 kart o wymiarach 13,2 x 20,4 cm z 8 obrazkami, 120 żetonów i płytę CD. Dźwięki codzienności – w domu- Celem zabawy jest rozróżnianie dźwięków z otoczenia. Po wysłuchaniu ścieżki dźwiękowej dzieci układają żetony na odpowiednie obrazki. 1 szt. Zestaw zawiera 12 kart o wymiarach 13,2 x 20,4 cm z 8 obrazkami, 120 żetonów i płytę CD. CD z dźwiękami – słuchaj i znajdź – dźwięki codzienności - Plastikowy kuferek zawiera 1 CD z 18 realistycznymi odgłosami oraz 32 plastikowe plakietki z 18 obrazkami. Celem zabawy jest rozróżnianie dźwięków i odnajdywanie odpowiednich obrazków. Plakietki nadają się również do różnych loteryjek - w zestawie znajduje się 18 par obrazków. 1 szt. 22. Materiały i zabawki dydaktyczne 52 szt. 3 szt. - Zdjęcia duże w formacie ok A5 – zwierzęta, żywność, przedmioty domowe.  Obrazki w formie fotografii przedstawiające owoce i warzywa. Karty pozwalają na sortowanie i klasyfikowanie wg określonych kategorii np. owoce, warzywa, cytrusy itd.  Obrazki w formie fotografii przedstawiające różne zwierzęta. Karty można również sortować i klasyfikować wg różnych kategorii: np. ssaki, gady, płazy, owady  Obrazki w formie fotografii przedstawiające przedmioty domowe. Karty można również sortować i klasyfikować wg określonych kategorii np. meble, przedmioty kuchenne, zastosowanie przedmiotów w życiu codziennym  10 szt. - Panel aktywności 1 szt Minimum 150 drewnianych koralali w różnych kolorach. Różne kształty (walec, kula, sześcian i graniastosłup o podstawie trójkąta). Każdy kształt występuje w 3 rozmiarach (1,3 – 2,5 cm), min. 10 szt. sznureczków 91 cm, instrukcja. W komplecie zestaw 12 dwustronnych kart zadaniowych (21 x 8,5 cm) 4 Panel ćwiczy zdolność rozpoznawania kształtów, ich nazywanie, a także zręczność i koordynację wzrokowo - ruchową. Mocowane na sznurku klocki nie zgubią się. 5 szt. zestawów - Zestaw składający się z trzech edukacyjnych, logicznych puzzli drewnianych składający się z następujących pozycji:  Logiczne myślenie i matematyka - Wykonane ze sklejki. • 16 elem. o wym. 4 x 4 cm • wym. podstawy 21 x 21 x 0,8 cm  Percepcja wzrokowa - Drewniane puzzle edukacyjne pomagająca w zrozumieniu koncepcji wielkości. Polega na dopasowaniu puzzla do przedmiotu odpowiedniego rozmiaru. • 12 elem. o wym. 4 x 5 cm • podstawa o wym. 21 x 21 cm  Orientacja przestrzenna - Drewniane puzzle edukacyjne pomagająca w zrozumieniu określeń służących nazywaniu relacji między przedmiotami: obok, nad, pod itp. Uczy rozumienia i nazywania stosunków przestrzennych. Polega na dopasowaniu odpowiedniego puzzla do zwierzątka i miejsca, w którym powinno się znaleźć. • 16 elem. o wym. 4 x 4 cm • podstawa o wym. 21 x 21 cm  10 kompletów - Komplet 20 piłeczek o różnej strukturze, kolorach, twardości i odbiciu. Od 3 lat. Zawartość: 20 piłeczek (największa o śr. 7,5 - najmniejsza o śr. 5 cm) - bawełniany worek w zestawie.  10 szt. zestawów - Zestaw 3 zabawek - Abak – poznaję kolory. Dzieci sortują kolorowe korale według koloru, ćwicząc przy okazji koordynację wzrokowo-ruchową. Samodzielną pracę zapewniają karty zadaniowe, które pokazują sposób sortowania korali na trzpienie.Wiek: 3-6 latZawartość: stojak z 5 trzpieniami (dł. 21 cm) - 28 korali w 4 kolorach - 24 zadania 4 szt. kompletów - Komplet składający się z 6 szt. - Zestaw plakietek i etykietek służy do przenoszenia obrazów z rzeczywistości na obrazki, uświadamianiu dziecku, że słowo (napis) oznacza konkretną rzecz, czynność czy sytuację oraz do nauki czytania. Uczy dziecko rozumienia pytań oraz udzielania odpowiedzi. Zestaw ten składa się z dwóch oddzielnych zestawów ćwiczeniowych (Co ma? i Jaki ma kolor?) Zestawy te służą do nauki dopasowywania elementów w postaci schematu do obrazka, odpowiedzi obrazkiem lub etykietką na pytania np.: Co ma słoń? Kto ma trąbę? (Jaki ma kolor?) i nauki zdań (układania ich) zawierających pewną informację. Osiągamy tu też czytanie pełnymi wyrazami (czytanie globalne) i pełnymi zdaniami.  Zestaw zawiera: - 2 plansze (szablon) - 30 elementów obrazkowych - 28 etykietek opisowych - opis przykładowych ćwiczeń  Materiał: tektura  Opakowanie: woreczek + pudełko tekturowe 10 kompletów - Zestaw liczmanów do sortowania/segregowania składający się z:  postacie kolorowej rodzinki 12 elementów (2,50 cm– 6 cm )  dinozaury 12 szt.  12 szt kolorowych pojazdów  kolorowe pojazdy silnikowe 12 elementów  zwierzęta z farmy 12 elementów  owady 12 szt.  owoce 24 szt. Wszystkie przedmioty wykonane z tworzywa sztucznego. 23. Gry dydaktyczne 50 szt. 10 szt. - Ćwiczenie percepcji i postrzegania w interesującej formie. Dziecko wybiera kolorową planszę zadaniową i przezroczyste tafelki. Manipulując tafelkiem - okręcając lub odwracając - stara się dopasować go do odpowiedniego miejsca na planszy. Układanki są estetycznie wykonane i mają zachęcającą dla dziecka formę. Komplet 2 - zadanie polega na odszukaniu tafelka z cieniem lub konturem odpowiadającym kolorowemu obrazkowi na planszy. Zawartość: 4 plansze z tworzywa (16 x 16 cm) - 36 przezroczystych tafelków (5 x 5 cm) - pudełko z przegródkami – instrukcja 2 szt. - Atrakcyjna i emocjonująca zabawa w wyszukiwanie obrazków. Zestaw zawiera dwustronne plansze i dużą liczbę tafelków z obrazkami, które posłużą do zorganizowania różnorodnych zabaw w parach, grupach lub dla całej klasy. Gra podstawowa polega na losowaniu kartonika i jak najszybszym odnalezieniu takiego samego obrazka na planszy. W dołączonej instrukcji znajdziemy propozycje pozostałych 6-7 gier: Skojarzenia - opisywanie obrazka i odnajdywanie go na planszy; Bingo - wypełnianie obrazkami plansz (odwrotna strona); Zgadula - opisywanie obrazka całej grupie, która próbuje podać jego nazwę i wiele innych. Sokole oko (8 gier) 10 szt. - Zaprojektowane do ciastoliny, plasteliny, masy solnej i innych materiałów plastycznych. Podczas wyciskania powstają gotowe kształty. Można wykorzystać także jako szablony do odrysowywania. Wykonane z mocnego tworzywa, łatwe do mycia - zwierzęta wiejskie, owoce, warzywa, zwierzęta egzotyczne . W zestawie 24 foremek o wielkości minimalnej ok. 7cm 6 szt. - Domino drewniane polegające na dopasowaniu do siebie połówek zwierząt • 13 elem. o wym. 6,2 x 3,2 x 1 cm • 2 elem. o wym. 3,2 x 3,2 x 1 cm, • od 3 lat •10 szt. - Naucz się liczyć – drewniana gra dydaktyczna. W zestawie liczby wraz z klockiem przedstawiającym liczebność. Wym.: 51,5 x 13,5 cm 6 szt. - Domino kartoniki dwustronne, na kartonikach cyfry i ilości np. zwierząt. • 28 elem. o wym. 10 x 5 cm • dla 1-4 graczy • od 4 lat 5 szt. - Domino kartoniki dwustronne. Z jednej strony kartonika narysowane zwierzęta z drugiej strony ilości wyrażone w kółeczkach lub rombach. • 28 dwustronnych elem. o wym. 10 x 5 cm • dla 1-4 graczy 1 szt. - Gra edukacyjna składająca się z elementów, z których należy ułożyć obrazki czytając jednocześnie litery, a ostatecznie całe nazwy znajdujące się pod nimi. Obrazki dzielą się na 3 grupy ze względu na liczbę elementów na jakie są podzielone. Dobierając obrazki w określonej liczbie ich podziału można wybrać stopień trudności gry. Zawartość pudełka: - 8 obrazków 3-elementowych, - 12 obrazków 4-elementowych, - 12 obrazków 8-elementowych, - instrukcja. Liczba elementów: 169 24. Układanki 60 szt. Każdy temat x 3 szt. RAZEM 12 szt. Nakładanki z uchwytem – polana, farma, Afryka, plaża. Każdy temat x 3 szt.  POLANA- W nakładankach znajdują się 4 ruchome puzzle. Pod ruchomymi elementami są obrazki ułatwiające dziecku prawidłowe ułożenie puzzli. Kołeczki także ułatwiają dziecku umiejscowienie elementu. Zabawki koncentrują się na szacowaniu, rozpoznawaniu kolorów i kształtów, ćwiczą koordynację rąk i oczu, a także motorykę. • wym. 29,5 x 24,5 x 4 cm • od 12 miesięcy  FARMA - Te wspaniałe zabawki są idealnym rozwiązaniem dla uczących się dzieci. Mogą one uczyć się nazw zwierzątek, dopasowywać kształty w pasujące otworki, a przy tym świetnie się bawić. Rozwijają umysł malucha oraz zdolności manualne i wzrokowe. Zestaw składa się z 8 elementów i podstawy. • wym. 29,5 x 24,5 x 2 cm • od 2 lat  AFRYKA - W nakładankach znajdują się 4 ruchome puzzle. Pod ruchomymi elementami są obrazki ułatwiające dziecku prawidłowe ułożenie puzzli. Kołeczki także ułatwiają dziecku umiejscowienie elementu. Zabawki koncentrują się na szacowaniu, rozpoznawaniu kolorów i kształtów, ćwiczą koordynację rąk i oczu, a także motorykę. • wym. 29,5 x 24,5 x 4 cm • od 12 miesięcy  PLAŻA - W nakładankach znajdują się 4 ruchome puzzle. Pod ruchomymi elementami są obrazki ułatwiające dziecku prawidłowe ułożenie puzzli. Kołeczki także ułatwiają dziecku umiejscowienie elementu. Zabawki koncentrują się na szacowaniu, rozpoznawaniu kolorów i kształtów, ćwiczą koordynację rąk i oczu, a także motorykę. • wym. 29,5 x 24,5 x 4 cm • od 12 miesięcy 6 szt. Nakładanka „Na niebie”  Nakładanki to idealne zabawki dla najmłodszych dzieci. Doskonalą spostrzeganie, rozwijają słownictwo i ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową. • 5 dużych elem. do dopasowania • wym. 30 x 21 cm • od 12 miesięcy 6 szt. - Nakładanka z uchwytem – cyfry. Starannie wykonane nakładanka z litego i mocnego drewna, wykończonego bezpiecznymi farbami. Dzieci dopasowują cyfry 1-5 z uchwytami do wgłębień w podstawie. Zabawa nakładankami rozwija koordynację wzrokowo-ruchową i zdolność koncentracji. 12 szt. - Zdjęcia małe – żywność cz. 1 i cz. 2 , przeciwieństwa, przedmioty codzienne, artykuły szkolne, ulubione zwierzęta. Każdy z tematów x 2 szt.  Zawartość: fotografie nadrukowane na kartonach w arkuszach - wym. 14 x 22 cm  12 szt. - Twinfit – skojarzenia, sekwencja, funkcje przedmiotów, środki transportu, elementy składowe, przeciwieństwa. Każdy z tematów x 2 szt. Twin Fit to atrakcyjna graficznie układanka wykonana z trwałej tektury- elementy składowePraca z Twin Fit umożliwia rozwijanie czynnego słownictwa dziecka.Istotnym założeniem układanki jest motywowanie dzieci do nazywania i argumentowania.Grę rozgrywa się jak klasyczne memory w grupie 2-4 dzieci od czterech lat, bądź też podczas indywidualnej terapii mowy. Karty skojarzenia: słonecznie jest na plaży 6 szt. - Zagadki obrazkowo-dźwiękowe (w zestawie zdjęcia i płyta CD), odgłosy przyrody i odgłosy naszego otoczenia Zbiór 20 zagadek składających się ze ścieżki dźwiękowej (trzy dźwięki) i karty ze zdjęciami. Na początku zabawy wybieramy jedną zagadkę i rozkładamy pomieszane kartoniki przed dzieckiem. Odtwarzamy odpowiednią ścieżkę dźwiękową. Dziecko układa kolejne obrazki i wkłada je do kieszonek. Jeśli dziecko prawidłowo rozwiązało zagadkę, po odwróceniu planszy otrzyma nagrodę: obrazek tematycznie związany z zadaniem. Zagadki dotyczą rzeczy znanych i bliskich dziecku, takich jak czynności higieniczne czy odgłosy z ulicy. Dzięki nim można jednak poszerzać wiedzę małego człowieka. Układając obrazki, dziecko może usłyszeć dźwięki, których do tej pory nie znało, na przykład odgłos pisania na maszynie. 20 kolorowych kart A4 - płyta CD - zeszyt - plastikowe kieszonki - teczka 3 szt. - Drewniana układanka kształty Do dyspozycji dziecko ma 5 dwustronnych plansz przedstawiających zwierzątka i przedmioty. Zadaniem jest uzupełnienie obrazków klockami o odpowiednich kształtach geometrycznych według wzoru. W czasie zabawy dziecko ćwiczy umiejętność logicznego myślenia. Poznaje też podstawowe kształty i kolory. Zestaw zawiera: - 5 drewnianych plansz o wymiarach 25x18 cm - 30 drewnianych klocków o różnych kształtach i kolorach. - drewnianą skrzyneczkę do przechowywania. Wymiary skrzyneczki: 28x28x6 cm Wiek: od 2 lat  3 szt. - Komplet - Zestaw ten wprowadza pojęcia dużo-mało, mniej-więcej, przy pomocy różnych zbiorów, określanie ilości, przygotowanie do określeń: mniej niż, więcej niż…, rozumienie pytania: Czego jest więcej (mniej)?  Zestaw zawiera:  - 12 elementów obrazkowych  - 4 etykietki opisowe  - opis przykładowych ćwiczeń Materiał: tektura  Opakowanie: woreczek + pudełko tekturowe 25. Układanki drewniane 15 szt. Każdy temat x 2 RAZEM 6 szt. Puzzle drewniane z uchwytami. Obrazki nadrukowane bezpośrednio na drewnie. Wszystkie elementy posiadać mają czarne otoczki dla lepszego rozróżnienia konturów oraz wygodne, duże uchwyty. Wymiary nie mniejsze niż 30 x 21 cm. Tematy: Farma 1, Farma 2, Farma 6 Każdy temat x 2 szt. 6 szt. - Puzzle drewniane z uchwytami. Obrazki nadrukowane bezpośrednio na drewnie. Wszystkie elementy posiadać mają czarne otoczki dla lepszego rozróżnienia konturów oraz wygodne, duże uchwyty. Wymiary nie mniejsze niż 30 x 21 cm. Tematy: Zwierzęta w zoo 1 i 2, podwodny świat Każdy temat x2 szt 2 szt. - Puzzle drewniane z uchwytami. Obrazki nadrukowane bezpośrednio na drewnie. Wszystkie elementy posiadać mają czarne otoczki dla lepszego rozróżnienia konturów oraz wygodne, duże uchwyty. Wymiary nie mniejsze niż 30 x 21 cm. Pojazdy x 2 szt. 1 szt. - Wysokojakościowe puzzle z wyciętymi elementami. Obrazki są nadrukowane bezpośrednio na drewnie. Wszystkie elementy posiadają czarne otoczki dla lepszego rozróżnienia konturów oraz wygodne, duże uchwyty. Zawiera 32 elementy. Wymiary: 45 x 35 cm Dworek wiejski 1 szt. 26. Puzzle 25 szt. Puzzle 4-6 elementów (wymiar obrazka min. 20 cm x 20 cm) x 10 szt. Puzzle 8 – 12 elementów (wymiar elementu nie mniejszy niż 5 cm) x 10 szt. Puzzle 20 – 36 elementów (wymiar obrazka min. A4) x 3 szt. Puzlle ok. 60 elementów (wymiar obrazka min. A3) x 2 szt. Proste rysunki przedstawiające zwierzęta, świat morski, świat oceanu, ew rysunki z bajek, żywe kolory 27. Gry i układanki 30 szt. 10 szt. - Staranne wykonanie i żywe kolory zachęcają do zabawy. Na drewnianych klockach znajdują się cyferki od 1 do 10. Podczas układania dziecko ćwiczy koncentrację, koordynację wzrokowo-ruchową i umiejętność logicznego myślenia. DŁUGOŚĆ GĄSIENICY: 26 cm WIEK: od 2 lat 10 szt. - Dzieci poznają, jak brzmi wiejska zagroda. Czy to gdacze kura, czy to dzwoni bańka na mleko, czy słychać traktor pracujący na polu - poprzez uważne słuchanie i przyporządkowywanie dźwieków kolorowym fotografiom, dzieci poznają najważniejsze odgłosy wiejskiej zagrody. Dużą zaletą jest instrukcja metodyczna z propozycjami zajęć, a także krótka opowieść poświęcona każdemu dźwiękowi. Zestaw zawiera: płyta CD z nagraniami 30 dźwięków, nagranych dwukrotnie w różnej kolejności - 30 kolorowych fotografii o wymiarze 11 x 8,5 cm - całość umieszczona w estetyczny i trwałym pudełku 4 szt. zestawy - Zestaw 3 szt. zabawki Szwajcarskiego sera z myszkami. Zabawka to przede wszystkim żółta kostka sera o długości boku wynoszącym około 5cm. Kostka posiada typowe dla żółtego sera otworki. Serek jest wykonany z niezwykle elastycznego, ale jednocześnie bardzo wytrzymałego materiału. Do serka dołączone są także dwie realistycznie wyglądające myszki, także rozciągliwe, które można dowolnie upychać do dziurek w serze. Zabawka jest niezwykle atrakcyjna dla dziecka i oferuje godziny nieprzerwanej zabawy. 6 szt. zestawów - Zestaw 2 szt. skrzyneczek z przegródkami mieści 4 układanki tematyczne. Wszystkie elementy jednego obrazka posiadają to samo oznaczenie na odwrocie, co ułatwia sortowanie. Dzieci mogą wykorzystać pokrywkę jako ramkę do układania. Wiek: od 3 lat Zawartość: 4 drewniane układanki 12- elementowe (wym. 17 x 12 cm) - drewniana skrzyneczka z przegródkami i pokrywką 28. Pomoce i zabawki dydaktyczne 26 szt. 2 zestawy - Zestaw zawiera: Literka do literki nr 1 i nr 2 i poznaję literki Na połowie elementów znajdują się literki, a na reszcie są odpowiadające im obrazki. Pomoc jest przeznaczona dla dzieci chcących szybko nauczyć się alfabetu. Gra rozwija pamięć i zdolność kojarzenia. • 30 par puzzli • kostka do gry • dla 1-2 graczy Pudełko zawiera: - 35 obrazków - 96 liter - 30 żetonów - instrukcję • od 4 lat Podczas zabawy, polegającej na układaniu z liter wyrazu pasującego do wybranego wcześniej obrazka dzieci (przy współudziale starszego uczestnika) uczą się rozpoznawać i nazywać litery, układać z nich dowolne wyrazy lub wyrazy odpowiadające zamieszczonym w opakowaniu obrazkom. • dla 1-6 graczy Pomoce edukacyjne przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Podczas zabawy, polegającej na układaniu z liter wyrazu pasującego do wybranego wcześniej obrazka dzieci (przy współudziale starszego uczestnika) uczą się rozpoznawać i nazywać litery, układać z nich dowolne wyrazy lub wyrazy odpowiadające zamieszczonym w opakowaniu obrazkom. • dla 1-6 graczy • od 5 lat 2 zestawy - ZESTAW LOTERYJEK – 2 komplety autorstwa Zofii Handzel Obrazkowo – sylabowa - Publikacja zawiera dwie serie loteryjek obrazkowo-sylabowych. W pierwszej znajdują się 72 loteryjki jednoobrazkowe dwusylabowe o sylabach dwuliterowych otwartych. W drugiej – 11 loteryjek dziewięcioobrazkowych o dwóch różnych sylabach. Każda loteryjka składa się z obrazka i pustych okienek, które są uzupełniane przez dziecko wyciętymi kartonikami. Sylabowa - Loteryjki mogą służyć dzieciom w nauce czytania i pisania, a także specjalistom – jako pomoc w pracy z dziećmi z dysleksją, które mają trudności z analizą i syntezą wyrazów. Można je także wykorzystać w ćwiczeniach logopedycznych, szczególnie w terapii osób z afazją, alalią i dyslalią. 12 szt. - Puzzle podłogowe wielkie tematyka dżungla, las tropikalny, na wsi, tajemniczy ocean, upalne safari, życie podwodne Duże puzzle podłogowe wykonane z grubej, lakierowanej tektury. Piękna grafika ukazuje fascynujący świat przyrody z wieloma interesującymi detalami. Po ułożeniu powstanie swoista plansza, którą można wykorzystać do zajęć przyrodniczych i rozmów o warunkach życia w tym środowisku. Wiek: od 6 lat Zawartość: 100 elementów - wym. po ułożeniu 127 x 46 cm - gruba lakierowana tektura (wymiar dotyczy puzzli tajemniczy ocean), pozostałe 61cm x 92 cm Każdy z tematów x 2 szt. 10 szt. - Przy pomocy stempli można prowadzić własny kalendarz pogody. Odciski stempli przedstawiają najważniejsze zjawiska atmosferyczne m.in. chmura ze śniegiem, słońce za chmurą, słońce, mgła, chmury, chmura z deszczem - 3 skale deszczu, termometr, wiatromierz. Od 3 lat Zawartość: 10 stempli - śr. 7,5 cm - wygodny uchwyt z tworzywa 4 cm. 29. Memory 10 szt. Elementy z trwałego, materiału (tektura, drewno, plastik) z kolorowymi obrazkami dla dzieci od 3 do 6 lat. Tematyka – zwierzęta wiejskie, zawody, emocje, przyroda, warzywa, owoce itp. Ilości: 24 elementy, wielkość elementu ok. 15 cm x 15 cm x 4 szt. 34 elementy, wielkość elementu ok. 9 cm x 9 cm x 4 szt. 60 elementów – wielkość elementu ok. 7 cm x 7 cm x 2 szt. 30. Dobieranki drewniane 24 szt. 6 szt. - Duże lakierowane korale o dużych otworach są doskonałym początkiem do zabaw w nawlekanie. Korale występują w 5 kształtach i 6 tęczowych kolorach, dzięki czemu można je wykorzystać do zabaw w sortowanie. Sznurki są grube i posiadają usztywnioną, długą końcówkę Wiek: od 3 lat Zawartość: 30 drewnianych korali (sześcian o boku 3 cm) - 2 sznurki o dł. 125 cm 6 szt. - Te wspaniałe zabawki są idealnym rozwiązaniem dla uczących się dzieci. Mogą one uczyć się nazw zwierzątek, dopasowywać kształty w pasujące otworki, a przy tym świetnie się bawić. Rozwijają umysł malucha oraz zdolności manualne i wzrokowe. Zestaw składa się z 8 elementów i podstawy. • wym. 29,5 x 24,5 x 2 cm 6 szt. - Zabawa polega na dopasowaniu głów zwierząt do ich tułowia. Wymiary: 30 x 2 x 22 cm 6 szt. - Celem jest doprowadzenie zwierzątka do jego domku lub do jego dzieci. Wymiary: 30 x 30 cm 31. Zabawy tematyczne 12 szt. 2 szt. - Duże, kolorowe i wygodne w manipulacji liczmany to wspaniały materiał do liczenia z całą klasą. Prezentując konkretne przykłady liczbowe w formie obrazkowej dzieci chętnie podejmą się przeliczenia, pogrupowania i podpisania tabliczkami liczbowymi. W komplecie znajduje się aż 14 różnych obrazków, każdy w ilości 10 sztuk, aby sprawnie liczyć w zakresie do 10. Obrazki doskonale można użyć do układania i rozwiązywania zadań z treścią. Wykorzystując wszystkie liczmany można układać z nich tablicę 100 a liczyć nawet do 140! Można przeprowadzać wszystkie cztery operacje arytmetyczne i podpisywać je załączonymi znakami. Zawartość: 140 liczmanów (14 wzorów po 10 sztuk każdy: jabłka, gruszki, banany, krowy, konie, psy, koty, balony, samochody, rowery, statki, samoloty, dziewczynki i chłopcy) - 42 tafelki z liczbami 0-20 (po 2 sztuki) - 14 tafelków ze znakami: +, -, x, :, =, <, > (po 2 sztuki) - wymiar tafelków 5,3 x 5,3 cm - wymiar obrazków ok. 13 cm - elementy wykonane z laminowanego PCV podklejonego folią magnetyczną 1 szt. - Duży pakiet zdjęć zawiera wysortowane zdjęcia pogrupowane w trzy kategorie: rzeczowniki (przedmioty codzienne, żywność, artykuły szkolne), czasowniki (czynności) i przymiotniki (przeciwieństwa). Oprócz zdjęć skoncentrowanych na pojedynczych obiektach nauczyciel znajdzie zestaw zdjęć ukazujących fotografie dzieci w ciągu dnia, które służą bardziej rozbudowanym opisom. Różorodność i duża liczba kart zdjęciowych umożliwia pracę z całą grupą na różnych poziomach trudności. Od 3 latZawartość: 275 kart zdjęciowych - wym. 11 x 14 cm - pudełko z przegródkami 3 szt. - Przenośna kuchenka z garnkami, 9 elementów wraz z zestawem owoców i warzyw. Wymiary: 30 x 23 x 28 cm 1 szt. - Cyfry można wykorzystać do układania równań, do ćwiczenia liczebników porządkowych i luk w szeregach. Ich wielkość sprawia, że z powodzeniem sprawdzą się też w zabawach ruchowych. Wiek: od 3 lat Zawartość: 30 elementów z grubej pianki: po 4 sztuki cyfr 0-1, po 2 sztuki cyfr 2-9, po 2 sztuki znaków arytmetycznych - magnetyczne - wys. 13 cm 2 szt. - Pacynka terapeutyczna z ruchomą głową to wspaniała pomoc dla logopedów, reedukatorów, nauczycieli. Ma otwór z tyłu głowy i workowate ręce, w które mieszczą się zarówno dłonie dziecka, jak i osoby dorosłej. • wym. 70 x 12 x 15 2 szt. - Maskotka z materiału miłego w dotyku lub futerka. Maskotka wydająca dźwięki naturalne (jak zwierzę). Wilekosć min 20 cm. Zwierzęta takie jak m.in. kot, pies, krowa, kaczka, owca, żaba, koń, kura. W zestawie 10 szt. 1 Komplet składający się 10 latarek- posiada 6 różnych slajdów, które puszczone na sufit lub ścianę, uspokajają bojące się ciemności dziecko. Świetna i pomysłowa nauka zasypiania bez rodziców. W zestawie znajdziesz sześć różnych slajdów. Bardzo dobrze wykonana latarka o ergonomicznych kształtach i przyjemnych kolorach. Wymaga dwóch baterii AA Wielkość ok 16 cm Od 5 roku życia 32. Historyjki obrazkowe 12 szt. 7 zestawów - W zestawie - Opowiem Ci mamo cz. 1 i Opowiem Ci mamo cz. 2. Opowiem Ci mamo cz. 1 Układanka składa się z 40 obrazków tworzących 10 historyjek 4-elementowych. Zadaniem dziecka jest takie ułożenie obrazków, aby powstał chronologicznie poprawny ciąg zdarzeń. Po ułożeniu obrazków nauczyciel zachęca dziecko do opisania ilustracji. Ćwiczenie rozwija u dziecka rozumienie następstw czasowych i przyczynowo-skutkowych, doskonali spostrzegawczość i zdolność wypowiedzi. W zabawie może uczestniczyć kilkoro dzieci, które układają i opowiadają w kolejności swoje historyjki.Od 3 lat Zawartość: 20 dwustronnych tekturowych plansz (40 ilustracji w 10 seriach) - każda seria oznaczona jest jednakowym symbolem w górnym rogu) - instrukcja Opowiem Ci mamo cz. 2 Układanka składa się z 40 obrazków tworzących 10 historyjek 4-elementowych. Zadaniem dziecka jest takie ułożenie obrazków, aby powstał chronologicznie poprawny ciąg zdarzeń. Po ułożeniu obrazków nauczyciel zachęca dziecko do opisania ilustracji. Ćwiczenie rozwija u dziecka rozumienie następstw czasowych i przyczynowo-skutkowych, doskonali spostrzegawczość i zdolność wypowiedzi. W zabawie może uczestniczyć kilkoro dzieci, które układają i opowiadają w kolejności swoje historyjki.Od 3 lat Zawartość: 20 dwustronnych tekturowych plansz (40 ilustracji w 10 seriach) - każda seria oznaczona jest jednakowym symbolem w górnym rogu) - instrukcja 3 zestawy - Zestaw fotografii – historyjki 4 obrazkowe Zestaw zawiera 48 kart z fotografiami dzieci wykonujących czynności dnia codziennego, tj.: rysowanie, spożywanie posiłków, zabawa. Zadaniem dzieci jest posortować obrazki i ułożyć je w 12 sekwencji składających się każdorazowo z 4 obrazków. W czasie układania dzieci uczą się myślenia przyczynowo-skutkowego, natomiast opisując zdarzenia z fotografii - rozwijają słownictwo i zdolność wypowiedzi.Od 4 latZawartość: 48 kartoników z grubej tektury (10 x 11 cm) - instrukcja 2 zestawy - Zestaw fotografii – historyjki 6 obrazkowe Zestaw zawiera 48 kart z fotografiami dzieci wykonujących czynności dnia codziennego, tj.: nakrywanie do stołu, przygotowywanie śniadania do szkoły, karmienie psa. Zadaniem dzieci jest posortować obrazki i ułożyć je w 8 sekwencji składających się każdorazowo z 6 obrazków. W czasie układania dzieci uczą się myślenia przyczynowo-skutkowego, natomiast opisując zdarzenia z fotografii - rozwijają słownictwo i zdolność wypowiedzi. Od 4 lat Zawartość: 48 kartoników z grubej tektury (10 x 11 cm) - instrukcja 33. Pacynki 10 szt. Pacynka wykonana z przyjemnego w dotyku, miękkiego materiału, ubranko z filcu o wys. 26 - 28 cm. Pacynki tematyczne tj: mama, tata, dziewczynka, chłopiec, policjant, lekarz, strażak, nauczycie, babcia, dziadek. 34. Układanki obrotowe 10 szt. Zabawka składa się z trzech pierścieni, które można obracać względem siebie. Na górnym znajdują się głowy postaci, na środkowym - górna część ich garderoby, a na dolnym - nogi. Należy tak obracać poszczególnymi częściami, aby dopasować stroje każdej osobie. Występują: policjant, pirat, kucharz, baletnica, kosmonauta i klaun. Zabawka uczy logicznego myślenia, zaznajamia z różnymi zawodami, a także ćwiczy małe rączki. Wysokość jednego elementu nie mniej niż 6 cm Kształt pierścienia – 4 lub 6 kątne. Pierscienie połączone na jednej osi z możliwoscią obracania każdego pierscienia. Materiał – tworzywo lub drewno Temat układanki postacie, zawody, zwierzęta. Temat adekwatny dla dzieci 3 – 6 lat.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): ,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14Nazwa: Pomoce rehabilitacyjne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Pufa relaksacyjna 3 szt. Dane techniczne:  ekoskóra  Kolor granatowy  Rodzaj wypełnienia - 100% Polistyren  Pojemność - 550L  Wymiary (dł. x szer. x wys.) - 115cm x 115cm x 130cm  Zabezpieczenie wlotu - Podwójny zamek suwakowy + zamknięcie rzepowe  Podnóżek w zestawie 2 Sensory – zestaw 3 szt. Jeden zestaw powinien zawierać: piłki - zółta piłka średnica 13cm, zielona piłka średnica 10cm ( kształt piłeczki golfowej ), niebieska piłka średnica 10cm ( kula z wypustkami ), rózowa piłka średnica 10cm ( kształt maliny ), sensoryczne zółwie w ilości 4 szt. (4 różne kolory), oraz klepsydry deszczowe - "Klepsydra" ma być wykonana z mocnego, przezroczystego tworzywa, a w jej wnętrzu przepływać mają kropelki kolorowej cieczy, dające złudzenie padającego deszczu. Wymiar klepsydry: 14 x 7 x 3,5 cm. Kolor: czerwony, zielony, żółty i niebieski. 3 Masażer wibrujący 5 szt. Delikatne wibracje masażerów działają relaksująco, rozluźniają mięsnie, pobudzają krażenie krwi. Masażer 3-głowicowy ze światłem LED 4 Zabawki sensoryczne 12 szt.  deszczownica – 2 szt  galaktyczna masa – 2 szt.  katarynka – 2 szt.  klepsydra bąbelki – 2 szt.  magiczny piasek – 2 kolory  nieprzemakalny piasek – 2 komplety 5 Mata wibrująca 5 szt. Urządzenie posiada aż 10 silniczków masujących które głęboko rozluźniają zmęczone mięśnie. 15 PROGRAMÓW MASAŻU 10 SILNICZKÓW MASUJĄCYCH 5 AUTOMATYCZNYCH RODZAI MASAŻU 4 STREFY MASAŻU, KAŻDA DZIAŁAJĄCA OSOBNO BĄDŹ KOMPATYBILNIE ZE SOBĄ - Kark - Grzbiet - Biodro - Górna część uda 3 STOPNIE INTENSYWNOŚCI - NISKA - ŚREDNIA - WYSOKA MATA WYPOSAŻONA JEST W FUNKCJE PODGRZEWANIA Zastosowanie: * powoduje lepsze odżywienie i dotlenienie mięśni, * przygotowuje do wysiłku, * przeciwdziała kontuzjom, * zwiększa elastyczność mięśni, * przyspiesza regenerację powysiłkową, * podwyższa lub obniża napięcie mięśniowe. * delikatny masaż działa relaksacyjnie i uspokajająco, * mocny masaż działa pobudzająco, * poprawia czucie powierzchniowe i głębokie, * usprawnia przewodzenie bodźców nerwowych 6 Worek sako 5 szt. Dane techniczne:  ekoskóra  kolor granat, zielny, czerwony  Rodzaj wypełnienia - 100% Polistyren  Dedykowany dla dzieci 3 lat do 9 lat  Zabezpieczenie wlotu - Podwójny zamek suwakowy + zamknięcie rzepowe  Podnóżek w zestawie 7 Zestaw rozszerzony do zdolności motorycznych 1 szt. Zestaw zawiera cegiełki, rurki, obręcze, woreczki z ziarnami i inne przedmioty sprzyjające rozwojowi koordynacji ruchowej. Seria rozwijająca zdolności motoryczne jest idealna dla każdej grupy wiekowej, spełniając wymagania związane z ćwiczeniami rozwojowymi. Skład zestawu: cegiełka-połówka: 12 szt., cegiełka pełna: 8 szt., równoważnia o dł. 80 cm: 4 szt., obręcz 35 cm: 4 szt., obręcz 60 cm: 4 szt., pręt 35 cm: 16 szt., pręt 70 cm: 8 szt., uchwyt A: 12 szt., uchwyt B: 12 szt., woreczek z ziarnami -10 szt., ślady stóp: 6 par, ślady rąk: 6 par. Wymiary opakowania: 71x81,5x13 cm. 8 Łódka podwieszana piłeczkami 1 szt. Łódka podwieszana z piłeczkami to innymi słowy podwieszany suchy basen. Dzięki wielu zastosowaniom jest to idealny przyrząd, który na pewno urozmaici terapię. Sprzęt wykorzystywany do kształtowania obustronnej koordynacji ruchowej, reakcji równoważnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji odruchów tonicznych /szczególnie Tonicznego Odruchu Błędnikowego/ , wzmacniania napięcia mięśni posturalnych /zginaczy i prostowników/ oraz ogólnej stymulacji układu nerwowego poprzez silne bodźcowanie receptorów układu przedsionkowego i proprioceptywnego. 9 Climb System zestaw rozbudowany + zjeżdżalnia rolkowa lub równoważny 1 szt. Zjeżdżalnia: stabilna dla dzieci z łagodnym, długim zjazdem, mogąca służyć w 2 wariantach - zjeżdżania oraz wciągania się pod górkę. Bezpieczna dla dziecka dzięki szerokiej podstawie. Drabinka drewniana, siatka wspinaczkowa - ich głównym zadaniem jest przełamanie w dzieciach lęku wysokości, stabilne bezpieczne z możliwością wykorzystania na wiele sposobów. Ścianka wspinaczkowa dostępna w 2 wersjach, jedna z wypukłymi fakturami typowymi dla ścianek wspinaczkowych oraz z fakturami wyciętymi co daje również możliwość ćwiczenia rzutów do celu. Zjeżdżalnia/Biurko + krzesełko. Biurko może posłużyć do ćwiczeń edukacyjnych, rysowania itp. Zjeżdżalnia rolkowa, która nie jest zamocowana na stałe, może być stosowana wymiennie z innymi podzespołami jak np. ścianka wspinaczkowa. Wszechstronność tego urządzenia pozwala na częste używanie go do wielu ćwiczeń. Kolejnym atutem Climb Systemu jest wykorzystanie powierzchni pod drabinkami jako schowek, co pozwala na oszczędność miejsca oraz szybki i łatwy sposób pracy. Sprzęt wykorzystywany w powiązaniu z deskorolką do silnej stymulacji receptorów ruchu liniowego układu przedsionkowego . Szczególnie przydatny w kształtowaniu reakcji wyprostnych poprzez wzmacnianie mięśni prostowników ale również rozwoju mechanizmu planowania motorycznego i niektórych ruchów oczu szczególnie konwergencyjnych. Jako sprzęt samodzielny stosowany do kształtowania reakcji postawy i ułożenia. 10 Piłka lekarska 1 szt. Piłka lekarska wypełniona kuleczkami zanurzonymi w nietoksycznym żelu. Podczas ćwiczeń dopasowują się do kształtu ciała, a kulki przemieszczając się, dodatkowo masują skórę i pobudzają krążenie krwi. Piłki te zalecane są do gimnastyki korekcyjnej i wyrabiania nawyku trzymania właściwej postawy ciała. 11 Sprzęt do rehabilitacji i aktywności ruchowej 5 szt. Narty - do ćwiczeń dla jednej lub kilku osób. Specjalne mocowania umożliwiają łączenie nart ze sobą. Uczą współpracy w grupie oraz rozwijają koordynację. Każda narta wyposażona w sznurek z rączką i zaczepy do butów, które można regulować. • wym. 39,5 x 12,5 x 2,5 cm • 1 para • różne kolory • od 3 lat Bramka Pop Up + 2 pachołki z dziurami 23 cm Nie masz pomysłu na spędzenie wolnego czasu? Szukasz inspiracji, ale interesuje Cię coś zupełnie nowego, coś wyjątkowego? Świetnie trafiłeś bo mamy dla Ciebie sprzęt, który umili Ci czas i pozwoli na odpowiednią dawkę aktywności fizycznej! Co to takiego? Przedstawiamy Ci wyjątkowy zestaw bramek Pop Up oraz 4 pachołki z dziurami 23 cm marki Yakima! Bramki Pop Up to niezastąpiony sprzęt, z którym nie chcesz się już rozstać! Ich atutem są niewielkie rozmiary dzięki czemu bardzo łatwo zabrać jest w każde miejsce. Przyczynia się do tego torba, którą dostajesz w zestawie. Wystarczy ze złożysz bramki i już wygodnie je przenosisz w każde miejsce. W skład zestawu wchodzi: • 1szt. bramki przenośne Pop Up + torba •2 pachołki z dziurami 2 3cm • 12 Zestaw przyrządów do rehabilitacji ruchowej 1 szt. Doskonałej jakości komplet do gimnastyki i zabaw ruchowych. Zestaw można rozbudowywać o dodatkowe elementy. •3 pachołki czerwone • 3 pachołki żółte • 4 klocki • 8 drążków 70 cm • 4 obręcze 38 cm • 4 obręcze 50 cm • 30 klipsów 13 Zestaw `rzeka` 1 szt. W zestawie znajduje się 6 podłużnych, kolorowych elementów, z których można zbudować ścieżkę-rzekę. Już samo łączenie elementów jest dla dzieci znakomitą zabawą. Wym. każdego z elementów: 35,5 x 11,5 x 4,5 cm. Produkt przeznaczony dla dzieci od 2 roku życia. 14 Zestaw `mosty` 1 szt. Długie Mosty można łączyć z elementami Rzeki oraz Wyspami, co stwarza jeszcze więcej możliwości zabaw ruchowych, zwiększając poziom ich trudności. Wym. : 50 x 14 x 7 cm. Produkt przeznaczony dla dzieci od 2 roku życia. 15 Labirynt 1 szt. Labirynty na nogę rozwijają motorykę nóg oraz równowagę, ćwiczą również koordynację. Drewniany. Element na stopę zapinany na rzep. • wym. 36 x 60 cm 16 Sprzęt 4 szt. Tunel wzbogaca ćwiczenia na torach przeszkód o czworakowanie i czołganie się. Tunele są lubianym przez dzieci miejscem w każdej zabawie. Wykonany z mocnego tworzywa tunel posiada pasek przezroczystej siatki i wszyte obręcze. Po skończonej zabawie tunel łatwo jest złożyć i przechować. 1 szt. Zabawa supłami sensorycznymi z fakturami (przekręcanie, zwijanie, łączenie) rozwija sprawność ruchową dłoni, palców, nadgarstka oraz mięśni śródręcza. Pomaga również pomaga rozładować stres. Wym.: śr. 10 cm x dł. 48 cm.-1 szt. Ćwiczenie polega na rzucaniu i łapaniu żabki. Ma na celu doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, celowości ruchu, sprytu, szacowanie właściwego kąta chwytu.W z estawie 1 żabka i 2 tarcze o śr. 12,5 cm.-1 szt Prosta i klasyczna gra rozwijająca koordynację wzrokowo-ruchową. Do zabaw swobodnych oraz ćwiczeń rehabilitacyjnych. • kielich o wys. 16 cm • piłka o śr. 7,2 cm • 6 szt. • od 4 lat – 1 szt. 17 Drążek składany na drabinkę 1 szt. Drążek wykonany z klejonego drewna bukowego, wzmocniony wewnętrznie prętem stalowym. Ruchome ramiona umożliwiają regulację wysokości i odległości drążka od drabinki. Może być zawieszany na drabince gimnastycznej o szerokości 90 cm, posiadającej szczeble o grubości do 32 mm i wysokości do 42 mm oraz dowolnym rozstawie. Urządzenie przeznaczone do ćwiczeń ogólnorozwojowych, korekcyjnych i rehabilitacyjnych wpływających na wzmocnienie mięśni obręczy barkowej, mięśni brzucha oraz rozciąganie szczelin międzystawowych. • wym. 100 x 74 cm 18 Duża piłka terapeutyczna 1 szt. Piłka rehabilitacyjna z ATESTEM - ABS 85cm - POMPKA W ZESTAWIE (ball 85) to piłka gimnastyczna, która jest wykorzystywana w terapii, fitness oraz treningu sportowym. 19 Koc obciążeniowy 5 szt. Wypełnienie: - żwirek - naturalnie antyalergiczny (drobne, okrągłe kamyczki, 2 – 4 mm, wyczuwalne przez tkaninę, wydające lekkie dźwięki podczas poruszania kołdrą) • Tkanina bawełniana w kolorze czerwień, zielony lub granat • Stosowane tkaniny posiadają certyfikat Oeko-Tex®. • Kołdrę można prać w wodzie Rozmiar 100x150 cm 20 Piłeczki do basenu 10 szt. Trwałe, bardzo bezpieczne dla dzieci i nie pękają. Można nimi wypełnić suchy basen lub piaskownicę. • śr. 6 cm • 500 szt. w komplecie 21 Poduszki sensoryczne 6 szt. 2 szt. większe (zestaw włożony w jeden worek) - Komplet poduszek sensorycznych składa się z 8 kwadratów o wymiarach 28 cm x 28 cm. Poszczególne elementy mogą doskonale spełniać rolę ruchomej ścieżki sensorycznej, a jako poduszki – obciążać nogi, plecy, czy głowę. Każdy kwadrat uszyty jest z innej tkaniny bawełnianej w jednolitym kolorze. 2 szt. mniejsze – różna faktura (zestaw spakowany w jeden worek) - zestaw mniejszych woreczków z różnym i zróżnicowanym wypełnieniem (np. ryż, fasola, groch, styropian, kasza,) 10 woreczków o wymiarach 10 cm x 10 cm. Materiał przyjemny w dotyku, miękki, jednolity, różnokolorowy – kolory żywe (czerwony, granatowy, zielony, niebieski) 2 szt. różnokolorowe – (promocja) Min 5 woreczków w komplecie. To samo wypełnienie, różna faktura materiału urozmaicona np. koralikami, tasiemkami, korardą.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): ,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15Nazwa: Stanowisko komputerowe typu Autilius Wspólna Uwaga lub równoważny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. stanowisko komputerowe Autilius Premium – wspólna uwaga – profesjonalne lub równoważne - 1 szt.; Parametry: Komputer producent: Intel procesor: Intel Core i5-5250U pamięć RAM: 8GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz) karta graficzna: Intel HD Graphics 6000 Dysk twardy: 256 GB SSD M.2 Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) Monitor producent: przekątna: 23” matryca: IPS, błyszcząca ekran dotykowy rozdzielczość: 1920 x 1080 (Full HD) Napęd optyczny producent: LG funkcje napędu: nagrywanie py DVD prędkość odczytu: CD-ROM - 24x, DVD-ROM - 8x bufor: 0,75 MB Kamera internetowa producent: rozdzielczość: 1280 x 720 Głośniki producent: moc: 5W części: stopa , kolumna ,monitor Dodatkowo fotel dla pacjęta. Stanowisko przeznaczone z uwzględnieniem potrzeb dzieci z autyzmem. Wyposażone w ekran dotykowy. Na stanowisku należy zainstalować program komputerowy do wspierania terapii wersja dla terapeutów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): ,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 16Nazwa: Produkty spożywcze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Produkty spożywcze 30 szt. Wykaz produktów spożywczych (1 sztuka): •mąka w opakowaniach 1 kilogramowych – 15 kg. •Mąka ziemniaczana w opakowaniach 0,5 kg – 10 kg •przyprawy do mięs – m.in. tymianek, majeranek, rozmaryn, bazylia, kminek – 20 g. – 15 szt •przyprawy do ciasta – m.in. cynamon, piernikowa, cukier waniliowy – 20 g. – 15 szt. • kisiele – różne smaki (cytrynowy, wiśniowy, truskawkowy, agrestowy) 10 szt. •budynie – różne smaki – czekoladowy, waniliowy, śmietankowy, malinowy – 10 szt. •galaretki owocowe - różne smaki (cytrynowy, wiśniowy, truskawkowy, agrestowy) 10 szt. •kakao – 300 g. - 5 opakowań •olejki zapachowe (cytryna, migdał, wanilia, rumowy, arakowy, pomarańczowy) – 20 szt. •proszek do pieczenia – 30 g. - 5 szt. •soda – 100 g. - 5 szt. •barwniki spożywcze – 5 g. - różne kolory: żółty, zielony, niebieski, granatowy, fioletowy, czerwony, pomarańczowy, czarny) – 15 szt. •makarony – muszelki, świderki, kolanka, nitkix2 – 400 g. - 5 opakowań •ryż – 1 kg. - 5 szt. •ziarna – mak, słonecznik, fasola, groch cały – 0,5 kg – 2 szt. •mleko – w kartonie 1 litrowym – 5 szt. •olej – w butelkach 1 l. 4 szt. •woda mineralna w butelkach 0,5 l – 20 szt. •płatki kukurydziane – 250 g – 3 szt. Data ważności produktów wrzesień 2018. Ze względu na termin ważności produktów możliwa dostawa w II turach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): ,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 17Nazwa: Wyposażenie sali doświadczania świata
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Projektor typu Mathmos lub równoważny 1 szt. 2. Tunel nieskończoności 1 szt. Jednoelementowy (najlepiej kwadrat). Bez migających światełek (wymiar: prostokąt wielkości laptopa) 3. Komplet tarcz do projektora typu Solar lub równoważne 1 szt. Żelowe tarcze do projektora przestrzennego (komplet- 4 sztuki) służące do wyświetlania na ścianie ruchomych efektów świetlnych. Obszar oświetlany ma mieć wielkość około 1 m2. 4. Projektor typu Solar lub równoważny 2 szt. Projektorem średniej mocy, w którym można wykorzystać zarówno tarcze żelowe płynne, jak i tarcze z różnokolorowymi obrazami namalowanymi na płytce szklanej. Wielkość wyświetlanego obrazu to koło o średnicy do 3m. Projektor w technologii LED, energooszczędny, cichy i bezpieczny. Średnia żywotność to ponad 100.000h 5. Komplet tarcz do projektora typu Solar lub Równoważne 2 szt. Komplet tarcz szklanych do projektowania. Jeden zestaw złożony z tarcz: AFRYKAŃSKIE SAFARII , ALFABET , AKWARIUM , RAFA KORALOWA , DZIEŃ/NOC , WIEŚ , SPACER PO LESIE , DRZEWA , ŁĄKA , PLANETY. Drugi zestaw złożony z tarcz: Literki , Cyferki , Cyrk , Dinozaury , Warzywa , Kształty , Plaża , Planety , Podwodny świat , Pory roku , Sport , Środki transportu , Wieś , Zoo , Zwierzęta domowe . 6. Projektor Magiczna laserowa kula lub równoważny 1 szt. Projektor - Magiczna laserowa kula, efekt kolorowych świateł + efekt mgły
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): ,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: