Ogłoszenie nr 556441-N-2017 z dnia 2017-07-24 r.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. i A. Szafranków w Rybniku: Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku o salę koncertową z zapleczem i przestrzenią ekspozycyjną
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie to jest finansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach działania 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. POIS.08.01.00-IP.05-00-002/16
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. i A. Szafranków w Rybniku, krajowy numer identyfikacyjny 73904700000, ul. ul. Powstańców Śląskich  27 , 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 558 894, , e-mail cea0931@psmrybnik.strefa.pl, , faks 324 222 775.
Adres strony internetowej (URL): http://psmrybnik.strefa.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka oświatowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.e-cea.pl/0931/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.e-cea.pl/0931/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 27, sekretariat, pok. 103

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku o salę koncertową z zapleczem i przestrzenią ekspozycyjną
Numer referencyjny: ZP/3/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa sali koncertowej dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Rybniku wraz z urządzeniami budowlanymi, a także przebudowaną dwóch zjazdów (z ul. Powstańców Śląskich i ul. Byłych Więźniów Politycznych) z drogą wewnętrzną, murami oporowymi oraz budową i przebudową kolidujących sieci, przyłączy i instalacji. Budynek zaprojektowano jako obiekt użyteczności publicznej na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Rybniku. Oprócz swojej podstawowej, dydaktycznej funkcji będzie on pełnił również funkcję Sali Koncertowej dla miasta Rybnika. Do obiektu zaprojektowano dwa wejścia: jedno od strony publicznego placu, przeznaczone przede wszystkim dla widzów przychodzących na koncerty „z miasta”. Drugie wejście, to dostępne z parkingu dojście do zaplecza dla muzyków. Oba wejścia zabezpieczono poprzez ulokowanie ich w zadaszonych wnękach. W budynku oprócz Sali koncertowej znalazły się: foyer, pomieszczenia pomocnicze ogólne, pomieszczenia pomocnicze związane z obsługą sceny, pomieszczenia techniczne i technologiczne, garderoby artystów oraz sale prób dla PSM w Rybniku. Budynek wykonany w technologii mieszanej: ściany i stropy żelbetowe, wylewane. Konstrukcja dachu stalowa kratownica i płyta żelbetowa. Elewacja wentylowana z paneli żelbetowych barwionych w masie. Dojazd do budynku i miejsc postojowych odbywał się będzie poprzez zjazd z drogi publicznej od strony ulicy Byłych Więźniów Politycznych. Tą drogą, która jest również drogą pożarową odbywać się będą dostawy sprzętu muzycznego i akcesoriów scenicznych na potrzeby koncertów. Dach budynku zaprojektowano jako dachy odwrócone ze żwirową warstwą dociskową, traktując tę część budynku jak piątą elewację widoczną z wież kościoła. Wykonawca z którym zostanie zawarta umowa będzie musiał posiadać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia umownego. Polisa musi być ważna przez cały okres realizacji umowy do czasu Odbioru Końcowego Robót. Wykonawca przedłoży polisę ubezpieczeniową na każde żądanie Koordynatora budowy i/lub Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia przed rozpoczęciem robót budowlanych tablicy informacyjnej. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablicy pamiątkowej. Wymiary tablicy 80/120 cm. Wzór tablicy znajduje się w załączniku nr 8, opis i wzory znajdują się również na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja. Charakterystyczne dane techniczne: kubatura 34.918,18 m3 powierzchnia zabudowy 1446,94 m2 powierzchnia całkowita 4483,48 m2 powierzchnia użytkowa netto 3402,36 m2 długość 4,80 m szerokość 36,30 m wysokość 16,49 m liczba kondygnacji nadziemnych 3 liczba kondygnacji podziemnych 1 Wymagania w zakresie dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym Zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych: Zaprojektowany budynek sali koncertowej spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z WT jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U 2015 poz. 1422): - zaprojektowano miejsca postojowe dla niepełnosprawnych, - brak progów w drzwiach wejściowych (do 2 cm), - budynek wyposażony w dźwig osobowy, - na widowni sali koncertowej wyznaczone miejsca dla osób na wózkach inwalidzkich, - zaprojektowano toalety dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, zastosowane materiały, urządzenia i wyposażenie. Nadzór ze strony Zamawiającego nad prawidłową realizacją zamówienia będzie pełnić Koordynator Budowy wyłoniony w toku odrębnego postępowania. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym za zachowaniem lub uwzględnieniem norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku gdy w dokumentacji wskazany byłby znak towarowy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Szczegółowy zakres prac precyzują (dokumenty stanowią element pomocniczy do wyceny oferty): - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, - przedmiary, - dokumentacja projektowa. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: roboty ciesielskie: 1) montaż i demontaż deskowań/form systemowych 2) montaż i demontaż deskowań indywidualnych roboty zbrojarskie i betoniarskie: 1) obsługa oraz eksploatacja maszyn zbrojarskich (giętarki, nożyce) 2) wykonywanie zbrojenia, wbudowywanie go i prefabrykowanie elementów zbrojenia 3) prace ciesielskie przy składaniu i rozbieraniu form 4) układanie zbrojenia w szalunkach i formach w sposób zgodny z projektem konstrukcyjnym 5) sprawdzanie betonu (świeżego i stwardniałego) 6) tłoczenie betonu, sprężanie go, nanoszenie na powierzchnię i obróbka zarówno ręczna, jak i za pomocą maszyn 7) zabezpieczanie budowli betonowych i żelbetonowych roboty ogólnobudowlane: 1) prace murarskie: a) wykonywanie murów nośnych b) wykonywanie ścianek działowych c) wykonywanie fundamentów, murów zbrojonych, nadproży, d) wykonywanie pomocniczych robót murarskich (przygotowanie zapraw, transport materiałów na stanowisko robocze itp.) e) wykonywanie kominów, murów z kanałami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi, f) wykonywanie robót towarzyszących (izolacyjnych, okładzinowych itp.) 2) prace tynkarskie: a) przygotowywanie zaprawy murarskie i tynkarskie, b) układanie izolacji przeciwwilgociowej, montowanie izolacji cieplnej i akustycznej na ścianach, c) osadzanie stolarki i ślusarki budowlanej, d) wykonywanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, 3) prace dekarskie: a) wykonywanie obróbek blacharskich, montaż rynien i rur spustowych b) krycie dachów c) wykonywanie izolacji termicznej i przeciwwodnej dachów i stropodachów 4) prace ślusarskie: a) przygotowanie i montaż konstrukcji stalowych /konstrukcje pierwszorzędne/ b) przygotowanie i montaż konstrukcji drugorzędnych c) przygotowanie i montaż elementów wykończenia roboty wykończeniowe 1) prace posadzkarskie i podłogowe: a) przygotowanie i układanie wykładzin, płytek ceramicznych itp. 2) prace w zakresie suchej zabudowy ścian i sufitów 3) prace stolarskie 4) prace cykliniarskie 5) prace malarskie roboty instalacji elektrycznych normalnoprądowych 1) montaż okablowania 2) montaż oświetlenia podstawowego i awaryjnego roboty instalacji elektrycznych niskoprądowych 1) montaż okablowania 2) montaż elementów instalacji SAP, ROP itp. roboty instalacji sanitarnych: wodociągowych i kanalizacyjnych oraz c.o. I c.c.w. 1) montaż instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 2) montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody roboty instalacji wentylacji i klimatyzacji: 1) wykonywanie i montaż instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 2) kontrolowanie i obsługa instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 3) wykonywanie pomocniczych robót budowlanych związanych z zawodem roboty drogowe: przygotowanie podłoża i układanie nawierzchni z płyt chodnikowych, kostki brukowej itp. ogrodnik terenów zielonych: przygotowanie podłoża, zakładanie terenów zielonych (sadzenie roślin, wykonywanie trawników). Szczegółowy zakres prac precyzuje SIWZ, projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45000000-7
45300000-0
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45350000-5
45400000-1
77310000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 15455154,47
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 660
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 660 dni od daty zawarcia umowy, w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego obiektu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:  Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - co najmniej jedną budowę z pomieszczeniami o kwalifikowanej akustyce, - co najmniej dwie budowy, których najniższy poziom użytkowy znajduje się minimum 5 m poniżej poziomu terenu i których budowa wiązała się z pionowym zabezpieczeniem ścian wykopów, - co najmniej jedną budowę, która wymagała wykonania zabezpieczenia fundamentów istniejącego budynku z podpiwniczeniem. Pomieszczenia o akustyce kwalifikowanej: funkcja pomieszczenia jest ściśle związana z docierającym do słuchaczy dźwiękiem. Są to sale koncertowe, opery, teatry i inne sale widowiskowe oraz związane z nimi sale prób, kina, studia nagrań i reżysernie dźwięku, a także komory pogłosowe i bezechowe oraz kabiny audiometryczne. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej dotyczący wykonanych robót, musi być spełniony: - przez Wykonawcę samodzielnie lub - przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie; - a w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.  Wykonawca spełni warunek jeżeli skieruje do realizacji zamówienia publicznego:  osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,  osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót ds. robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń,  osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót ds. elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń. Można łączyć wszystkie funkcje personelu budowlanego za wyjątkiem kierownika budowy. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane, w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy – w oparciu o Art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna dowód wniesienia wadium, tj. gwarancję/ poręczenie. 5. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej https://bip.e-cea.pl/0931/zamowienia-publiczne. 7. Tabela kwot ryczałtowych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 400.000 PLN (czterysta tysięcy PLN)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena40,00
Gwarancja10,00
Termin wykonania zamówienia10,00
Doświadczenie personelu40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w niżej opisanych przypadkach: 1) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na wystąpienie zdarzeń losowych których nie można było przewidzieć w chwili podpisywania umowy, a ich wystąpienie uniemożliwia realizację lub kontynuację robót (np. klęska żywiołowa, znaleziska niewybuchów, archeologiczne lub przyrodnicze), 2) przedłużenie terminu realizacji o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na konieczność opracowania niezależnych opinii lub ekspertyz, 3) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego z powodu stwierdzenia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (niewykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ) niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, o czas na jaki roboty zostały wstrzymane. 2. Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę w dacie ich przerwania, ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy. Podstawą sporządzenia aneksu do umowy będzie wniosek Wykonawcy, w którym Zamawiający potwierdzi okres wstrzymania robót na podstawie okoliczności opisanych w ust. 1.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-08, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Prawidłowy adres poczty elektronicznej w sprawie niniejszego zamówienia podany w sekcji I.1) NAZWA I ADRES to: przetarg@psmrybnik.strefa.pl
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH