Ogłoszenie nr 509949-N-2017 z dnia 2017-05-18 r.

Gmina Sienno: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sienno
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
nie dotyczy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sienno, krajowy numer identyfikacyjny 54289900000, ul. ul. Rynek  , 27350   Sienno, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 048 378-60-18 w. 22, e-mail ug@sienno.pl, faks 483 786 134.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.sienno.pl/index.php?ids=36
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.sienno.pl/index.php?ids=36

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.sienno.pl/index.php?ids=36

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, oferta wraz z oświadczenii wstępnymi Wykonawcy.
Adres:
Urząd Gminy Sienno ul. Rynek 36/40, 27-50 Sienno, pok. nr 6-sekretaraiat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sienno
Numer referencyjny: IDR.271.2.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie gminy Sienno. 1/ Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie gminy Sienno. 2/ Dane ilościowe pozwalające ocenić (oszacować) wartość zamówienia: Powierzchnia gminy 14 712 ha, Liczba miejscowości w gminie Sienno – 36, Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Sienno wg stanu na dzień 31.12.2016r. wynosi: 6 014 osób z czego w zabudowie jednorodzinnej wynosi około 5 784 mieszkańców i zabudowie wielorodzinnej wynosi około 230 mieszkańców; Liczba osób mieszkających na terenie gminy Sienno na dzień 31.12.2016r. – 5 187. Liczba nieruchomości na których powstają odpady komunalne na dzień 31.12.2016r. – 1749 w tym: - Liczba nieruchomości zamieszkałych budynkami jednorodzinnymi –około 1 612 - Liczba nieruchomości zamieszkałych budynkami wielorodzinnymi –około 10 - Liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą –około 71 - Liczba podmiotów użyteczności publicznej około - 20 - Liczba nieruchomości zamieszkałych – sezonowo (domki letniskowe) - około 33 - Liczba cmentarzy - 3 Ilość odpadów odbierana z terenu gminy Sienno w 2016 r. Kod odebranych odpadów komunalnych Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 526,04 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 10,06 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 368,38 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,065 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,85 15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) 1,24 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 0,85 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 7,97 Ilość odpadów odbierana z terenu gminy Sienno w 2016 r. na PSZOK Kod odebranych odpadów komunalnych Rodzaj zebranych odpadów komunalnych Masa zebranych odpadów komunalnych [Mg] 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,400 15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności bardzo toksyczne i toksyczne 2,460 16 01 03 Zużyte opony 4,220 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 1,260 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,020 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,200 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 3,770 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 0,150 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 10,180 Ilości odpadów powyżej są orientacyjne. Zostały podane w celu sporządzenia oferty. Z tytułu zmniejszenia lub zwiększenia ilości odpadów Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. 3/ Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w tym: a) odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce: • papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła zebranych do jednego pojemnika; • odpadów wielkogabarytowych, • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, • odpadów budowlanych i rozbiórkowych, • przeterminowanych leków, • zużytych baterii. b) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 4/ Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia następujących punktów do zbierania baterii: Urząd Gminy ul. Rynek 36/40, 27-350 Sienno, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie, 27-350 Sienno, ul. Szkolna 6, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie, 27-350 Sienno, ul. Szkolna 41 , Zespół Szkół w Jaworze Soleckim , 27-350 Sienno, Jawor Solecki 68, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gozdawa i Okolic, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gozdawie, 27-350 Sienno, Gozdawa, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kochanówka, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kochanówce, 27-350 Sienno, Kochanówka 83 w pojemniki na zużyte baterie, specjalnie oznakowane, zaopatrzone w małe otwory wrzutowe. 5/ Wykonawca zapewni odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wystawionych przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami. 6/ Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia punktu do zbierania przeterminowanych leków zlokalizowanego w aptece przy ul. Ostrowieckiej 7, 27-350 Sienno w specjalnie oznakowany pojemnik przeznaczony do zbierania przeterminowanych leków o pojemności ok. 50 litrów. 7/ Wykonawca zapewni odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych wystawionych przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w workach typu BIG-BAG udostępnionych przez Wykonawcę za odpłatnością (worki dostępne w godzinach pracy PSZOK ). 8/ Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i prowadzenia na terenie Gminy Sienno punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanego dalej PSZOK. a) PSZOK prowadzi zbiórkę dostarczonych we własnym zakresie przez właścicieli wszystkich nieruchomości Gminy Sienno, następujących odpadów komunalnych: Frakcja 1) Papier: 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury; 20 01 01 – Papier i tektura. Frakcja 2) Metale: 15 01 04 – Opakowania z metali; 20 01 40 – Metale. Frakcja 3) Tworzywa sztuczne: 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych; 20 01 39 – Tworzywa sztuczne. Frakcja 4) Szkło: 15 01 07 – Opakowania ze szkła;1 20 01 02 – Szkło. Frakcja 5) Opakowania wielomateriałowe: 15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe. Frakcja 6) Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe. Frakcja 7) Odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji): 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury; 15 01 03 – Opakowania z drewna;1 15 01 09 – Opakowania z tekstyliów; 20 01 01 – Papier i tektura; 20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji; ex 20 01 10 – Odzież z włókien naturalnych;2 ex3 20 01 11 – Tekstylia z włókien naturalnych;2 20 01 25 – Oleje i tłuszcze jadalne; 20 01 38 – Drewno inne niż wymienione w 20 01 37; 20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji. Frakcja 8) Przeterminowane leki: 20 01 31* – Leki cytotoksyczne; 20 01 32*– Leki inne niż wymienione w 20 01 31. Frakcja 9) Chemikalia oraz zanieczyszczone opakowania. 20 01 13* – Rozpuszczalniki; 20 01 14 *– Kwasy; 20 01 15* – Alkalia; 20 01 17* – Odczynniki fotograficzne; 20 01 19* – Środki ochrony roślin 20 01 27* – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne; 20 01 28 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27; 20 01 29* – Detergenty zawierające substancje niebezpieczne; 20 01 30 – Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29; 20 01 80 – Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19. 15 01 10*– Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone1. 15 01 11* – Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi.1 Frakcja 10) Zużyte baterie i akumulatory: 20 01 33* – Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie; 20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33. Frakcja 11) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 20 01 21* – Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć; 20 01 23* – Urządzenia zawierające freony; 20 01 35* – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki; 20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35. Frakcja 12) Meble i inne odpady wielkogabarytowe: 20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe. Frakcja 13) Odpady budowlane i rozbiórkowe (wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej): 17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów; 17 01 02 – Gruz ceglany; 17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia; 17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06; 17 02 01 – Drewno; 17 02 02 – Szkło; 17 02 03 – Tworzywa sztuczne; 17 03 80 – Odpadowa papa 17 04 01 – Miedź, brąz, mosiądz; 17 04 02 – Aluminium; 17 04 03 – Ołów; 17 04 04 – Cynk; 17 04 05 – Żelazo i stal; 17 04 06 – Cyna; 17 04 07 – Mieszaniny metali; 17 04 11 – Kable inne niż wymienione w 17 04 10; 17 05 08 – Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07’ 17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03; 17 08 02 – Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01; 17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03; ex3 20 03 99 – Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach ex3 20 03 99 (odpadowa papa). Frakcja 14) Zużyte opony: 16 01 03 – Zużyte opony. Frakcja 15) Odpady zielone: 20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji. Frakcja 16) Odzież i Tekstylia inne niż biodegradowalne: 20 01 10 – Odzież z włókien naturalnych; 20 01 11 – Tekstylia z włókien naturalnych. Frakcja 17) Popioły ex3 20 01 99 (popiół z domowych palenisk). Frakcja 18) Inne odpady nie wymienione wyżej: 20 01 41 – Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne); 20 01 99 – Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny; 20 02 03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji; 20 03 99 – Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach; 20 01 26* – Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25; 20 01 37* – Drewno zawierające substancje niebezpieczne. b) do obowiązków Wykonawcy w zakresie organizacji PSZOK należy: • Zamawiający dysponuje nieruchomością pod lokalizację PSZOK na terenie Gminy Sienno. Zamawiający zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia w/w nieruchomości ( zlokalizowanej w Siennie przy ul. Lipskiej 18, 27-350 Sienno na dz. ew. 1213/4 - jest to teren utwardzony, ogrodzony, oświetlony, doprowadzona woda) każdemu z potencjalnych Wykonawców, po podpisaniu umowy na świadczenie zamawianej usługi, • utworzony PSZOK ma spełniać wymagania wynikające z przepisów m in. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego, ochrony środowiska, prawa wodnego, bhp i ppoż., (w tym: uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń, zezwoleń, decyzji na zorganizowanie, otwarcie i prowadzenie punktu) • zapewnienie lokalizacji PSZOK, która umożliwi dojazd dla mieszkańców, z możliwością zaparkowania samochodu przy bądź na terenie PSZOK, na terenie utwardzonym, ogrodzonym i oświetlonym, przyjmowanie odpadów komunalnych wymienionych w pkt. 4 ppkt. a • zapewnienie minimalnego wyposażenia PSZOK w kontenery o odpowiedniej pojemności lub wydzielone segmenty do oddzielnego zbierania wymienionych w pkt. 4 ppkt. 8 a wyselekcjonowanych frakcji odpadów oraz wagę towarową z ważnym świadectwem zgodności Głównego Urzędu Miar., • zapewnienie funkcjonowania PSZOK przez cały okres obowiązywania umowy, przez dwa razy w tygodniu w dni robocze od poniedziałku do piątku co najmniej po 3 godziny oraz jedną sobotę w miesiącu przez co najmniej 3 godziny.. • prowadzenie na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9/ Wykonawca w ramach umowy zobowiązany będzie do odbioru odpadów komunalnych z następującą częstotliwością: a) segregowane odpady komunalne – co najmniej raz na cztery tygodnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem, b) niesegregowane odpady komunalne – co najmniej raz na cztery tygodnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem, c) odpady z PSZOK - w zależności od potrzeb, d) baterie – z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu pojemnika, e) odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – dwa razy do roku, zgodnie z ustalonym harmonogramem, f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych – dwa razy do roku, zgodnie z ustalonym harmonogramem, g) przeterminowanych leków - z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu pojemnika. h/ Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dodatkowego odbioru odpadów komunalnych zebranych na cmentarzach poza częstotliwością wynikającą z pkt. 3 ppkt.9 lit. a i b w okresie 1 listopada oraz Świąt Wielkiej Nocy. i) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach od 6.00 do 20.00. 10/ Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do: a) przygotowania harmonogramu odbioru odpadów, zgodnego z częstotliwością ich odbioru oraz do jego dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany będzie również do dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości innych dokumentów związanych z Systemem Odbioru Odpadów Komunalnych o ile nie będą one wymagały potwierdzenia odbioru, b) monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych . W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązywaniu się z obowiązku segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację (np. nagranie wykonane kamerą znajdującą się na samochodzie odbierającym odpady z nieruchomości lub dokumentację fotograficzną i protokół lub oświadczenie ) z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. c) Wykonawca jest zobowiązany do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi oraz innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów i pojazdów w trakcie realizacji usługi. d) Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia prelekcji dla uczniów 5 szkół znajdujących się na terenie Gminy Sienno w ilości raz na rok w okresie realizacji zamówienia. Temat prelekcji: System segregowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Sienno. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram prelekcji, obejmujący wszystkie szkoły i godziny prelekcji w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram winien być uzgodniony z dyrektorem szkoły. 11/ Wykonawca w okresie realizacji umowy, w cenie oferowanej usługi, zobowiązany jest dostarczyć do wszystkich gospodarstw pojemniki lub kontenery (z tworzyw sztucznych lub metalowe) na odpady o odpowiednich pojemnościach, spełniających wymogi Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno. a) Szacunkowa liczba pojemników Liczba pojemników 0,12m3 na odpady komunalne –około– 2 400szt Liczba pojemników 0,24m3 na odpady zbierane selektywnie – około– 2 400szt Liczba pojemników 0,24m3 na odpady komunalne –około 7szt Liczba pojemników 1.1m3 - około 20 szt. Liczba pojemników 2,5m3 – około 5 szt. Liczba pojemników 5m3 – około 4 szt. Zamawiający zastrzega, że w okresie realizacji umowy ilość pojemników może ulec zmianie – zmniejszeniu lub zwiększeniu stosownie do rzeczywistych potrzeb. W przypadku wystąpienia opisanej sytuacji, wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje na niezmienionym poziomie. b) Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania pojemników w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy jego firmy oraz dodatkowo pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania będą oznaczone rodzajem odpadów tj. metal, papier, szkło, tworzywo sztuczne. c) W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego w terminie 7 dni od zgłoszenia e-mail zapotrzebowania przez Zamawiającego. Dotyczy to sytuacji zmiany ilości pojemników na danej nieruchomości, bądź nowych nieruchomości jeżeli pojawią się w trakcie realizacji zamówienia. d) Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany uszkodzonych pojemników na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia w formie pisemnej zapotrzebowania przez Zamawiającego. e) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach wystawionych przed ogrodzenie zamkniętej nieruchomości lub ustawionych na wyodrębnionym, urządzonym na terenie nieruchomości (w rejonie bramy lub furtki wejściowej) placyku gospodarczym. W przypadku mieszkańców nie będących w stanie samodzielnie wystawić pojemnika przed posesję, obowiązkiem Wykonawcy będzie wejście na teren posesji, odbiór pojemnika z wyznaczonego miejsca, opróżnienie pojemnika i odstawienie go w wyznaczone miejsce. Usługa ta będzie realizowana zgodnie z wykazem adresów nieruchomości dostarczonym przez zamawiającego. Szacuje się, że ilość posesji o których mowa powyżej, nie przekroczy 5%. f) Usługa obejmuje również zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudnodostępnych (w szczególności zimą oraz w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o utrudnionej lokalizacji - około 41 miejsc trudnodostępnych. g) Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć wszystkie obsługiwane nieruchomości w pojemniki - w terminie do dnia 30.06.2017 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy (utworzony na podstawie zebranych deklaracji) wykaz punktów zbiórki odpadów, które należy wyposażyć w pojemniki w dniu zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. h) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu raportów miesięcznych zawierających informacje o ilości i rodzaju wydanych pojemników w terminie 10 dni od zakończenia danego miesiąca. i) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu raportów miesięcznych zawierających informacje o miejscu odbioru, rodzaju i ilości odebranych odpadów komunalnych z miejsc odbioru odpadów komunalnych w terminie 10 dni od zakończenia danego miesiąca. 12) Wykonawca jest zobowiązany do mycia, dezynfekcji i dezynsekcji pojemników zgodnie z wymaganiami z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej w miejscu odbioru odpadów przynajmniej dwa razy w roku w okresie marzec-listopad przy użyciu pojazdu śmieciarki – myjki, o zamkniętym obiegu wody. a) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania pisemnych raportów z wykonania usługi, zawierających miejsca (adresy) i ilości pojemników poddanych myciu i dezynfekcji. Termin dostarczenia Zamawiającemu raportu wynosi 7 dni od daty wykonania zabiegu. b)Mycie, dezynfekcja pojemników zgodnie z wymaganiami z zakresu ochrony środowiska (z użyciem produktów biobójczych, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych) i ochrony sanitarnej w miejscu odbioru odpadów. c)Obowiązek wykorzystywania do mycia i dezynfekcji środków: biodegradowalne i dezynfekujące posiadające atest PZH dopuszczający do obrotu na terenie Polski. d)Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu przeprowadzenia mycia i dezynfekcji pojemników oraz do jego dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 12/ Zagospodarowanie odpadów a) Wykonawca zobowiązany jest do kierowania zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza odpadów komunalnych z terenu gminy Sienno zmieszanych, zielonych i bioodpadów oraz pozostałości z sortowania i MBP przeznaczone do składowania, w pierwszej kolejności do instalacji posiadających status RIPOK w rejonie radomskim. Dopiero w przypadku braku wolnych mocy przerobowych RIPOK, odpady mogą być kierowane do instalacji, przetwarzającej dany rodzaj odpadów przewidzianej do zastępczej obsługi regionu radomskiego. Zmieszane odpady komunalne mogą być kierowane do sit mobilnych wyłącznie w przypadku braku możliwości przetworzenia odpadów w instalacjach MBP. b) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami , o której mowa w art. 18 ustawy o odpadach; c) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu raportów miesięcznych zawierających informację o ilości i rodzaju odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Sienno wraz ze wskazaniem instalacji do której zostały one przekazane. Raport miesięczny jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę w danym miesiącu. d) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej półrocznych sprawozdań o jakich mowa w art. 9n ustawy z dnia 16 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków. Powyższe sprawozdanie należy przekazać Wójtowi Gminy Sienno w terminie do końca miesiąca po upływie półrocza, którego dotyczy sprawozdanie. e) Wykonawca /prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych/ będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej rocznych sprawozdań o jakich mowa w art. 9na ustawy z dnia 16 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Powyższe sprawozdanie należy przekazać Wójtowi Gminy Sienno w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. f) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca a nie Zamawiający. g) Na żądanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia prawidłowo prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi, Wykonawca przedstawi niezwłocznie poświadczone kopie kart ewidencji odpadów i dowody dostarczania odpadów do RIPOK lub do instalacji odzysku i unieszkodliwiania tj. karty przekazania odpadów. h) Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia na terenie gminy Sienno poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych obejmujących papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło wyliczanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2016 r. poz. 2167). i) Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia na terenie gminy Sienno poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowiska oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012r. poz. 676).

II.5) Główny kod CPV: 90533000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90512000-9
90513100-7
90514000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp. Zamówienie będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług do 15% wartości zamówienia podstawowego i będzie polegało na zwiększeniu ilości odbieranych odpadów.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2017-07-01   lub zakończenia: 2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia dotyczące prowadzenia działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych: a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sienno, b) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, c) zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, d) aktualne zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w załączonych dokumentach
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże: a) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę minimum 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), b) posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). Dla potrzeb oceny spełnienia warunku określonego powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do waluty podany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Informacje dodatkowe Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie: spełnia / nie spełnia. UWAGA: w przypadku potwierdzenia spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu za pomocą dokumentu informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającego wysokość zdolności kredytowej wykonawcy, ww. dokument musi jednoznacznie potwierdzać fakt posiadania zdolności kredytowej określonej (wymaganej) wysokości, a nie fakt posiadania przez Wykonawcę np. uprzednio przyznanego kredytu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że: 1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od co najmniej 2 000 nieruchomości oraz czasie świadczenia tej usługi nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy. Zamawiający uzna, że powyższy rachunek udziału w postępowaniu jest spełniony a Wykonawca gwarantuje należyte wykonanie udzielonego zamówienia, gdy wskazane przez wykonawcę usługi wykonał lub wykonuje należycie. Do wykazu usług należy załączyć dokumenty, z których będzie wynikało, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wykazie usług. 2. dysponuje lub będzie dysponował niżej wymienionym sprzętem: a) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z zainstalowanym GPS umożliwiającym śledzenie pojazdu wraz z programem do odczytu danych. b) co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z zainstalowanym GPS umożliwiającym śledzenie pojazdu wraz z programem do odczytu danych. c) co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania i przewozu odpadów niebezpiecznych z zainstalowanym GPS umożliwiającym śledzenie pojazdu wraz z programem do odczytu danych. d) co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, z zainstalowanym GPS umożliwiającym śledzenie pojazdu wraz z programem do odczytu danych w tym jeden pojazd powinien posiadać zamontowaną myjkę do pojemników. W przypadku składania oferty wspólnej ww warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden z wykonawców. Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca wykaże posiadanie w/w pojazdów przy pomocy zał. - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych. Ocena zostanie przeprowadzona zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, składa aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności waz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających si e o udzielenie zamówienia się o udzielenie zamówienia dokumenty dotyczące braku podstaw do wykluczenia wymagane w w/w pkt 1-4 lub w pkt 5-6 winy być złożone przez każdego przez wykonawców. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do każdego z tych podmiotów dokumentów dotyczących braku podstaw do wykluczenia wymienionych w w/w pkt 1-4 lub 5-6.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, składa aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 w zakresie: 1) potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sienno, b) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, c) zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, d) zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. e) wykazu usług wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych i ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wzór stanowi zał. nr 5 do SIWZ. f) Wykaz urządzeń technicznych –pojazdów – dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacja o podstawie dysponowania zasobami, zał r 6. do SIWZ. g) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu W wypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne (np.: informacja z banku lub SKOK, itp.), Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg. kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu (informacja z banku lub SKOK). h) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim lub Zamawiającemu, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia; suma ubezpieczenia wynosić powinna co najmniej 100 000 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w zał. nr 4 do SIWZ 2.W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (np. KRS, CEIDG, oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 5. Parafowany wzór umowy. 6. zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena oferty60
termin płatności faktury40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnianiem warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w takim przypadku wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie po podpisaniu aneksu do umowy, 2) działanie siły wyższej, 3) zmiana personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, 4) zmiana podwykonawcy za pomocą którego Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku zaproponowany nowy podwykonawca, zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do umowy - aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-05-31, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH