Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 356801-2016 z dnia 01-12-2016 - Wągrowiec
Zamówienie dzieli się na 4 części. Poszczególne części obejmują następujące rodzaje ubezpieczeń: Część 01 zamówienia: (a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (CPV – 66515400-7), Część 02 zamówie...
Termin składania ofert/wniosków: 12-12-2016

Ogłoszenie nr 362083 - 2016 z dnia 2016-12-08 r.
Wągrowiec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 356801
Data: 01/12/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 30663800000, ul. ul. Kościuszki  74, 62100   Wągrowiec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 685 078, e-mail k.wozniak@interia.pl, faks 672 685 077.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 12/12/2016, godzina: 11:45
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 16/12/2016, godzina: 11:45Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki