Ogłoszenie nr 35821 - 2017 z dnia 2017-03-02 r.
Praszka: Dostawa wyposażenia kuchennego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie o konkursie było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych tak.
Numer ogłoszenia: 30372
W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
Konkurs dotyczył projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Konkurs przeprowadza centralny zamawiający
tak
Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie przez zamawiających
nie
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Praszce, Krajowy numer identyfikacyjny 53161011500000, ul. ul. Powstańców Śląskich  15, 46320   Praszka,państwo Polska, woj. opolskie, tel. , faks , e-mail osp@praszka.pl.
Adres strony internetowej (URL): osp.praszka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Stowarzyszenie
I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU:
Jaki był podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających był odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadali pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie została przyznana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda została przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia kuchennego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce


II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Ochotnicza Straż Pożarna w Praszce składa zapytanie o cenę (kwota brutto) na następujący asortyment ceramiczny: - serwis kawowy, herbaciany porcelanowy w kolorze białym. Elementy zamówienia: - filiżanka okrągła z uchwytem – 100 sztuk - spodek okrągły – 100 sztuk - cukiernica z pokrywką – 10 sztuk Wymagania techniczne: - dopuszczenie do mycia w zmywarce - dopuszczenie do stosowania w kuchence mikrofalowej - minimalna pojemność filiżanki - 170 ml - minimalna pojemność cukiernic - 300 ml W ofercie proszę podać charakterystykę elementów: wysokość filiżanki, średnica spodka, pojemność filiżanek i cukiernic, zapisy producenta o stosowaniu w zmywarce i kuchence mikrofalowej.

II.3) Główny kod CPV: 39221120-4
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: WYNIKI KONKURSU
III.1) INFORMACJE O UCZESTNIKACH KONKURSU:
Liczba uczestników7
w tym
Liczba uczestników małych/średnich przedsiębiorstw: 7
Liczba uczestników z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba uczestników z innych państw nie będących członkami Unii Europejskiej: 0

III.2) DATA DECYZJI SĄDU KONKURSOWEGO 02/03/2017
Konkurs został unieważniony
tak
Przyczyna unieważnienia konkursu:

III.3) NAGRODY:
III.3.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej/wybranych prac konkursowych:
,, , ,,
Autor wybranej pracy konkursowej jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
III.3.2) WARTOŚĆ NAGRODY:
Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT (dane liczbowe):  

Informacje dodatkowe:


Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki