Ogłoszenie nr 90149 - 2017 z dnia 2017-05-30 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 516927-N-2017
Data: 25/05/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Bursa Szkolna Nr 4 w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 1178230400000, ul. ul. Księcia Janusza  45, 01452   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 836 18 13, e-mail jakubczarkowski@wp.pl, faks 022 836 18 13.
Adres strony internetowej (url): www.bursa4.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: początek ogłoszenia
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: początek ogłoszenia
Punkt:
W ogłoszeniu jest: O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
W ogłoszeniu powinno być: O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nieZwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki