Ogłoszenie nr 97472 - 2017 z dnia 2017-06-14 r.
Toruń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 526182-N-2017
Data: 06/06/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Inter Broker sp z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 87031575000000, ul. ul. Żeglarska  31, 87100   Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 584 260, e-mail r.kozuchowski@interbroker.pl, faks 566 584 261.
Adres strony internetowej (url): www.interbroker.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-06-20, godzina: 12:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-06-22, godzina: 12:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest:
W ogłoszeniu powinno być:Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki