Ogłoszenie nr 347280 - 2016 z dnia 2016-11-21 r.
Wągrowiec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 42204
Data: 14/11/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 30663800000, ul. ul. Kościuszki  74, 62100   Wągrowiec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 685 078, e-mail k.wozniak@interia.pl, faks 672 685 077.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalwagrowiec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 22/11/2016 godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 24/11/2016 godzina: 09:00Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki