Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 346865-2016 z dnia 18-11-2016 - Wągrowiec
zakup i dostawa sprzętu medycznego z wyposażeniem oraz przeszkoleniem personelu. a)Załącznik nr 2.4.1: Pakiet 1, zadanie A – Aparat RTG przyłóżkowy b)Załącznik nr 2.4.1: Pakiet 1, zadanie B - Apara...
Termin składania ofert/wniosków: 28-11-2016

Ogłoszenie nr 351657 - 2016 z dnia 2016-11-25 r.
Wągrowiec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zmianie umowy
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 346865
Data: 18/11/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 30663800000, ul. ul. Kościuszki  74, 62100   Wągrowiec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 685 078, e-mail k.wozniak@interia.pl, faks 672 685 077.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalwagrowiec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 28/11/2016, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 30/11/2016, godzina 10:00Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki