Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.mcsir.nowytarg.pl

Ogłoszenie nr 1901 - 2017 z dnia 2017-01-04 r.
Nowy Targ: Kompleksowe sprzątanie i bieżące utrzymywanie czystości budynków MCSiR w Nowym Targu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, krajowy numer identyfikacyjny 12300051300000, ul. Pl. Evry  4, 34400   Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 533 01 63, e-mail bartosz_scislowicz@mcsir.nowytarg.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://www.mcsir.nowytarg.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://www.mcsir.nowytarg.pl/przetargi/kompleksowe-sprzatanie-i-biezace-utrzymywanie-czystosci-budynkow-mcsir-w-nowym-targu-id64

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.mcsir.nowytarg.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
osobicie, przesyłka pocztowa, pocztą kurierską, itp.
Adres:
Ul. Plac Evry 4, 34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe sprzątanie i bieżące utrzymywanie czystości budynków MCSiR w Nowym Targu
Numer referencyjny: MCSiR.262.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania czystości w budynkach Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, tj. Pływalni Miejskiej przy ul. Plac Evry 4 w Nowym Targu oraz Miejskiej Hali Lodowej przy ul. Parkowa 14 w Nowym Targu w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu budynku pływalni miejskiej położonej przy Placu Evry 4 w Nowym Targu w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (tj. 334 dni, wartość szacunkowa), w zakresie polegającym na codziennym sprzątaniu zasadniczym oraz bieżącym utrzymaniu czystości w podziałem na: a) serwis dzienny – obejmuje czynności związane z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości codziennie w godzinach otwarcia obiektu, tj. 7:00-22:00 oraz uzupełnianie, wg potrzeb, artykułów higienicznych (mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy itp.) dostarczonych przez zamawiającego. Wykonawca zapewnia na własny koszt i ryzyko minimum 2 osoby personelu sprzątającego realizujących przedmiot zamówienia w czasie serwisu dziennego, o którym mowa w zdaniu poprzednim. b) serwis nocny – obejmuje czynności związane ze sprzątaniem zasadniczym, dezynfekcją oraz przywróceniem stanu sanitarnego i higienicznego codziennie w godzinach zamknięcia obiektu, tj. 22:00-2:00. Wykonawca zapewnia na własny koszt i ryzyko minimum 4 osoby personelu sprzątającego realizujących przedmiot zamówienia w czasie serwisu nocnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przy czym osoby te muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę, potwierdzonej na piśmie. 2) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu budynku Miejskiej Hali Lodowej przy ul. Parkowej 14 w Nowym Targu w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (tj. 334 dni, wartość szacunkowa). w zakresie polegającym: a) na codziennym sprzątaniu zasadniczym oraz bieżącym utrzymaniu czystości codziennie w godzinach otwarcia obiektu tj. 7:00-19:00. Wykonawca zapewnia na własny koszt i ryzyko minimum 1 osobę personelu sprzątającego realizujących przedmiot zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przy czym osoby te muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę, potwierdzonej na piśmie, b) na sprzątaniu hali lodowej (osłony z pleksiglasu, boksy zawodnicze i sędziowskie) wraz z trybunami (krzesełka i miejsca stojące) po meczach hokejowych. Wykonawca zapewnia na własny koszt i ryzyko minimum 2 osoby personelu sprzątającego realizujących przedmiot zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim przez 2 godzin po 30 meczy hokejowych. 3) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji procedurę realizacji przedmiotu zamówienia. 4) Zleceniobiorca zapewnia na własny koszt w czasie realizacji przedmiotu zamówienia wszelkie urządzenia i sprzęt sprzątający, w tym urządzenie szorująco – zbierające, szorowarka rotacyjna, myjka wysokociśnieniowa, odkurzacz do sprzątania na mokro i sucho, mopy do mycia, ściągaczki gumowe, miotły, gąbki, ściereczki, wiaderka, itp. 5) Zleceniobiorca oświadcza, że rodzaj, jakość i wydajność używanego sprzętu gwarantuje bezpieczną, prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. Awarie, naprawy sprzętu nie mogą mieć wpływu na jakość świadczonej usługi. 6) Zleceniobiorca zapewnia na własny koszt w czasie realizacji przedmiotu zamówienia profesjonalne środki czystości przeznaczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej typu basenowego, posiadających atest PZH i sklasyfikowanych wg polskich norm. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dla wykorzystywanych środków czystości aktualne karty charakterystyki środka chemicznego i instrukcji stosowania. Nie jest dopuszczalne zmienianie właściwości stosowanych środków np. przez ich rozcieńczanie - chyba, że jest to zgodne z instrukcją użytkowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach do wystąpienia do wykonawcy o zmianę rodzaju używanych środków czystości. 7) Zleceniobiorca wyznaczy kierownika/brygadzistę lub inną osobę wyznaczoną do kontaktu z Zamawiającym. 8) Zleceniobiorca wyposaża na własny koszt w czasie realizacji przedmiotu zamówienia pracowników w czyste jednolite ubrania robocze z napisem „SERWIS SPRZĄTAJĄCY” w widocznym miejscu po akceptacji przez Zamawiającego. 9) Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w sposób bezpieczny i nieuciążliwy dla osób korzystających z obiektów Zamawiającego. Personel wykonawcy zobowiązany jest do uprzejmego zachowania wobec ww. osób. 10) Zadania szczegółowej realizacji przedmiotu zamówienia określają wzory umów wraz z załącznikami, który stanowi załącznik nr 7 do siwz i załącznik nr 8 do siwz, które zostaną podpisane z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową. 11) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonywania przez wykonawcę kluczowych części przedmiotu zamówienia, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 ppkt a) i ppkt. b). 12) Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez wykonawcę. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie zaoferowanym przez wykonawcę od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowej faktury VAT. 13) Podstawą do sporządzenia faktury VAT przez Wykonawcę będzie iloczyn stawki za jeden dzień świadczenia usługi, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oraz ilość dni świadczonych usług w miesiącu. Stawki podane w formularzu ofertowym nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 90911200-8
Dodatkowe kody CPV:90911300-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 11

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek w rozumieniu zamawiającego spełni wykonawca, który wykaż, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300 000,00 zł brutto
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek w rozumieniu zamawiającego spełni wykonawca, który wykaże, że: a) posiada zdolność zawodową i wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usług związanych ze sprzątaniem krytej pływalni o powierzchni użytkowej min. 3000 m2 oraz innego obiektu sportowego z trybunami (np. lodowisko, hala sportowa, itp.) o powierzchni użytkowej min. 3000 m2 o łącznej wartości min. 300 000 zł brutto, b) posiada zdolność techniczną i wykaże posiadanie następujące urządzenia: urządzenie szorująco-zbierające (2 szt.), szorowarka rotacyjna (2 szt.), myjka wysokociśnieniowa (2 szt.), odkurzacz do sprzątania na mokro i sucho (2 szt.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych związanych ze sprzątaniem krytej pływalni o powierzchni użytkowej min. 3000 m2 oraz innego obiektu sportowego z trybunami (np. lodowisko, hala sportowa) o powierzchni użytkowej min. 3000 m2 o łącznej wartości minimum 300 000 zł brutto łącznie wykonaną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem przedmiotu zamówienia, podmiotów, na rzecz których usługa zostały wykonane, terminu realizacji zamówienia, wartości zamówienia oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że wskazane w wykazie ww. usług zostały wykonane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do siwz, 3) wykaz posiadanych urządzeń z podaniem ich nazwy oraz rodzaju, ilości w szt. oraz podstawy do ich dysponowania: urządzenie szorująco-zbierające (2 szt.), szorowarka rotacyjna (2 szt.), myjka wysokociśnieniowa (2 szt.), odkurzacz do sprzątania na mokro i sucho (2 szt.). Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do siwz, 4) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami dotyczącymi wykonawcy, sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Zamawiający przewiduje wadium 1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu na konto Zamawiającego: Bank PeKaO S.A. I o/Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A, konto nr 33 1240 5136 1111 0010 5658 4328 z dopiskiem na przelewie: „Wadium do przetargu na „Kompleksowe sprzątanie i bieżące utrzymywanie czystości budynków MCSiR w Nowym Targu””; 2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowych; 4) gwarancji ubezpieczeniowych; 5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej powinno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy Pzp. 6. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60
Termin płatności40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach, gdy: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 2) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej), np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nieleżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód; 3) nastąpi konieczność wykonania innych, nieprzewidzianych prac, nieuwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia skutkujących przesunięciem terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do ich wykonania. 2. Wzór umów stanowią załączniki nr 8 do siwz oraz nr 9 do siwz. 3. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, korekty omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu. 4. Gdyby nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług, umowa nie ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12/01/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki