Ogłoszenie nr 88396 - 2017 z dnia 2017-05-26 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 511165-N-2017
Data: 17/05/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Krajowy numer identyfikacyjny 14168954100000, ul. ul. Tłomackie  3/5, 00-090   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 827 92 21, e-mail epolawska@jhi.pl, faks 22 827 83 72.
Adres strony internetowej (url): www.jhi.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: VI
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-­05­-26, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-­05­-29, godzina: 09:00Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki