Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.mcsir.nowytrg.pl

Ogłoszenie nr 363888 - 2016 z dnia 2016-12-09 r.
Nowy Targ: Obsługa ratownicza Pływalni Miejskiej w Nowym Targu przy ul. Plac Evry 4 w Nowym Targu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, krajowy numer identyfikacyjny 12300051300000, ul. Pl. Evry  4, 34400   Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 533 01 63, e-mail bartosz_scislowicz@mcsir.nowytarg.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://www.mcsir.nowytarg.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://www.mcsir.nowytarg.pl/przetargi/obsluga-ratownicza-plywalni-miejskiej-w-nowym-targu-polozonej-przy-placu-evry-4-w-nowym-targu-id60

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.mcsir.nowytrg.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
osobicie, przesyłka pocztowa, pocztą kurierską, itp.
Adres:
Ul. Plac Evry 4, 34-400 Nowy Targ, wj. małopolskie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa ratownicza Pływalni Miejskiej w Nowym Targu przy ul. Plac Evry 4 w Nowym Targu
Numer referencyjny: MCSiR.262.1.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa ratownicza pływalni miejskiej w Nowym Targu położonej przy Placu Evry 4 w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 r. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.) oraz wydanymi do niej aktami wykonawczymi i opinią bezpieczeństwa Pływalni Miejskiej w Nowym Targu, która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania. 1) Zamawiający wymaga zapewnienia ciągłej obsady ratowniczej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie hali basenowej oraz w strefie saun pływalni miejskiej w Nowym Targu, które odbywać powinna się w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 od poniedziałku do niedzieli oraz święta w godz. od 7:00 do 22:00, tj. 5300 godzin łącznie (wartość szacunkowa), 2) Zamawiający wymaga stałej obsady 3 ratowników, pełniących dyżur w wyznaczonych strefach hali basenowej. W celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia odpowiedniej ilości osób (ratowników). 3) Zamawiający na podstawie art 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: pracowników świadczących usługi ratownictwa wodnego (ratowników). Zamawiający wymaga, aby osoby te byłe zatrudnione przez Wykonawcę w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu. Łączna suma etatów nie może być mniejsza niż 9,5 etatów. Osoby te muszą być zatrudnione przez cały okres wykonywania zamówienia i bezpośrednio zaangażowane w realizację przedmiotu zamówienia. Sposób dokumentowania wymóg zatrudnienia na umowę o pracę: Wykonawca zobowiązany jest w dniu podpisania umowy oraz w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie przedłożyć zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia : 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. 4) Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy ratowników wskazanych w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca może dokonać zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami oraz spełniającymi kryterium „Zatrudnienie”. Ratownicy zobowiązani są do posiadania wymaganych uprawnień zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami 5) Zamawiający wymaga zapewnienie, na własny koszt wyposażenia pływalni w czasie realizacji zamówienia w zakresie sprzętu ratunkowego, pomocniczego, medycznego, leków i materiałów opatrunkowych oraz urządzeń sygnalizacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 (Dz. U. z 2012r poz. 261) w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne. 6) Zamawiający wymaga zapewnienie, na własny koszt jednolitego stroju dyżurującym ratownikom w kolorystyce zaakceptowanej przez Zamawiającego z napisem RATOWNIK na plecach koszulki, 7) Zamawiający wymaga aby na każdej zmianie ratowników wyznaczony był Kierownik zmiany do kontaktu z Zamawiającym, a fakt ten został odnotowany w harmonogramie pracy ratowników, 3. Zadania szczegółowe realizowane na stanowisku ratownika: 1) Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie hali basenowej, pływających, kąpiących się, korzystających z atrakcji wodnych (zjeżdżalnia, bicze wodne, masaże powietrzne) codziennie w godzinach od 7.00 do 22.00, 2) Ciągłe przebywanie na wyznaczonym stanowisku ratowniczym oraz obserwacja wyznaczonej strefy nadzoru ratowniczego, 3) Niezwłoczna reakcja na każdą zauważoną niebezpieczną sytuację oraz sygnał wzywania pomocy i podejmowanie akcji ratowniczej, 4) Przestrzeganie oraz reagowanie na wszelkie przypadki naruszenia ogólnych zasad korzystania z pływalni określonych Regulaminem, 5) Pouczanie grup zorganizowanych o zasadach korzystania z pływalni oraz atrakcji basenowych, w szczególności zjeżdżalni, 6) Prowadzenia Dziennika Pracy Ratowników oraz Rejestru Wypadków, dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim mają być codziennie przed otwarciem hali basenowej odbierane oraz po zamknięciu hali basenowej zdawane pracownikom Zamawiającego, 7) Codzienna, ciągła kontrola ścian i dna niecek basenowych, konstrukcji zjeżdżalni i ślizgu zjeżdżali. W przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek, wad konstrukcyjnych, pęknięć itp., zgłoszenie tego faktu pracownikowi technicznemu pływalni, 8) Codzienna, ciągła kontrola stanu technicznego urządzeń, sprzętu ratunkowego i medycznego, leków i materiałów opatrunkowych oraz uzupełnianie braków, 9) Usuwanie zanieczyszczeń stałych mogących spowodować zabrudzenie wody basenowej oraz innych przedmiotów mogących spowodować zranienie lub uszkodzenie ciała, 10) Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawowe opatrzenie ran i urazów, w poważniejszych przypadkach wezwanie Pogotowia Ratunkowego, 11) Dbałość o porządek na plaży niecek basenowych, 12) Utrzymanie w należytym stanie technicznym sprzętu ratowniczego (koła ratunkowe, rzutki, tyczki) i pomocniczego, 13) Przestrzeganie ustalonych godzin rezerwacji torów pływackich lub niecek basenowych po zgłoszeniu takiej potrzeby przez pracownika kasy pływalni (ustawienie odpowiednich tablic informacyjnych), 14) Włączanie w niezbędnej ilości oświetlenia hali basenowej oraz włączanie i wyłączanie atrakcji basenowych, 15) Przestrzeganie zakazu używania przez ratowników na hali basenowej telefonów komórkowych, 16) Nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu obiektu, nakazów i zakazów, przepisów BHP, pouczanie grup zorganizowanych i osób indywidualnych o obowiązujących zasadach korzystania z obiektu. 17) Przed rozpoczęciem pracy na obiekcie Pływalni Miejskiej w Nowym Targu ratownicy muszą zapoznać się z Regulaminem Pływalni, Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, Instrukcją Alarmową oraz Opinią Bezpieczeństwa Pływalni Miejskiej w Nowym Targu potwierdzając to własnoręcznym podpisem. 4. Zamawiający podaje parametry techniczne infrastruktury objętej przedmiotem zamówienia. 1) niecka pływacka o wymiarach: dł. 25 m x szer. 12,5 m, głębokość od 1,2 m do 1,8 m, sześć torów, pow. lustra wody 312,75 m2 2) niecka pływacka o wymiarach: dł. 12,5 m x szer. 6 m, głębokość od 0,9 m do 1,2 m, trzy tory torów, pow. lustra wody 75 m2 3) niecka rekreacyjna o nieregularnym kształcie, głębokość od 0,9 m do 1,2 m, pow. lustra wody 120,57 m2 wraz z ławeczką do hydromasażu, gejzerem podwodnym, ścianą wodną, trzema kaskadami do masażu karku oraz lądowisko zjeżdżalni do wody typu bocznego, 4) niecka brodzik o nieregularnym kształcie, głębokość od 0,14m do 0,35m wraz z parasolem wodnym i zjeżdżalnią do wody typu „Słonik”, 5) dwie niecki jacuzzi, 6) zjeżdżalnia do wody o wymiarach: dł. ślizgu 45m, wys. 4,76m, śr. nachylenie 10,5% 5. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 75250000-3
Dodatkowe kody CPV:75252000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 12

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp w toku postępowania.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: a) Posiada aktualną decyzję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych wyrażającą zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarze wodnym (Dz. U. 2011 Nr 208, poz. 1240).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) Posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 300.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Posiada zdolność zawodową przedstawiając wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu skłania ofert – za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie się wykazanie się minimum jedną usługę trwają nie krócej niż 12 miesięcy, o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, tj. w zakresie obsługi ratowniczej pływalni krytej, posiadającej łączną powierzchnię lustra wody minimum 312,75 m2, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł. brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto). UWAGA! Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę. b) Dysponuje osobami zdolnymi do realizacji niniejszego zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej dziesięcioma (10) osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji niniejsze zamówienia posiadającymi: - aktualne uprawnienie ratownika nadane przez uprawniony podmiot zgodnie z Ustawą z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. 2011r., nr 208, poz.1240) oraz aktami wykonawczymi do tejże ustawy, - aktualne zaświadczenie potwierdzające ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz uzyskania tytułu ratownika,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Decyzja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych wyrażająca zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarze wodnym (Dz. U. Nr 208, poz. 1240). Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdziale V ust. 1 pkt. 2) ppkt. 2.1) litera a). 2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (według załącznika nr 5 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdziale V ust 1 pkt. 2) ppkt. 2.3) litera a). UWAGA! W przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza się nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również aktualnie wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego na dzień składania ofert. 3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiadających za świadczenie usług, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7 do SIWZ). Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdziale V ust. 1 pkt. 2) ppkt.2.3) litera b) 4) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdziale V ust. 1 pkt. 2) ppkt. 2.2) litera a).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony według załącznika nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy iż: a) W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania przedmiotu zamówienia i że cena oferty jest ceną ostateczną. b) Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych dodatkowych opłat z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. c) Zdobyłem/liśmy wszelkie konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia oraz sporządzenia oferty. d) Zapoznałem/liśmy się z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i przyjmuje/my te warunki bez zastrzeżeń. e) Pozostaje/my związany/i złożoną przez nas ofertą przez okres 30 dni – bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. f) Zobowiązuje/my się wykonać zamówienie w terminach określonych w SIWZ. g) Akceptuje/my bez zastrzeżeń warunki zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. we wzorze umowy i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. h) Wszystkie usługi objęte zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie. 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – sporządzony wg załącznika nr 3 do SIWZ; 3) Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu – sporządzony wg załącznika nr 4 do SIWZ; 4) Pełnomocnictwo (upoważnienie) do podpisania ofert względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, bądź też do podpisywania umów w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (konsorcja, spółki cywilne itp.) winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – art. 23 ustawy Pzp. Pełnomocnik konsorcjum, spółki cywilnej itp. winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa. 5) Pisemne zobowiązanie (w oryginale) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. 6) Kopia dowodu wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na rzecz Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ ul. Plac Evry 4, w wysokości 5.000,00zł, (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2014r., poz.1804 oraz z 2015r., poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem (wyłącza się możliwość wniesienia wadium w gotówce) na rachunek bankowy Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu: Bank PeKaO S.A. I o/Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A, konto nr 33 1240 5136 1111 0010 5658 4328 z podaniem tytułu: „wadium - przetarg na obsługę ratowniczą” Uwaga! – przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem wniesienia wadium. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. IX ust. 3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Uwaga! –termin ważności gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 7. W treści gwarancji/poręczenia musi znajdować się zapis, iż „Gwarant/poręczyciel zobowiązuje się do nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Miejski Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu wypłaty w terminie związania ofertą pełnej kwoty wadium w wysokości: 5.000,00 zł. W gwarancji/poręczeniu winien być także zapis, iż „wypłata gwarancji/poręczenia powstaje w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp” oraz powinno podlegać prawu polskiemu i być realizowana w Polsce. Zamawiający nie wyraża zgody, aby żądanie zapłaty musiało być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta gwarancji lub jakiegokolwiek innego banku. Wadium w postaci dokumentu winno zawierać oznaczenie postępowania którego dotyczy. 8. W przypadku wadium w formie gwarancji lub poręczenia wnoszonego przez Wykonawców występujących wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) zaleca się aby z treści gwarancji lub poręczenia wynikało, że wadium to dotyczy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 9. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie wadium ani na uzupełnienie wadium po terminie składania oferty. 10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 11. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunku bankowym wskazanym przez Wykonawcę. 12. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, ponownego wniesienia, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60
Zatrudnienie40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający istotne postanowienia umowy zawarł w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacjach mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona oraz co do istotnych postanowień umowy, z ważnych powodów, a w szczególności o ile jest ona konieczna i wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W szczególności: 1) Zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno - prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą, 2) Zmiany osób odpowiedzialnych za bieżące kontakty pomiędzy stronami. W przypadku takiej zmiany Strona poinformuje pisemnie drugą stronę o tym fakcie. 3) Zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji zamówienia, za uprzednią zgodą Zamawiającego, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, tj.: powierzenie podwykonawcom innego zakresu robót niż wskazany w ofercie Wykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy, również w przypadku, gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że roboty wykona samodzielnie, 4) Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli są one korzystne dla Zamawiającego. 5) Zmiany ilości dni i godzin obsługi ratowniczej oraz termin rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług np. w przypadkach związanych ze zmianą w okresie funkcjonowania obiektów. 6) Zmiany terminów określonych w rozdziale IV mogą także ulec przesunięciu / zmniejszeniu w przypadku wystąpienia: przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość świadczenia usługi; działania niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na terminowość świadczenia usługi; wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 7) Skrócenie terminu płatności za m-c grudzień 2017r.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/12/2016, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki