Ogłoszenie nr 322369 - 2016 z dnia 2016-10-12 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 317354
Data: 04/10/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 9044980400000, ul. ul. Gdańska  , 85006   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 327-41-41 3274156, faks 523 456 013.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.: a)dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują lub będą dysponowali: 1)osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: pracownicy muszą posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej 1 stopnia. Wykonawca zobowiązany jest podać liczbę zatrudnionych przez siebie na umowę o pracę pracowników posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia wg stanu na dzień składania ofert. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie co najmniej 7 takich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. 2)Specjalistyczną uzbrojoną formacją ochronną. Wykonawca zobowiązany jest podać liczbę posiadanych specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie co najmniej jednej specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej. b)Wykonawca obowiązany jest przedstawić wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat (a jeśli okres działalności wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie), co najmniej trzech usług na fizyczną ochronę osób i mienia w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie (zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.) o wartości nie mniejszej niż 50% wartości składanej oferty każda (pojedyncze zamówienie). Z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie.Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.: a)dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują lub będą dysponowali: 1) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Pracownicy posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Wykonawca zobowiązany jest podać liczbę zatrudnionych przez siebie na umowę o pracę pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wg stanu na dzień składania ofert. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie co najmniej 7 takich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. 2) Specjalistyczną uzbrojoną formacją ochronną. Wykonawca zobowiązany jest podać liczbę posiadanych specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie co najmniej jednej specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej.b)Wykonawca obowiązany jest przedstawić wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat (a jeśli okres działalności wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie), co najmniej trzech usług na fizyczną ochronę osób i mienia w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie (zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.) o wartości nie mniejszej niż 50% wartości składanej oferty każda (pojedyncze zamówienie). Z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie., Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); dokument potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna określona przez zamawiającego. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wykonawca zobowiązany jest podać liczbę zatrudnionych przez siebie na umowę o pracę pracowników posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia wg stanu na dzień sporządzenia wniosku o dopuszczenie do postępowania. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie co najmniej 7 takich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (w tym 2 osoby grupy interwencyjnej). c) oświadczenie o ilości wraz z podaniem liczby posiadanych specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie co najmniej jednej specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej. koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. posiadają aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, ze zm.).
W ogłoszeniu powinno być: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); dokument potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna określona przez zamawiającego. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wykonawca zobowiązany jest podać liczbę zatrudnionych przez siebie na umowę o pracę pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wg stanu na dzień sporządzenia wniosku o dopuszczenie do postępowania. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie co najmniej 7 takich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (w tym 2 osoby grupy interwencyjnej). c) oświadczenie o ilości wraz z podaniem liczby posiadanych specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie co najmniej jednej specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej. koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. posiadają aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, ze zm.).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest:
W ogłoszeniu powinno być:Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki