Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://ckit.mragowo.pl/pl/page/212/przetargi.html

Ogłoszenie nr 51371 - 2017 z dnia 2017-03-24 r.
Mrągowo: Remont budynku Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie – piwnica i hol
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Turystyki, krajowy numer identyfikacyjny 51066239600000, ul. ul. Warszawska  26, 11700   Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 0-89 7433450, e-mail l.melnicki@ckit.mragowo.pl, faks 0-89 7433460.
Adres strony internetowej (URL): http://www.ckit.mragowo.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://ckit.mragowo.pl/pl/page/212/przetargi.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
W wersji papierowej, osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem operatora
Adres:
Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie – piwnica i hol
Numer referencyjny: ADM.322.6.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
na jedną lub dwie
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ I – REMONT CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W MRĄGOWIE – PIWNICA (94 m2), w tym: roboty rozbiórkowe, odbicie tynków wewnętrznych, zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej, wywiezienie gruzu, utylizację, roboty murowe, montaż ościeżnic drewnianych regulowanych i skrzydeł drzwiowych pełnych, wykonanie przegród W.C z płyty wiórowej melaminowanej, wykonanie izolacji z płyt styropianowych, warstwy wyrównawcze, ułożenie płytek kamionkowych GRES o wym. 30x60 cm wraz z cokolikami, wykonanie tynków, dwukrotne malowanie, wykonanie instalacji C.O., wodociągowo-kanalizacyjnej, montaż baterii umywalkowych i umywalki, ustępu, demontaż instalacji elektrycznej, ułożenie przewodów, puszek, montaż gniazd, tablicy rozdzielczej i opraw nasufitowych, podłączenie do istniejącej sieci zasilającej, pomiary. CZĘŚĆ II – REMONT CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W MRĄGOWIE – HOL (189 m2 + 2 klatki schodowe), w tym: przygotowanie podłoża, ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków), ułożenie płytek kamionkowych GRES wraz z cokolikami, wykonanie okładzin schodów z płytek na zaprawie klejowej, montaż listew progowych. zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ piwnica i hol (parter budynku CKiT. 1. Prace należy wykonać zgodnie z projektem Remontu budynku CKiT w Mrągowie w części dotyczącej ww. zakresu), szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, projektem wykonawczym (w części dotyczącej ww. zakresu. Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy służący orientacyjnemu określeniu zakresu robót i nie może on być wyłączną podstawą do dokonania wyceny. Wzory płytek ceramicznych (kolekcje firmowe, gatunek 1) oraz pozostałego wyposażenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. 2. Charakterystyka wielkoformatowych płytek ceramicznych i stopnic: 1) gres nieszkliwiony, porcelanowy, barwiony w masie, 2) płyta mrozoodporna, antypoślizgowość R9 3) stopień zróżnicowania wzoru: 3 4) płytka rektyfikowana 5) powierzchnia matowa 6) ceramiczne zasklepienie podczas procesu produkcji nadające pełną odporność na wnikanie zanieczyszczeń w strukturę powierzchni 7) kolor szary 8) dokumenty dopuszczenia - Deklaracja Właściwości Użytkowych Green Buidling Certification- EPD Przykładowy produkt lub równoważny: płytka Oregon Villeroy&Boch 74,7x74,7x0,1cm ST60, wymiar nominalny 75x75 – producent zakłada fugę 0,3cm, płytka posiada ceramiczne zasklepienie powierzchni Vilbostoneplus - jest wysoce odporna na zabrudzenia, powtarzalność wzoru po 16 płytce Podczas produkcji płytka poddana jest procesowi ceramicznej impregnacji - jej nasiąkliwość ograniczona jest do zera, nie jest konieczne impregnowanie po ułożeniu. Stopnica: stopnica wykonana w tej samej technologii co płytka podstawowa, z oryginalnym ryflowaniem antypoślizgowym - wykonywana na zamówienie – należy wykonać pomiary stopni, orientacyjny wymiar 33-35x75 cm, kolor i wzór taki sam, jak płytka podstawowa. Podstopnice cięte na miejscu przez wykonawcę z płytki podstawowej. 3. Oferent zobowiązany jest do wykonanie szczegółowego kosztorysu obejmującego wymieniony ww. zakres, na własny koszt i ryzyko i przedstawienia go Zamawiającemu wraz z ofertą. 4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac remontowych w sposób niekolidujący z bieżącym funkcjonowaniem CKiT. Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się. W przypadku powstania nie dających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym – podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu – jest zawsze projekt budowlany, a w dalszej kolejności projekt wykonawczy. Przedmiar robót należy traktować pomocniczo. Zamawiający przewiduje zmianę ilości wyżej wymienionych prac lub objęcie zamówieniem prac nieplanowanych.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:45421100-5, 45442100-8, 45410000-4, 45432100-5, 45110000-1, 45332200-5, 45332300-6, 45311200-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 3
Okres w miesiącach: 2

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywali minimum jedną podobną tego typu usługę na kwotę min. 100 000,00 zł w przypadku części I, 50 000,00zł w przypadku części II.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 4. Dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a)W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b)W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 2. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGA 1: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. UWAGA 2: Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia – art. 22d ustawy Pzp
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60
termin udzielonej gwarancji40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1.Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, które służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji. 2.Zabezpieczenie ustala się na 3% ceny brutto podanej w ofercie. 3.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 3.1.pieniądzu; 3.2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3.3.gwarancjach bankowych; 3.4.gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4.Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 5.W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, w ich treści ma być zapis, że wypłata zabezpieczenia jest bezwarunkowa i na pierwsze żądanie. 6.Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 6.1.W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 6.2.Wypłata, o której mowa w ust. 6.1, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 7.Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. W przypadku przedłożenia gwarancji niezgodnej z ww. zapisem lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, ze wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wpłacane będzie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: 26 9350 0001 0215 4907 2072 0001. 9.Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 10.Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 11.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 1. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: a)zmiana stawki urzędowej podatku VAT, b)wykonanie prac zamiennych - o wartość tych prac. 2. Inne zmiany: a)w zakresie kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego, za uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, b)w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego: - powierzenie podwykonawcom innej części prac niż wskazana w ofercie wykonawcy, - w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. 3. Warunki zmian: a)inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, b)uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacji przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10/04/2017, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: I    Nazwa: REMONT CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W MRĄGOWIE – PIWNICA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Powierzchnia - 94 m kw. Zakres prac obejmuje roboty rozbiórkowe, odbicie tynków wewnętrznych, zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej, wywiezienie gruzu, utylizację, roboty murowe, montaż ościeżnic drewnianych regulowanych i skrzydeł drzwiowych pełnych, wykonanie przegród W.C z płyty wiórowej melaminowanej, wykonanie izolacji z płyt styropianowych, warstwy wyrównawcze, ułożenie płytek kamionkowych GRES o wym. 30x60 cm wraz z cokolikami, wykonanie tynków, dwukrotne malowanie, wykonanie instalacji C.O., wodociągowo-kanalizacyjnej, montaż baterii umywalkowych i umywalki, ustępu, demontaż instalacji elektrycznej, ułożenie przewodów, puszek, montaż gniazd, tablicy rozdzielczej i opraw nasufitowych, podłączenie do istniejącej sieci zasilającej, pomiary - zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ piwnica budynku CKiT. 1. Prace należy wykonać zgodnie z projektem Remontu budynku CKiT w Mrągowie (w części dotyczącej ww. zakresu), szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, projektem wykonawczym (w części dotyczącej ww. zakresu). Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy służący orientacyjnemu określeniu zakresu robót i nie może on być wyłączną podstawą do dokonania wyceny. Wzory płytek ceramicznych (kolekcje firmowe, gatunek 1) oraz pozostałego wyposażenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Charakterystyka wielkoformatowych płytek ceramicznych: 1) gres nieszkliwiony, porcelanowy, barwiony w masie, 2) płyta mrozoodporna, antypoślizgowość R9 3) stopień zróżnicowania wzoru: 3 4) płytka rektyfikowana 5) powierzchnia matowa 6) ceramiczne zasklepienie podczas procesu produkcji nadające pełną odporność na wnikanie zanieczyszczeń w strukturę powierzchni 7) kolor szary 8) dokumenty dopuszczenia - Deklaracja Właściwości Użytkowych Green Buidling Certification- EPD Przykładowy produkt lub równoważny: płytka Oregon Villeroy&Boch wymiar nominalny 75x75 x0,1 cm ST60 – producent zakłada fugę 0,3cm, płytka posiada ceramiczne zasklepienie powierzchni Vilbostoneplus - jest wysoce odporna na zabrudzenia, powtarzalność wzoru po 16 płytce Podczas produkcji płytka poddana jest procesowi ceramicznej impregnacji - jej nasiąkliwość ograniczona jest do zera, nie jest konieczne impregnowanie po ułożeniu. Stopnica: stopnica wykonana w tej samej technologii co płytka podstawowa, z oryginalnym ryflowaniem antypoślizgowym - wykonywana na zamówienie – należy wykonać pomiary stopni, kolor i wzór taki sam, jak płytka podstawowa. Podstopnice cięte na miejscu przez wykonawcę z płytki podstawowej. 3. Oferent zobowiązany jest do wykonanie szczegółowego kosztorysu obejmującego wymieniony ww. zakres, na własny koszt i ryzyko i przedstawienia go Zamawiającemu wraz z ofertą. 4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac remontowych w sposób niekolidujący z bieżącym funkcjonowaniem CKiT. Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się. W przypadku powstania nie dających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym – podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu – jest zawsze projekt budowlany, a w dalszej kolejności projekt wykonawczy. Przedmiar robót należy traktować pomocniczo. Zamawiający przewiduje zmianę ilości wyżej wymienionych prac lub objęcie zamówieniem prac nieplanowanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7, 45110000-1, 45421100-5, 45442100-8, 45410000-4, 45432100-5, 45332200-5, 45332300-6, 45311200-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 3
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena60
termin udzielonej gwarancji40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: II    Nazwa: REMONT CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W MRĄGOWIE – HOL
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Powierzchnia 189 m kw. plus 2 klatki schodowe. Zakres prac obejmuje przygotowanie podłoża, ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków), ułożenie płytek kamionkowych GRES wraz z cokolikami, wykonanie okładzin schodów z płytek na zaprawie klejowej, montaż listew progowych - zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ hol parter)budynku CKiT. 1. Prace należy wykonać zgodnie z projektem Remontu budynku CKiT w Mrągowie (w części dotyczącej ww. zakresu), szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, projektem wykonawczym (w części dotyczącej ww. zakresu). Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy służący orientacyjnemu określeniu zakresu robót i nie może on być wyłączną podstawą do dokonania wyceny. Wzory płytek ceramicznych (kolekcje firmowe, gatunek 1) oraz pozostałego wyposażenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. 2. Charakterystyka wielkoformatowych płytek ceramicznych i stopnic: 1) gres nieszkliwiony, porcelanowy, barwiony w masie, 2) płyta mrozoodporna, antypoślizgowość R9 3) stopień zróżnicowania wzoru: 3 4) płytka rektyfikowana 5) powierzchnia matowa 6) ceramiczne zasklepienie podczas procesu produkcji nadające pełną odporność na wnikanie zanieczyszczeń w strukturę powierzchni 7) kolor szary 8) dokumenty dopuszczenia - Deklaracja Właściwości Użytkowych Green Buidling Certification- EPD Przykładowy produkt lub równoważny: płytka Oregon Villeroy&Boch 74,7x74,7x0,1cm ST60, wymiar nominalny 75x75 – producent zakłada fugę 0,3cm, płytka posiada ceramiczne zasklepienie powierzchni Vilbostoneplus - jest wysoce odporna na zabrudzenia, powtarzalność wzoru po 16 płytce Podczas produkcji płytka poddana jest procesowi ceramicznej impregnacji - jej nasiąkliwość ograniczona jest do zera, nie jest konieczne impregnowanie po ułożeniu. Stopnica: stopnica wykonana w tej samej technologii co płytka podstawowa, z oryginalnym ryflowaniem antypoślizgowym - wykonywana na zamówienie – należy wykonać pomiary stopni, orientacyjny wymiar 33-35x75 cm, kolor i wzór taki sam, jak płytka podstawowa. Podstopnice cięte na miejscu przez wykonawcę z płytki podstawowej. 3. Oferent zobowiązany jest do wykonanie szczegółowego kosztorysu obejmującego wymieniony ww. zakres, na własny koszt i ryzyko i przedstawienia go Zamawiającemu wraz z ofertą. 4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac remontowych w sposób niekolidujący z bieżącym funkcjonowaniem CKiT. Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się. W przypadku powstania nie dających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym – podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu – jest zawsze projekt budowlany, a w dalszej kolejności projekt wykonawczy. Przedmiar robót należy traktować pomocniczo. Zamawiający przewiduje zmianę ilości wyżej wymienionych prac lub objęcie zamówieniem prac nieplanowanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7, 45110000-1, 45432100-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 2
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena60
termin udzielonej gwarancji40
6) INFORMACJE DODATKOWE:Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki