Ogłoszenie nr 113148 - 2017 z dnia 2017-07-28 r.
Lipnica Wielka: Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 z oczyszczalni ścieków w Lipnicy Wielkiej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 542002-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Lipnica Wielka, krajowy numer identyfikacyjny 49000846000000, ul. Lipnica Wielka 518  , 34483   Lipnica Wielka, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. +48 18 2634595, faks +48 18 2634597, e-mail lipnicaw@gminyrp.pl
Adres strony internetowej (URL): www.lipnicawielka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 z oczyszczalni ścieków w Lipnicy Wielkiej
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
271.3.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu i transporcie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 190805 powstających w oczyszczalni ścieków Lipnicy Wielkiej na terenie województwa małopolskiego w systemie obsługi ciągłej według zgłoszeń wywozu uzgodnionego z Zamawiającym, z częstotliwością dostosowaną do ilości ich nagromadzenia zgodnie z zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi przepisami. Szacowana ilość osadu do transportu i odzysku wynosi ok. 450 Mg w okresie trwania zamówienia. Wskazana ilość osadu do transportu i odzysku jest wielkością orientacyjną ustaloną na podstawie powstałych osadów przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanych ilości osadów mogących powstać w okresie trwania zamówienia, przyjętą dla celu porównania oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty. Po napełnieniu kontenera przez Zamawiającego odbiór osadów ściekowych, będzie odbywał się w dni robocze od 7:30 do 10:00 na zgłoszenie telefoniczne lub e-mailowe i musi się rozpocząć maksymalnie do 3 dni (wliczając czas po godzinie 15:30 w dni robocze i dni wolne od pracy) od przekazania Wykonawcy informacji o konieczności wywozu. Z zastrzeżeniem czasu, który zostanie podany przez wykonawcę w ofercie. Potwierdzenie przyjęcia osadów ściekowych odbywać się będzie każdorazowo na podstawie „Karty przekazania odpadu” potwierdzonej pod względem ilościowym przez Zamawiającego oraz przez Odbiorcę. Za załadunek, transport i przetwarzanie osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków odpowiada wykonawca. Transport musi być przystosowany do przewozu osadu ściekowego tj. musi mieć zabezpieczenia uniemożliwiające zanieczyszczenia tras przejazdu oraz być dopuszczony do poruszania się po drogach, szczelny (nie powodować wycieków), stabilny, mieć ładowność i wytrzymałość przystosowana do wywozu odpadów i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni w wymaganym terminie realizacji. Wymagane zabezpieczenia dotyczące transportu określają normy techniczne oraz prawo o ruchu drogowym oraz wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące transportu osadów oraz warunków jakich można się spodziewać na trasie przejazdu. Odbiór i transport odpadów się będzie sprzętem Wykonawcy, dostosowanym do tego rodzaju ładunków.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 90513600-2
Dodatkowe kody CPV: 90513900-5,
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT135000.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Konsorcjum w składzie: A.S.A. Eko Polska sp. z o.o. - Lider, ,  edyta.duda@fcc-group.pl,  ul. Lecha 10,  41-800,  Zabrze,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Firma Handlowo-Usługowa KOP-EKO Szczepan Trzupek - partner,  ,  Zalesiany 1,  32420,  Gdów,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 106920.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 106920.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 106920.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki