Miasto Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA -

Identyfikator postępowania: d235ea2f-3bcb-4eff-a286-45fd62bbc5b2
Numer postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych: 1300000012-N-2021
Data zamieszczenia ogłoszenia: 21.07.2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Poznań, krajowy numer identyfikacyjny 63125782200000, ul. Plac Kolegiacki  17 , 61-841  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 785 210, , e-mail zp@um.poznan.pl, , faks 61 878 50 85.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.poznan.pl
Lokalizacja adresu jednostki terytorialnej poziomu NUTS 3:
Rodzaj zamawiającego:
Ogłoszenie o koncesji
Przedmiot działalności:
II) PODMIOT, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY POWIERZYŁ PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA:

, krajowy numer identyfikacyjny , ul.   ,  woj. , państwo , tel. , e-mail , faks .
Adres strony internetowej (URL):

SEKCJA III: ZMIENIANE OGŁOSZENIE
Rodzaj ogłoszenia:

Numer ogłoszenia:  1100000131-N-2021
Data zamieszczenia ogłoszenia:  


SEKCJA IV: INFORMACJA O ZMIANACH

IV.1 Tekst, który należy zmienić(jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekstW ogłoszeniu jestW ogłoszeniu powinno być
Numer sekcji: III.
Część nr:1.2
III.1.2 Kryteria dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej(jeżeli dotyczy): Wykaz (nazwa) kryteriów kwalifikacji wraz z krótkim opisem ze wskazaniem wymagań minimalnych dotyczących oczekiwanego poziomu spełniania kryterium, jeżeli jest wymagany oraz krótki opis sposobu zastosowania kryterium: a) Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełni kryterium kwalifikacji, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 usługi (realizowane na podstawie odrębnych umów), z których każda obejmuje łącznie zaprojektowanie i wykonanie lub zaprojektowanie i rozbudowę (modernizację lub modyfikację) systemu informatycznego (infrastruktura i aplikacja) o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto łącznie. b) Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełni kryterium kwalifikacji, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania umowy koncesji: b) a. Koordynator Przedmiotu koncesji - 1 osoba: ‒ posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów o charakterze informatycznym, ‒ w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika/koordynatora projektu (lub zastępcy kierownika/koordynatora projektu) - przez cały okres trwania projektu, tj. od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu odbioru - w co najmniej 2 projektach polegających na budowie lub rozbudowie (modernizacji lub modyfikacji) systemów informatycznych o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto łącznie. b) b. Projektant aplikacji - 1 osoba: ‒ posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów o charakterze informatycznym, ‒ w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert pełnił funkcję projektanta aplikacji w co najmniej 2 projektach informatycznych, zakończonych do dnia składania ofert, polegających na budowie lub rozbudowie (modernizacji lub modyfikacji) systemów informatycznych o wartości co najmniej 500 000 zł brutto łącznie. b) c. Programista - 2 osoby: ‒ posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów o charakterze informatycznym, ‒ w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert pełnił funkcję programisty (lub developera) w co najmniej 2 projektach, zakończonych do dnia składania ofert, polegających na budowie lub rozbudowie (modernizacji lub modyfikacji) systemów informatycznych. b) d. Specjalista ds. bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych - 1 osoba: ‒ posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów o charakterze informatycznym, ‒ w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert brał udział w co najmniej 2 projektach zakończonych do dnia składania ofert, jako osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych osobowych, ‒ brał udział w co najmniej 2 projektach jako osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo dostępu do informacji, w tym zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami. UWAGA: Potwierdzenie doświadczenia zawartego w b) d. tiret 3 może zostać wykazane w potwierdzeniu doświadczenia opisanego w b) d. tiret 2. UWAGA: Zamawiający dopuszcza wyłącznie łączenie przez jedną osobę pełnienia funkcji Specjalisty ds. bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych z pozostałymi ww. funkcjami. Umowa koncesji jest zastrzeżona dla wykonawców mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielni socjalnych oraz dla innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych: Nie III.1.2 Kryteria dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej(jeżeli dotyczy): Wykaz (nazwa) kryteriów kwalifikacji wraz z krótkim opisem ze wskazaniem wymagań minimalnych dotyczących oczekiwanego poziomu spełniania kryterium, jeżeli jest wymagany oraz krótki opis sposobu zastosowania kryterium: a) Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełni kryterium kwalifikacji, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 usługi (realizowane na podstawie odrębnych umów), z których każda obejmuje łącznie zaprojektowanie i wykonanie lub zaprojektowanie i rozbudowę (modernizację lub modyfikację) systemu informatycznego (infrastruktura i aplikacja) o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto łącznie. b) Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełni kryterium kwalifikacji, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania umowy koncesji: b) a. Koordynator Przedmiotu koncesji - 1 osoba: - posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów o charakterze informatycznym lub posiada 5 - letnie doświadczenie zawodowe w przygotowaniu koncepcji i realizacji procesu biznesowego, ‒ w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika/koordynatora projektu (lub zastępcy kierownika/koordynatora projektu) - przez cały okres trwania projektu, tj. od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu odbioru - w co najmniej 2 projektach polegających na budowie lub rozbudowie (modernizacji lub modyfikacji) systemów informatycznych o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto łącznie lub w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił rolę właściciela procesu biznesowego w co najmniej 2 procesach biznesowych o charakterze usług dla klienta zewnętrznego b) b. Projektant aplikacji - 1 osoba: ‒ posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów o charakterze informatycznym, ‒ w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert pełnił funkcję projektanta aplikacji w co najmniej 2 projektach informatycznych, zakończonych do dnia składania ofert, polegających na budowie lub rozbudowie (modernizacji lub modyfikacji) systemów informatycznych o wartości co najmniej 500 000 zł brutto łącznie. b) c. Programista - 2 osoby: ‒ posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów o charakterze informatycznym, ‒ w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert pełnił funkcję programisty (lub developera) w co najmniej 2 projektach, zakończonych do dnia składania ofert, polegających na budowie lub rozbudowie (modernizacji lub modyfikacji) systemów informatycznych. b) d. Specjalista ds. bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych - 1 osoba: ‒ posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów o charakterze informatycznym, ‒ w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert brał udział w co najmniej 2 projektach zakończonych do dnia składania ofert, jako osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych osobowych, ‒ brał udział w co najmniej 2 projektach jako osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo dostępu do informacji, w tym zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami. UWAGA: Potwierdzenie doświadczenia zawartego w b) d. tiret 3 może zostać wykazane w potwierdzeniu doświadczenia opisanego w b) d. tiret 2. UWAGA: Zamawiający dopuszcza wyłącznie łączenie przez jedną osobę pełnienia funkcji Specjalisty ds. bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych z pozostałymi ww. funkcjami. Umowa koncesji jest zastrzeżona dla wykonawców mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielni socjalnych oraz dla innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych: Nie
Numer sekcji: III.
Część nr:5.4
III.5.4 informacja czy zamawiający przewidział, jeżeli przewiduje podanie tych informacji w ogłoszeniu, wymagania związane z realizacją umowy koncesji w zakresie: zatrudnienia przez koncesjonariusza lub jego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane przez zamawiającego w zakresie realizacji umowy koncesji: Tak aspektów gospodarczych, społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych: Nie III.5.4 informacja czy zamawiający przewidział, jeżeli przewiduje podanie tych informacji w ogłoszeniu, wymagania związane z realizacją umowy koncesji w zakresie: zatrudnienia przez koncesjonariusza lub jego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane przez zamawiającego w zakresie realizacji umowy koncesji: Nie aspektów gospodarczych, społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych: Nie
Numer sekcji: IV.
Część nr:2
IV.2 Termin składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:22.07.2021 Godzina:10:00 IV.2 Termin składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:09.08.2021 Godzina:10:00