Gmina Mikołajki: Świadczenie usług operatora na Przystani Portowej Mikołajki w Mikołajkach
OGŁOSZENIE O KONCESJI - Usługi

Identyfikator postępowania: c169b6ad-b236-461c-abd6-07d9edb515a7
Numer postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych: 1100000096-N-2021
Data zamieszczenia ogłoszenia: 26.03.2021

Zamieszczenie ogłoszenia jest obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołajki, krajowy numer identyfikacyjny 52789400000000, ul. ul. Kolejowa  7 , 11-730  Mikołajki, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874 219 050, , e-mail alicja.lepczynska@mikolajki.pl, , faks 874 219 099.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.mikolajki.pl
Lokalizacja adresu jednostki terytorialnej poziomu NUTS 3: PL622 Olsztyński
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: art. 2 pkt 11 lit. a
Przedmiot działalności: Ogólne usługi publiczne
I. 1) PODMIOT, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY POWIERZYŁ PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA: , krajowy numer identyfikacyjny , ul.   ,  woj. , państwo , tel. , e-mail , faks .
Adres strony internetowej (URL):
I.3) UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW KONCESJI I KOMUNIKACJA Z WYKONAWCAMI:
Nieograniczony i pełny (poza częścią informacji zastrzeżonych przez zamawiającego) dostęp do dokumentów koncesji można uzyskać pod adresem (URL):
http://www.bip.mikolajki.pl/komunikaty.htm
Z uwagi na szczególne względy techniczne związane z bezpieczeństwem lub poufnym charakterem informacji, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o umowie koncesji, zamawiający zastrzega dostęp do niektórych dokumentów koncesji Nie
a) uzasadnienie zastrzeżenia części dokumentów koncesji:
b) sposób przekazywania przez zamawiającego zastrzeżonej części dokumentów koncesji, inny niż za pomocą środków komunikacji elektronicznej, albo sposób umożliwienia dostępu do tej części dokumentów koncesji:
c) wymagania związane z ochroną poufnego charakteru informacji:

Sposób albo sposoby komunikowania się z wykonawcami w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji
za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) Tak
Osobiście: Nie
Przez posłańca Nie
Przy użyciu faksu Nie
Przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Tak
Wskazanie (nazwa) tych środków komunikacji elektronicznej oraz, jeżeli zamawiający przewiduje podanie tej informacji w ogłoszeniu, wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym wymagania dotyczące wymogu użycia podpisu elektronicznego
Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje wykonawca może przekazywać Zamawiającemu pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, którą składa się w formie pisemnej. Pytania dotyczące umowy koncesji lub postępowania koncesyjnego można kierować do Zamawiającego drogą mailową na adres e-mail: alicja.lepczynska@mikolajki.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i inną korespondencję do zamawiającego należy przesyłać:
Na adres:Tak
Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7, pokój 102 – sekretariat.
W przypadku komunikowania się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej elektronicznie na adres (URL)::Tak
alicja.lepczynska@mikolajki.pl
Zamawiający dopuszcza sporządzenie i przedstawienie ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne, o których mowa w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT UMOWY KONCESJI

>Nazwa koncesji nadana przez zamawiającego:
Świadczenie usług operatora na Przystani Portowej Mikołajki w Mikołajkach
Numer referencyjny postępowania: (jeżeli dotyczy):
SIZP.271.02.2021

Umowa koncesji dotyczy projektu lub programu wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Nazwa projektu/programu:

II.2 Rodzaj umowy koncesji:
Roboty budowlane:
Usługi: Tak

II.3 Informacja o częściach:
Czy koncesja jest podzielona na części, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:Nie
Oferty można składać w odniesieniu do:


Maksymalna liczba części przedmiotu umowy koncesji, w których umowa może być zawarta z tym samym wykonawcą

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy koncesji łącznie w odniesieniu do następujących części lub grup części Nie
Nie

II.4 Krótki opis przedmiotu umowy koncesji: (charakter, wielkość, lub zakres, rodzaj i ilość usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania lub wymagań):
1.Przedmiotem umowy koncesji jest świadczenie usług dla ludności i turystów na Przystani Portowej Mikołajki w Mikołajkach położonej nad brzegiem Jeziora Mikołajskiego przy Alei Żeglarzy, Alei Kasztanowej oraz równolegle do ul. M. Kajki. 2.Zakres obowiązków Koncesjonariusza obejmuje w szczególności: 2.1 Całoroczne techniczne zarządzanie obiektami i infrastrukturą wraz z wyposażeniem portu polegające na jej utrzymaniu i zapewnieniu pełnej funkcjonalności oraz zachowaniu w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa (m.in.: prawa budowlanego, ppoż, BHP), co obejmować będzie m.in. zapewnienie porządku. 2.2 Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania portu (zgodnie z przepisami ppoż, BHP, przepisami dotyczącymi korzystania z akwenów wodnych i innych mających odniesienie w tym przypadku). 2.3 Techniczne utrzymanie portu. 2.4 W zakresie personelu pracowniczego zatrudnienie wykwalifikowanego personelu pracowniczego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania obiektów, urządzeń i instalacji. 2.5 Przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych pisemnych raportów z funkcjonowania (dotyczy miesięcy od maja do października). 2.6 Przygotowanie w formie pisemnej rocznego raportu z funkcjonowania portu. 2.7 Dystrybucja materiałów promocyjnych itp. dostarczonych przez Zamawiającego, 2.8 Serwisowanie obiektów i infrastruktury, w tym pomostów zgodnie z instrukcjami użytkowania załączonymi do dokumentacji koncesji. 2.9 Udział w przeglądach gwarancyjnych obiektów i infrastruktury w porozumieniu z Zamawiającym, 2.10 Wykonywanie przeglądów technicznych obiektów i infrastruktury (w tym pomostów) po okresie gwarancji, tj. po 09.10.2025 r., w porozumieniu z Zamawiającym, 2.11 Wyposażenie/doposażenie portu w uzgodnieniu z Zamawiającym, 2.12 Certyfikacja i atestowanie środków gaśniczych, ratunkowych i pierwszej pomocy przedlekarskiej, 2.13 Przez cały okres trwania umowy Koncesjonariusz ma obowiązek umieszczania i informowania poprzez zamieszczanie odpowiednich logotypów przygotowanych przez Zamawiającego w celu promowania projektu, który został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – mazurskiego na lata 2014 -2020, 2.14 Przez cały okres trwania umowy Koncesjonariusz ma obowiązek przeprowadzania w sposób jawny i konkurencyjny postępowań związanych z najmem/dzierżawą miejsc na terenie portu przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wypożyczalniami sprzętu wodnego, cumowaniem statków, prowadzeniem działalności handlowej, miejscami na kei rezydenckiej, ustawianiem reklam. Koncesjonariusz wszczyna postępowanie związane z najmem/dzierżawą poprzez publiczne ogłoszenie co najmniej na swojej stronie internetowej oraz na stronie internetowej portu. Ogłoszenia dotyczące prowadzonych przez Koncesjonariusza postępowań w celu zawarcia ww. umów najmu/dzierżawy, przed ich publikacją muszą zostać przekazane Zamawiającemu. Do najmu/dzierżawy mogą być wskazane jedynie miejsca wyznaczone na załączniku nr 6 do opisu postępowania o zawarcie umowy koncesji. Innych miejsc Zamawiający nie dopuszcza, z wyłączeniem miejsc na lokalizację ogródków gastronomicznych, po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym 2.15 Koncesjonariusz odpowiada za kontrolę przestrzegania zasad ruchu pieszych i pojazdów kołowych na terenie portu zgodnie z zapisami paragrafu 7 regulaminu portu,
II.4.1 Opis potrzeb, oczekiwań i wymagań zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy koncesji, które powinny zostać spełnione w ramach danego postępowania o zawarcie umowy koncesji albo w ramach danej części postępowania w przypadku podziału koncesji na części
II.4 Krótki opis przedmiotu umowy koncesji 1.Przedmiotem umowy koncesji jest świadczenie usług dla ludności i turystów na Przystani Portowej Mikołajki w Mikołajkach położonej nad brzegiem Jeziora Mikołajskiego przy Alei Żeglarzy, Alei Kasztanowej oraz równolegle do ul. M. Kajki. 2.Zakres obowiązków Koncesjonariusza obejmuje w szczególności: 2.1 Całoroczne techniczne zarządzanie obiektami i infrastrukturą wraz z wyposażeniem portu polegające na jej utrzymaniu i zapewnieniu pełnej funkcjonalności oraz zachowaniu w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa (m.in.: prawa budowlanego, ppoż, BHP), co obejmować będzie m.in. zapewnienie porządku. 2.2 Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania portu (zgodnie z przepisami ppoż, BHP, przepisami dotyczącymi korzystania z akwenów wodnych i innych mających odniesienie w tym przypadku). 2.3 Techniczne utrzymanie portu. 2.4 W zakresie personelu pracowniczego zatrudnienie wykwalifikowanego personelu pracowniczego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania obiektów, urządzeń i instalacji. 2.5 Przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych pisemnych raportów z funkcjonowania (dotyczy miesięcy od maja do października). 2.6 Przygotowanie w formie pisemnej rocznego raportu z funkcjonowania portu. 2.7 Dystrybucja materiałów promocyjnych itp. dostarczonych przez Zamawiającego, 2.8 Serwisowanie obiektów i infrastruktury, w tym pomostów zgodnie z instrukcjami użytkowania załączonymi do dokumentacji koncesji. 2.9 Udział w przeglądach gwarancyjnych obiektów i infrastruktury w porozumieniu z Zamawiającym, 2.10 Wykonywanie przeglądów technicznych obiektów i infrastruktury (w tym pomostów) po okresie gwarancji, tj. po 09.10.2025 r., w porozumieniu z Zamawiającym, 2.11 Wyposażenie/doposażenie portu w uzgodnieniu z Zamawiającym, 2.12 Certyfikacja i atestowanie środków gaśniczych, ratunkowych i pierwszej pomocy przedlekarskiej, 2.13 Przez cały okres trwania umowy Koncesjonariusz ma obowiązek umieszczania i informowania poprzez zamieszczanie odpowiednich logotypów przygotowanych przez Zamawiającego w celu promowania projektu, który został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – mazurskiego na lata 2014 -2020, 2.14 Przez cały okres trwania umowy Koncesjonariusz ma obowiązek przeprowadzania w sposób jawny i konkurencyjny postępowań związanych z najmem/dzierżawą miejsc na terenie portu przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wypożyczalniami sprzętu wodnego, cumowaniem statków, prowadzeniem działalności handlowej, miejscami na kei rezydenckiej, ustawianiem reklam. Koncesjonariusz wszczyna postępowanie związane z najmem/dzierżawą poprzez publiczne ogłoszenie co najmniej na swojej stronie internetowej oraz na stronie internetowej portu. Ogłoszenia dotyczące prowadzonych przez Koncesjonariusza postępowań w celu zawarcia ww. umów najmu/dzierżawy, przed ich publikacją muszą zostać przekazane Zamawiającemu. Do najmu/dzierżawy mogą być wskazane jedynie miejsca wyznaczone na załączniku nr 6 do opisu postępowania o zawarcie umowy koncesji. Innych miejsc Zamawiający nie dopuszcza, z wyłączeniem miejsc na lokalizację ogródków gastronomicznych, po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym 2.15 Koncesjonariusz odpowiada za kontrolę przestrzegania zasad ruchu pieszych i pojazdów kołowych na terenie portu zgodnie z zapisami paragrafu 7 regulaminu portu,
II.4.2 Umowa koncesji obejmuje opcje

II.4.3 Zamawiający przewiduje przedłużanie okresu obowiązywania umowy koncesji

II.4.4 Czy w odniesieniu do opisu przedmiotu umowy koncesji zamawiający uwzględnił wymagania dotyczące poziomów oddziaływania na środowisko i klimat lub wymagania dostosowania do określonych potrzeb (projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników), w tym potrzeb osób niepełnosprawnych

II.5 Główny kod CPV:98350000-1
Dodatkowe kody CPV:(jeżeli dotyczy)
Kod CPV
79993000-1
92000000-1
77310000-6


II.6 Szacunkowa wartość umowy koncesji:(jeżeli dotyczy):
Wartość bez VAT:    Waluta: 

II.7) Szacunkowa wartość umowy koncesji, stanowiącej przedmiot postępowania, którego dotyczy ogłoszenie w przypadku udzielania koncesji w częściach, z których każda stanowi przedmiot oddzielnego postępowania:(jeżeli dotyczy):
Wartość bez VAT:    Waluta: 

II.8 Okres obowiązywania umowy koncesji:
Okres w miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 31.12.2025

II.8 Informacje dodatkowe(jeżeli dotyczy):SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE EKONOMICZNYM, FINANSOWYM, TECHNICZNYM I ZAWODOWYM ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O ZAWARCIE UMOWY KONCESJI

III.1. KRYTERIA KWALIFIKACJI DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1 Kryteria dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej(jeżeli dotyczy):
Wykaz (nazwa)kryteriów kwalifikacji wraz z krótkim opisem ze wskazaniem wymagań minimalnych dotyczących oczekiwanego poziomu spełniania kryterium, jeżeli jest wymagany oraz krótki opis sposobu zastosowania kryterium:
Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia kryteriów kwalifikacji udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji dotyczących: 1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. wykazania, że Wykonawca: a) osiągnął wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące) na koniec 2020 roku w wysokości co najmniej 1,2; b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 złotych (słownie: jeden milion złotych); c) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy); W przypadku podmiotów działających wspólnie, kryterium w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej musi spełnić co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

III.1.2 Kryteria dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej(jeżeli dotyczy):
Wykaz (nazwa) kryteriów kwalifikacji wraz z krótkim opisem ze wskazaniem wymagań minimalnych dotyczących oczekiwanego poziomu spełniania kryterium, jeżeli jest wymagany oraz krótki opis sposobu zastosowania kryterium:

Umowa koncesji jest zastrzeżona dla wykonawców mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielni socjalnych oraz dla innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych:    Nie
III.2 PODSTAWY WYKLUCZENIA

Zamawiający przewiduje wykluczanie wykonawców z postępowania o zawarcie umowy koncesji w oparciu o podstawy wykluczenia określone w art. 32 ust. 1 ustawy o umowie koncesjiTak
Podstawy, w oparciu o które wykonawcy będą wykluczani z postępowania (należy wypełnić w przypadku, gdy zamawiający przewiduje wykluczanie wykonawców w oparciu o podstawy wykluczenia określone w art. 32 ust. 1 ustawy o umowie koncesji):

podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy o umowie koncesji  Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o umowie koncesji  Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o umowie koncesji  Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o umowie koncesji  Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o umowie koncesji  Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o umowie koncesji  Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy o umowie koncesji  Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy o umowie koncesji  Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o umowie koncesji  Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o umowie koncesji  Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy o umowie koncesji  Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 5 ustawy o umowie koncesji  Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 6 ustawy o umowie koncesji  Tak
III.2.2 Podstawy wykluczenia określone w art. 32 ust. 2 ustawy o umowie koncesji
Zamawiający przewiduje wykluczanie wykonawców z postępowania o zawarcie umowy koncesji na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy o umowie koncesjiTak
Podstawy, w oparciu o które wykonawcy będą wykluczani z postępowania (należy wypełnić w przypadku, gdy zamawiający przewiduje wykluczanie wykonawców w oparciu o podstawy wykluczenia określone w art. 32 ust. 2 ustawy o umowie koncesji):
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o umowie koncesji   Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 2 lit a ustawy o umowie koncesji   Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 2 lit b ustawy o umowie koncesji   Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 2 lit c ustawy o umowie koncesji   Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o umowie koncesji   Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy o umowie koncesji   Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy o umowie koncesji   Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy o umowie koncesji   Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 7 ustawy o umowie koncesji   Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 8 ustawy o umowie koncesji   Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 9 ustawy o umowie koncesji   Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 10 ustawy o umowie koncesji   Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 11 ustawy o umowie koncesji   Nie
III.3 DOKUMENTY ŻĄDANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW KWALIFIKACJI ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA I WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE SKŁADANYMI DOKUMENTAMI

III.3.1 Wymagania związane ze składaniem oświadczenia o spełnianiu kryteriów kwalifikacji oraz braku podstaw wykluczenia (sposób i forma składania oświadczenia)::
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert, oświadczenia potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu okoliczności wskazanych w art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy o umowie koncesji i spełnia kryteria kwalifikacji do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji określone w ogłoszeniu o koncesji i w Opisie postępowania o zawarcie umowy koncesji.

III.3.2 Wykaz dokumentów, ich zakres oraz sposób składania dokumentów na potwierdzenie poszczególnych podstaw wykluczenia (jeżeli dotyczy)::
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zawarcie umowy koncesji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące, aktualne na dzień składania ofert dokumenty: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy o umowie koncesji, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 2) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 32 ust. 1 pkt 1), 2) ustawy o umowie koncesji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem; 3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł wiążące porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami; 4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

IIII.3.3 Wykaz dokumentów, ich zakres oraz sposób składania dokumentów na potwierdzenie kryteriów kwalifikacji (jeżeli dotyczy)::
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę kryterium kwalifikacji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 1).Sprawozdanie finansowe za 2020r, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania finansowego wymagane jest przepisami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega on badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, informację określoną przez Zamawiającego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do opisu postępowania o zawarcie umowie koncesji. 2).Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 3). Dokumenty potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia

IIII.3.3 Zasady przedkładania zobowiązań i dokumentów innych podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub na których sytuacji ekonomicznej lub finansowej polega wykonawca w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji::
1) W celu spełnienia kryteriów kwalifikacji udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, w stosownych przypadkach i w odniesieniu do umowy koncesji, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, bez względu na charakter prawny związków łączących go z tymi podmiotami. 2) Wykonawca, który powołuje się na zdolności innych podmiotów, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Opisu postępowania o zawarcie umowy koncesji , oraz jest obowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w ciągu całego okresu wykonywania umowy koncesji, w szczególności przedstawiając w tym celu stosowne zobowiązanie tych podmiotów, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Opisu postępowania o zawarcie umowy koncesji. 3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy o umowie koncesji. 4) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 36 ustawy o umowie koncesji, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie umowy koncesji oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu umowy koncesji; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu umowy koncesji

III.3.4 Informacje dodatkowe(jeżeli dotyczy):
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) punkcie V.4.2) opisu postępowania o zawarcie umowy koncesji – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1), 2) ustawy o umowie koncesji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem; 2) punkcie V.4.3), V.4.4) i V.4.1) opisu postępowania o zawarcie umowy koncesji - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. potwierdzające odpowiednio, że: a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.V.5.1) i V.5.2) opisu postępowania o zawarcie umowy koncesji, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy o umowie koncesji, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
III.5 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY KONCESJI

III.5.1 Główne informacje na temat finansowania i płatności realizowanych przez zamawiającego lub wskazanie podstaw prawnych, na podstawie których się one odbywają:
1. Przychody Koncesjonariusza stanowią: 1) pobierane pożytki tj.: a) z najmu miejsc do cumowania statków pasażerskich i jachtów (keje rezydenckie), b) z udostępniania miejsc do odpłatnego cumowania jachtów, c) z najmu miejsc do prowadzenia wypożyczalni sprzętu wodnego, d) z udostępniania odpłatnego poboru wody i prądu ze słupków w miejscach do cumowania, e) z prowadzenia toalet i pryszniców (budynek C i D), f) z najmu miejsc do prowadzenia handlu sezonowego, g) z najmu miejsca do sezonowej działalności handlowej/gastronomicznej (teren budynku D), h) z najmu powierzchni reklamowych (potykaczy), i) z najmu powierzchni pod eventy i wydarzenia, j) z nałożonych kar za poruszanie się pojazdów na terenie portu niezgodnie z regulaminem, 2) dopłata Zamawiającego do kosztów związanych ze świadczeniem usług dla ludności i turystów na terenie portu, zwana wynagrodzeniem. Wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych

III.5.2 Wymagania dotyczące grupy koncesjariuszy


III.5.3 Podstawowe informacje na temat realizacji umowy koncesji, w szczególności rezultaty pośrednie, rekompensata za szkody, prawa własności intelektualnej
Zamawiający powierza Koncesjonariuszowi świadczenie usług dla ludności i turystów na Przystani Portowej Mikołajki w Mikołajkach położonej nad brzegiem Jeziora Mikołajskiego przy Alei Żeglarzy, Alei Kasztanowej oraz równolegle do ulicy Kajki (zwanej dalej: „portem”) i zarządzanie tymi usługami jako operator w zamian za wynagrodzenie określone w §5 i §6. Koncesjonariusz jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności faktycznych i prawych zmierzających do kompleksowego pełnienia funkcji operatora portu (przedmiot koncesji, przedmiot umowy).

III.5.4 informacja czy zamawiający przewidział, jeżeli przewiduje podanie tych informacji w ogłoszeniu, wymagania związane z realizacją umowy koncesji w zakresie:
zatrudnienia przez koncesjonariusza lub jego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane przez zamawiającego w zakresie realizacji umowy koncesji:   Tak
aspektów gospodarczych, społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych:   Nie
SEKCJA IV: PROCEDURA

Etapy przebiegu postępowania o zawarcie umowy koncesji, jeżeli zamawiający przewiduje podanie tych informacji w ogłoszeniu:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium:  Tak
wysokość wadium:
Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: Trzydzieści tysięcy złotych), na cały okres związania ofertą.
dopuszczalne formy, w jakich wadium może być składane:
Wadium wnosi się w jednej lub kilku następujących formach: 1) W pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki BS Mikołajki Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006 z dopiskiem „Świadczenie usług operatora na Przystani Portowej Mikołajki w Mikołajkach”, przy czym za datę i godzinę wniesienia wadium w tej formie uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 2) w gwarancjach bankowych; 3) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r poz. 310, 836 i 1572). 3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kserokopię dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy złożyć w oryginale wraz ze składaną ofertą, nie zszywając go z ofertą.


IV.1 Zamawiający zaprasza do składania:
ofert:   Tak, albo:
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji  Nie
Warunki, jakim ma odpowiadać wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji albo oferta, pod rygorem ich odrzuceniaIV.2 Termin składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:14.04.2021
Godzina:10:00

IV.3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji oraz oświadczeń:


IV.4 Oferty wariantowe:


IV.5 Języki, w których można sporządzać oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów kwalifikacji oraz brak podstaw wykluczenia:
Polski

IV.4 Zasady, którymi zamawiający będzie kierował się przy ograniczaniu liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu(jeżeli dotyczy):

Minimalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  Nie  
Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  Nie  
Opis kryteriów, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy, mających zastosowanie do ograniczenia liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji:

IV.7 Kryteria oceny ofert:
Kryteria i ich opis:
KryteriaZnaczenie
Wysokość płatności brutto Zamawiającego na rzecz Koncesjonariusza za 1 miesiąc świadczenia usługi70
Utworzenie stanowisk pracy w oparciu o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy15
Maksymalna cena za skorzystanie z toalety 5
Maksymalna cena za skorzystanie z prysznica 5
Ulga dla użytkowników niepełnosprawnych i ich opiekunów za skorzystanie z toalet i pryszniców oraz5

Kryterium obejmuje aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne przedmiotu umowy koncesji:

Utworzenie stanowisk pracy w oparciu o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę minimum w okresie maj-wrzesień każdego roku świadczenia usługi - 15 pkt

Wzór matematyczny lub opis ważenia kryterium w przypadku, gdy nie można przypisać wagi (jeżeli zamawiający przewiduje podanie tej informacji w ogłoszeniu):


SEKCJA V

V.1 Zmiana umowy
Przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór wykonawcy  Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian
1. Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1) ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Zamawiający dopuszcza wprowadzenie następujących istotnych zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Koncesjonariusza: 1) zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Koncesjonariusza, 2) przedłużenie terminu określonego w § 4 ust. 1 - w przypadku kiedy zaistnieją sytuacje, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy przy dochowaniu należytej staranności, tj. klęski żywiołowe i katastrofy naturalne oraz awarie techniczne, które uniemożliwią prawidłowe funkcjonowanie portu przez okres powyżej 14 dni w miesiącach: 1 maja – 15 września i mogą spowodować ogólną destabilizację w prowadzonej przez Koncesjonariusza działalności w zakresie świadczonych przez niego usług na rzecz Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 2 ustawy o umowie koncesji, 3) w przypadku, gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

V.2 Informacje wymagane na podstawie art. 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.2)), jeżeli zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w ogłoszeniu o koncesji:
1. Dane osobowe w Gminie Mikołajki przetwarzane są zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, dalej jako „RODO”, 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Burmistrz Mikołajek, 11- 730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach, 11- 730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, jest Pani Iwona Malczyk, e-mail: malczyk@togatus.pl. 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania na zawarcie umowy koncesji na „Świadczenie usług operatora na Przystani Portowej Mikołajki w Mikołajkach” 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, uprawnione do ich pozyskania zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych będzie konieczne w celu wykonania umowy. 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach szczególnych w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczeń oraz okres wymagany przez organy kontrolne. 7. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby, której dane dotyczą, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa i jest niezbędne w celu realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy. 8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 9. Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania, c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
V.3 Informacja o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jeżeli zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w ogłoszeniu o koncesji:
Osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
V.4 Informacje dodatkowe dotyczące postępowania o zawarcie umowy koncesji (jeżeli dotyczy):

SEKCJA VI: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

IV.6 Unieważnienie postępowania
Przewiduje się unieważnienie postępowania, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części umowy koncesji, nie zostaną przyznane   Nie


SEKCJA VII: AUKCJA


Przewiduje się aukcje:  Nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH