Ogłoszenie nr 560539875-N-2020 z dnia 10.12.2020 r.
Wąwolnica: Rozbudowa i przebudowa ( modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego „Poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy i przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 609992-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540228943-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510270912-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąwolnica, Krajowy numer identyfikacyjny 43101979600000, ul. ul. Lubelska  39, 24-160  Wąwolnica, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 825 001, e-mail inwestycje@wawolnica.pl, faks 81 8825001 wew. 40.
Adres strony internetowej (url): www.wawolnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa i przebudowa ( modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IFE.271.1.9.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa i przebudowa ( modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy” w ramach projektu „Poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy i przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy”. Istniejąca technologia SBR oczyszczania ścieków zostanie utrzymana (reaktory SBR). Rozebrane zostaną istniejące obiekty: pompownia ścieków surowych (OB.1r) i punkt zlewny ścieków dowożonych (OB.2r). Ponadto przewiduje się: 1. Budowę nowej głównej pompowni ścieków (zbiornik retencyjny uśredniający z pompownią główną) OB.1: studnia monolityczna zapuszczana metodą bagrowania średnicy zewn. w poziomie terenu 5,7m, wysokość całkowita 10,6m oraz dodatkowe nowe doprowadzenie ścieków surowych do OB.1. 2. Przebudowę i remont istniejącego budynku oczyszczalni (OB.2.1). Przewiduje się: przebudowę/remont pomieszczeń zaplecza z dostosowaniem do obowiązujących przepisów BHP; remont reaktorów SBR i wymiana urządzeń w reaktorach; wymianę stacji dmuchaw; wykonanie zbiornika osadu nadmiernego umożliwiającego jego prawidłową retencję, przewiduje się demontaż zbędnych urządzeń i instalacji (np. instalacja odwadniania osadu). W zakres inwestycji wchodzi wyposażenie oczyszczalni w sprzęt ratunkowy i ochronny, wyposażenie dla obsługi - zakres wg dokumentacji. 3. Rozbudowę istniejącego budynku oczyszczalni (OB.2.2) o wym. szer.7,35m dł. 15,18m: fundamentowanie budynku na 19 palach żelbetowych wierconych CFA, rozbudowa budynku o funkcje: a) pomieszczenie odwadniania i higienizacji osadu (wykonanie kompletnej stacji odwadniania osadu wyposażonej w prasę taśmową, układ magazynowania i dozowania wapna i przenośniki ślimakowe podające osad do magazynu osadu); b) pomieszczenie kontenera na osad (funkcja magazynowania osadu); c) pomieszczenie agregatu prądotwórczego (zabudowa awaryjnego agregatu prądotwórczego wraz z podłączeniem do systemu energetycznego oczyszczalni). 4.Remont/modernizacja zbiornika retencyjnego (OB.3); 5.Budowę komory pomiarowej ścieków oczyszczonych (OB.4): zbiornik żelbetowy dwukomorowy monolityczny o wym.1,8m x3,25m, zagłębiony w gruncie o wys. 2,57m. 6. Budowę biofiltra (OB.5) na żelbetowej płycie fundamentowej: zabudowa systemu biofiltracji powietrza odlotowego ze zbiornika retencyjnego (OB.3), zbiornika komory odświeżania ścieków dowożonych (OB.7), pomieszczenia sitopiaskownika (w OB.2.1), pomieszczenia prasy (w OB.2.2) i pomieszczenia kontenera na osad (w OB.2.2). 7. Zabudowę automatycznej stacji zlewnej ścieków dowożonych (OB.6 - punkt zlewny ścieków dowożonych); 8. Remont/modernizacja zbiornika komory odświeżania ścieków dowożonych (OB.7); 9.Wykonanie zagospodarowania i utwardzenia terenu (plac i drogi wewnętrzne) (OB.10); budowę chodników 47m2, dróg wewnętrznych z kostki betonowej o pow. 360m2, odtworzenie dróg o pow.197,5m2, nasadzenie zieleni izolacyjnej, montaż pergoli, wykonanie trawników. 10.Wykonanie nowych sieci kanalizacyjnych, wodociągowych (przyłącza), technologicznych, elektrycznych nn i sterowniczych, linii elektrycznych oświetlenia terenu wraz z nowymi latarniami. Przebudowa rozdzielnicy głównej RG w dyspozytorni (dyżurce). Wykonanie ( tj. budowa i przebudowa) w istniejącym budynku (OB.2.1): instalacji wewnętrznych, w tym instalacji solarnej. Wykonanie (tj. budowa) w rozbudowie budynku (OB.2.2) instalacji wewnętrznych. 11. Rozbudowa systemu AKPiA dla celów kontroli technologicznej. Zakres robót do wykonania na obiektach: - roboty związane z utrzymaniem oczyszczalni w ruchu podczas budowy (roboty tymczasowe), - niezbędne prace budowlane i rozbiórkowe/demontażowe, - wyposażenie w urządzenia i instalacje technologiczne, - wyposażenie w niezbędne instalacje sanitarne i elektryczne, - próby szczelności,- system monitoringu i wizualizacji, - zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków z pełnym oznakowaniem projektowanych obiektów, - rozruch technologiczny projektowanych obiektów i przekazanie ich do eksploatacji. W zakresie rurociągów doprowadzających ścieki do oczyszczalni: zmiany polegające na doprowadzeniu ścieków do nowego zbiornika retencyjno-uśredniającego z pompownią główną (OB.1) oraz rozbiórka istniejącej pompowni (OB.1r). Doprowadzenie ścieków z projektowanego OB.1 do budynku oczyszczalni (OB.2.1)- odcinkiem nowoprojektowanym wg. rys.13-T-1. Droga dojazdowa– bez zmian (istniejąca od strony ul. Zamkowej). Zasilenie oczyszczalni w energię elektryczną- z istniejącego przyłącza prowadzącego od stacji transformatorowej Wąwolnica-3. Odprowadzenie ścieków oczyszczonych do odbiornika bez zmian. Obsługa geodezyjna inwestycji; ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne w rejonie zagłębionych nowych obiektów i kanałów - prace przy ich budowie i wykopach (w tym odwodnieniach) należy prowadzić przy stałym nadzorze geotechnicznym. W trakcie realizacji robót ziemnych prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru. W trakcie realizacji robót budowlanych należy stosować się do postanowień, decyzji, opinii wydanych w związku z tą inwestycją. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składa się „dokumentacja projektowa” ( załącznik nr 2 do umowy):  Projekty budowlane,  Projekty wykonawcze,  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),  Przedmiary robót  Uzgodnienia.

II.4) Główny kod CPV: 45232421-9
Dodatkowe kody CPV:
45210000-2,
45252121-2,
45232420-2,
45200000-9,
45232440-8,
45232411-6,
45311000-0,
45300000-3,
45231300-8,
45000000-7,
45453000-7,
45232410-9,
45400000-0,
45100000-8,
45111200-0,
45232200-4,
45111291-4
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
30.06.2021r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 05/12/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Montażowe „MONTECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,  ,  Łuszczów Drugi 108,  20-258,  Lublin,  kraj/woj. lubelskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 5800000 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
01/12/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
II. Roboty zaniechane: Wykonanie robót izolacyjnych według projektu budowlanego w zakresie izolacji pionowej ścian zewnętrznych zbiornika na powierzchni poniżej poziomu terenu
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
II. Roboty dodatkowe: Wykonanie robót instalacyjnych w zakresie wymiany oświetlenia podstawowego w pomiesz-czeniach technologicznych w części „starej” budynku oczyszczalni na nowe przewody z opra-wami energooszczędnymi i osprzętem.
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
II. Roboty dodatkowe: Wykonanie robót instalacyjnych w zakresie wymiany oświetlenia podstawowego w pomiesz-czeniach technologicznych w części „starej” budynku oczyszczalni na nowe przewody z opra-wami energooszczędnymi i osprzętem.
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
zmiany nie przekraczają 15% wartości zamówienia
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Roboty zaniechane:Wykonanie izolacji według projektu budowlanego przy zapuszczaniu studni ulegnie uszko-dzeniu i będzie nieskuteczna. Zastosowany beton jest już materiałem wystarczającym do za-pewnienia izolacji pionowej zbiornika. Wykonanie izolacji zbiornika tylko w części ścian ze-wnętrznych wystających ponad gruntu jest zgodne ze sztuką budowlaną. Roboty dodatkowe: Istniejąca instalacja oświetleniowa ułożona jest w perforowanych korytkach elektroinstala-cyjnych oraz w rurach osłonowych PCV. Wykonanie instalacji zasilającej urządzenia technolo-giczne w korytkach elektroinstalacyjnych jest w kolizji w istniejącą instalacją. Wykonanie no-wej instalacji oświetlenia podstawowego uporządkuje rozmieszczenie kabli i osprzętu w celu wykonania zakresu zamówienia podstawowego. Wykonanie wymiany oświetlenia pod-stawowego w pomieszczeniach technologicznych budynku nie było objęte zamówieniem pod-stawowym. Roboty budowlane dodatkowe są niezbędne do prawidłowego wykonania przed-miotu umowy. Wykonanie przedmiotowych prac stało się konieczne na skutek sytuacji nie-możliwej wcześniej do przewidzenia.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
zawarto aneks nr 2
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych