Ogłoszenie nr 560436374-N-2021 z dnia 22.10.2021 r.
Ośno Lubuskie: Remont elewacji budynku ratusza - Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim - etap I
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 762968-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540545138-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510420679-N-2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ośno Lubuskie, Krajowy numer identyfikacyjny 21096685200000, ul. ul. Rynek  1, 69-220  Ośno Lubuskie, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 571 330, e-mail sekretarz@osno.pl, faks 957 575 080.
Adres strony internetowej (url): www.osno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont elewacji budynku ratusza - Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim - etap I
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZF.271.6.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres prac obejmuje prace remontowo-konserwatorskie wraz z kolorystyką elewacji frontowej północno-wschodniej budynku ratusza.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45212350-4,
45400000-1,
45453000-7,
45450000-6
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 31.10.2021 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
08/10/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Termin wykonania zamówienia oraz wartość wynagrodzenia
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Powyższe zmiany i roboty dodatkowe wynikają ze złego stanu technicznego elementów budowy ujawnionego podczas prac remontowych oraz związanych z tym zaleceń LWKZ. Przyjęto rozwiązania zamienne w stosunku do projektu budowlanego. Skutki powyższych zmian wywołują konieczność zmiany terminu wykonania a także zwiększenie wartości robót budowlanych. Termin wykonania umowy po zmianie przypada na 15.12.2021 r., a wartość wynagrodzenia wykonawcy wynosi 1 438 268,21 zł.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych