Ogłoszenie nr 560230972-N-2019 z dnia 29.10.2019 r.
Wilków: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W WILKOWIE.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr umowy o dofinansowanie : RPOP.03.02.01-16-0004/18-00 z dnia 07.03.2019r. Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2- Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 525036-n-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510084630-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilków, Krajowy numer identyfikacyjny 53141277000000, ul. ul. Wrocławska  11, 46-113  Wilków, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4195511, 4195513, e-mail zamowienia@wilkow.pl, faks 77 4195511.
Adres strony internetowej (url): www.wilkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W WILKOWIE.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GK.271.5.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie” w ramach poddziałania 3.2.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, w ramach działania 3.2- Efektywność energetyczna, oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 3.2 Zakres prac „Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Wilkowie ” obejmuje prace polegające w szczególności na: 1) dociepleniu ścian zewnętrznych budynku i połaci dachowej 2) dociepleniu komina kotłowni, dachu i tarasu 3) wymianie pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich 4) robotach rozbiórkowych, murowych i żelbetowych 5) wymianie stolarki okiennej i drzwiowej 6) wymianie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania na nową wraz z kotłem 7) wymianie instalacji elektrycznej i oświetlenia w pomieszczeniu kotłowni i pomieszczeniu gospodarczym 8) wykonaniu izolacji fundamentów 9) utwardzeniu terenu przy budynku wraz z opaską z kostki brukowej 10) robotach malarskich i wykończeniowych wewnętrznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3.3. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45223200-8 Roboty konstrukcyjne 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45320000-6 Roboty izolacyjne 45410000-4 Tynkowanie 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 45442100-8- Roboty malarskie 3.4. Roboty należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dokumentacją techniczno-budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zgłoszeniem budowlanym, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 3.5. Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z jej dodatkami, w tym również przedmiarem robót, zgłoszeniem budowlanym, dokumentacją techniczno-budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie robót - wskazana wizyta w miejscu realizacji robót. 3.6. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć odpowiedni sprzęt i materiały do wykonywania przedmiotu zamówienia. 3.7. Składający oferty Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. 3.8. Miejsce realizacji zamówienia: Urząd Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków. 3.9. Na wykonane roboty budowlane wymagane jest udzielenie min.60 miesięcznej gwarancji. 3.10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie. 3.11. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 3.12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3.13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. 3.14. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 3.15. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub dalszymi Podwykonawcami. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt w formularzu oferty nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy. 3.16. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj.: osoby wykonujące wskazane poniżej czynności/prace fizyczne , operatorzy sprzętu, maszyn i urządzeń , których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) na okres co najmniej równy okresowi realizacji przedmiotu umowy tj. od daty rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia . Zakres czynności związanych z przedmiotem/realizacją zamówienia obejmuje czynności polegające na : -dociepleniu ścian zewnętrznych budynku i połaci dachowej -dociepleniu komina kotłowni, dachu i tarasu -wymianie pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich -robotach rozbiórkowych, murowych i żelbetowych -wymianie stolarki okiennej i drzwiowej -wymianie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania na nową wraz z kotłem -wymianie instalacji elektrycznej i oświetlenia w pomieszczeniu kotłowni i pomieszczeniu gospodarczym -wykonaniu izolacji fundamentów -utwardzeniu terenu przy budynku wraz z opaską z kostki brukowej -robotach malarskich i wykończeniowych wewnętrznych. Czynności wykonywane przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), zasadniczo nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Wymagania określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 3.17. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 3.18. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne: 1) Jeżeli w SIWZ, dokumentacji projektowej, STWiORB lub przedmiarze robót znajdują się wskazania przykładowych systemów czy typów rozwiązań materiałowych lub produktów należy przyjąć że Zamawiający podając taki opis, dopuszcza zastosowanie innych produktów/materiałów, które posiadają parametry techniczne i jakościowe równoważne ze wskazanymi w dokumentacji, 2) Jeżeli SIWZ, dokumentacja projektowa, STWiORB lub przedmiar robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych systemów, technologii, materiałów/produktów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie systemów, technologii, materiałów/produktów lub urządzeń równoważnych. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz 30 ust. 4 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań estetycznych, jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu estetycznego, technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w ww. dokumentach. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, technologii, materiałów/produktów i urządzeń zawarte w SIWZ, dokumentacji projektowej, STWiORB lub przedmiarze robót, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań estetycznych, jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne systemy, technologie, urządzenia bądź materiały/produkty wymienione w powyższych dokumentach mogą być zastąpione systemami, technologiami, urządzeniami bądź materiałami/produktami równoważnymi. Poprzez pojęcie równoważny należy rozumieć systemy, technologie, urządzenia bądź materiały/produkty gwarantujące realizacje robót zgodnie z ww. dokumentami oraz zapewniające uzyskanie parametrów estetycznych i technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ, dokumentacji projektowej, STWiORB oraz przedmiarze robót. Równoważne systemy, technologie, produkty/materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje technologie, systemy, produkty/materiały oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3) Zgodnie z art. 30 ust 4. Ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia posłużono się wskazanymi odniesieniami Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub równoważny” 4) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, ze oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez złożenie stosownych dokumentów. 5) Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie systemów, technologii, materiałów/produktów lub urządzeń z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. 6) W przypadku nie dołączenia dokumentów uwiarygadniających zastosowanie technologii, systemów, urządzeń i/lub materiałów/produktów równoważnych Zamawiający uzna, że Wykonawca przedstawił w ofercie systemy, technologie, urządzenia i materiały/produkty opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej, STWiORB i przedmiarze robót.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
1.Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 30.04.2019r. 2.Termin zakończenia robót do dnia 15.10.2019r.( aneks nr 1 z dnia 23.09.2019r.wydłużono termin zakończenia robót do dnia 15.11.2019r.)
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W WILKOWIE.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 26/04/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
NORM-HAUS SP.ZO.O SP.K-LIDER KONSORCJUM, "NORM-HAUS"JANUSZ JELONEK -CZŁONEK KONSORCJUM , ,  ,  UL.WOLNOŚCI 4/3,  46-300,  OLESNO,  kraj/woj. opolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 624390.24 PL.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
14/10/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana sposobu wykonania umowy - przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
roboty dodatkowe -nie przekraczają 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
zmiana o małej wartości - mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcje realizacji zadania określonego w umowie z dnia 26.04.2019r., po analizie umowy, dokumentacji budowlanej oraz po oględzinach terenu budowy Zamawiający stwierdził konieczność wykonania następujących zmian (roboty zaniechane, zamienne i roboty dodatkowe): 1.Z uwagi na zły stan techniczny istniejącej drabiny zewnętrznej oraz jej niezgodność z obowiązującymi warunkami technicznymi, należy wymienić istniejącą drabinę na drabinę spełniającą aktualne przepisy i normy techniczne. 2.Z uwagi na zły stan techniczny istniejącego komina zewnętrznego potwierdzonego opinią kominiarską stwierdzono, konieczność rozbiórki komina zewnętrznego starej kotłowni węglowej. Z uwagi na zmianę sposobu ogrzewania budynku zgodnie z protokołem konieczności Nr 1 z dnia 16.09.2019r., nie jest możliwe zamontowanie kanału spalinowego przeznaczonego dla kotła gazowego wewnątrz istniejącego komina tak jakby to miało miejsce w przypadku kotłowni olejowej, dlatego zasadna jest rozbiórka komina z powodów technicznych i ekonomicznych. Komin nie będzie eksploatowany a ponadto stanowi zagrożenie. 3.Z uwagi na niekorzystne warunki geologiczne, wysoki poziom wód gruntowych wokół budynku Urzędu, niezbędne jest natychmiastowe wykonanie odwodnienia liniowego wokół budynku w celu zabezpieczenia fundamentów (murowanych) przed korozją i przenikaniem wilgoci na ściany zewnętrzne budynku. W związku z tym, iż projektant zaplanował wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej od strony bocznej i częściowo tylnej budynku, odstępuje się od wykonania opaski betonowej, a w jej miejsce należy wykonać opaskę z kamienia narzutowego wraz z separacją warstw gruntu geowłókninami – zabezpiecza to budynek przed przenikaniem wód gruntowych i opadowych. 4.Podczas wykonywania prac związanych z nowym pokryciem dachu, należało zdemontować istniejącą instalację odgromową, natomiast przy wykonywaniu odwodnienia liniowego należy ułożyć nowe zwody poziome wokół budynku i połączyć je z instalacją całego dachu. W związku z tym należy wykonać całkowicie nową instalację odgromową w celu osiągnięcia właściwych parametrów technicznych uziemienia, ponadto zmiana pokrycia dachu wymusza położenie zwodów uziemiających w innych miejscach konstrukcyjnych, a użycie części starej instalacji nie spełni wymogów skutecznej ochrony przeciwpożarowej. 5.W wyniku analizy dokumentacji technicznej zauważono błąd projektanta z umiejscowieniem rolety antywłamaniowej w pomieszczeniu nr 15 . Roleta w tym pomieszczeniu jest zbędna w związku z czym planuje się zamianę jej na szybę antywłamaniową w pomieszczeniu kasy. Zmianę należy również dokonać w przypadku masztu radiowego służącego do łączności Centrum Zarządzania Kryzysowego, ponieważ po jego demontażu i szczegółowych oględzinach stwierdzono, że maszt wraz z odciągami jest częściowo skorodowany oraz technicznie trudny do jakiejkolwiek konserwacji. Z przyczyn technicznych i ekonomicznych uznano, że należy zastąpić go nowoczesną konstrukcją lekką i możliwą do obsługi konserwacyjnej oraz spełniającą wszystkie normy. W oparciu o art.144 ust.1 pkt 1, pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.1843), § 15 ust.2 i 3 umowy z dnia 26.04.2019r., pkt.16 I.2 ppkt 1 tiret 3,4 i 6 i ppkt 2 tiret 1 oraz pkt 16 II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , IV.5 ogłoszenia o zamówieniu – zmiana umowy , Zamawiający dopuścił możliwość zmiany sposobu wykonania umowy oraz zmiany umowy. Powyższe zmiany nie powodują wydłużenia terminu zakończenia zadania inwestycyjnego. Konieczność wykonania robót zamiennych, zaniechanych i dodatkowych nie wpływają na pogorszenie wykonania przedmiotu umowy. Roboty są niezbędne do osiągnięcia celu jaki postawił sobie Zamawiający. Roboty będą wykonywane przez dotychczasowego Wykonawcę. Zmiana Wykonawcy wiązałaby się z całą pewnością z istotną niedogodnością a także zwiększeniem kosztów realizowanego zadania po stronie Zamawiającego. Wartość prac, które należy wykonać nie przekracza 4% wartości podstawowej umowy oraz nie prowadzą one do modyfikacji pierwotnego charakteru umowy , nastąpiło rozszerzenie zakresu prac o czynności tego samego rodzaju. Zmiana sposobu wykonania umowy została uwzględniona w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu w postaci jednoznacznych postanowień umownych.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych