Ogłoszenie nr 560432789-N-2021 z dnia 11.06.2021 r.
Pruszcz Gdański: Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 563385-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540139827-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510157804-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 19168640800000, ul. ul. Wojska Polskiego  16, 83-000  Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 834 999, e-mail zamowienia@powiat-gdanski, faks 586 834 899.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-gdanski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.272.18.2020.PN
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
I. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu na działce budowlanej nr 94/13 w miejscowości Warcz oraz wykonanie innych elementów zagospodarowania terenu dla przedmiotowej działki. 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące roboty: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej specjalnej w Warczu na działce budowlanej nr 94/13 w miejscowości Warcz w tym:  budowę nowego dwukondygnacyjnego tradycyjnego budynku szkolnego usytuowanego prostopadle do istniejącego budynku ;  wykonanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, kanalizacji deszczowej oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych;  wykonanie sieci zewnętrznych ;  wykonanie boiska, chodników, małej architektury, instalacji zewnętrznych oraz innych elementów zagospodarowania terenu działki budowlanej,

II.4) Główny kod CPV: 45250000-7
Dodatkowe kody CPV:
45300000-0,
45400000-1
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
30.06.2021 r
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
01/06/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
zwiększenie zakresu prac budowlanych o roboty polegające na: wykonaniu osłon na przewodach elektrycznych i p.poż.; wykonanie wentylacji mechanicznej, montaż tablicy informacyjnej; zamiana posadzki z kamienia sztucznego na wykładzinę PCV
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W celu efektywniejszego wykonania inwestycji Zamawiający postanowił zwiększyć zakres robót o prace związane z odnowieniem elewacji dla starej części budynku (w tej samej technologii i kolorystyce), osłonę przewodów elektrycznych dla zwiększenia estetyki ogólnej w budynku , przygotowanie dodatkowego peszla w celu uniknięcia późniejszej ingerencji w konstrukcję budynku, zamianę płytek na tarkett w pomieszczeniach korytarza na wniosek Dyrektora Szkoły , wykonanie dodatkowej wentylacji w sali do zajęć chemicznych dla spełnienia warunków sanitarnych zgodnie z zaleceniami producenta .
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych