Ogłoszenie nr 560436205-N-2021 z dnia 14.10.2021 r.
Bodzentyn: Wykonanie dokumentacji projketowej na dostosowanie wschodniej części drogi wjazdowej na osiedle (graniczącej z ul. stara wieś) do przekroju z poboczem przeznaczonym do ruchu pieszych i rowem drogowym realizowane w ramach jako zamówienie uzupełniajace do zamówienia podstawowego pn. wykonanie dokumentacji projketowejbudowy i przebudowy ulic. Leśnej, Wrzosowej, stara Wieś w msc. Wilków.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 5102233631-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bodzentyn, Krajowy numer identyfikacyjny 53471800000000, ul. ul. Suchedniowska  3, 26-010  Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3115010, 3115511, 3115114, e-mail inwestycje@bodzentyn.ugm.pl, faks 041 3115010, 3115511, 3115114.
Adres strony internetowej (url): www.bodzentyn.bip.jur.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projketowej na dostosowanie wschodniej części drogi wjazdowej na osiedle (graniczącej z ul. stara wieś) do przekroju z poboczem przeznaczonym do ruchu pieszych i rowem drogowym realizowane w ramach jako zamówienie uzupełniajace do zamówienia podstawowego pn. wykonanie dokumentacji projketowejbudowy i przebudowy ulic. Leśnej, Wrzosowej, stara Wieś w msc. Wilków.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BRO.271.5.2021
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykonanie dokumentacji projketowej na dostosowanie wschodniej części drogi wjazdowej na osiedle (graniczącej z ul. stara wieś) do przekroju z poboczem przeznaczonym do ruchu pieszych i rowem drogowym realizowane w ramach jako zamówienie uzupełniajace do zamówienia podstawowego pn. wykonanie dokumentacji projketowejbudowy i przebudowy ulic. Leśnej, Wrzosowej, stara Wieś w msc. Wilków.

II.4) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
71242000-6,
71245000-7,
71245000-7
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 31.08.2021
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
01/09/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana terminu realizacji zamówienia
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wykonanie dokumentacji projketowej na dostosowanie wschodniej części drogi wjazdowej na osiedle (graniczącej z ul. stara wieś) do przekroju z poboczem przeznaczonym do ruchu pieszych i rowem drogowym realizowane w ramach jako zamówienie uzupełniajace do zamówienia podstawowego pn. wykonanie dokumentacji projketowejbudowy i przebudowy ulic. Leśnej, Wrzosowej, stara Wieś w msc. Wilków.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych