Ogłoszenie nr 560441357-N-2022 z dnia 12.05.2022 r.
Poznań: ZAKUP I DOSTAWA MATERIALOW EKSPLOATACYJNYCH DLA STERYLIZACJI PLAZMOWEJ
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 636636-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540283509-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510023677-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Krajowy numer identyfikacyjny 29120400000000, ul. ul. Garbary  15, 61-866  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618850500, e-mail zaopatrzenie@wco.pl, faks 618 521 948.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP I DOSTAWA MATERIALOW EKSPLOATACYJNYCH DLA STERYLIZACJI PLAZMOWEJ
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
112/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
ZAKUP I DOSTAWA MATERIALOW EKSPLOATACYJNYCH DLA STERYLIZACJI PLAZMOWEJ

II.4) Główny kod CPV: 33191000-5
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
06-02-2020 DP 05-02-2024
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1    NAZWA: CZYNNIK I TESTY
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 06/02/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
INFPRMER MED SP Z O.O.,  ,  WINOGRADY 118,  ,  POZNAŃ,  kraj/woj.
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 182100 .
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
12/04/2022
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
ZMIANIE ULEGAJA CENY JEDNOSTKOWE .
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE NASTAPIŁY NA WNIOSEK WYKONAWCY W ZWIAZKU Z GLOBALNYM KRYZYSEM WYWOLANYM COVID-19 SKUTKUJACYM PODWZKAMI CEN ENERGII I SUROWCOW. DOKUMENTY W ZALACZENIU DO POSTEPOWANIA.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych