Ogłoszenie nr 560439190-N-2022 z dnia 14.01.2022 r.
Łomża: Dostawa paliw płynnych dla potrzeb MPGKiM ZB
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 763897-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540543353-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510398710-N-2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Akademicka  22, 18-400  Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. , e-mail mpgkim@merinosoft.com.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://www.bip-lomza.pl/mpgkim/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa paliw płynnych dla potrzeb MPGKiM ZB
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb MPGKiM ZB. 2. Przewidywana ilość paliw płynnych, którą Zamawiający zamierza zamówić w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.: a) olej napędowy w ilości 120.000 litrów, b) benzyna bezołowiowa Pb95 w ilości 12.000 litrów. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagania związane z realizacją zamówienia oraz wymagania jakościowe zostały określone w Rozdziale III SIWZ.

II.4) Główny kod CPV: 09132100-4
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/12/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
W umowie z dnia 31 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zamówienie będzie realizowane od 1 stycznia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.”
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana umowy wynika z konieczności z przedłużenia terminu jej realizacji do momentu podpisania oraz wejścia w życie postanowień nowej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych