Ogłoszenie nr 560418603-N-2021 z dnia 23.02.2021 r.
Kraków: Zaprojektowanie i przebudowa drogi krajowej DK94 w km 325+330-326+044 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową DP 2132K (ul. Ojcowska) w Giebułtowie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 582059-N-2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 500029324-N-2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500006991-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 17511575000750, ul. Mogilska  25, 31-542  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 12 4172500; +48 12 4172511; +48 12 4114359, e-mail sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl, faks 124 110 118.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i przebudowa drogi krajowej DK94 w km 325+330-326+044 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową DP 2132K (ul. Ojcowska) w Giebułtowie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
O.KR.D-3.2411.22.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i przebudowa istniejącego skrzyżowania na rondo, zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 94 w km 325+330-326+044 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową DP 2132K (ul. Ojcowska) w Giebułtowie Na przedmiot zamówienia składają się dwa etapy obejmujące w szczególności: Etap I - Projektowanie: - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Programie funkcjonalno – użytkowym wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji; - uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową w tym uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID Etap II - przerwa techniczna związana z czasem koniecznym na wydanie nieruchomości wywłaszczonych pod drogę oraz warunkami pogodowymi Etap III - Realizacja robót:- wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy. - sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawczej, Zakres zamówienia dla zadania pn. Zaprojektowanie i przebudowa istniejącego skrzyżowania na rondo, zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 94 w km 325+330-326+044 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową DP 2132K (ul. Ojcowska) w Giebułtowie, obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie następujących elementów: - budowa i przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej (w tym linii i kabli energetycznych, linii i kabli teletechnicznych, wodociągów, kanalizacji sanitarnej, gazociągów, sieci ciepłowniczych w zakresie wynikającym z konieczności usunięcia kolizji z drogą lub potrzeby obsługi urządzeń towarzyszących drodze. - przebudowa skrzyżowania DK 94 z DP 2132K w km 325+808 - przebudowa na skrzyżowanie typu rondo dwupasowe turbinowe, - przebudowa fragmentu drogi krajowej DK94 dostosowanie jej do docelowego przekroju dwupasowego, dwukierunkowego , - przebudowa odcinka drogi DP 2132K na długości wynikającej z przyjętej geometrii skrzyżowania z drogą krajową, - zaprojektowanie obustronnych zatok autobusowych w ciągu DK94, - przebudowa chodników i przejść dla pieszych, - budowa dróg dojazdowych dla zapewnienia komunikacji lokalnej, - budowa zjazdów zapewniających dostęp do terenów przyległych, - Budowa, przebudowa lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej, - Budowa ekranów akustycznych, - Wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, - Inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takie jak wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki budynków i elementów dróg istniejących, przebudowa ogrodzeń bram i furtek.

II.4) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
45100000-8,
45231000-5,
45232000-2,
45316000-5,
71322000-1,
71330000-0,
71420000-8,
34922100-7
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
18 miesięcy od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/12/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Przedłużenie terminu realizacji Etapu I w zakresie dotyczącym uzyskania ostatecznej decyzji ZRID do dnia 28.02.2021
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRiD została wydana 16 kwietnia 2019 roku, jednak nie jest ostateczna gdyż nadal trwa procedura odwoławcza od wydanej Decyzji ZRiD. Wydłużenie administracyjnej procedury odwoławczej powyżej terminów standardowych wynika z wprowadzenia w marcu 2020 roku stanu epidemii i jest niezależne od działań Wykonawcy. Sytuacji tej w chwili zawarcia Umowy nie można było przewidzieć z przyczyn obiektywnych. Z uwagi na powyższe, w związku z art. 15 r) Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dokonuje się zmiany umowy poprzez przedłużenie terminu realizacji Etapu I w zakresie dotyczącym uzyskania ostatecznej decyzji ZRID. Zmiana ta nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych