Ogłoszenie nr 560436165-N-2021 z dnia 13.10.2021 r.
Krasnystaw: Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Suchodoły - Siedliska - Ksawerówka od km 3+119,50 do km 4+945,00 o dł. 1,825.50 km
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 772275-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510430484-N-2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 11019917200000, ul. ul. Borowa  6, 22-300  Krasnystaw, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 576-36-68, e-mail przetargi@zdp-krasnystaw.pl, faks 82 576-22-34.
Adres strony internetowej (url): BIP: zdpkrasnystaw.bipstrona.pl, https://portal.smartpzp.pl/zdpkrasnystaw
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Suchodoły - Siedliska - Ksawerówka od km 3+119,50 do km 4+945,00 o dł. 1,825.50 km
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
SPZP.3610.40.2020.AW
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie jezdni o szerokości 6,0 m o łącznej długości przedmiotowych odcinków 1,825.50 km. Inwestycja na w/w. odcinku drogi obejmuje: poszerzenie pasa jezdni do 3,0 m, wykonanie prawostronnych oraz obustronnych poboczy – gruntowych ulepszonych o szerokości 1,0 m, chodnika lewostronnego zlokalizowanego przy jezdni o szerokości 2,0 m oraz odsuniętego od jezdni na dalszych odcinkach przedmiotowej drogi o szerokości 1,5 m. Przebudowa drogi na przedmiotowych odcinkach t.j. od km 3+119,5 do km 3+717 obejmuje wykonanie warstwy: wiążącej AC 16W gr. 4 cm, ścieralnej AC 11S gr. 4 cm. Natomiast na odcinku od km 3+717 do km 3+785 oraz od km 3+860 do km 4+300 Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni przewiduje wykonanie warstwy: wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W, wiążącej z AC 11W gr. 6 cm, ścieralnej z AC 11S gr. 4 cm, a od km 3+785 do km 3+860 oraz 4+300 do km 4+945,00 warstwa wyrównawczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5, warstwy wiążącej z AC 11W gr. 6 cm, warstwy ścieralnej z AC 11S gr. 4 cm. Inwestycja obejmuje wykonanie oznakowania pionowego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi polegającą na wymianie części przelotowej oraz wykonaniu ścianek czołowych tj.:  przepust stalowy km 3+837,11 światło 4,55 x 135, długości 13,0 m,  przepust PEHD km 4+132,40 światło Ø 1,0 m, długości 15,50 m  przepust PEHD km 4+436,75 światło Ø 1,0 m, długości 16,50 m  przepust PEHD w km4+601,70 światło Ø 1,0 m, długości 16,50 m  przepust żelbetowy km 4+935,70 światło 2 Ø 1,5 m, długości 11,25 m 3.2.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę, harmonogramem rzeczowo – finansowym robót budowlanych, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlana i niniejszą SIWZ, 2) zapewnienie kierownika budowy przez Wykonawcę, 3) zagospodarowanie terenu: uporządkowanie obszaru przyległego do pasa drogowego, odtworzenie terenów zielonych, 4) przeprowadzenie wymaganych badań, przygotowanie rozliczenia końcowego, opracowanie powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji i innych niezbędnych czynności zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej. 3.2.3. Materiały pochodzące z rozbiórek będą rozdysponowane zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: projekt wykonawczy, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót (Uwaga: Przedmiar robót, stanowi tylko podstawę informacyjno-pomocniczą w określeniu robót, zgodnie z zapisami pkt 12 SIWZ).

II.4) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 29.04.2021 do 30.09.2021
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Suchodoły - Siedliska - Ksawerówka od km 3+119,50 do km 4+945,00 o dł. 1,825.50 km
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 29/04/2021
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
WOD-BUD Sp. z o.o. ,  ,  ul. Piłsudskiego 12/1,  23-200,  Kraśnik,  kraj/woj. lubelskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2920830.24 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/09/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmianie ulega teremin realizacji
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Podczas realizacji inwestycji wystąpiły okoliczności, których zamawiający działając z należytą starannością, na etapie przygotowania postępowania nie mógł wcześniej przewidzieć, polegające na wystąpieniu dużych utrudnień w zakresie wstrzymania dostaw produktów i materiałów, niezbędnych do realizacji zadania związanych z utrzymywaniem się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Zgodnie z umową Wykonawca przedłożył Zamawiającemu stosowne informacje dotyczące opóźnienia dostaw do 15 tygodni od pierwotnego terminu w dostawie materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia. Trudności w pozyskaniu produktów i materiałów w wyznaczonym terminie w umowie znacznie ograniczyły dalsze prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 3124L oraz mają bezpośredni wpływ na czas wykonania całości zadania w umownym terminie. Dodatkowo w trakcie realizacji zadania wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne, które uniemożliwiły prawidłowe wykonanie zamówienia zgodnie z technologią, co zostało udokumentowane poprzez stosowne zapisy w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W zaistniałej sytuacji, z uwagi na nowe okoliczności niezależne od Wykonawcy, Zamawiający na podstawie art.15r ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568) oraz w oparciu o art. 144 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłużył termin wykonania zadania do dnia 15.11.2021 r. Zmiana terminu realizacji zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów i tym samym nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie oraz zmiana ta spowodowana jest okolicznościami, których mimo odpowiednio starannego przygotowania pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający z uwzględnieniem dobrych praktyk oraz dostępnych jemu środków, nie mógł przewidzieć (art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp).
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych