Ogłoszenie nr 560427573-N-2021 z dnia 08.04.2021 r.
Radom: Świadczenie usług inżyniera kontraktu przy wytworzeniu i obsłudze Platformy Cyfrowej
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 596391-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510234043-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: FUNDACJA PLATFORMA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI, Krajowy numer identyfikacyjny 383266132, ul. Jacka Malczewskiego  24, 26-609  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. -, +48 607144962, e-mail zamowienia@fppp.gov.pl, grzegorz.kubski@fppp.gov.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.fppp.gov.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
ul. Wołkowyska 17
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Fundacja, której fundatorem jest Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług inżyniera kontraktu przy wytworzeniu i obsłudze Platformy Cyfrowej
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP/2020/9
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1 usługi w zakresie, o którym mowa poniżej, na etapie od podpisania Kontraktu do zakończenia Wdrożenia, w szczególności: 1.1 zarządzanie Projektem 1.2 zarządzanie Kontraktem 1.3 zarządzanie architekturą Systemu 1.4 współpraca z FPPP w procesie planowania i przygotowywania zakresów kolejnych prac, nie objętych zamówieniami w ramach Kontraktu 2 usługi na żądanie Zamawiającego w zakresie, o którym mowa poniżej, przez osobę o specjalizacji architekta IT, w okresie Rozwoju tj. od zakończenia Wdrożenia przez 24 miesiące.

II.4) Główny kod CPV: 79421100-2
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Wykonawca jest zobowiązany świadczyć usługi przez okres 34 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym: 1 W zakresie prac o których mowa w Załączniku 1 SOPZ, pkt 2.1 na okres 10 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego umowy na wytworzenie i obsługę platformy cyfrowej. 2 W zakresie prac, o których mowa w Załączniku 1 SOPZ, pkt 2.2 na okres 24 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru platformy cyfrowej i rozpoczęciu okresu jej utrzymania i rozwoju.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
31/03/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu realizacji umowy do 31 grudnia 2021 r. Zmiana maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana terminu wykonania Platformy Cyfrowej przy której są świadczone usługi inżyniera kontraktu
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych