Ogłoszenie nr 560435556-N-2021 z dnia 14.09.2021 r.
Nakło nad Notecią: Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej od km 0+00 do km 0+242,76 w Lubaszczu”.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 606381-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 5400227013-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510422360-N-2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nakło nad Notecią, Krajowy numer identyfikacyjny 09235089500000, ul. Ks. Piotra Skargi   7, 89-100  Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 386 79 01, 52 386 79 60, e-mail kobza.alicja@umig.naklo.pl, faks 52 386 79 02.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gmina-naklo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej od km 0+00 do km 0+242,76 w Lubaszczu”.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.35.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej od km 0+00 do km 0+242,76 w Lubaszczu obejmującego przebudowę drogi na działce 325 wraz z zabezpieczeniem i przebudową uzbrojenia telekomunikacyjnego Orange Polska S.A. kolidującego z budową drogi na działkach nr 325 i 310 w Lubaszczu, gmina Nakło nad Notecią. 2.1 Stan istniejący: Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 325 w Lubaszczu stanowi obsługę komunikacyjną dla przyległej zabudowy jedno i wielorodzinnej, szkoły, Pomorskiego Ośrodka Maszynowego. Jezdnia do km 0+161 posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 3,5 m z prawostronnym chodnikiem, na dalszym odcinku objętym opracowaniem z trylinki o szerokości ok 8 m. Nawierzchnia bitumiczna posiada liczne ubytki i spękania, natomiast nawierzchnia z trylinki jest zdeformowana zarówno w przekroju podłużnym jak i poprzecznym. Na wysokości placu zabaw przy drodze zlokalizowany jest plac pełniący rolę parkingu. Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała nr IX/160/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Lubaszcz. Dla obszaru KD3 plan przewiduje wykonanie ulicy jednojezdniowej, dwupasmowej z dwustronnym chodnikiem. W związku z planowaną przebudową drogi na działce nr 325 w Lubaszczu, gmina Nakło nad Notecią zachodzi konieczność przebudowy kolidującej z projektowanym zagospodarowaniem terenu istniejącej telekomunikacyjnej linii napowietrznej oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem rurociągu kablowego. Zasadnym jest (nie jest to czynność obowiązkowa), aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także dla uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do wyceny oferty. 2.2 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Jezdnia i chodniki: Projektuje się jezdnię o szerokości 5,0 m do km 0+172 a na dalszym odcinku 5,5 m. Trasa w planie składa się z odcinków prostych o długości łącznej 242,76 m. Z prawej strony jezdni bezpośrednio przy krawężniku zlokalizowany jest chodnik o zmiennej szerokości od 1,25 m (przewężenia przy słupach oświetleniowych) do 2,3 m. Z lewej strony zakłada się zaramowanie konstrukcji jezdni opornikiem. Chodnik z lewej strony o szerokości 1,5 m oddzielony jest od jezdni pasem zieleni o szerokości 1,0 – 1,5 m. Zatoki postojowe: Projektuje się zatoki postojowe o parkowaniu równoległym od km 0+066,87 do km 0+083,87 i prostopadłym od km 0+136,14 do km 0+170,15. Zjazdy: W celu skomunikowania działek zlokalizowanych przy drodze wewnętrznej projektuje się zjazdy do posesji o parametrach zjazdu indywidualnego i publicznego. Rozwiązanie wysokościowe: Rozwiązanie wysokościowe nawiązuje do istniejących zjazdów. Spadki niwelety wynoszą od 0,47% do 3,55%. Załamanie niwelety wyokrąglono łukami o promieniach R=430-1500 m. Projektowany spadek poprzeczny jednostronny 2%. Projektowane powierzchnie:  Jezdnia – 1 254,51 m2,  Zjazdy – 125,37 m2,  Chodniki – 833,10 m2,  Zatoki postojowe – 206,87 m2,  Wyniesione przejścia dla pieszych – 60,00 m2,  Zieleń – 522,01 m2. Parametry techniczne:  Klasa drogi – D,  Kategoria obciążenia ruchem – KR1,  Prędkość projektowa 30 km/h,  Szerokość jezdni – 5-5,5 m,  Chodnik – z prawej strony szerokość zmienna min. 1,25 m, z lewej strony szerokość 1,5 m,  Zatoki postojowe: parkowanie równoległe, prostopadłe. Przekroje normalne: Jezdnia  warstwa ścieralna AC8S o gr. 4 cm,  warstwa wiążąca AC11W o gr. 4 cm,  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 20 cm,  mieszanka związana cementem C1,5/2 o gr. 15 cm po zagęszczeniu,  geowłóknina. Zjazdy i wyniesione przejścia dla pieszych  kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm,  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 4 cm,  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 20 cm,  mieszanka związane cementem C1,5/2 o gr. 15 cm po zagęszczeniu,  geowłóknina Chodniki  kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm,  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 4 cm,  podsypka piaskowa o gr. 15 cm, Zatoki postojowe  płyty ażurowe o gr. 10 cm wypełnione kruszywem frakcji 5/8 mm,  podsypka piaskowa o gr. 5 cm,  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 20 cm,  mieszanka związana cementem C1,5/2 o gr. 15 cm po zagęszczeniu,  geowłóknina. W związku z kolizją istniejącej telekomunikacyjnej linii napowietrznej stanowiącej własność Orange Polska S.A. z projektowanym zagospodarowaniem przebudowywanej drogi należy:  Przebudować do nowej lokalizacji słupy kablowe oznaczone na rysunku ST-1 do ST-5; słupy wybudować jako pojedyncze żelbetowe słupy długości 7,0m,  Na nowo wybudowanych słupach należy zamontować osprzęt dla mocowania kabli napowietrznych,  Przełożyć z wykorzystaniem osprzętu na nową podbudowę słupową istniejące kable napowietrzne typu XzTKMXpwn,  Zamontować na słupach St1 oraz ST3 skrzynki słupkowe SS10A z łączówkami LSA PLUS 2/10. Ewentualne telefoniczne kable ziemne należy na całej długości skrzyżowania z projektowaną drogą zabezpieczyć rurami dwudzielnymi A110 PS, której końce należy uszczelnić pianką poliuretanową. Po przebudowaniu sieci teletechnicznej należy zdemontować nieczynne uzbrojenie telekomunikacyjne i przekazać do Orange Polska. Nowo wybudowany odcinek sieci teletechnicznej zainwentaryzować geodezyjne, natomiast nieczynne urządzenia usunąć z map geodezyjnych. Szczegółowy zakres robót znajduje się w projekcie wykonawczym branży drogowej i projekcie budowlanym branży telekomunikacyjnej załączonymi do przetargu. 2.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej, będącej załącznikiem do SIWZ: 1) Dokumentacja projektowa obejmująca: projekt wykonawczy branży drogowej, projekt budowlany i wykonawczy branży telekomunikacyjnej, 2) Przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego dla branży drogowej, 3) Przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego dla branży telekomunikacyjnej 4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla branży drogowej, 5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla branży telekomunikacyjnej, 6) Projekt stałej organizacji ruchu.

II.4) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:
45200000-9,
45110000-1,
45233000-9,
45314000-1
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta na okres: od dnia podpisania umowy do 29 października 2021r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: -
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 11/03/2021
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Knioła ,  drogpol@drogpol.pl,  ul. Młyńska 3c,  89-100,  Nakło nad Notecią ,  kraj/woj. kujawsko - pomorskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 567671.41 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Zwiększenie wartości wynagrodzenia określonego w umowie.


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
15/07/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Protokół konieczności nr 1 z dnia 13.07.2021r. Roboty dodatkowe nie ujęte w zakresie zadania podstawowego a konieczne do wykonania, polegające na wymianie żeliwnych i betonowych pokryw wieńczących studnie kanalizacyjne, które są zlokalizowane w jezdni budowanej ulicy na betonowe zestawy naprawcze do koron studni. W zakresie dodatkowych robót jest demontaż istniejącego włazu, montaż zestawu naprawczego z betonu C35/45 wraz z włazem, zgodnie z technologią i instrukcją producenta.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Istniejące pokrywy nastudzienne (włazy) są miejscami uszkodzone, wyszczerbione i wykazują się krzywolinijnością, co powoduje po najeździe na nie samochodem ich klawiszowanie i nadmierny hałas spowodowany przez stukot. Są one zamontowane na pierścieniu osadzonym na kręgach studni. Zestawy naprawcze są osadzone na specjalnej płycie osadzonej wokół kręgów studni, przez co nie powoduje to klawiszowania płyt i włazów. W chwili obecnej nie ma jeszcze wykonanych warstw z mieszanki bitumicznej (asfaltu) oraz części podbudów. Przebudowa zjazdu w późniejszym terminie spowodowała by wykonanie robót rozbiórkowych nowego chodnika oraz przebudowę zamontowanych nowych krawężników. Brak reakcji na opisane problem i wykonanie robót pierwotnie zakładanych, spowodowałoby w późniejszym okresie czasu na ingerencję w nowo wykonane odcinki elementów drogi. Zamawiający przyjmuje opisane wyżej uzasadnienie techniczne, które powoduje konieczność wprowadzenia zmiany. Wykonanie powyższych prac, mają przesłanki racjonalnego wykorzystania środków publicznych. Możliwość wprowadzenia zmian została przewidziana przez Zamawiającego w umowie nr 108/2021 z dnia 11.03.2021 r. w sprawie zamówienia publicznego w § 21 ust. 2,6.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Wprowadzone zmiany wyczerpują zapis art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zgodnie z aneksem Nr 2 z dnia 15 lipca 2021 roku, wprowadzono zmianę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez jego zwiększenie. Łączne Wynagrodzenie brutto Wykonawcy po zwiększeniu wynosi 583 073,42 zł.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych